Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2141(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0097/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0097/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 58k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2017/2141(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(2) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2017/2141(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

2.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε πως δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή («ΕΟΚΕ»)·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την σημερινή διαδικασία απαλλαγής, η ΕΟΚΕ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί από την ΕΟΚΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ΕΟΚΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2016· εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής προς την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος κ. Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή στη δική της διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

5.  επισημαίνει ότι το 2016 ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR το 2015), με ποσοστό εκτέλεσης 97,55 %· επισημαίνει την αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης το 2016 σε σύγκριση με το 2015·

6.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ επιβεβαίωσε τη σημασία της εφαρμογής των αρχών του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στην καθημερινή της δραστηριότητα και κοινοποίησε την επικαιροποίηση των κύριων δεικτών επιδόσεων των δραστηριοτήτων (KAPI) το 2017· ζητεί από την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις αρχές και να ενημερώνει δεόντως και τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τους μεταρρυθμισμένους KAPI·

7.  σημειώνει την έναρξη προβληματισμού σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ΕΟΚΕ· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με την πρωτοβουλία και την εξέλιξή της· ζητεί από την ΕΟΚΕ να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες που συνδέονται με τον εν λόγω εκσυγχρονισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, και να δημοσιεύσει την ανάλυση κόστους-ωφέλειας·

8.  επισημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη ανήλθαν σε 19 561 194 EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λεπτομερή ανάλυση των δαπανών των μελών που αφορούν τη θέση 1004, την οποία υπέβαλε η ΕΟΚΕ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, και ζητεί από την ΕΟΚΕ να συμπεριλάβει την ανάλυση αυτή για το έτος 2017 στο πλαίσιο της προσεχούς ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ή της έκθεσης σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση· ζητεί από την ΕΟΚΕ να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ανάλυση κόστους-ωφέλειας των αποστολών για την Ένωση και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, καθώς και κατάλογο των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη το 2016· ενθαρρύνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να γίνουν εξοικονομήσεις και να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος· καλεί τα μέλη της ΕΟΚΕ να αξιολογήσουν τη δυνατότητα χρήσης άλλων μέσων που μπορούν να συμβάλουν σε εξοικονομήσεις, μεταξύ άλλων στα έξοδα ταξιδίου·

9.  παρατηρεί ότι η ΕΟΚΕ δηλώνει πως υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της συμφωνίας συνεργασίας της ΕΟΚΕ με το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα και για τα δύο μέρη· σημειώνει την πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα τις επαφές μεταξύ του Προέδρου της ΕΟΚΕ και του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Κοινοβουλίου· ζητεί να ενισχυθούν περαιτέρω οι επαφές ανάμεσα στην ΕΟΚΕ και τους προέδρους και τους εισηγητές των επιτροπών του Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη επακολούθηση της συμβολής της ΕΟΚΕ στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης·

10.  θεωρεί ότι μια κοινή αξιολόγηση της εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων από τη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου είναι προς το συμφέρον τόσο των θεσμικών οργάνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών· προτείνει η ενέργεια αυτή να πραγματοποιηθεί από κοινού με το Κοινοβούλιο ως μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· γνωρίζει ότι η ΕΟΚΕ αναπτύσσει ικανότητα αξιολόγησης πολιτικών για την ενίσχυση του ρόλου της ως συμβουλευτικού οργάνου στη νομοθετική διαδικασία· ζητεί από την ΕΟΚΕ να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας των εν λόγω δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της προσεχούς ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκατάσταση της άμεσης πρόσβασης μεταξύ των κτιρίων RMD και REM, μετά την απόφαση των βελγικών αρχών να μειώσουν το επίπεδο απειλής για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· πιστεύει ότι αυτό θα διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και του Κοινοβουλίου· καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να ενημερώσουν τα μέλη και το προσωπικό τους σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα της διόδου·

12.  επικροτεί τη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2016 και προβλέπει κοινές διευθύνσεις μετάφρασης και υλικοτεχνικής υποστήριξης· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ορθή βάση για πιθανή εξοικονόμηση πόρων και στις δύο επιτροπές· ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία θα αποτελέσει το έναυσμα για συνεργασία και σε άλλους τομείς· ζητεί λεπτομερές σχέδιο και περιγραφή των δραστηριοτήτων των δύο επιτροπών στους τομείς αυτούς· πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει επίσης μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο επιτροπών και την εξοικονόμηση πόρων·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμόρφωση της ΕΟΚΕ προς τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών· επισημαίνει ότι, με τη μεταφορά προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΟΚΕ μείωσε κατά 8 % τον αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση 43 θέσεων το 2016· καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να έχουν κατά νου, κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής κατανομής χρηματοδοτικών πόρων για το προσωπικό, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μειώσεων προσωπικού, ιδίως σε ό, τι αφορά την ικανότητα της ΕΟΚΕ να βελτιώσει τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων και τις γεωγραφικές ανισορροπίες, καθώς και την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των πεπειραμένων υπαλλήλων για την ανάληψη διευθυντικών θέσεων·

14.  διαπιστώνει μια γενική αύξηση του ποσοστού απουσιών λόγω ασθενείας στην ΕΟΚΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ευεξίας στον χώρο εργασίας, και ζητεί τη στενότερη παρακολούθηση των απουσιών· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΕΟΚΕ, όπως τη δημιουργία του ρόλου του «έμπιστου συμβούλου» για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και την προαγωγή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον χώρο εργασίας· καλεί την ΕΟΚΕ να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τομέα της ευεξίας του προσωπικού το 2017·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις μεσαίων στελεχών στην ΕΟΚΕ υπερβαίνει το 40 %· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα και όσον αφορά τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις, και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να μειωθεί περαιτέρω η γεωγραφική ανισορροπία·

16.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, για 9 από τις 22 προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκαν το 2016, οι συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία στη μοναδική εταιρεία που είχε υποβάλει προσφορά· ζητεί από την ΕΟΚΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των προσφερόντων·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κάλυψη της ΕΟΚΕ από τα μέσα ενημέρωσης αυξήθηκε κατά περίπου 30 % το 2016· επισημαίνει ότι η ΕΟΚΕ έχει πλέον παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμένει τα αποτελέσματά της·

18.  παρατηρεί μια αύξηση του ποσοστού υποχρησιμοποίησης των υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν, από 3,5 % το 2015 σε 4 % το 2016, και ζητεί τη στενότερη παρακολούθηση της αποτελεσματικής παροχής των υπηρεσιών αυτών·

19.  επισημαίνει τη συνεχή αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης μεταφράσεων (από 9,74 % το 2015 σε 16,61 % το 2016), που προβλέπεται στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών, λόγω της υψηλότερης μεταφραστικής παραγωγής και της μείωσης του επιπέδου στελέχωσης στη διεύθυνση (περισσότερο από 9 % σε σχέση με το 2015)· σημειώνει τον εσωτερικό έλεγχο του 2016 για την εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων και την πρακτική εφαρμογή και τους περιορισμούς της, και αναμένει να ενημερωθεί σχετικά με τις συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή στην προσεχή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ·

20.  σημειώνει την προσήλωσή της ΕΟΚΕ στο EMAS και τα περιβαλλοντικά της αποτελέσματα, που καταδεικνύουν μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, χαρτιού, και προϊόντων καθαρισμού, και της παραγωγής αποβλήτων· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα αυτό·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ μόλις τώρα εκπονεί σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου· σημειώνει ότι το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών βρίσκεται τώρα στο στάδιο της οριστικοποίησης μέσω διαλόγου με τις κοινωνικο-επαγγελματικές οργανώσεις· ζητεί από την ΕΟΚΕ να επισπεύσει τη διαδικασία οριστικοποίησης, να εγκρίνει εγκαίρως τις κατευθυντήριες γραμμές, να συμπεριλάβει σε αυτές την απαίτηση να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, και να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές στον ιστότοπό της·

22.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ούτε ο Πρόεδρος ούτε οι Αντιπρόεδροι και η Γραμματεία της ΕΟΚΕ έχουν δημοσιεύσει δηλώσεις συμφερόντων στον ιστότοπό της· καλεί επιτακτικά την ΕΟΚΕ να τις δημοσιεύσει έως το τέλος Ιουνίου του 2018 επισημαίνοντας τυχόν συμμετοχή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών δημοσιεύονται σε διάφορες γλώσσες και διαφορετικούς μορφότυπους, γεγονός που περιορίζει τη διαφάνεια· καλεί επιτακτικά την ΕΟΚΕ να τις δημοσιεύσει σε ενιαίο μορφότυπο και σε μία από τις τρεις πλέον χρησιμοποιούμενες επίσημες γλώσσες της Ένωσης έως το τέλος Ιουνίου του 2018·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, κάθε νεοπροσληφθείς υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων αντί για δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι ουδείς/ουδεμία μπορεί να δηλώνει απουσία σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά την περίπτωσή του/της· επαναλαμβάνει ότι η παρουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να αξιολογείται από ουδέτερο φορέα· προτρέπει, ως εκ τούτου, την ΕΟΚΕ να προτείνει ένα ενιαίο και πλήρες έντυπο δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς αντικατάσταση της δήλωσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·

24.  επικροτεί τις διοικητικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμπληρωματικές αποφάσεις που έλαβε η ΕΟΚΕ, όσον αφορά εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η εν λόγω πρωτοβουλία·

26.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, το οποίο θα βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με πιθανές παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα προστατεύει την εμπιστευτικότητά τους και θα παρέχει την αναγκαία στήριξη και συμβουλές·

27.  επισημαίνει την υπόθεση παρενόχλησης στην ΕΟΚΕ, η οποία της στοίχισε 55 772 EUR· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την υπόθεση αυτή αλλά και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δόθηκε η δέουσα συνέχεια· σημειώνει ότι άλλα 20 μέλη του προσωπικού προσέγγισαν το δίκτυο έμπιστων συμβούλων της ΕΟΚΕ σχετικά με ζητήματα εικαζόμενης παρενόχλησης· καλεί την ΕΟΚΕ να βελτιώσει την πολιτική της στο θέμα αυτό, για να προλαμβάνεται κάθε μορφή ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· ζητεί από την ΕΟΚΕ να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που εξετάζει για την αντιμετώπιση των υποθέσεων αυτών

28.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από την ΕΟΚΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου