Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2141(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0097/2018

Esitatud tekstid :

A8-0097/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0128

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 54k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2017/2141(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8‑0252/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0097/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT L 48, 24.2.2016.
(2) ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.
(3) ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.
(4) ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2017/2141(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0097/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

2.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma aastaaruandes 2016. aasta kohta, et ta ei leidnud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi „komitee“) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses olulisi puudusi;

3.  märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt esitab komitee oma iga-aastase tegevusaruande kontrollikojale juunis, kontrollikoda esitab seejärel oma aruande Euroopa Parlamendile oktoobris ja Euroopa Parlament hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle täiskogul hiljemalt mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpetamise vahele vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust tuleb ühtlustada ja kiirendada; nõuab, et komitee ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid tavasid; teeb sellega seoses ettepaneku kehtestada iga-aastase tegevusaruande esitamise tähtajaks eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsi ja kontrollikoja aruande esitamise tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka Euroopa Parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks Euroopa Parlamendi täiskogu novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu;

4.  väljendab heameelt komitee üldise aruka ja usaldusväärse finantsjuhtimise üle 2016. aasta eelarveperioodil; väljendab toetust edukale suunamuutusele, mis seisneb komisjoni eelarveplaneerimise üleminekus tulemuspõhisele eelarvestamisele, mille võttis 2015. aasta septembris kasutusele asepresident Kristalina Georgieva algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ osana; soovitab komiteel seda meetodit oma eelarveplaneerimise menetluses kasutada;

5.  märgib, et 2016. aastal oli komitee eelarve 130 586 475 eurot (2015. aastal 129 100 000 eurot) ning selle täitmise määr oli 97,55 %; võtab teadmiseks, et 2016. aastal oli eelarve täitmise määr 2015. aastaga võrreldes kõrgem;

6.  rõhutab, et komitee eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, seadmete ja mitmesuguste jooksvate kulude katteks; märgib, et komitee kinnitas, kui tähtis on kohaldada oma igapäevases tegevuses tulemuspõhise eelarve põhimõtteid, ning andis teada peamiste tegevus- ja tulemusnäitajate ajakohastamisest 2017. aastal; palub komiteel neid põhimõtteid jätkuvalt kohaldada ning anda Euroopa Parlamendile reformitud peamistest tegevus- ja tulemusnäitajatest nõuetekohaselt ja korrapäraselt aru;

7.  võtab teadmiseks, et on hakatud kaaluma komitee ajakohastamist; palub hoida Euroopa Parlamenti kursis kõnealuse algatuse ja selle arenguga; palub komiteel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selgitused ajakohastamisega seotud kulude kohta, et suurendada läbipaistvust ja aruandekohustust, ning avaldada kulude-tulude analüüsi;

8.  märgib, et liikmete sõidukuludeks ja päevarahadeks ette nähtud lõplike assigneeringute suurus oli 19 561 194 eurot; peab kiiduväärseks üksikasjalikku ülevaadet, mille komitee esitas parlamendi eelarvekontrollikomisjonile liikmete kulude kohta seoses eelarvepunktiga 1004, ning palub komiteel lisada oma järgmisse iga‑aastasesse tegevusaruandesse või eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandesse kõnealuse ülevaate 2017. aasta kohta; palub, et komitee esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile lähetuste kulude-tulude analüüsi liidu ja külastatud riikide kohta ning 2016. aastal külastatud riikide loetelu; julgustab võtma asjakohaseid meetmeid raha kokkuhoidmiseks ja keskkonnasaaste vähendamiseks; palub komitee liikmetel hinnata selliste muude vahendite potentsiaali, mis võivad soodustada majanduslikku kokkuhoidu, muu hulgas sõidukulude arvel;

9.  märgib komitee avaldust, mille kohaselt komitee ja Euroopa Parlamendi koostöölepingut saab veelgi edasi arendada; usub, et koostoime edasiarendamine annab mõlemale osapoolele positiivseid tulemusi; võtab teadmiseks edusammud, mida on tehtud komitee ja Euroopa Parlamendi koostöös, eelkõige komitee presidendi ja selle juhatuse ning Euroopa Parlamendi komisjonide esimeeste konverentsi suhetes; nõuab, et veelgi tugevdataks suhteid komitee ning parlamendikomisjonide esimeeste ja raportööride vahel, et tagada paremate järelmeetmete võtmine seoses komitee panusega liidu õigusloomeprotsessi;

10.  on arvamusel, et komitee ja Euroopa Parlamendi koostööst tuleneva eelarvelise kokkuhoiu ühine hindamine on mõlema institutsiooni ja liidu kodanike huvides; teeb ettepaneku rakendada seda tava ühiselt Euroopa Parlamendiga kõnealuse kahe institutsiooni suhete tugevdamise strateegia osana; on teadlik asjaolust, et komitee suurendab poliitika hindamise alast suutlikkust, et tugevdada õigusloomeprotsessis oma rolli nõuandva organina; palub komiteel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma järgmises iga-aastases tegevusaruandes üksikasjaliku analüüsi kõnealuse tegevuse toimimise kohta;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et pärast Belgia ametiasutuste otsust alandada ELi institutsioonide ohutaset taasavati otseühendus RMD‑ ja REM‑hoone vahel; on veendunud, et see hõlbustab komitee ja Euroopa Parlamendi vahelist teabevahetust ja koostööd; kutsub mõlemat institutsiooni üles oma liikmeid ja töötajaid läbikäigu taasavamisest teavitama;

12.  tunneb heameelt komitee ja Euroopa Regioonide Komitee halduskoostöö lepingu üle, mis jõustus 2016. aastal ning millega nähti ette ühised tõlke- ja logistikadirektoraadid; on seisukohal, et see on mõlemas komitees majandusliku kokkuhoiu võimaldamise hea alus; usub, et selle lepingu raames tekivad ka võimalused koostöö tegemiseks muudes valdkondades; palub, et komiteed koostaksid üksikasjaliku kava ja kirjelduse oma tegevuse kohta nendes valdkondades; on veendunud, et see leping tagab ka mõlema komitee tulemuste ja majandusliku kokkuhoiu suurema tõhususe;

13.  väljendab heameelt selle üle, et komitee järgib institutsioonidevahelise kokkuleppe eesmärke vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 %; märgib, et töötajate Euroopa Parlamendi uuringuteenistusse üleviimise tulemusena on komitee ametikohtade loetelus ametikohtade arvu vähendanud 8 %, mis tähendab, et 2016. aastal vähenes ametikohtade arv 43 võrra; kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles võtma tulevikus personalile rahaliste vahendite eraldamise kavandamisel arvesse töötajate arvu vähendamise pikaajalist mõju, eelkõige seoses komitee suutlikkusega parandada soolist ja geograafilist tasakaalu ning vajadusega tugineda kogemustega ametnike suutlikkusele võtta üle juhtkonna tasandi ametikohti;

14.  märgib, et haiguse tõttu puudumise määr on komitees üldiselt tõusnud; rõhutab, kui oluline on võtta meetmeid tööheaolu suurendamiseks, ning palub puudumisi tähelepanelikumalt jälgida; tunneb heameelt komitee selliste algatuste üle nagu konfidentsiaalse nõustaja ametikoha loomine, et võidelda ahistamise vastu ja edendada inimväärikuse austamist töökohal; palub, et komitee annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2017. aastal töötajate heaolu valdkonnas tehtud edusammudest aru;

15.  võtab rahuloluga teadmiseks, et keskastme juhtide ametikohtadel töötavate naiste osakaal on komitees suurem kui 40 %; ergutab komiteed saavutama sama tulemust ka kõrgema juhtkonna ametikohtade puhul ning võtma kõiki vajalikke meetmeid, et veelgi vähendada geograafilist tasakaalustamatust;

16.  on mures selle pärast, et 22 pakkumusest 9 puhul sõlmiti 2016. aastal leping ilma konkursita ainsa ettevõtjaga, kes pakkumuse esitas; palub komiteel võtta vajalikke meetmeid, et tagada pakkujate vaheline konkurents;

17.  väljendab heameelt selle üle, et komitee meediakajastus suurenes 2016. aastal umbes 30 %; võtab teadmiseks, et komitee alustas tegevust sotsiaalmeedias, ja jääb ootama teateid komitee tegevuse tulemuste kohta;

18.  märgib, et tellitud, kuid kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste määr tõusis 2016. aastal 4 %‑ni (2015. aastal oli see 3,5 %), ning palub kõnealuste teenuste tulemuslikku osutamist tähelepanelikumalt jälgida;

19.  märgib kirjaliku tõlke teenuse sisseostmise määra jätkuvat tõusu (9,74 %‑lt 2015. aastal 16,61 %‑le 2016. aastal), mis on ette nähtud komitee ja Euroopa Regioonide Komitee koostöölepingus ning tingitud suuremast tõlkemahust ja töötajate arvu vähenemisest direktoraadis (2015. aastaga võrreldes enam kui 9 %); võtab teadmiseks 2016. aastal tehtud kirjaliku tõlke teenuse sisseostmise siseauditi ning selle praktilise rakendamise ja piirangud ning ootab, et siseaudiitori soovituste kohta esitataks teavet komitee järgmises iga-aastases tegevusaruandes;

20.  võtab teadmiseks komitee võetud kohustuse järgida keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) põhimõtteid ning saavutatud keskkonnaalased tulemused, millest nähtub, et gaasi, vee, elektri, paberi ja puhastusvahendite tarbimine ning jäätmeteke on vähenenud; ergutab komiteed jätkama oma sellealaste tulemuste parandamist;

21.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et komitee koostab alles nüüd suuniste projekti, mis käsitleb huvide konflikti ennetamist sotsiaaldialoogi valdkonnas; märgib, et suuniste projekti viimistletakse praegu dialoogi teel ühiskondlike-ametialaste organisatsioonidega; palub, et komitee kiirendaks viimistlusprotsessi, võtaks suunised õigel ajal vastu, lisaks nendesse nõude esitada üksikasjad muu organisatsiooni liikmesuse kohta ning avaldaks suunised oma veebisaidil;

22.  mõistab hukka asjaolu, et ei komitee president, asepresidendid ega sekretariaat ei ole avaldanud huvide deklaratsioone komitee veebisaidil; nõuab tungivalt, et komitee avaldaks need 2018. aasta juuni lõpuks, loetledes nende liikmesuse mis tahes muus organisatsioonis; taunib tõsiasja, et liikmete huvide deklaratsioone avaldatakse eri keeltes ja vormingutes, mis vähendab läbipaistvust; nõuab tungivalt, et komitee avaldaks need ühtses vormingus ja ühes kolmest liidu kõige enam kasutatavast ametlikust keelest 2018. aasta juuni lõpuks;

23.  väljendab muret selle pärast, et vastavalt personalieeskirjade artiklile 11 on iga uus töötaja kohustatud esitama kinnituse huvide konflikti puudumise kohta, mitte huvide konflikte käsitleva deklaratsiooni; toonitab, et mitte ükski isik ei peaks deklareerima huvide konflikti puudumist; kordab, et huvide konflikti olemasolu peaks hindama neutraalne organ; nõuab seetõttu tungivalt, et komitee esitaks huvide konflikte käsitleva deklaratsiooni ühtse ja täieliku vormi, et asendada huvide konflikti puudumise deklaratsioon;

24.  tunneb heameelt komitee ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) vahel teabevahetuse hõlbustamiseks sõlmitud halduskokkulepete üle;

25.  väljendab heameelt komitee täiendavate otsuste üle komiteesiseste rikkumisest teatamise eeskirjade kohta ning rõhutab selle algatuse täiustamise tähtsust;

26.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

27.  juhib tähelepanu juhtumile, mis on seotud komitees toimunud ahistamisega ja mis läks komiteele maksma 55 772 eurot; peab juhtumit kahetsusväärseks, kuid väljendab heameelt, et selle suhtes võeti nõuetekohaselt meetmeid; märgib, et veel 20 töötajat pöördus väidetavalt ahistamist käsitlevate küsimustega komitee konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku poole; kutsub komiteed üles täiustama oma poliitikat selles valdkonnas, et hoida edaspidi ära igasugust psühholoogilist ja seksuaalset ahistamist; palub komiteel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru meetmetest, mida ta kavatseb kõnealuste juhtumite vastu võitlemiseks võtta;

28.  peab kahetsusväärseks Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et praegu ei ole võimalik prognoosida väljaastumise finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi, ning palub komiteel ja kontrollikojal teha mõjuhinnangud ja teavitada Euroopa Parlamenti tulemustest enne 2018. aasta lõppu.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika