Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2141(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0097/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0097/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0128

Hyväksytyt tekstit
PDF 253kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2017/2141(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0252/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0097/2018),

1.  myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 48, 24.2.2016.
(2)EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3)EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4)EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (2017/2141(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0097/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksensa perusteella, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2016 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä komitea toimittaa vuotuiset toimintakertomuksensa tilintarkastustuomioistuimelle kesäkuussa, tilintarkastustuomioistuin toimittaa oman kertomuksensa parlamentille lokakuussa ja vastuuvapaudesta äänestetään viimeistään parlamentin toukokuun täysistunnossa; panee merkille, että jos vastuuvapauspäätöstä ei lykätä, vuotuisten tilinpäätösten ja vastuuvapausmenettelyn päätökseen saattamisen välillä kuluu vähintään seitsemäntoista kuukautta; huomauttaa, että yksityisellä sektorilla tilintarkastus toteutetaan paljon tiukemmassa aikataulussa; korostaa, että vastuuvapausmenettelyä on virtaviivaistettava ja nopeutettava; kehottaa komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä; ehdottaa tässä yhteydessä, että vuotuisten toimintakertomusten toimittamisen määrärajaksi asetetaan tilivuotta seuraavan vuoden 31. maaliskuuta ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten toimittamisen määräajaksi 1. heinäkuuta; ehdottaa myös, että parlamentin työjärjestyksen liitteessä IV olevassa 5 artiklassa vahvistettua vastuuvapausmenettelyn aikataulua tarkastellaan uudelleen, jotta vastuuvapaudesta äänestettäisiin marraskuun täysistunnossa, jolloin vastuuvapausmenettely voitaisiin viedä päätökseen kutakin tilivuotta seuraavana vuonna;

4.  on tyytyväinen, että komitean varainhoito oli yleisesti varovaista ja moitteetonta varainhoitovuonna 2016; ilmaisee tukensa komission varapuheenjohtajan Kristalina Georgievan syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta alulle panemalle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle kohti tulosbudjetointia komission talousarvion suunnittelussa; kannustaa komiteaa käyttämään menetelmää omassa talousarvion suunnittelumenettelyssään;

5.  panee merkille, että vuonna 2016 komitean talousarvio oli 130 586 475 euroa (129 100 000 euroa vuonna 2015) ja sen toteutusaste oli 97,55 prosenttia; panee merkille, että toteutusaste nousi vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna;

6.  korostaa, että komitean talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; toteaa, että komitea vahvisti pitävänsä tärkeänä soveltaa tulosperusteisen talousarvion periaatteita päivittäisessä toiminnassaan ja ilmoitti keskeisten toiminta- ja tulosindikaattoreiden (KAPI) päivityksestä vuonna 2017; pyytää komiteaa jatkamaan kyseisten periaatteiden soveltamista ja tiedottamaan parlamentille asianmukaisesti ja säännöllisesti uudistetuista keskeisistä toiminta- ja tulosindikaattoreista;

7.  panee merkille komitean uudistamisesta käynnistetyt pohdinnat; pyytää saada tietoja aloitteesta ja sen etenemisestä; pyytää komiteaa selventämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän uudistuksen kustannuksia, jotta parannettaisiin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, ja julkaisemaan kustannus-hyötyarvion;

8.  toteaa, että jäsenten matka- ja oleskelukuluihin osoitetut lopulliset määrärahat olivat 19 561 194 euroa; panee tyytyväisenä merkille, että komitea toimitti parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle yksityiskohtaisen erittelyn jäsenten kuluista alamomentilla 1004, ja pyytää komiteaa sisällyttämään tämän erittelyn vuotta 2017 koskevaan vuotuiseen toimintakertomukseensa tai selvitykseen talousarvio- ja varainhallinnosta; pyytää komiteaa toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kustannus-hyötyarvion unionin virkamatkoista ja niiden kohdemaista sekä toimittamaan luettelon kohdemaista vuonna 2016; kannustaa toteuttamaan tarvittavat toimet säästöjen aikaansaamiseksi ja ympäristön saastumisen vähentämiseksi; kehottaa komitean jäseniä arvioimaan muiden sellaisten välineiden tarjoamia mahdollisuuksia, joilla voidaan aikaansaada säästöjä muun muassa matkakuluissa;

9.  huomauttaa, että komitean ilmoituksen mukaan sen ja parlamentin välistä yhteistyösopimusta on varaa kehittää edelleen; luottaa siihen, että synergioiden kehittämisen jatkaminen hyödyttää molempia osapuolia; panee merkille edistymisen komitean ja parlamentin välisessä yhteistyössä ja etenkin komitean puheenjohtajan ja sen työvaliokunnan ja parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokouksen välisen yhteydenpidon; kannustaa komiteaa ja parlamentin valiokuntien puheenjohtajia ja esittelijöitä pitämään entistä tiiviimmin yhteyttä keskenään, jotta voidaan varmistaa, että komitean panos unionin lainsäädäntöprosessiin otetaan paremmin huomioon;

10.  katsoo, että yhteinen arviointi komitean ja parlamentin yhteistyön ansiosta aikaansaaduista budjettisäästöistä on kiinnostava kummankin toimielimen ja unionin kansalaisten kannalta; ehdottaa, että arviointi toteutettaisiin yhdessä parlamentin kanssa osana strategiaa, jolla vahvistetaan näiden kahden toimielimen välisiä yhteyksiä; on tietoinen siitä, että komitea kehittää valmiuksia politiikan arviointiin tukeakseen tehtäväänsä lainsäädäntöprosessissa neuvoa-antavana elimenä; pyytää komiteaa esittämään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisen analyysin näistä toiminnoista seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että RMD- ja REM-rakennusten välinen suora yhteys on avattu uudelleen Belgian viranomaisten päätettyä alentaa unionin toimielinten uhkatasoa; katsoo, että tämä helpottaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä komitean ja parlamentin välillä; kehottaa kumpaakin toimielintä tiedottamaan jäsenilleen ja henkilöstölleen kauttakulun uudelleen avaamisesta;

12.  on tyytyväinen talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean väliseen hallinnolliseen yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 2016 ja jossa sovittiin komiteoiden yhteisistä käännöstoimen osastosta ja logistiikkaosastosta; katsoo, että tämä on oiva perusta mahdollisille säästöille molempien komiteoiden menoissa; toivoo, että tämä sopimus kannustaa yhteistyöhön myös muilla aloilla; pyytää esittämään yksityiskohtaisen suunnitelman ja kuvaamaan komiteoiden toimintaa kyseisillä aloilla; katsoo, että sopimuksella varmistetaan myös kummankin komitean toiminnan tehostaminen entisestään ja säästöjen aikaansaaminen;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että komitea on täyttänyt toimielinten välisen sopimuksen tavoitteet, joiden mukaan henkilöstöä vähennetään viisi prosenttia viiden vuoden aikana; toteaa, että henkilöstöä on siirretty parlamentin tutkimuspalveluun, minkä seurauksena komitean henkilöstötaulukon virkojen määrä on vähentynyt kahdeksalla prosentilla eli 43 toimella vuonna 2016; kehottaa budjettivallan käyttäjiä ottamaan henkilöstömäärärahojen tulevaa kohdentamista suunnitellessaan huomioon henkilöstövähennysten pitkän aikavälin vaikutukset etenkin sukupuolten välisen ja maantieteellisen tasapainon parantamista koskeviin komitean valmiuksiin sekä tarpeen parantaa kokeneiden virkamiesten valmiuksia ottaa vastaan johtotehtäviä;

14.  huomauttaa, että komitean työntekijöiden sairauspoissaolojen määrä on yleisesti noussut; pitää tärkeänä toteuttaa toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi ja kehottaa valvomaan poissaoloja tarkemmin; pitää tervetulleina komitean aloitteita edistää ihmisarvon kunnioittamista työpaikalla esimerkiksi perustamalla uskotun neuvonantajan toimi, jonka tehtävänä on torjua häirintää; kehottaa komiteaa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle henkilöstön hyvinvoinnissa saavutetusta kehityksestä vuonna 2017;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että naisten osuus komitean keskijohdossa ylittää 40 prosenttia; kannustaa komiteaa pyrkimään ylemmän johdon kohdalla samaan tulokseen ja toteuttamaan tarpeelliset toimet maantieteellisen epätasapainon korjaamiseksi edelleen;

16.  on huolissaan siitä, että vuonna 2016 yhdeksässä 22 tarjouskilpailusta sopimukset myönnettiin ilman kilpailua ainoalle tarjouskilpailuun osallistuneelle yritykselle; kehottaa komiteaa ryhtymään tarvittaviin toimiin tarjoajien välisen kilpailun varmistamiseksi;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että komitean näkyvyys tiedotusvälineissä lisääntyi noin 30 prosentilla vuonna 2016; panee merkille komitean toiminnan sosiaalisessa mediassa ja odottaa tietoja sen tuloksista;

18.  panee merkille, että pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi vuonna 2015 käyttämättä 3,5 prosenttia ja vuonna 2016 osuus nousi 4 prosenttiin, ja pyytää valvomaan tarkemmin kyseisten palvelujen tehokasta tarjontaa;

19.  panee merkille, että käännösten ulkoistaminen lisääntyi edelleen (vuonna 2015 se oli 9,74 prosenttia mutta nousi 16,61 prosenttiin vuonna 2016) alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti, mikä johtuu suuremmasta käännösmäärästä ja käännösosaston henkilöstömäärien vähentämisestä (yli 9 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna); ottaa huomioon vuonna 2016 tehdyn sisäisen tarkastuksen käännöspalvelujen ulkoistamisesta ja sen käytännön toteutuksesta ja siihen liittyvistä rajoituksista ja odottaa saavansa tietoja sisäisen tarkastajan suosituksista komitean seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa;

20.  panee merkille komitean sitoutumisen EMAS-järjestelmään ja sen ympäristösaavutuksiin, joihin kuuluu kaasun, veden, sähkön, paperin ja puhdistusaineiden kulutuksen ja jätteiden vähentäminen; kannustaa komiteaa parantamaan tulostaan tässä suhteessa edelleen;

21.  pitää valitettavana, että komitea valmistelee vasta nyt esitystä suuntaviivoista eturistiriitojen ehkäisemiseksi työmarkkinaosapuolten välillä käytävissä keskusteluissa; panee merkille, että esitystä suuntaviivoista viimeistellään parhaillaan käymällä vuoropuhelua yhteiskunnan ja eri ammattialojen järjestöjen kanssa; pyytää komiteaa nopeuttamaan viimeistelyprosessia, hyväksymään suuntaviivat ajoissa, sisällyttämään niihin vaatimuksen ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista jäsenyyksistä muissa organisaatioissa ja julkaisemaan suuntaviivat verkkosivustollaan;

22.  pitää valitettavana, etteivät komitean puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeristö ole julkaisseet ilmoituksia sidonnaisuuksista komitean verkkosivustolla; kehottaa komiteaa julkaisemaan ne kesäkuun 2018 loppuun mennessä ja luettelemaan jäsenyydet muissa organisaatioissa; pitää valitettavana, että ilmoitukset jäsenten sidonnaisuuksista on julkaistu eri kielillä ja eri muodoissa, mikä rajoittaa avoimuutta; kehottaa komiteaa julkaisemaan ne yhtenäisessä muodossa ja yhdellä unionin kolmesta käytetyimmästä virallisesta kielestä kesäkuun 2018 loppuun mennessä;

23.  on huolissaan siitä, että henkilöstösääntöjen 11 artiklan mukaan jokainen uusi työntekijä on velvollinen antamaan ilmoituksen eturistiriidattomuudestaan eturistiriitoja koskevan ilmoituksen sijaan; korostaa, ettei ole kenenkään henkilön tehtävä ilmoittaa eturistiriitojen puuttumisesta; muistuttaa, että puolueettoman elimen olisi arvioitava eturistiriitojen olemassaolo; kehottaa siksi komiteaa laatimaan eturistiriitojen ilmoittamista varten erityisen, kattavan lomakkeen, joka korvaa eturistiriidattomuudesta annettavan ilmoituksen;

24.  on tyytyväinen komitean ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) välisiin hallinnollisiin järjestelyihin tiedonvaihdon helpottamiseksi;

25.  panee tyytyväisenä merkille komitean tekemät täydentävät päätökset väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä ja pitää aloitteen kehittämistä tärkeänä;

26.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

27.  huomauttaa komiteassa sattuneesta häirintätapauksesta, joka maksoi sille 55 772 euroa; pitää tapausta valitettavana mutta kiittelee, että siihen puututtiin asianmukaisesti; panee merkille, että 20 muuta henkilöstön jäsentä otti yhteyttä komitean uskottujen neuvonantajien verkostoon väitetyn häirintätapauksen johdosta; kehottaa komiteaa parantamaan toimintaansa tältä osin, jotta jatkossa estetään kaikenlainen työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä; pyytää komiteaa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suunnitelluista toimenpiteistä näiden tapausten ratkaisemiseksi;

28.  pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota Euroopan unionista; panee merkille, että tällä hetkellä ei voida ennustaa eron taloudellisia, hallinnollisia, inhimillisiä tai muita seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta laatimaan vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö