Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2141(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0097/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0097/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.23

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0128

Usvojeni tekstovi
PDF 336kWORD 53k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2017/2141(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2018),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 48, 24.2.2016.
(2) SL C 323, 28.9.2017., str. 1.
(3) SL C 322, 28.9.2017., str. 1.
(4) SL C 322, 28.9.2017., str. 10.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2017/2141(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  pozdravlja što je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. nije bilo bitnih pogrešaka;

2.  primjećuje da je Revizorski sud u svojemu godišnjem izvješću za 2016. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi bitni nedostatci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Europski gospodarski i socijalni odbor („Odbor”);

3.  napominje da, u skladu s trenutačnim postupkom davanja razrješnice, Odbor podnosi godišnje izvješće o radu Revizorskom sudu u lipnju, Revizorski sud potom svoje izvješće podnosi Parlamentu u listopadu, a o razrješnici glasuje Parlament na plenarnoj sjednici do svibnja; napominje da, osim u slučaju odgode davanja razrješnice, između zaključivanja godišnjih financijskih izvještaja i okončanja postupka davanja razrješnice prođe najmanje 17 mjeseci; ističe da revizija u privatnom sektoru slijedi mnogo kraći vremenski raspored; ističe da je postupak davanja razrješnice potrebno pojednostavniti i ubrzati; traži da Odbor i Revizorski sud slijede dobru praksu koju pruža privatni sektor; s tim u vezi predlaže da se utvrdi rok za podnošenje godišnjih izvješća o radu do 31. ožujka tijekom godine koja slijedi nakon obračunske godine te rok za podnošenje izvješća Revizorskog suda do 1. srpnja; također predlaže da se preispita raspored postupka davanja razrješnice kako je utvrđen člankom 5. Priloga IV. Poslovniku Parlamenta, kako bi se glasovanje o davanju razrješnice održavalo na plenarnoj sjednici Parlamenta u studenome, čime bi se ujedno postupak davanja razrješnice okončao u godini koja slijedi nakon predmetne obračunske godine;

4.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Odbora u proračunskom razdoblju za 2016.; izražava potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u kontekstu planiranju proračuna Komisije, koju je u rujnu 2015. uvela potpredsjednica Kristalina Georgieva kao dio inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Odbor da primjenjuje tu metodu na svoj vlastiti postupak planiranja proračuna;

5.  napominje da je 2016. proračun Odbora iznosio 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR 2015.), sa stopom korištenja od 97,55 %; prima na znanje povećanje stope korištenja tijekom 2016. u usporedbi s 2015.;

6.  ističe da je proračun Odbora isključivo administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove; primjećuje da je Odbor potvrdio važnost primjene proračunskih načela koja se temelje na uspješnosti u svojem svakodnevnom poslovanju te je izvijestio o ažuriranju ključnih pokazatelja uspješnosti 2017. godine; traži od Odbora da nastavi primjenjivati ta načela i da propisno i redovito izvještava Parlament o reformiranim ključnim pokazateljima uspješnosti;

7.  prima na znanje početak promišljanja o modernizaciji Odbora; traži da ga se izvijesti o toj inicijativi i njezinu razvoju; traži od Odbora da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi pojašnjenja o izdacima u vezi s tom modernizacijom kako bi se povećala transparentnost i odgovornost te da objavi procjenu troškova i koristi;

8.  primjećuje da je ukupni iznos odobrenih sredstava za putne troškove i dnevnice članova Odbora iznosio 19 561 194 EUR; pozdravlja detaljnu raščlambu rashoda za članove iz stavke 1004 koju je Odbor podnio Odboru Parlamenta za proračunski nadzor te traži od Odbora da uvrsti tu raščlambu za 2017. godinu u svoje sljedeće godišnje izvješće o radu ili u izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju; traži od Odbora da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi procjenu troškova i koristi misija za Uniju i za posjećene zemlje te popis posjećenih zemalja 2016. godine; potiče donošenje odgovarajućih mjera kako bi se ostvarile uštede i smanjilo onečišćenje okoliša; potiče članove Odbora da prouče potencijal ostalih instrumenata kojima se može ostvariti ušteda, primjerice na troškovima putovanja;

9.  primjećuje da je Odbor izjavio da ima još prostora za daljnji razvoj sporazuma o suradnji između Odbora i Parlamenta; vjeruje da će dodatni razvoj sinergija donijeti pozitivne rezultate objema stranama; prima na znanje napredak u suradnji između Odbora i Parlamenta, prije svega kontakte između predsjednika Odbora i njegovog predsjedništva i Konferencije predsjednika odbora Parlamenta; poziva na daljnje jačanje kontakata između Odbora i predsjednika i izvjestitelja parlamentarnih odbora kako bi se osiguralo bolje praćenje doprinosa koje Odbor pruža zakonodavnom postupku Unije;

10.  mišljenja je da je zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz sporazuma o suradnji između Odbora i Parlamenta u interesu obiju institucija i građana Unije; predlaže da se taj postupak izvede zajedno sa Parlamentom u okviru strategije jačanja kontakata između dvije institucije; svjestan je činjenice da Odbor radi na izgradnji kapaciteta u smislu procjene politika radi jačanja svoje uloge savjetodavnog tijela u zakonodavnom postupku; traži od Odbora da tijelu nadležnom za davanje razrješnice u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu dostavi iscrpnu analizu o funkcioniranju tih aktivnosti;

11.  pozdravlja ponovno otvaranje izravnog pristupa između zgrada RMD i REM nakon odluke belgijskih vlasti da se smanji razina prijetnje za europske institucije; vjeruje da će se time olakšati komunikacija i suradnja između Odbora i Parlamenta; poziva obje institucije da obavijeste svoje članove i osoblje o ponovnom otvaranju prolaza;

12.  pozdravlja sporazum o administrativnoj suradnji između Odbora i Odbora regija, koji je stupio na snagu 2016. i kojim se predviđaju zajedničke uprave za prevođenje i logistiku; smatra to dobrom osnovom za potencijalne ekonomske uštede u oba odbora; vjeruje da će se tim sporazumom također potaknuti suradnja u drugim područjima; traži detaljan plan i opis aktivnosti odborâ u tim područjima; smatra da će se tim sporazumom također osigurati i veća učinkovitost u pogledu rezultata i ekonomskih ušteda obaju odbora;

13.  pozdravlja što se Odbor pridržava ciljeva utvrđenih u međuinstitucijskom sporazumu u pogledu smanjenja osoblja za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; napominje da je zbog prijelaza osoblja u DG EPRS u Parlamentu Odbor smanjio broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 8 %, što predstavlja smanjenje od 43 radnih mjesta 2016.; poziva proračunska tijela da pri planiranju budućih dodjela financijskih sredstava za osoblje imaju na umu dugoročni učinak smanjenja broja osoblja, posebno u pogledu sposobnosti Odbora da poboljša rodnu i geografsku ravnotežu, kao i potrebu za iskorištavanjem sposobnosti iskusnih dužnosnika da preuzmu rukovodeće položaje;

14.  prima na znanje da se u Odboru povećao broj dana provedenih na bolovanju; ističe važnost provedbe mjera za poboljšanje dobrobiti na radnom mjestu i traži da se izbivanja s posla pomnije prate; pozdravlja inicijative koje je poduzeo Odbor kao što je stvaranje uloge „povjerljivog savjetnika” za borbu protiv uznemiravanja i za poticanje poštovanja ljudskog dostojanstva na radnom mjestu; poziva Odbor da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u pogledu dobrobiti osoblja tijekom 2017.;

15.  sa zadovoljstvom prima na znanje da udio žena u srednjem rukovodstvu u Odboru iznosi više od 40 %; potiče Odbor da ostvari isti rezultat u pogledu višeg rukovodstva i da poduzme potrebne korake bi se umanjila geografska neravnoteža;

16.  zabrinut je zbog činjenice da su za 9 od 22 ponuda 2016. ugovori dodijeljeni bez natjecanja jedinom poduzeću koje se prijavilo na poziv za podnošenje ponuda; poziva Odbor da poduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo tržišno natjecanje među ponuditeljima;

17.  pozdravlja povećanje od oko 30 % u pogledu izvješćivanja o Odboru u medijima 2016.; primjećuje uspostavu prisutnosti Odbora na društvenim medijima i sa zanimanjem iščekuje informacije o njezinim rezultatima;

18.  prima na znanje povećanje stope neiskorištenih usluga usmenog prevođenja s 3,5 % 2015. godine na 4 % 2016. te traži da se pomnije prati uspješnost pružanja tih usluga;

19.  prima na znanje trajno povećanje stope eksternalizacije usluga prevođenja (s 9,74 % 2015. na 16,61 % 2016.) kako je utvrđeno sporazumom o suradnji između Odbora i Odbora regija zbog više prijevoda i zbog smanjenja broja osoblja u upravi (više od 9 % u usporedbi s 2015.); napominje da je 2016. provedena interna revizija u vezi s eksternalizacijom prijevoda i njezinom praktičnom primjenom i ograničenjima te sa zanimanjem iščekuje preporuke internih revizora u sljedećem godišnjem izvješću o radu Odbora;

20.  primjećuje predanost Odbora EMAS-u i njegove rezultate u pogledu okoliša, koji pokazuju smanjenje potrošnje plina, vode, električne energije, papira, proizvoda za čišćenje i proizvodnje otpada; potiče Odbor da nastavi poboljšavati svoj rad u tom pogledu;

21.  žali zbog činjenice da Odbor tek sada priprema nacrt smjernica o sprečavanju sukoba interesa u kontekstu socijalnog dijaloga; primjećuje da se nacrt smjernica trenutačno dovršava u okviru dijaloga sa socioprofesionalnim organizacijama; traži od Odbora da ubrza dovršavanje postupka kako bi se smjernice pravodobno donijele i u njih uvrstio uvjet da se dostavljaju pojedinosti o članstvu u svakoj drugoj organizaciji te da objavi smjernice na svojoj internetskoj stranici;

22.  žali zbog činjenice da ni predsjednik ni potpredsjednici ni tajništvo Odbora nisu objavili izjave o financijskim interesima na svojim internetskim stranicama; poziva Odbor da ih objavi do kraja lipnja 2018., navodeći njihovo članstvo u bilo kojim drugim organizacijama; žali zbog činjenice da se izjave o financijskim interesima članova objavljuju na različitim jezicima i u različitim oblicima, što ograničava transparentnost; poziva Odbor da ih objavi u jedinstvenom formatu i na jednom od tri najčešće korištena službena jezika Unije do kraja lipnja 2018.;

23.  zabrinut je da je svaki novi zaposlenik, u skladu s člankom 11. Pravilnika o osoblju, dužan dostaviti izjavu o nepostojanju sukoba interesa umjesto izjave o sukobu interesa; ističe da nije prikladno da zaposlenici daju izjavu o nepostojanju sukoba interesa; ponavlja da bi neutralno tijelo trebalo procijeniti postojanje sukoba interesa; potiče stoga Odbor da predstavi jedinstven i cjelovit obrazac izjave o sukobu interesa kojim bi se zamijenila izjava o nepostojanju sukoba interesa;

24.  pozdravlja administrativne dogovore između Odbora i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u svrhu olakšavanja razmjene informacija;

25.  pozdravlja dodatnu odluku koju je Odbor donio o internim pravilima za zviždače i naglašava da je važno unaprijediti tu inicijativu;

26.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

27.  ističe slučaj uznemiravanja u Odboru koji ga je stajao 55 772 EUR; izražava žaljenje zbog nastanka tog slučaja, ali pozdravlja propisnu reakciju; prima na znanje da se 20 drugih članova osoblja obratilo mreži povjerljivih savjetnika Odbora u vezi s navodnim pitanjima povezanim s uznemiravanjem; poziva Odbor da u tom pogledu poboljša svoju politiku kako bi se spriječili svi oblici psihičkog i seksualnog uznemiravanja; traži od Odbora da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o mjerama koje namjerava poduzeti za rješavanje tih slučajeva;

28.  žali zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije; primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu iznijeti predviđanja o financijskim, administrativnim, ljudskim i ostalim posljedicama povezanima s tim povlačenjem, i traži od Odbora i Revizorskog suda da provedu procjenu učinka i da o rezultatima obavijeste Parlament do kraja 2018.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti