Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2141(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0097/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0097/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0128

Elfogadott szövegek
PDF 275kWORD 48k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2017/2141(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0097/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL L 48., 2016.2.24.
(2) HL C 323., 2017.9.28., 1. o.
(3) HL C 322., 2017.9.28., 1. o.
(4) HL C 322., 2017.9.28., 10. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2017/2141(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0097/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2016. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  tudomásul veszi, hogy a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: az EGSZB) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

3.  megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az EGSZB az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy az EGSZB és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen zárni;

4.  üdvözli az EGSZB általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015 szeptemberében az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi az EGSZB-t, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  megjegyzi, hogy 2016-ban az EGSZB 130 586 475 EUR költségvetéssel rendelkezett (2015-ben ez az összeg 129 100 100 EUR volt), a felhasználási arány pedig 97,55%-os volt; megjegyzi, hogy 2016-ban a felhasználási arány a 2015. évihez képest nőtt;

6.  megállapítja, hogy az EGSZB költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódik és egyéb fenntartási költségekből áll össze; megjegyzi, hogy az EGSZB megerősítette a teljesítményalapú költségvetési elvek alkalmazásának fontosságát mindennapi műveleteiben, és a kulcsfontosságú tevékenységekre és a teljesítményre vonatkozó mutatók (KTTM-ek) 2017-ben bekövetkezett frissítéséről tájékoztatott; kéri az EGSZB-t, hogy továbbra is alkalmazza ezeket az elveket és megfelelően és rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a megreformált KTTM mutatókról;

7.  tudomásul veszi, hogy az EGBSZ korszerűsítéséről ötletbörze indult; tájékoztatást kér a kezdeményezésről és fejleményeiről; kéri az EGBSZ-t, hogy adjon magyarázatot a mentesítésért felelős hatóság részére az említett korszerűsítéssel kapcsolatos kiadásokról a nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében, továbbá hozza nyilvánosságra a költség-haszon értékelést;

8.  megjegyzi, hogy a tagok utazási költségeire és napidíjaira szolgáló előirányzatok végleges összege 19 561 194 EUR volt; üdvözli a tagok kiadásainak részletes lebontását – különösen ami az 1004. költségvetési jogcímet illeti – amelyet az EGSZB a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elé terjesztett, és kéri az EGSZB-t, hogy következő éves tevékenységi jelentésébe vagy a költségvetési és pénzügyi igazgatási beszámolójába foglalja be a 2017. évi adatokat is ugyanilyen felbontásban; kéri az EGSZB-t, hogy bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére a kiküldetések költség-haszon értékelését uniós, illetve a meglátogatott országok szerinti lebontásban, akárcsak a 2016-ban meglátogatott országok listáját; megfelelő intézkedések elfogadására bátorít a takarékosság, illetve a környezetszennyezés csökkentése érdekében; sürgeti az EGSZB tagjait, hogy mérjék fel más eszközök potenciálját, amelyek révén gazdasági megtakarításokat lehet elérni többek között az utazási költségeken;

9.  észrevételezi, hogy az EGSZB kijelentése szerint még tovább fejleszthető az EGSZB és a Parlament közötti együttműködési megállapodás; bízik abban, hogy a további szinergiák kialakítása mindkét intézmény számára kedvező eredményekkel jár; tudomásul veszi az EGSZB és a Parlament közötti együttműködés terén elért fejlődést, különösen ami az EGSZB elnöke, illetve ennek hivatala és a parlamenti Bizottsági Elnökök Értekezlete közötti kapcsolatokat illeti; felhívja az EGSZB-t, hogy erősítse tovább a kapcsolatokat az EGSZB és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke és előadói között, annak biztosítása érdekében, hogy az uniós jogalkotási folyamathoz való hozzájárulása jobban nyomon követhető legyen;

10.  azon a véleményen van, hogy az EGSZB és a Parlament közötti együttműködésből eredő költségvetési megtakarítások közös értékelése mind az intézmények, mind az uniós polgárok érdekét szolgálja; azt javasolja, hogy ezt a gyakorlatot a Parlamenttel együtt hajtsák végre a két intézmény közötti szálak szorosabbra fűzésének stratégiája keretében; tudomása van arról, hogy az EGSZB éppen kiépíti szakpolitikai értékelő kapacitását, hogy konzultatív testületként játszott szerepét ezzel erősítse a jogalkotási folyamatban; kéri az EGSZB-t, hogy következő éves tevékenységi jelentésében terjesszen a mentesítésért felelős hatóság elé részletes elemzést ezen tevékenységek működéséről;

11.  üdvözli, hogy a belga hatóságok az európai intézmények fenyegetettségi szintjének csökkentéséről szóló határozatát követően ismét megnyitották az RMD és a REM épületek közötti közvetlen átjárót; úgy véli, hogy ez megkönnyíti az EGSZB és a Parlament közötti kommunikációt és együttműködést; felhívja mindkét intézményt, hogy tájékoztassák a képviselőket és az alkalmazottakat az átjáró újbóli megnyitásáról;

12.  üdvözli az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti, 2016-ban hatályba lépett igazgatási együttműködési megállapodást, amely megosztott fordítási és logisztikai igazgatóságok létrehozását írja elő; úgy véli, hogy ez jó alapot teremt potenciális gazdasági megtakarításokhoz mindkét bizottság számára; bízik abban, hogy ez a megállapodás más területeken is ösztönzi az együttműködést; részletes tervet kér és a bizottságok e területeken végzett tevékenységeinek leírását; úgy véli, hogy a megállapodás mindkét bizottság teljesítményét illetően fokozza majd a hatékonyságot;

13.  üdvözli, hogy az EGSZB teljesíti a személyzet öt év alatt 5%-kal való csökkentésére vonatkozó intézményközi megállapodás szerinti célokat; megjegyzi, hogy az Európai Parlament Kutatószolgálatához való személyzet-áthelyezés eredményeként az EGBSZ 8%-kal, azaz 2016-ban 43-mal csökkentette a létszámtervében szereplő álláshelyek számát; felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a létszámcsökkentés hosszú távú hatását, különös tekintettel az EGSZB azon képességére, hogy javítson a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyon, valamint amikor megtervezik a személyzet számára rendelkezésre álló pénzügyi források jövőbeli elosztását, építsenek a tapasztalt tisztviselők azon képességére, hogy betöltsék a vezetői posztokat;

14.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB-nél a betegség miatti távollétek mértéke általánosságban véve nőtt; hangsúlyozza, hogy fontos bevezetni a munkahelyi jólét javítására irányuló intézkedéseket, illetve ugyanakkor a távolléteket is megfelelően ellenőrizni kell; örömmel fogadja az EGSZB olyan kezdeményezéseit a zaklatás elleni fellépésnek és a munkahelyen az emberi méltóság tiszteletben tartásának az előmozdítására, mint például a „bizalmas tanácsadói” szerepkör létrehozása; felszólítja az EGSZB-t, hogy tegyen jelentést a mentesítő hatóságnak a személyzet jólléte tekintetében 2017-ben elért eredményekről;

15.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az EGSZB-nél a középvezetői állások több mint 40%-át töltik be nők; arra bátorítja az EGSZB-t, hogy a felsővezetői álláshelyek terén érjen el hasonló eredményeket, illetve, hogy tegye meg a földrajzi egyensúlyhiány további helyrebillentéséhez szükséges intézkedéseket;

16.  aggódik amiatt, hogy 2016-ban a 22 ajánlattételi felhívásból 9 esetében a szerződéseket verseny nélkül ítélték oda az egyetlen pályázó társaságnak; kéri az EGSZB-t, hogy hozza meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ajánlattevők között valóban legyen verseny;

17.  üdvözli, hogy 2016-ban az EGSZB hozzávetőleg 30%-kal többször szerepelt a médiában; észrevételezi az EGSZB megjelenését a közösségi médiában, és várja annak eredményeit;

18.  megjegyzi, hogy a kért, majd igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2015. évi 3,5%-ról 4%-ra nőtt 2016-ban, és kéri az adott szolgáltatások tényleges nyújtásának szorosabb nyomon követését;

19.  megjegyzi, hogy tovább (a 2015. évi 9,74%-ról 2016-ban 16,61%-ra) nőtt a fordítások kiszervezési aránya (a kiszervezésről az EGSZB illetve a Régiók Bizottsága közötti együttműködési megállapodás rendelkezik) a fordítandó anyagok nagyobb száma és az igazgatóság személyzeti állományának (2015-höz képest több mint 9%-os) csökkentése miatt; tudomásul veszi, hogy a fordítások kiszervezése és ennek gyakorlati kivitelezése, illetve korlátozásai belső ellenőrzés tárgyát képezik 2016-ban, és várja a tájékoztatást a belső ellenőr ajánlásairól az EGSZB következő éves tevékenységi jelentésében;

20.  tudomásul veszi az EGSZB-nek az EMAS és annak környezeti eredményei melletti elkötelezettségét, amelyek a gáz, a víz, a villamos energia, a papír, illetve a tisztítószerek és a hulladéktermelés csökkenését mutatják; ösztönzi az EGSZB-t, hogy e tekintetben továbbra is javítsa teljesítményét;

21.  sajnálja, hogy az EGSZB csak most készít iránymutatás-tervezetet a szociális párbeszéd keretében felmerülő összeférhetetlenség megelőzésére; megjegyzi, hogy az iránymutatás-tervezetet éppen jelenleg véglegesítik társadalmi-szakmai érdekcsoportokkal folytatott párbeszéd keretében; kéri az EGSZB-t, hogy gyorsítsa fel a véglegesítési folyamatot, hogy mielőbb fogadja el az iránymutatást az összeférhetetlenség megelőzéséről, és ebben legyen követelmény a más szervezetekben való tagság nyilvántartása, valamint hogy a honlapján hozza nyilvánosságra ezt az iránymutatást;

22.  sajnálja, hogy az EGSZB honlapján sem az elnök, sem az alelnökök, sem a titkárság nem tett közzé pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatot; sürgeti az EGSZB-t, hogy 2018. június végéig közöljék ezeket, feltüntetve a más szervezetekben való tagságot is; sajnálja, hogy a tagok érdekeltségi nyilatkozatait különféle nyelveken és formátumokban tették közzé, ami miatt csökkent az átláthatóság; sürgeti az EGSZB-t, hogy 2018. június végéig egységes formában, és az Unió három leggyakrabban használt fő munkanyelvének egyikén tegyék közzé ezeket;

23.  aggódik amiatt, hogy a személyzeti szabályzat 11. cikke szerint minden egyes újonnan felvett személy köteles az összeférhetetlenségi nyilatkozat helyett az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatot tenni; hangsúlyozza, hogy senkinek sem kell az összeférhetetlenség hiányáról nyilatkoznia; megismétli, hogy az összeférhetetlenséget egy semleges szervnek kell felmérnie; ezért sürgeti az EGSZB-t, hogy terjesszen elő egy egységes és teljes formátumú érdekeltségi nyilatkozatot az összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozat helyett;

24.  üdvözli az EGSZB és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) közötti információcserét megkönnyíteni hivatott adminisztratív intézkedéseket;

25.  üdvözli az EGSZB által a hivatali visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokhoz hozott kiegészítő határozatokat, és hangsúlyozza e kezdeményezés fontosságát;

26.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

27.  rámutat az EGSZB-ben történt zaklatási esetre, amely az intézménynek 55 772 EUR-jába került; sajnálja, hogy ilyesmi előfordulhatott, de üdvözli azt, hogy kellőképpen nyomon követték az ügyet; tudomásul veszi, hogy további 20 személyzeti alkalmazott fordult az EGSZB bizalmi személyekből álló hálózatához zaklatással kapcsolatosként megélt ügyekkel; felszólítja az EGSZB-t, hogy e tekintetben javítson szakpolitikáján, hogy vegye elejét a pszichológiai és szexuális zaklatás minden formájának; kéri az EGSZB-t, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az adott esetek kezelése érdekében tervezett lépésekről;

28.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, és kéri az EGSZB-t és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet annak eredményeiről.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat