Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2141(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0097/2018

Predkladané texty :

A8-0097/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.23

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0128

Prijaté texty
PDF 274kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2017/2141(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2018),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(2) Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2017/2141(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  víta, že Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2016, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli vecné chyby;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ďalej len „výbor“);

3.  konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória výbor v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predloží správu Európskemu parlamentu a Európsky parlament do mája hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa výbor Dvor audítorov riadili sa osvedčenými postupmi súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predloženie správy Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roka nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku;

4.  víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie výboru v rozpočtovom období roka 2016; vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu Komisie v rozpočtovom plánovaní zavedenom podpredsedníčkou Kristalinou Georgievovou v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; nabáda výbor, aby túto metódu uplatňoval na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

5.  konštatuje, že v roku 2016 rozpočet výboru predstavoval 130 586 475 EUR (v porovnaní so 129 100 000 EUR v roku 2015) a miera využitia bola 97,55 %; konštatuje zníženie miery využitia roku 2016 porovnaní s rokom 2015;

6.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa týka budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov; konštatuje, že Komisia potvrdila význam uplatňovania zásad rozpočtu založeného na výkonnosti vo jeho každodenných operáciách a informovala o aktualizácii kľúčových ukazovateľov aktivity a výkonnosti v roku 2017; žiada výbor, aby aj naďalej uplatňoval tieto zásady a náležite a pravidelne informoval Európsky parlament o upravených reformovanej kľúčových ukazovateľoch aktivity a výkonnosti;

7.  berie na vedomie začatie úvah o modernizácii činnosti výboru; žiada, aby bol informovaný o tejto iniciatíve a jej vývoji; žiada výbor, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium vysvetlenie výdavkov v súvislosti s touto modernizáciou, s cieľom posilniť transparentnosť a zodpovednosť, a aby uverejnil analýzu nákladov a prínosov;

8.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky na cestovné a denné príspevky pre členov predstavovali 19 561 194 EUR; víta podrobné rozčlenenie výdavkov členov týkajúcich sa položky 1004, ktoré výbor predložil Výboru pre kontrolu rozpočtu, a žiada výbor, aby toto rozdelenie prostriedkov na rok 2017 začlenil do ďalšej výročnej správy o činnosti alebo do správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení; žiada výbor, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol posúdenie nákladov a prínosov misií pre Únii a pre navštívené krajiny a zoznam navštívených krajín v roku 2016; zasadzuje sa za prijatie vhodných opatrení s cieľom dosiahnuť úspory a zníženie znečistenia životného prostredia; vyzýva členov výboru, aby posúdili potenciál iných nástrojov, ktoré by mohli prispieť k hospodárskym úsporám, napríklad cestovných výdavkov;

9.  poznamenáva, že výbor vyhlasuje, že existuje priestor pre ďalší rozvoj spolupráce medzi ním a Európskym parlamentom; verí, že ďalší rozvoj synergií prinesie pozitívne výsledky pre obe strany; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v spolupráci medzi výborom a Európskym parlamentom, a to kontakty medzi predsedom výboru a Predsedníctvom a Konferenciou predsedov výborov Európskeho parlamentu; vyzýva na ďalšie posilňovanie kontaktov výboru s predsedami a spravodajcami výborov Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť lepšiu spätnú väzbu na príspevok výboru k legislatívnemu procesu Únie;

10.  zastáva názor, že spoločné posúdenie rozpočtových úspor vyplývajúcich zo spolupráce medzi výborom a Európskym parlamentom je v záujme oboch inštitúcií a občanov Únie; navrhuje, aby sa takéto hodnotenie vykonalo spolu s Európskym parlamentom ako súčasť stratégie na posilnenie kontaktov medzi týmito dvoma inštitúciami; je si vedomý toho, že výbor buduje kapacity v oblasti hodnotenia na posilnenie jeho úlohy ako poradného orgánu v legislatívnom procese; žiada výbor, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium vo svojej najbližšej výročnej správe o činnosti predložil podrobnú analýzu fungovania týchto činností;

11.  víta opätovné otvorenie priameho prechodu z budovy RMD do budovy REM po rozhodnutí belgických orgánov znížiť úroveň ohrozenia európskych inštitúcií; domnieva sa, že to uľahčí komunikáciu a spoluprácu medzi výborom a Európskym parlamentom; vyzýva obe inštitúcie, aby informovali svojich členov a zamestnancov o opätovnom otvorení tejto pasáže;

12.  víta dohodu o administratívnej spolupráci medzi výborom a Výborom regiónov, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2016 a zabezpečuje spoločné riaditeľstvá pre prekladateľstvo a logistiku; domnieva sa, že je to dobrý základ pre potenciálne hospodárske úspory v oboch výboroch; verí, že táto dohoda povedie k spolupráci aj v iných oblastiach; požaduje podrobný plán a opis činností výborov v týchto oblastiach; verí, že táto dohoda zabezpečí aj vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o výkonnosť oboch výborov a hospodárske úspory;

13.  víta skutočnosť, že výbor dodržal ciele stanovené v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o znížení počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov; konštatuje, že v dôsledku presunu zamestnancov do výskumnej služby Európskeho parlamentu výbor znížil počet pracovných miest vo svojom pláne pracovných miest o 8 %, čo zodpovedá zníženiu o 43 pracovných miest v roku 2016; vyzýva rozpočtové orgány, aby pri plánovaní budúceho prideľovania finančných prostriedkov pre personál mali na pamäti dlhodobý vplyv znižovania počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o schopnosť výboru zlepšovať rodovú a geografickú rovnováhu, ako aj potrebu využívať kapacitu skúsených úradníkov na prevzatie riadiacich funkcií;

14.  konštatuje všeobecné zvýšenie miery absencií z dôvodu choroby vo výbore; zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť opatrenia na zlepšenie dobrých podmienok pri práci, a vyzýva na podrobnejšie monitorovanie neprítomnosti; víta iniciatívy výboru, ako napríklad vytvorenie funkcie „dôverného poradcu“ na boj proti obťažovaniu a na podporu rešpektovania ľudskej dôstojnosti na pracovisku; vyzýva výbor, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutom pokroku v oblasti dobrých podmienok zamestnancov;

15.  s uspokojením konštatuje, že podiel žien na pozíciách stredného manažmentu vo výbore prevyšuje 40 %; nabáda výbor, aby dosiahol rovnaké výsledky, pokiaľ ide o pozície vyššieho manažmentu, a aby urobil všetko potrebné na ďalšie zníženie geografickej nerovnováhy;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade 9 z 22 ponúk v roku 2016 boli zákazky zadané bez verejnej súťaže s jedinou spoločnosťou, ktorá sa do súťaže prihlásila; vyzýva výbor, aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž medzi uchádzačmi;

17.  víta skutočnosť, že mediálne pokrytie výboru sa v roku 2016 zvýšilo približne o 30 %; berie na vedomie zaistenie prítomnosti výboru na sieťach sociálnych médií a očakáva informácie o výsledkoch tohto postupu;

18.  konštatuje nárast miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 3,5 % v roku 2015 na 4 % v roku 2016 a žiada o dôslednejšie monitorovanie účinného poskytovania týchto služieb;

19.  berie na vedomie pokračujúci rast externalizácie prekladov (z 9,74 % v roku 2015 na 16,61 % v roku 2016), ako sa stanovuje v dohode o spolupráci medzi výborom a Výborom regiónov z dôvodu vyššieho výstupu prekladov a zníženia úrovne zamestnancov na riaditeľstve (viac než 9 % v porovnaní s rokom 2015); berie na vedomie vnútorný audit externého zabezpečovania prekladu a jeho praktické vykonávanie a obmedzení vykonaný v roku 2016 a očakáva, že v ďalšej výročnej správe o činnosti výboru bude informovaný o odporúčania vnútorného audítora;

20.  berie na vedomie odhodlanie výboru vykonávať EMAS, ako aj jeho výsledky v oblasti životného prostredia, ktoré poukazujú na pokles spotreby plynu, vody, elektriny, papiera, čistiacich prostriedkov a produkcie odpadu; nabáda výbor, aby v tejto súvislosti aj naďalej zlepšoval svoju výkonnosť;

21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výbor sa iba teraz pripravuje návrh usmernení o predchádzaní konfliktom záujmov v rámci sociálneho dialógu; berie na vedomie, že v súčasnosti sa dokončuje návrh usmernení prostredníctvom dialógu so sociálno-profesijnými organizáciami; žiada výbor, aby urýchlil dokončenie procesu, aby prijal usmernenia včas, aby do nich zahrnul požiadavky poskytovať údaje o členstvo v inej organizácii a aby uverejnil usmernenia na svojej webovej stránke;

22.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ani predseda, podpredsedovia či sekretariát výboru nezverejnili vyhlásenia o záujmoch na svojich webových stránkach; naliehavo vyzýva výbor, aby ich zverejnil do konca júna 2018 vrátane uvedenia členstva v akýchkoľvek iných organizáciách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch členov sú uverejnené vo viacerých jazykoch a rôznych formátoch, čo obmedzuje transparentnosť; naliehavo vyzýva výbor, aby ich zverejnil v jednotnom formáte a v jednom z troch najčastejšie používaných úradných jazykov Únie do konca júna 2018;

23.  je znepokojený tým, že podľa článku 11 služobného poriadku každý nový pracovník je povinný predložiť vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov namiesto vyhlásenia o konflikte záujmov; zdôrazňuje, že nikomu neprislúcha prehlasovať, že nemá konflikt záujmov; opakuje, že existenciu konfliktu záujmov by mal posúdiť neutrálny orgán; naliehavo preto vyzýva výbor, aby predložil jednotný a úplný formulár vyhlásenia o konfliktoch záujmov, ktorý by nahradil vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov;

24.  víta administratívne dohody s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi výborom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

25.  víta doplnkové rozhodnutia, ktoré prijal výbor pre vnútorné predpisy v oblasti oznamovania nekalých praktík, a zdôrazňuje význam zlepšenia tejto iniciatívy;

26.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať im potrebnú podporu a poradenstvo;

27.  poukazuje na prípad obťažovania vo výbore, ktoré bolo spojené s nákladmi vo výške 55 772 EUR; vyjadruje poľutovanie nad týmto prípadom, ale víta skutočnosť, že bol dôsledne preverený; konštatuje, že 20 ďalších zamestnancov sa obrátilo na sieť dôverných poradcov výboru vo veci údajného obťažovania; vyzýva výbor, aby zlepšil svoju politiku v tejto oblasti s cieľom predchádzať akejkoľvek forme psychologického a sexuálneho obťažovania. žiada výbor, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na riešenie tohto problému;

28.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada výbor a Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia vplyvu a Európsky parlament o výsledkoch informovali do konca roka 2018.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia