Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2141(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0097/2018

Predložena besedila :

A8-0097/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0128

Sprejeta besedila
PDF 263kWORD 53k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2017/2141(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0252/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2018),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 48, 24.2.2016.
(2) UL C 323, 28.9.2017, str. 1.
(3) UL C 322, 28.9.2017, str. 1.
(4) UL C 322, 28.9.2017, str. 10.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2017/2141(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  pozdravlja sklep Računskega sodišča na podlagi revizijskega dela, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ni bilo pomembnih napak;

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor), ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti;

3.  je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice odbor junija Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa nato oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; zahteva, da odbor in Računsko sodišče upoštevata najboljše prakse iz zasebnega sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu;

4.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje odbora v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja odbor, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

5.  ugotavlja, da je proračun odbora v letu 2016 znašal 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR leta 2015), stopnja uporabe pa 97,55 %; ugotavlja, da se je stopnja uporabe v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povišala;

6.  poudarja, da je proračun odbora izključno upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške; ugotavlja, da je odbor priznal, kako pomembno je slediti načelom proračuna na osnovi uspešnosti v vsakodnevnem delovanju, in poročal, da je v letu 2017 posodobil ključne kazalnike dejavnosti in uspešnosti (KAPI); poziva odbor, naj ta načela še naprej spoštuje ter Parlament ustrezno in redno obvešča o spremembah teh kazalnikov;

7.  ugotavlja, da se je začela razprava o modernizaciji odbora; želi biti obveščen o tej pobudi in dogajanju v zvezi z njo; poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice posreduje pojasnilo o izdatkih v zvezi s to posodobitvijo, da bi povečali preglednost in odgovornost, ter objavi oceno razmerja med stroški in koristmi;

8.  ugotavlja, da so dokončna proračunska sredstva za potne stroške in dnevnice članov znašala 19 561 194 EUR; pozdravlja podrobno razčlenitev stroškov članov za postavko 1004, ki jo je odbor predložil parlamentarnemu Odboru za proračunski nadzor, ter poziva odbor, naj vključi to razčlenitev za leto 2017 v naslednje letno poročilo o dejavnostih ali v poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju; poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice posreduje oceno razmerja med stroški in koristmi misij za Unijo in obiskane države ter seznam držav, obiskanih v letu 2016; spodbuja sprejem ustreznih ukrepov, da bi ustvarili prihranke in zmanjšali onesnaževanje okolja; poziva člane odbora, naj ocenijo potencial drugih instrumentov, ki bi lahko prispevali k prihrankom, na primer pri potnih stroških;

9.  je seznanjen z izjavo odbora, da bi bilo mogoče sporazum o sodelovanju med odborom in Parlamentom še dopolniti; je prepričan, da bo nadaljnji razvoj sinergij prinesel pozitivne rezultate obema institucijama; je seznanjen z napredkom v sodelovanju med odborom in Parlamentom, namreč stiki med predsednikom odbora in njegovim predsedstvom ter konferenco predsednikov odborov Parlamenta; poziva k dodatni poglobitvi stikov med odborom in predsedniki in poročevalci parlamentarnih odborov, da se zagotovi boljše ukrepanje v zvezi s prispevkom odbora, ki ga ima v zakonodajnem procesu Unije;

10.  meni, da je skupna ocena proračunskih prihrankov na podlagi sodelovanja med odborom in Parlamentom v interesu obeh institucij in državljanov Unije; predlaga, naj bo ta ocena izvedena v sodelovanju s Parlamentom v sklopu strategije za poglabljanje stikov med institucijama; se zaveda, da odbor širi zmogljivosti za ocenjevanje politik, kar bo utrdilo njegovo vlogo posvetovalnega organa v zakonodajnem procesu; poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice v naslednjem letnem poročilu o dejavnostih posreduje podrobno analizo o tem, kako te dejavnosti potekajo;

11.  pozdravlja ponovno odprtje neposrednega dostopa med stavbama RMD in REM po odločitvi belgijskih organov, da se zmanjša stopnja ogroženosti za evropske institucije; meni, da bo to olajšalo komunikacijo in sodelovanje med odborom in Parlamentom; poziva obe instituciji, naj obvestita svoje člane in osebje o ponovnem odprtju prehoda;

12.  pozdravlja sporazum o upravnem sodelovanju med odborom in Odborom regij, ki je začel veljati leta 2016 ter je združil direktorata za prevajanje in logistiko; meni, da je to dobra podlaga za morebitne prihranke v obeh odborih; verjame, da bo ta načrt spodbudil tudi sodelovanje na drugih področjih; zahteva podroben načrt in opis dejavnosti odbora na teh področjih; meni, da se bo s sporazumom povečala učinkovitost pri delovanju in doseženih prihrankih obeh odborov;

13.  pozdravlja skladnost odbora s cilji, zastavljenimi v medinstitucionalnem dogovoru, o zmanjšanju zaposlenih za 5 % v petletnem obdobju; ugotavlja, da je odbor zaradi premestitve zaposlenih v službo EPRS v Evropskem parlamentu zmanjšal število delovnih mest v kadrovskem načrtu za 8 %, kar ustreza zmanjšanju za 43 delovnih mest v letu 2016; poziva proračunske organe, naj upoštevajo dolgoročne učinke zmanjševanja števila zaposlenih, zlasti glede zmožnosti odbora za izboljšanje uravnoteženosti spolov in geografskega ravnovesja, ter potrebo po širitvi zmogljivosti izkušenih uradnikov za prevzem vodstvenih položajev pri načrtovanju prihodnjih dodelitev finančnih sredstev za osebje;

14.  je seznanjen, da se je število bolniških odsotnosti v odboru v splošnem povečalo; poudarja, kako pomembno je sprejeti ukrepe za izboljšanje dobrega počutja na delovnem mestu, in poziva k strožjemu preverjanju odsotnosti; pozdravlja pobude, ki jih je sprejel odbor, kot je vzpostavitev vloge „zaupnega svetovalca“ za boj proti nadlegovanju in spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva na delovnem mestu; poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi z dobrim počutjem zaposlenih v letu 2017;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da delež žensk na srednjih vodstvenih položajih v odboru presega 40 %; spodbuja odbor, naj podoben rezultat doseže tudi na najvišjih vodstvenih položajih in naj naredi vse, kar je potrebno, da bi dodatno zmanjšal geografsko neravnovesje;

16.  je zaskrbljen, ker so bila pri 9 od 22 javnih razpisov v letu 2016 naročila oddana brez konkurence edinemu podjetju, ki se je prijavilo na razpis; poziva odbor, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev konkurence med ponudniki;

17.  pozdravlja povečanje poročanja medijev o odboru za približno 30 % v letu 2016; je seznanjen, da je bil ustvarjen profil odbora za družbene medije, in z zanimanjem pričakuje novice o dosežkih;

18.  je seznanjen, da se je delež zahtevanih, a neuporabljenih storitev tolmačenja povečal s 3,5 % v letu 2015 na 4 % v letu 2016 in poziva k pozornejšemu spremljanju, da bo izvajanje teh storitev učinkovito;

19.  je seznanjen z nadaljnjim povečevanjem deleža prevodov, ki jih opravijo zunanji izvajalci (z 9,74 % v letu 2015 na 16,61 % v letu 2016), kar omogoča sporazum o sodelovanju med odborom in Odborom regij, zaradi večjega števila prevajalskih strani in zmanjšanja števila zaposlenih v direktoratu (več kot 9 % v primerjavi z letom 2015); je seznanjen, da je bila leta 2016 opravljena notranja revizija o zunanjem prevajanju ter o njegovi praktični izvedbi in omejitvah, in pričakuje, da bo prek naslednjega letnega poročila o dejavnostih odbora obveščen o priporočilih notranjega revizorja;

20.  ugotavlja, da je odbor zavezan izvajanju sistema EMAS in je seznanjen z njegovimi okoljskimi rezultati, ki kažejo zmanjšanje porabe plina, vode, električne energije, papirja in čistilnih proizvodov ter proizvodnje odpadkov; spodbuja odbor, naj še naprej izboljšuje učinkovitost na tem področju;

21.  obžaluje, da odbor šele pripravlja osnutek smernic o preprečevanju navzkrižja interesov v okviru socialnega dialoga; ugotavlja, da se osnutek smernic trenutno dokončno oblikuje prek dialoga z družbenimi in strokovnimi organizacijami; poziva odbor, naj pospeši postopek za dokončno oblikovanje, pravočasno sprejme smernice, vanje vključi zahtevo po zagotavljanju podrobnosti o članstvu v kateri koli drugi organizaciji in naj smernice objavi na svoji spletni strani;

22.  obžaluje, da niti predsednik niti podpredsedniki ali sekretariat odbora niso objavili izjav o interesih na svoji spletni strani; poziva odbor, naj jih nujno objavi do kunca junija 2018, pri tem pa navede članstvo v drugih organizacijah; obžaluje, da so izjave o interesih članov objavljene v različnih jezikih in v različnih oblikah, kar omejuje preglednost; poziva odbor, naj jih objavi v enotni obliki in v enem od treh najpogosteje uporabljanih uradnih jezikov Unije do konca junija 2018;

23.  izraža zaskrbljenost, ker je treba v skladu s členom 11 kadrovskih predpisov v primeru vsake nove zaposlitve predložiti izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov namesto izjave o navzkrižju interesov; poudarja, da ni ustrezno, da oseba sama poda izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov; ponovno poudarja, da bi moral obstoj navzkrižja interesov oceniti nevtralni organ; zato poziva odbor, naj pripravi edinstven in popoln obrazec za izjavo o navzkrižju interesov, ki bi nadomestil izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov;

24.  pozdravlja upravni dogovor med odborom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), ki naj bi olajšal izmenjavo informacij;

25.  pozdravlja dopolnilne sklepe, ki jih je odbor sprejel o notranjih pravilih o prijavljanju nepravilnosti, in poudarja, da je treba to pobudo še izboljšati;

26.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

27.  opozarja na primer nadlegovanja, ki je odbor stal 55 772 EUR; obžaluje, da je do tega primera prišlo, vendar pozdravlja, da je bil ustrezno obravnavan; ugotavlja, da se je še 20 drugih zaposlenih obrnilo na mrežo zaupnih svetovalcev Odbora v zvezi z domnevnim nadlegovanjem; poziva odbor, naj izboljša svojo politiko na tem področju, da bi preprečil vse oblike psihičnega in spolnega nadlegovanja; prosi odbor, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za odpravo teh težav;

28.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa, ter poziva odbor in Računsko sodišče, naj opravita ocene učinka in Parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov