Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2141(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0097/2018

Ingivna texter :

A8-0097/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.23

Antagna texter :

P8_TA(2018)0128

Antagna texter
PDF 262kWORD 47k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P8_TA(2018)0128A8-0097/2018
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2017/2141(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0252/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 48, 24.2.2016.
(2) EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2017/2141(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats till följd av dess revisionsarbete att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2016 avseende administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2016 konstaterade att inga allvarliga brister upptäcktes på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (nedan kallad kommittén).

3.  Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar kommittén årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om ansvarsfriheten i kammaren i maj. Parlamentet konstaterar att, såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp, går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna och avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare. Parlamentet understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare. Parlamentet begär att kommittén och revisionsrätten följer bästa praxis inom den privata sektorn. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter räkenskapsåret och tidsfristen för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.

4.  Europaparlamentet välkomnar den övergripande försiktiga och sunda ekonomiska förvaltningen under budgetåret 2016. Parlamentet uttrycker sitt stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes av vice ordförande Kristalina Georgieva i september 2015 som en del av ett initiativ om en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar kommittén att tillämpa denna metod på dess eget förfarande för budgetplanering.

5.  Europaparlamentet noterar att kommitténs budget för 2016 uppgick till 130 586 475 EUR (129 100 000 EUR för 2015), med en utnyttjandegrad på 97,55 %. Parlamentet påpekar att utnyttjandegraden ökade 2016 jämfört med 2015.

6.  Europaparlamentet betonar att kommitténs budget är rent administrativ, och att en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter. Parlamentet konstaterar att kommittén bekräftade vikten av att tillämpa principer om en resultatbaserad budget i dess dagliga verksamhet och informerade om uppdateringen av de centrala resultatindikatorerna under 2017. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta att tillämpa dessa principer och vederbörligen och regelbundet informera parlamentet om de reformerade centrala resultatindikatorerna.

7.  Europaparlamentet noterar att man inlett diskussioner om en modernisering av kommittén, och ber att få information om initiativet och hur det utvecklas. Parlamentet uppmanar kommittén att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med förtydliganden avseende utgifter i samband med denna modernisering, i syfte att öka transparensen och ansvarsskyldigheten, samt att offentliggöra kostnadsnyttoanalysen.

8.  Europaparlamentet noterar att de slutliga anslagen för kostnader för resa och uppehälle för ledamöterna uppgick till 19 561 194 EUR. Parlamentet välkomnar den detaljerade redovisningen av ledamöternas utgifter när det gäller punkt 1004, som kommittén överlämnade till parlamentets budgetkontrollutskott, och begär att kommittén inkluderar denna redovisning för 2017 i sin nästa årliga verksamhetsrapport eller i rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen. Parlamentet uppmanar kommittén att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en kostnadsnyttoanalys avseende unionens uppdrag och de länder man besökte, och med förteckningen över de länder man besökte 2016. Parlamentet uppmuntrar antagandet av lämpliga åtgärder för att göra besparingar och minska miljöföroreningarna. Parlamentet uppmanar kommitténs ledamöter att bedöma potentialen hos andra instrument som kan bidra till ekonomiska besparingar, t.ex. för resekostnader.

9.  Europaparlamentet konstaterar att kommittén uppger att det finns utrymme för att ytterligare utveckla samarbetsavtalet mellan kommittén och parlamentet. Parlamentet är övertygat om att en ytterligare utveckling av synergier kommer att resultera i fördelar för båda parter. Parlamentet noterar framstegen i samarbetet mellan kommittén och parlamentet, nämligen kontakterna mellan kommitténs ordförande och dess presidium och parlamentets utskottsordförandekonferens. Parlamentet begär att kontakterna ytterligare stärks mellan kommittén och parlamentsutskottens ordförande och föredragande för att säkerställa en bättre uppföljning av kommitténs bidrag till unionens lagstiftningsprocess.

10.  Europaparlamentet anser att en gemensam utvärdering av de budgetbesparingar som gjorts till följd av samarbetet mellan kommittén och parlamentet är av intresse för båda institutionerna och för unionsmedborgarna. Parlamentet föreslår att detta ska göras tillsammans med parlamentet som en del av strategin för att stärka kontakterna mellan de två institutionerna. Parlamentet är medvetet om att kommittén håller på att bygga upp kapacitet för att utvärdera politik, i syfte att stärka dess roll i lagstiftningsprocessen som ett rådgivande organ. Kommittén uppmanas att i nästa årliga verksamhetsrapport ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en detaljerad analys av hur dessa verksamheter fungerar.

11.  Europaparlamentet välkomnar att man på nytt öppnat direktpassagen mellan byggnaderna RMD och REM efter de belgiska myndigheternas beslut att sänka hotnivån för EU-institutionerna. Parlamentet anser att detta kommer att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan kommittén och parlamentet. Parlamentet uppmanar båda institutionerna att informera ledamöterna och personalen om att passagen på nytt öppnats.

12.  Europaparlamentet välkomnar det administrativa samarbetsavtalet mellan kommittén och Regionkommittén, som trädde i kraft 2016 och föreskriver gemensamma direktorat för översättning och logistik. Parlamentet anser att detta är en bra grund för potentiella ekonomiska besparingar i båda kommittéer. Parlamentet räknar med att detta avtal också kommer att leda till samarbete på andra områden. Parlamentet efterlyser en detaljerad plan för och beskrivning av kommittéernas verksamhet på dessa områden. Parlamentet anser att avtalet även kommer att effektivisera båda kommittéernas resultat och leda till ekonomiska besparingar.

13.  Europaparlamentet välkomnar att kommittén har uppfyllt målen i det interinstitutionella avtalet om att minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år. Parlamentet konstaterar att kommittén, till följd av överföringen av personal till Europaparlamentets utredningstjänst, har minskat antalet tjänster i sin tjänsteförteckning med 8 %, vilket motsvarar en minskning med 43 tjänster under 2016. Parlamentet uppmanar budgetmyndigheterna att tänka på de långsiktiga effekterna av personalminskningar, i synnerhet när det gäller kommitténs möjligheter att förbättra könsbalansen och den geografiska balansen samt behovet av att bygga vidare på kapaciteten hos erfarna tjänstemän som ska ta över ledande befattningar vid planeringen av den framtida fördelningen av finansiella medel för personal.

14.  Europaparlamentet noterar en allmän ökning av frånvaro som beror på sjukdom i kommittén. Parlamentet betonar vikten av att vidta åtgärder för att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen och efterlyser en noggrannare övervakning av frånvaro. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av kommittén, såsom inrättandet av ”konfidentiella rådgivare” för att bekämpa trakasserier och främja respekten för människans värdighet på arbetsplatsen. Kommittén uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts avseende personalens välbefinnande under 2017.

15.  Europaparlamentet välkomnar att andelen kvinnor på mellanchefsnivå i kommittén är högre än 40 %. Parlamentet uppmuntrar kommittén att uppnå samma resultat när det gäller ledande befattningar, och att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare minska den geografiska obalansen.

16.  Europaparlamentet är bekymrat över att för 9 av de 22 anbudsförfarandena under 2016 tilldelades kontrakten utan konkurrens till det enda företag som hade ansökt om det. Parlamentet uppmanar kommittén att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa konkurrens mellan anbudsgivare.

17.  Europaparlamentet välkomnar att mediernas täckning av kommittén ökade med omkring 30 % under 2016. Parlamentet noterar kommitténs nya närvaro på sociala medier och ser fram emot att få veta dess resultat.

18.  Europaparlamentet noterar en ökning av andelen begärda men ej utnyttjade tolkningstjänster, från 3,5 % under 2015 till 4 % under 2016, och efterlyser en närmare övervakning av det faktiska tillhandahållandet av dessa tjänster.

19.  Europaparlamentet noterar den fortsatta ökningen av andelen utkontrakterade översättningar (från 9,74 % under 2015 till 16,61 % under 2016) i enlighet med samarbetsavtalet mellan kommittén och Regionkommittén, till följd av fler översatta sidor och den minskade personalstyrkan vid direktorat (med mer än 9 % jämfört med 2015). Parlamentet noterar 2016 års internrevision av externaliseringen av översättningar och dess praktiska genomförande och begränsningar, och ser fram emot att få information om den interna revisorns rekommendationer i kommitténs kommande årliga verksamhetsrapport.

20.  Europaparlamentet noterar kommitténs engagemang för Emas och dess miljöresultat, som visar en minskning av förbrukningen av gas, vatten, elektricitet, papper, rengöringsprodukter och produktionen av avfall. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta att förbättra sina resultat i detta avseende.

21.  Europaparlamentet beklagar att kommittén först nu håller på att utarbeta förslag till riktlinjer för förebyggande av intressekonflikter inom ramen för den sociala dialogen. Parlamentet konstaterar att förslaget till riktlinjer håller på att slutföras genom en dialog med branschorganisationer. Kommittén uppmanas att påskynda slutförandet, anta riktlinjerna i tid, se till att riktlinjerna inkluderar ett krav på att lämna uppgifter om medlemskap i någon annan organisation och offentliggöra riktlinjerna på sin webbplats.

22.  Europaparlamentet beklagar att varken kommitténs ordförande, vice ordförande eller sekretariat har offentliggjort intresseförklaringar på kommitténs webbplats. Parlamentet uppmanar kommittén att offentliggöra dem senast i slutet av juni 2018 samt att lämna uppgifter om medlemskap i någon annan organisation. Parlamentet beklagar att ledamöternas intresseförklaringar offentliggörs på olika språk och i olika format, vilket begränsar transparensen. Parlamentet uppmanar kommittén att offentliggöra dem i ett unikt format på ett av de tre mest använda officiella språken senast i slutet av juni 2018.

23.  Europaparlamentet är oroat över att enligt artikel 11 i tjänsteföreskrifterna ska varje nyanställd lämna en försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter, i stället för en förklaring om intressekonflikter. Parlamentet understryker att det inte är upp till någon att försäkra sin frånvaro av intressekonflikter. Parlamentet upprepar att ett neutralt organ bör bedöma förekomsten av intressekonflikter. Parlamentet uppmanar kommittén att utarbeta en unik och fullständig form för förklaringar av intressekonflikter, som ska ersätta försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter.

24.  Europaparlamentet välkomnar de administrativa överenskommelserna mellan kommittén och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i syfte att underlätta utbyte av information.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommitténs kompletterande beslut om interna regler om visselblåsare och betonar vikten av att förbättra detta initiativ.

26.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

27.  Europaparlamentet påpekar fallet med trakasserier i kommittén, som kostade den 55 772 EUR. Parlamentet beklagar att fallet uppstod, men välkomnar att det följdes upp i vederbörlig ordning. Parlamentet konstaterar att 20 andra anställda kontaktade kommitténs nätverk av konfidentiella rådgivare om påstådda trakasserifall. Kommittén uppmanas att förbättra sin politik i detta avseende för att i högre grad förhindra alla former av psykiska och sexuella trakasserier. Parlamentet ber kommittén att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder man överväger att vidta för att åtgärda dessa fall.

28.  Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet, och uppmanar kommittén och revisionsrätten att utföra konsekvensbedömningar och informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy