Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2142(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0117/2018

Внесени текстове :

A8-0117/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.24

Приети текстове :

P8_TA(2018)0129

Приети текстове
PDF 487kWORD 58k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Комитет на регионите
P8_TA(2018)0129A8-0117/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII — Комитет на регионите (2017/2142(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0253/2017)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0117/2018),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Комитета на регионите, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII – Комитет на регионите (2017/2142(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0117/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключението на Сметната палата („Палатата“) въз основа на извършената одитна дейност, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2016 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Палатата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

3.  отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност Комитетът представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври а освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарно заседание до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде отложено, между приключването на годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от отговорност изминават най-малко 17 месеца; посочва, че одитът в частния сектор се извършва в много кратки срокове; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се рационализира и ускори; изисква от Комитета и Палатата да последват добрите практики в частния сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността 31 март на годината, следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на Палатата — 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на годината след съответната отчетна година;;

4.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Комитета през бюджетния период 2016 година; изразява подкрепа за успешния преход към основан на резултати модел на бюджетиране в планирането на бюджета на Комисията, въведен от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Комитета да приложи този метод в собствената си процедура за планиране на бюджета;

5.  отбелязва, че одобреният бюджет на Комитета за 2016 г. възлиза на 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR през 2015 г.), от които 89 400 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, със степен на усвояване 98,7%; приветства увеличението на степента на усвояване през 2016 г.;

6.  подчертава, че бюджетът на Комитета, въпреки политическите му дейности, се счита за изцяло административен, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, и за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; подчертава, че е важно Комитетът да прилага в ежедневните си операции принципите на бюджетиране, основано на изпълнението; изисква от Комитета да информира редовно Парламента за постигнатия напредък по този въпрос;

7.  подчертава значението на задълбочаването на сътрудничеството с Парламента въз основа на споразумението за сътрудничество между Комитета и Парламента и изисква да бъде редовно информиран за всяко развитие в тази връзка; изисква стратегията на Комитета да укрепи връзките на първо място с Парламента, но и с други институции на Съюза, за да се увеличи участието на регионите в законодателния процес на Съюза;

8.  счита, че една съвместна оценка на бюджетните икономии, реализирани благодарение на сътрудничеството между Комитета и Парламента, е от интерес както за двете институции, така и за гражданите на Съюза; съветва Комитета и Парламента да обмислят възможността за извършване на такава оценка в допълнение към текущия политически стратегически диалог;

9.  приветства споразумението за административно сътрудничество между Комитета и Европейския икономически и социален комитет, което влезе в сила през 2016 г. и предвижда общи дирекции за писмени преводи и логистика; вярва, че това споразумение ще доведе също така до сътрудничество и в други области; изисква подробен план и описание на дейностите на комитетите в тези области; счита, че това споразумение ще гарантира също така допълнителна ефикасност на резултатите от дейността на двата комитета, както и икономии;

10.  приветства факта, че целите, поставени от Комитета през 2016 г., за повишаване на участието на Парламента и на Съвета в дейности, свързани със становищата на Комитета, са постигнати и в някои случаи — дори надминати; насърчава Комитета и Парламента да се стремят да подобрят сътрудничеството си по общи досиета, като поканят съответните докладчици да представят своите становища в комисията на Парламента, компетентна по този въпрос, или в Комитета на ранен етап от процеса;

11.  посреща със задоволство възстановяването на пряката връзка между сградите RMD и REM вследствие на решението на белгийските органи да намалят нивото на заплаха за европейските институции; счита, че това ще улесни комуникацията и сътрудничеството между Комитета и Парламента ; призовава и двете институции да информират членовете и служителите си относно възстановяването на връзката между сградите;

12.  призовава Комитета да се стреми към общо ниво на изпълнение на плащанията от най-малко около 90%;

13.  отбелязва включването на данни за командировките на членовете на Комитета в неговия годишен отчет за дейността; приветства списъка на мероприятията, на които са присъствали членовете му през 2016 г., предоставен на комисията по бюджетен контрол на Парламента като приложение към отговорите на писмения въпросник за освобождаването от отговорност за 2016 г., и изисква от Комитета да представи такъв списък за 2017 г. като приложение към своя годишен отчет за дейността за 2017 г.;

14.  отбелязва, че в годишния си отчет за дейността за 2016 г. Комитетът е имал като цел 15 бележки по досиета и проучвания и че резултатът е бил 12; насърчава Комитета да продължи да работи за изпълнението на тези цели и го приканва да съобщи подробни резултати в тази връзка в годишния си отчет за дейността за 2017 г.;

15.  отбелязва липсата на напредък относно недостатъчния брой жени, заемащи висши и средни ръководни длъжности; изразява съжаление относно намаляването на броя на жените на ръководни длъжности от 37% през 2015 г. до 33% през 2016 г. в резултат на назначаването на петима служители, от които само една жена; приветства приемането на нова петгодишна стратегия в областта на равните възможности, предвиждаща действия за полагане на усилия за по-балансирано представителство на половете, особено на ръководни длъжности; насърчава Комитета да подобри резултатите си в това отношение;

16.  приветства незначителното намаляване на броя на дните на отпуск по болест сред служителите на Комитета; подчертава значението на въвеждането на мерки за подобряване на благосъстоянието на работното място, но също така и за надлежна проверка на отсъствията;

17.  отбелязва, че комуникационната стратегия на Комитета е насочена към възстановяване на връзката между Европа и нейните граждани, с дейности, организирани в няколко държави членки, и онлайн проучвания; подкрепя организирането на диалог с гражданите и изисква редовно подобряване на тези инициативи, с цел надлежно включване на гражданите на Съюза, като същевременно се избягва припокриване с дейностите на други институции на Съюза; приканва Комитета да съобщи подробни резултати в тази връзка в годишния си отчет за дейността за 2017 г.;

18.   отбелязва, че целта за увеличаване с 10% на броя на абонатите на електронния бюлетин на Комитета не е постигната, нито целта за увеличаване с 5% на записванията за участие в организирания от Комитета онлайн курс за местните и регионалните органи (МООК), където е отчетен спад от 49% сред участниците в сравнение с 2015 г.; отбелязва със загриженост, че групите посетители са намалели с 30%, което най-вероятно е повлияно от терористичните нападения през 2016 г.;

19.  отбелязва със загриженост, че целта за обем на преводите не е била постигната и че поради това са необходими допълнителни мерки за рационализация; изисква от Комитета да включи подробна информация в тази връзка в годишния си отчет за дейността за 2017 г.; отбелязва увеличаването на степента на възлагане на писмени преводи на външни изпълнители и подчертава, че е необходимо да се извърши оценка на възможността за по-нататъшно междуинституционално сътрудничество по отношение на писмения превод;

20.  отбелязва, че през 2016 г. е образувано едно досие по сигнал за нередности и то е изпратено на Европейската служба за борба с измамите (OLAF); изисква от Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите и евентуалните съдебни производства по този конкретен случай и всички други случаи, които могат да възникнат;

21.  отбелязва решението, взето от Съда на публичната служба през ноември 2014 г. по случая с бившия вътрешен одитор на Комитета; признава, че Съдът на публичната служба се е произнесъл, че Комитетът трябва да обезщети бившия вътрешен одитор, но въпреки това отново е отхвърлил неговите твърдения; отбелязва, че Комитетът е изпълнил своевременно решението на Съда на публичната служба и е изплатил обезщетението; отбелязва, че в член 22б от Правилника за длъжностните лица се посочва, че лице, добросъвестно сигнализиращо за нередности, „не може да претърпи никакви неблагоприятни последици“ в резултат от докладването на нередности; припомня, че Парламентът потвърди този неоспорим принцип на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, когато изиска вътрешният одитор на Комитета „да не претърпи никакви неблагоприятни последици“ в резултат от докладването на нередности; припомня, че през януари 2004 г.(1) Парламентът потвърди, че вътрешният одитор е лице, добросъвестно сигнализиращо за нередности; ; отбелязва, че бившият вътрешен одитор е завел друго дело срещу Комитета през ноември 2015 г.; отбелязва, че изслушването се е състояло през декември 2017 г. и че решението на Съда се очаква през лятото на 2018 г.; отбелязва, че Комитетът няма влияние нито върху ищеца, който е завел ново дело, нито върху графика на Съда; призовава Съда да признае официално статута на вътрешният одитор като лице, добросъвестно сигнализиращо за нередности, и да гарантира, че той не търпи никакви неблагоприятни последици в резултат от докладването на нередности;

22.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и им предлага необходимите подкрепа и съвет;

23.  отчита ангажимента на Комитета по отношение на EMAS и постигнатите от него екологични резултати, които показват спад в потреблението на газ, вода, електроенергия, хартия, почистващи препарати, както и спад в производството на отпадъци; насърчава Комитета да продължи да подобрява резултатите си в това отношение;

24.  отбелязва, че след последваща проверка, извършена през 2016 г., отново е отправена препоръка към Комитета да актуализира или установи писмени процедури; настоятелно призовава Комитета да гарантира, че във връзка с тази препоръка са предприети надлежно действия;

25.  отбелязва, че средният срок за плащане към кредиторите на Комитета се е увеличил от 20 дни през 2015 г. на 26 дни през 2016 г.; призовава Комитета спешно да подобри средния срок за плащане към своите кредитори, като същевременно има предвид, че плащанията трябва да се осъществяват в срок от 30 дни; призовава Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност относно действията, предприети с цел обръщане на тази негативна тенденция, както и да представи постигнатите в това отношение резултати;

26.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с оттеглянето, и призовава Комитета и Палатата да извършат оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.

(1) Вж. резолюцията на Парламента от 29 януари 2004 г. (OВ L 57, 25.2.2004 г., стр. 8).

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност