Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2142(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.24

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0129

Elfogadott szövegek
PDF 272kWORD 51k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
P8_TA(2018)0129A8-0117/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2017/2142(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2018),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 48., 2016.2.24.
(2) HL C 323., 2017.9.28., 1. o.
(3) HL C 322., 2017.9.28., 1. o.
(4) HL C 322., 2017.9.28., 10. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2017/2142(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2016. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

3.  megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében a Régiók Bizottsága az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy a Régiók Bizottsága és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen zárni;

4.  üdvözli a Régiók Bizottsága általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi az Régiók Bizottságát, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  megjegyzi, hogy 2016-ban a Régiók Bizottsága 90 500 000 EUR jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2015-ben ez az összeg 88 900 000 EUR volt), amelyből 89 400 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat volt, 98,7 %-os felhasználási aránnyal; üdvözli, hogy a felhasználási arány 2016-ban növekedett;

6.  megállapítja, hogy a Régiók Bizottságának költségvetését – az intézmény politikai tevékenységei ellenére – kizárólag igazgatási jellegűnek tekintik, melynek jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Régiók Bizottsága napi működése során a teljesítményalapú költségvetési elveket alkalmazza; kéri a Régiók Bizottságát, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az e tekintetben elért haladásról;

7.  hangsúlyozza a Parlamenttel való együttműködés elmélyítésének fontosságát a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti együttműködési megállapodás alapján, és kéri, hogy továbbra is tájékoztassák az ezzel kapcsolatos fejleményekről; kéri, hogy a Régiók Bizottságának stratégiája erősítse a kapcsolatokat elsősorban a Parlamenttel, de más uniós intézményekkel is, a régióknak az uniós jogalkotási folyamatba való nagyobb mértékű bevonása érdekében;

8.  azon a véleményen van, hogy a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti együttműködésből eredő költségvetési megtakarítások közös értékelése mind az intézmények, mind az uniós polgárok érdekét szolgálja; javasolja, hogy a Régiók Bizottsága és a Parlament fontolja meg e feladatnak a folyamatban lévő politikai stratégiai párbeszéd kiegészítéseként való végrehajtását;

9.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2016-ban hatályba lépett igazgatási együttműködési megállapodást, amely megosztott fordítási és logisztikai igazgatóságok létrehozásáról rendelkezik; bízik abban, hogy ez a megállapodás más területeken is ösztönzi az együttműködést; kéri részletes tervet kér és a bizottságok e területeken végzett tevékenységének leírását; úgy véli, hogy a megállapodás mindkét bizottság teljesítményét illetően fokozza majd a hatékonyságot;

10.  üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága által 2016-ban kitűzött, a Parlament és a Tanács a Régiók Bizottsága által készített véleményekkel kapcsolatos tevékenységekben való részvételének fokozására irányuló célokat megvalósították, és egyes esetekben meg is haladták; ösztönzi a Régiók Bizottságát és a Parlamentet, hogy törekedjenek a közös ügyekkel kapcsolatos együttműködésük javítására oly módon, hogy felkérik egymás előadóit véleményük ismertetésére a Parlament e kérdésben illetékes bizottságában vagy a Régiók Bizottságában a folyamat kezdetén;

11.  üdvözli, hogy a belga hatóságok az európai intézmények fenyegetettségi szintjének csökkentéséről szóló határozatát követően ismét megnyitották az RMD és a REM épületek közötti közvetlen átjárót; úgy véli, hogy ez megkönnyíti a Régiók Bizottsága és a Parlament közti kommunikációt és együttműködést; felhívja mindkét intézményt, hogy tájékoztassák a képviselőket és az alkalmazottakat az átjáró újbóli megnyitásáról;

12.  felhívja a Régiók Bizottságát, hogy törekedjen a kifizetések teljesítésének legalább mintegy 90%-os teljes végrehajtási arányának elérésére;

13.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottságának éves tevékenységi jelentése tartalmazza az annak tagjai által végrehajtott kiküldetésekre vonatkozó adatokat; üdvözli a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítéssel kapcsolatos kérdőívre adott válaszok mellékletében rendelkezésre bocsátott listát, amely azokat az eseményeket tartalmazza, amelyeken tagjai 2016 során részt vettek, és kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2017. évi éves tevékenységi jelentésének mellékletében bocsásson rendelkezésre ilyen listát a 2017. évre vonatkozóan;

14.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága 2016. évi éves tevékenységi jelentése 15 feljegyzés és tanulmány elkészítését tűzte ki célul, és ebből 12 készült el; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy folytassa a munkát e célok elérése érdekében, valamint felkéri, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást az e tekintetben elért eredményekről;

15.  megállapítja, hogy e téren nem történt előrelépés, mivel továbbra is kevés nő dolgozik felső- vagy középvezetői beosztásban; sajnálattal állapítja meg, hogy öt tisztviselő kinevezésével, akiknek csak egyike nő, a vezető pozícióban lévő nők aránya 2016-ban a 2015. évi 37%-ról 33%-ra csökkent; üdvözli egy új ötéves esélyegyenlőségi stratégia elfogadását, amely a nemek kiegyensúlyozottabb képviseletét célzó intézkedéseket irányoz elő, különösen a vezetői pozíciókban; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben javítsa teljesítményét;

16.  üdvözli a Régiók Bizottsága személyzete által betegszabadság miatt kivett napok számának enyhe csökkenését; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkahelyi jólét javítására irányuló intézkedéseket vezessenek be, ugyanakkor a távolléteket is megfelelően ellenőrizni kell;

17.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának kommunikációs stratégiája arra irányul, hogy Európát több tagállamban szervezett tevékenységek és online felmérések révén újra közelebb hozza polgáraihoz; támogatja civil párbeszédek megszervezését, és kéri e kezdeményezések rendszeres fejlesztését az uniós polgárok megfelelő bevonása érdekében, ugyanakkor felhív az egyéb uniós intézmények tevékenységeivel való átfedések elkerülésére; felkéri a Régiók Bizottságát, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást az e tekintetben elért eredményekről;

18.   megjegyzi, hogy nem teljesült a Régiók Bizottsága e-hírlevele előfizetői számának 10%-os növelésére irányuló célkitűzés, valamint az a cél sem, hogy a Régiók Bizottsága regionális és helyi hatóságok számára szervezett online képzésére (MOOC) 5%-kal többen jelentkezzenek, ahol a résztvevők száma 49%-os csökkenést mutat a 2015. évi adatokhoz képest; aggodalommal veszi tudomásul a látogatócsoportok számának 30%-os csökkenését, ami valószínűleg a 2016. évi terrortámadásokkal van összefüggésben;

19.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a fordítás mennyiségi célja nem teljesült, és ezért további ésszerűsítési intézkedésekre van szükség; kéri a Régiók Bizottságát, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást e tekintetben; tudomásul veszi a fordítások kiszervezési arányának növekedését, és hangsúlyozza, hogy a fordítás tekintetében fel kell mérni a további intézményközi együttműködési lehetőségeket;

20.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban visszaélés bejelentésével kapcsolatban egy ügy indult, és azt továbbították az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF); kéri a Régiók Bizottságát, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e konkrét – és bármely más, a jövőben esetlegesen felmerülő –ügy eredményéről és a lehetséges jogi eljárásokról;

21.  megjegyzi, hogy a Közszolgálati Törvényszék 2014 novemberében határozatot hozott a Régiók Bizottsága korábbi belső ellenőrének ügyében; tudomásul veszi, hogy a Közszolgálati Törvényszék ítéletének értelmében a Régiók Bizottságának kártalanítania kell a korábbi belső ellenőrt, ugyanakkor elutasította az ellenőr által tett állításokat; megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága késlekedés nélkül eleget tett a Közszolgálati Törvényszék határozatának és kifizette a kártalanítást; megjegyzi, hogy a személyzeti szabályzat 22. cikkének b) pontja értelmében a jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyt nem érheti sérelmes hatás annak következtében, hogy törvénysértésről számol be; emlékeztet arra, hogy a Parlament megerősítette ezt, a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó szilárd elvet, amikor előírta, hogy a Régiók Bizottságának belső ellenőrét „nem érheti sérelmes hatás annak következtében”, hogy törvénysértésről számolt be; emlékeztet arra, hogy 2004 januárjában(1) a Parlament megerősítette, hogy a belső ellenőr jóhiszemű, visszaélést bejelentő személy; megjegyzi, hogy a korábbi belső ellenőr 2015 novemberében még egy keresetet benyújtott a Régiók Bizottsága ellen; megjegyzi, hogy 2017 decemberében meghallgatásra került sor, és hogy a Bíróság ítélete 2018 nyarára várható; megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának nincsen befolyása sem arra, hogy a panaszos új keresetet nyújtott be, sem a Bíróság munkájának ütemezésére; felhívja a Bíróságot, hogy ismerje el hivatalosan a belső ellenőrt jóhiszemű, visszaélést bejelentő személynek, valamint biztosítsa, hogy ne érje sérelmes hatás annak következtében, hogy törvénysértésről számolt be;

22.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

23.  tudomásul veszi a Régiók Bizottságának az EMAS és annak környezeti eredményei melletti elkötelezettségét, amelyek a gáz, a víz, a villamos energia, a papír, a tisztítószerek és a hulladéktermelés csökkenését mutatják; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben továbbra is javítsa teljesítményét;

24.  tudomásul veszi, hogy egy 2016. évi utólagos ellenőrzést követően megfogalmazott ajánlások ismételten az írásbeli eljárások frissítését vagy létrehozását javasolják a Régiók Bizottsága számára; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy gondoskodjon az ajánlás megfelelő nyomon követéséről;

25.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága hitelezői számára eszközölt kifizetések átlagos időtartama a 2015. évi 20 napról 2016-ra 26 napra nőtt; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy sürgősen javítsa a hitelezők számára eszközölt kifizetések átlagos időtartamát, ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a kifizetéseket 30 napon belül kell teljesíteni. felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak az említett negatív tendencia megfordítása érdekében tett intézkedésekről és ismertesse az e tekintetben elért eredményeket;

26.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, és kéri a Régiók Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet annak eredményeiről;

(1) Lásd a Parlament 2004. január 29-i állásfoglalását (HL L 57., 2004.2.25., 8. o.).

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat