Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2145(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0128/2018

Внесени текстове :

A8-0128/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.25

Приети текстове :

P8_TA(2018)0130

Приети текстове
PDF 651kWORD 65k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
P8_TA(2018)0130A8-0128/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност (2017/2145(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0256/2017)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99 и 164—167 от него,

—  като взе предвид Специален доклад № 7/2016 на Сметната палата, озаглавен „Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света“;

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0128/2018),

1.  освобождава от отговорност върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейската служба за външна дейност, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност (2017/2145(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0128/2018),

1.  отбелязва, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) продължи да изпълнява своя административен бюджет, без съществени грешки, и че Сметната палата („Палатата“) изчислява общия процент грешки във връзка с разходите по функция „Администрация“ на 0,2%;

2.  изразява съжаление, че отново както през 2015 г. Палатата откри слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, организирани от делегациите на Съюза за договори на стойност под 60 000 EUR;

3.  потвърждава, че ЕСВД предприе поредица от инициативи, чиято цел е да се намалят грешките в процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез подобряване на обучението, подкрепата и консултациите, предоставяни на служителите на делегациите, отговарящи за обществените поръчки; изисква въпреки това от ЕСВД да продължи да полага усилия за активна подкрепа и мониторинг на прилагането на правилата и процедурите относно обществените поръчки в делегациите с цел да се подобри цялостното спазване и ефективност на техните процедури за възлагане на обществени поръчки и управление на договорите; насърчава ЕСВД да разгледа възможността за въвеждане на глобални или регионални процедури за възлагане на обществени поръчки, обхващащи няколко делегации на Съюза, които да заменят индивидуалните договори с ниска стойност; призовава ЕСВД да оцени до каква степен подобна договореност би могла да намали слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки и да информира комисията по бюджетен контрол за резултатите от този анализ;

4.  отбелязва, че предходните препоръки относно актуализацията на личното положение на служителите и на относимите оправдателни документи и относно управлението на техните семейни надбавки в повечето отношения са изпълнени;

5.  отбелязва, че 15 от 20 поети задължения, проконтролирани от Палатата, са били подготвени преди края на годината, като свързаните доставки на услуги и стоки и съответните плащания е трябвало да бъдат частично или изцяло изпълнени през 2017 г.; припомня, че практиката да се пренасят бюджетни кредити противоречи на принципа на ежегодност на бюджета и следва да бъде изключение, а не начин за постигане на максимална степен на усвояване в края на годината;

6.  отбелязва високия процент аномалии, разкрити в рамките на предварителните проверки на финансовите операции, и едновременно с това отбелязва естеството на грешките и нередностите, като липсата на съпътстваща документация или недопустимостта на разходите; приветства обхватната вътрешна система за докладване на ЕСВД, благодарение на която могат предварително да се разкриват възможни грешки и която следователно допринася за ниския процент грешки, констатиран от Палатата; насърчава ЕСВД да вземе мерки за намаляване на високия процент аномалии; подчертава обаче, че намаляването на аномалиите, разкрити при предварителните проверки, не следва да бъде постигнато за сметка на поддържането на нисък процент на грешките;

7.  изразява съжаление във връзка с устойчивото присъствие на едни и същи слабости през годините по отношение на стандартите за вътрешния контрол на непрекъснатостта на дейността и на управлението на документи, които носят риска от възпрепятстване на наличността и надеждността на важна за управлението информация, използвана за мониторинга и отчитането на дейностите и проектите от страна на делегациите; припомня, че прозрачността на документацията би била от полза не само за повишаване на качеството на мониторинга и контрола, но и като ефикасен инструмент за предотвратяване на измами и корупция;

8.  отбелязва, че само една делегация, която е в сферата на правомощията на Регионалния център „Европа“, е изказала резерви и ги е подновила в своята декларация за достоверност относно управлението на обществените поръчки; призовава ЕСВД да отдели внимание и да обмисли връзката между ефективното или чисто формално прилагане на стандартите за вътрешен контрол и обезпечаването на управлението на делегациите на Съюза;

9.  изразява подкрепа за осъществяването на анализ и повишаването на ефективността на разходите за последващ контрол чрез сравняване на разходите за дейностите по последващ контрол със стойността на установените грешки; отбелязва, че единицата разходи за разкриване на грешки (разход на 1 EUR) възлиза на 0,23 EUR през 2016 г.; признава, че единицата разходи е свързана с ниския процент грешки и следователно би била по-малка, ако сумата, засегната от грешките, е по-голяма;

10.  приветства въвеждането на нови насоки за цикъла посещения с цел проверка през 2016 г., в т.ч. следните критерии за даване на приоритет на проверките на делегациите: посланиците на Съюза заемат за първи път подобна длъжност, делегациите са изправени пред специфични предизвикателства, изминало време от последната проверка и размер на делегациите, като по-многобройните делегации трябва да бъдат проверявани на всеки пет години; насърчава ЕСВД да продължи да определя циклите на своите проверки в съответствие с подобни основани на риска съображения и призовава ЕСВД да информира органа по освобождаване от отговорност за своя опит и резултатите от използването на новите насоки;

11.  отбелязва, че първоначалният бюджет за 2016 г. е 633,6 милиона евро, тоест увеличен с 5,1% спрямо предходната финансова година, включително 18,9 милиона евро за компенсиране на понижаването на стойността на еврото и бюджетните кредити за установяването на делегация в Иран, преместването на делегацията в Сомалия от Найроби в Могадишу и корекциите на възнагражденията в края на годината; отбелязва, че са одобрени 2,5 милиона евро допълнителни бюджетни кредити за изпълнението на пакета за сигурност в цялата мрежа от делегации на Съюза, и особено за назначаването на регионални служители по сигурността, работи във връзка със сигурността или специализирано обучение на служителите на ЕСВД, вследствие на което окончателният размер на бюджета на ЕСВД е 636,1 милиона евро;

12.  отбелязва, че степента на изпълнение на окончателния бюджет на ЕСВД за 2016 г. от 636,1 милиона евро в края на годината е 99,7% за бюджетните кредити за поети задължения и 87,5% за бюджетните кредити за плащания;

13.  отбелязва настоящата разбивка на бюджета, а именно 222,7 милиона евро за седалището на ЕСВД и 413,4 милиона евро за делегациите;

14.  отбелязва, че в седалището на ЕСВД 65,1% от бюджета, или 144,2 милиона евро, са разпределени за плащането на възнаграждения и други права на щатните и външните служители, 13%, или 30 милиона евро — за управлението на сградите и разходите, свързани с тях, а 14%, или 30,8 милиона евро — за информационни системи (включително системи за класифицирана информация) и оборудване;

15.  отбелязва, че бюджетът на делегациите на Съюза в размер на 413,4 милиона евро е разпределен по следния начин: 109,1 милиона евро (26,4 %) за възнаграждения и права на щатните служители, 64,3 милиона евро (15,6%) за външните служители и външни услуги, 25,2 милиона евро (6,1%) за други разходи, свързани с персонала, 169 милиона евро (40,9%) за сгради и разходи, свързани с тях, и 45,7 милиона евро (11,1%) за други административни разходи; отбелязва, че за да покрие административните разходи за служителите на Комисията, които работят в делегациите, ЕСВД е получила от Комисията вноска в размер на 185,6 милиона евро (без целевите приходи), която е била разделена между функция V — 50,4 милиона евро, административните бюджетни редове на оперативните програми — 89,9 милиона евро и Европейския фонд за развитие (ЕФР) — 45,4 милиона евро; отбелязва, че през 2016 г. ЕФР е платил за първи път фиксирана сума на човек във връзка с постоянните разходи за служителите на Комисията, които са финансирани от ЕФР;

16.  подчертава, че е важно да има прозрачна и ефективна представа за бюджета на ЕСВД; изразява съжаление, че фрагментираността на нейните инструменти затруднява достъпа до информация; призовава заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да предостави достъп до данните относно разходите за своите командировки;

17.  подчертава, че следва да се повиши ефективността на изпълнението на административния бюджет на ЕСВД, и особено на делегациите, тъй като някои делегации получават отделни вноски от Комисията от 33 различни бюджетни реда във връзка с административните разходи за служителите на Комисията в делегациите; призовава Комисията да работи в сътрудничество със Съвета и Парламента за опростяване на бюджета с цел да се подобри управлението на бюджета и да се осигури на гражданите на Съюза прозрачна информация за разходите;

18.  припомня на ЕСВД, че между икономическата дипломация и лобирането има тънка граница, и поради това призовава ЕСВД да установи правила относно лобирането, с цел да се направи разграничение между двете и да се обезпечи прозрачност относно лобирането както в седалището, така и в делегациите;

19.  отбелязва със задоволство, че считано от 2016 г. общите постоянни разходи на всички офиси на делегациите (наем, сигурност и други постоянни разходи), включително делегациите на ЕФР, се финансират изцяло от бюджетните редове на ЕСВД, което е важна стъпка напред в рационализирането на бюджета; приканва ЕСВД да постигне още по-голям напредък в опростяването на бюджетните източници и схеми;

20.  подкрепя непрекъснатите усилия на ЕСВД през последните две години за рационализиране и оптимизиране на цялостната организация и правилата за управление чрез задълбочаване на интеграцията на службите и укрепване на отчетните и комуникационните потоци; счита, че укрепването на културата на обслужване на ЕСВД ще бъде от полза за резултатите от нейната дейност; отбелязва, че през 2016 г., в резултат на усилията от последните две години за намаляване на големия брой висши кадри, служителите на ръководни длъжности съставляват 6,4% от общия персонал спрямо 7,5% през 2014 г.;

21.  приветства приоритетите, определени от заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от ЕСВД в съответствие с Глобалната стратегия на Съюза за справяне с глобалните предизвикателства, включително вниманието, посветено на въпросите в областта на миграцията, наркотиците и трафика на хора, както и дипломацията в областта на правата на човека, за по-добро справяне с нововъзникващите международни предизвикателства и политически приоритети чрез координирани действия; подчертава освен това все по-важната роля на ЕСВД в международното сътрудничество в областта на мира, сигурността и човешкото развитие, показателни за което, наред с другото, са нейната посредническа и представителна роля в международни организации като ООН, договарянето и запазването на ядреното споразумение с Иран, посредническата ѝ роля в конфликта между Израел и Палестина и Брюкселския процес за Сирия;

22.  подчертава, че географският баланс, или иначе казано пропорционалното съотношение между служителите от определена националност и големината на съответната държава членка, следва да продължи да бъде един от ръководните принципи при управлението на ресурсите, и по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това; припомня също ангажимента на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, поет пред Парламента, да предприеме действия за преодоляване на съществуващата свръхпредставеност на национални дипломати на длъжност „ръководител на делегация“;

23.  изразява съжаление, че от общо 136 ръководители на делегации на Съюза само 21 са от 13-те държави членки, които се присъединиха към Съюза след 2004 г.; призовава ЕСВД да предприеме задълбочена оценка на своята политика на наемане на служители, за да се даде възможност за по-добро прилагане на следваната от ЕСВД политика на географски баланс;

24.  остава загрижен предвид трайния дисбаланс в профила на служителите на ЕСВД по отношение на тяхната националност; отбелязва, че в края на 2016 г. 31,7% от служителите на ЕСВД са от държавите членки спрямо 32,9% през 2015 г. (25,3% в седалището и 40,8% в делегациите); призовава за по-балансирано разпределение на служителите в съответствие с Решение № 2010/427/ЕС на Съвета(1); приветства ангажимента на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност пред Парламента, да разгледа настоящата свръхпредставеност на национални дипломати на длъжност „ръководител на делегация“;

25.  отбелязва, че 13-те държави членки, които се присъединиха към Съюза след 2004 г., съставляват 19,6% от служителите на ЕСВД от функционалната група на администраторите, което приблизително отговаря на техния дял от населението на Съюза (20,6%); при все това обръща внимание на факта, че те заемат едва 13,28% от ръководните длъжности, и подчертава, че при зачитане на политиката на набиране на служители въз основа на качествата, този дисбаланс би могъл да бъде вземан предвид в по-голяма степен при бъдещи процедури за набиране на служители; отбелязва със загриженост, че въпросните държави членки са особено слабо представени на по-високо административно равнище, както и че се препоръчва да се постигне напредък в тази област;

26.  изисква от ЕСВД да представи до 30 юни 2018 г. допълнително обяснение за нарастващия брой командировани национални експерти, които са 445 през 2016 г. (като 85% от тях са в Брюксел) спрямо 434 през 2015 г. и 407 през 2014 г.;

27.  изразява отново загриженост относно дисбаланса между половете сред служителите на ЕСВД на по-високо административно равнище; отбелязва лекото увеличение на жените на ръководни длъжности и подчертава, че все още има възможности за подобрение с цел повишаване на настоящия процент (22,7%, от които 14% във висшето ръководство, тоест шест длъжности от общо 44, и 25% – на средно управленско ниво, тоест 53 длъжности от общо 215); призовава държавите членки да насърчават по-активно жените да кандидатстват за ръководни длъжности в ЕСВД;

28.  приветства в този контекст създаването на работните групи по „Професионално развитие, свързани с пола въпроси и равни възможности“ и „Рамка за обучение и развитие “, както и създаването на мрежата „Жените и ЕСВД“, като важни елементи за подобряване на функционирането на ЕСВД; счита, че тези инициативи определят по-привлекателни възможности за кариерно развитие, рационализират набирането на служители и гарантират назначаването на компетентни личности, подходяща квалификация, също както и равенство между половете и равни възможности от гледна точка на пол и етнически произход; призовава държавите членки да полагат повече усилия, за да насърчават квалифицирани жени да кандидатстват за заемането на ръководни длъжности, така че да се намали дисбалансът между жените и мъжете; приветства намерението на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да гарантира, че честотата на ротацията на персонала не нарушава приемствеността по отношение на специфичните знания и умения, налични както в седалището на ЕСВД, така и в делегациите;

29.  изразява съжаление, че през 2016 г. на службата за посредничество на ЕСВД са били представени 75 жалби за конфликт, тормоз или лошо качество на работната среда и че разглеждането на 23 случая все още не е било приключено в края на годината; отбелязва, че в края на 2015 г. са останали неприключени 36 от общо 65 случая и че следователно относителният брой на неприключените случаи в края на годината е намалял през 2016 г.; приветства въведената от ЕСВД система за сигнализиране, която дава възможност за системно проследяване на жалбите, и отбелязва със задоволство предприетите действия за справяне с това явление чрез развитието на помощни услуги, като медиатор, доверени съветници, медицинска и психологическа подкрепа, повишаване на осведомеността и подходящи дисциплинарни мерки; призовава ЕСВД да продължи да подобрява своята политика в това отношение, за да предотвратява всяка форма на психически и сексуален тормоз, както и случаите на конфликт, и да информира органа по освобождаване от отговорност за направените промени;

30.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

31.  отбелязва, че до момента ЕСВД е спазила междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години, като 17 длъжности са били премахнати през 2016 г., с което до момента са съкратени 68 длъжности, а други 16 е трябвало да бъдат определени през 2017 г., за да се постигне общ сбор от 84 длъжности за ЕСВД в рамките на периода от пет години, приключващ през 2017 г.; обръща внимание на това, че ефективността на действията на Съюза по места не следва да бъде възпрепятствана от прекомерно натоварване на служителите, особено в малките делегации или когато дадена делегация отговаря за повече от една държава; призовава бюджетните органи при планирането на бъдещото разпределение на финансовите средства за персонал да обърнат внимание на дългосрочното въздействие на съкращенията на персонала;

32.  припомня препоръката на Омбудсмана относно практиката на ЕСВД да предлага неплатени стажове в делегациите на Съюза и подчертава, че е важно да бъде плащана подходяща надбавка на стажантите на ЕСВД, за да се предоставя достатъчна компенсация за усилията на стажантите и да не се увеличава дискриминацията по икономически причини; приветства следователно мерките, предприети от ЕСВД за преструктуриране на нейната стажантска програма, включително чрез предлагане на стипендии за стажове в делегациите на Съюза; изразява загриженост обаче, че броят на предлаганите стипендии е значително по-малък от броя на стажовете в делегациите, предложени през 2016 г.; призовава ЕСВД да намери други начини за предоставяне на платени стажове с оглед на осигуряване на равни възможности, например в сътрудничество с университети или други публични институции;

33.  изразява загриженост, че недостатъците в процедурите за възлагане на обществени поръчки в делегациите на Съюза (покани за участие в търг, покани за представяне на предложения и др.) са засегнали през 2015 и 2016 г. 87 проекта на обща стойност 873 197 910 EUR; счита, че е крайно необходимо ръководителите на делегации да продължат да бъдат редовно обучавани и редовно да им се напомня в рамките на инструктажа преди заемането на длъжността, по време на ad hoc семинари или на годишната конференция на посланиците тяхната ключова роля за консолидирането на веригата за получаване на увереност на ЕСВД и за тяхната обща отговорност за управлението както на административния бюджет, така и на портфейлите от проекти, което изисква адекватна оценка и претегляне на различните компоненти, които биха могли да доведат до изразяването на резерви, в допълнение към техните политически задължения;

34.  подчертава, че съществени недостатъци в логиката на интервенциите, в допусканията или в оценката на риска са основните проблеми, докладвани през 2015 и 2016 г. от ръководителите на делегациите, като са засегнали 293 проекта на обща стойност 2 574 730 715 EUR; призовава Комисията и ЕСВД да предприемат задълбочен анализ с цел подобряване на управлението на проектите, по-конкретно чрез надлежно оценяване на рисковете, географските приоритети, капацитета на делегациите на Съюза за справяне с работното натоварване, и да продължат да насочват вниманието към областите на подкрепа, за да се увеличи въздействието на помощта;

35.  отбелязва, че годишният бюджет за 185-те сгради и 144-те ведомствени жилища на ЕСВД възлиза на около 160 милиона евро, което представлява 20% от бюджета на ЕСВД; потвърждава усилията, предприети от ЕСВД след последната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за приспособяване и корекция на различни компоненти на политиката си в областта на сградния фонд; потвърждава отново обаче, че мониторингът и възстановяването на всички разходи и процедурата на подбор трябва да бъдат задълбочени; подчертава, че е важно да бъде постигнато равновесие между въпросите, свързани със сигурността, политиката в областта на околната среда и достъпа за хората с увреждания, и необходимостта от реализиране на допълнителни икономии, свързани със сградния фонд; подчертава, че е важно да се водят преговори по договорите с цел постигане на икономии и последователност на политиката в областта на сградния фонд; предлага ЕСВД да извърши цялостен анализ на всички делегации на Съюза, за да определи в кои държави би било по-изгодно за делегациите да купят сгради за офиси или жилища, вместо да ги наемат;

36.  приветства усилията за увеличаване на съгласуваната подкрепа за делегациите на Съюза, предоставяна от седалището по отношение на управлението на сградите, включително, наред с другото, внедряването на актуализирана версия на информационния инструмент за управление на сгради (IMMOGEST) или увеличаването на броя на договорно наетите специалисти в седалището на ЕСВД; призовава ЕСВД да продължи да изпълнява препоръките на Палатата от специалния ѝ доклад относно управлението от страна на ЕСВД на нейните сгради по света(2); изисква ЕСВД да извърши преглед на новите мерки и да осведомява Парламента за резултатите;

37.  е убеден, че наличието на съгласувана мрежа от регионални служители по сигурността е важно за сигурността на служителите;

38.  счита, че по всяко ново досие във връзка с дадена сграда или операции, които се нуждаят от одобрението на седалището на ЕСВД, трябва да се осъществява задълбочена проверка на условията за наем или на опциите за закупуване на служебните сгради и жилища; потвърждава, че от 2016 г. насам ЕСВД усъвършенства системата за проверка на закупуването на недвижими имоти, като въведе външни финансови оценки и технически одити, осъществявани от признати експерти, и призовава ЕСВД да представи резултатите от тези действия; призовава ЕСВД да продължи да наблюдава офис пространството с цел постигане на предвидените показатели; приветства факта, че средната площ на сградите на делегациите е леко намалена през 2016 г., но изразява съжаление, че превишаването на тавана от 35 m² на човек в служебните сгради е породило допълнителни разходи в размер на 7,4 милиона евро; признава, че делегациите са ограничени в способността си да намаляват площта на сградите, когато например са обвързани с действащи договори за наем;

39.  приканва също така ЕСВД да набележи най-добри практики в областта на управлението на недвижимото имущество в държавите членки, които биха могли да допринесат за разходоефективното усъвършенстване на нейната политика в областта на сградния фонд; отбелязва, че от 2016 г. ЕСВД има сключен договор с доставчик на услуги за систематично наблюдение на пазарната информация и за изчисляване на възвръщаемостта на инвестицията в сравнение със съществуващите варианти за наемане;

40.  приветства работната група с държавите членки, която разглежда важния политически въпрос за съвместно ползване на дипломатическите сгради и потенциалното разширяване на обхвата на тази инициатива; отбелязва, че през 2016 г. са договорени 11 нови споразумения за съвместно ползване на помещения, като общият им брой е вече 91;

41.  отбелязва със задоволство междуинституционалните споразумения с ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) и подготвяното споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за съвместното ползване на сгради и намаляване на разходите; приканва ЕСВД, като част от контрола на разходите, да разшири обхвата на този вид меморандуми за разбирателство, като включи в тях други структури на Съюза;

42.  подчертава необходимостта от разкриване на дезинформацията, особено в държавите от източното съседство, Западните Балкани и Юга, и отбелязва работата на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство в това отношение;

43.  приветства създаването на платформа за подпомагане на мисиите за предоставяне на централизирана административна подкрепа за изпълнението на мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); обръща внимание, че е важно да се разгледа въпросът за финансирането на платформата с ясна и прозрачна рамка за разпределянето и използването на предоставеното ѝ финансиране, като се оптимизира ефектът от вече съществуващите равнища на разходи, за да се постигне силен и видим ефект там, където тя се използва;

44.  призовава Съвета и ЕСВД да изпълняват правното си задължение да изпращат на Парламента незабавно и без да бъдат изисквани, всички съответни документи, свързани с преговори по международни споразумения, включително указанията за водене на преговори, договорените текстове и протоколите от заседанията на всеки кръг преговори, в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който „Европейският парламент получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“; припомня на Съвета и на ЕСВД, че поради нарушаване на член 218, параграф 10 в миналото Съдът на Европейския съюз вече е отменял решенията на Съвета относно подписването и сключването на няколко споразумения, и подчертава, че одобрението на Парламента за нови споразумения, като Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство с Армения, също може да не бъде дадено в бъдеще, докато Съветът и ЕСВД не изпълнят своите правни задължения;

45.  отбелязва, че ЕСВД все още не е предприела последващи мерки във връзка с препоръката на Палатата в Специален доклад № 14/2013(3), в която се призовава за изготвяне на подробен план за действие с цел повишаване на ефективността на подкрепата от Съюза за Палестина; насърчава ЕСВД да изпълни докрай тази препоръка в сътрудничество с Комисията;

46.  отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност ЕСВД представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде отложено, между приключването на годишните сметки и приключването на процедурата по освобождаване от отговорност изминават най-малко 17 месеца; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се рационализира и ускори; изисква от ЕСВД и Палатата да последват най-добрите практики в частния сектор; предлага във връзка с това да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, следваща отчетната година, а като краен срок за представяне на докладите на Палатата — 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Парламента, така че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на годината след съответната отчетна година.

(1) Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).
(2) Сметна палата, Специален доклад № 7/2016: Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света.
(3) Специален доклад № 14/2003 „Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за палестинската власт“.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност