Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2145(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0128/2018

Texte depuse :

A8-0128/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.25

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0130

Texte adoptate
PDF 427kWORD 60k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
P8_TA(2018)0130A8-0128/2018
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2017/2145(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99 și 164-167,

–  având în vedere Raportul special al Curții de Conturi nr. 7/2016 intitulat „Administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a clădirilor pe care le deține în întreaga lume”;

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0128/2018),

1.  acordă Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciului European de Acțiune Externă aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 48, 24.2.2016.
(2) JO C 323, 28.9.2017, p. 1.
(3) JO C 322, 28.9.2017, p. 1.
(4) JO C 322, 28.9.2017, p. 10.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă (2017/2145(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0128/2018),

1.  constată că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a continuat execuția bugetului său administrativ fără a fi afectat de un nivel semnificativ de eroare, iar nivelul global al erorilor aferente cheltuielilor din bugetul administrativ a fost estimat de Curtea de Conturi („Curtea”) la 0,2 %;

2.  regretă că, la fel ca în 2015, Curtea a constatat iarăși deficiențe în procedurile de achiziții publice organizate de delegațiile Uniunii pentru contracte cu o valoare mai mică de 60 000 EUR;

3.  ia act de faptul că SEAE a lansat serie de inițiative menite să reducă numărul de erori din procedurile de achiziții publice, prin îmbunătățirea formării, a sprijinului și consilierii oferite personalului delegațiilor responsabil de achizițiile publice; solicită, cu toate acestea, SEAE să își continue eforturile de a sprijini în mod activ și a monitoriza punerea în aplicare a normelor și procedurilor de achiziții de către delegații pentru a îmbunătăți conformitatea generală și eficacitatea procedurilor de licitație și gestionarea contractelor; încurajează SEAE să ia în considerare posibilitatea de a introduce proceduri de achiziții la nivel mondial sau regional, care să acopere mai multe delegații ale Uniunii, pentru a înlocui contractele individuale cu o valoare mică; solicită SEAE să evalueze în ce măsură un astfel de acord ar putea reduce deficiențele din procedurile de achiziții și să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la rezultatul acestei analize;

4.  remarcă faptul că recomandările anterioare privind actualizarea situației personale a angajaților și a documentelor justificative aferente și gestionarea alocațiilor familiale au fost puse în aplicare în majoritatea aspectelor;

5.  observă că 15 din cele 20 de angajamente examinate de Curte au fost pregătite înainte de sfârșitul anului, bunurile, serviciile și plățile aferente urmând a fi furnizate parțial sau integral în 2017; reamintește că această practică de reportare nu respectă principiul anualității bugetului și ar trebui să rămână o excepție mai degrabă decât o modalitate de maximizare a nivelului de consum al creditelor la sfârșitul exercițiului;

6.  ia act de rata ridicată a anomaliilor constatate în verificările ex ante ale operațiunilor financiare, luând act în același timp de natura erorilor și a neregulilor, cum ar fi lipsa documentelor justificative sau neeligibilitatea cheltuielilor; felicită SEAE pentru sistemul său extensiv de raportare internă, care îi permite să anticipeze eventualele erori și contribuie, prin urmare, la nivelul scăzut de eroare constatat de Curte; încurajează SEAE să ia măsuri pentru a reduce rata ridicată de anomalii; subliniază, cu toate acestea, că reducerea numărului anomaliilor detectate în verificarea ex ante nu ar trebui să se facă în detrimentul menținerii unei rate de eroare reduse;

7.  regretă persistența acelorași deficiențe de-a lungul anilor în ceea ce privește standardele de control intern privind „continuitatea activității” și „gestionarea documentelor”, ceea ce atrage după sine riscul de a afecta disponibilitatea și fiabilitatea informațiilor de gestionare esențiale utilizate pentru monitorizarea și raportarea activităților și proiectelor de către delegații; reamintește că transparența documentelor ar fi utilă nu numai pentru a îmbunătăți calitatea monitorizării și a controlului, ci și ca un instrument eficient pentru a preveni fraudele și corupția;

8.  ia act de faptul că numai o delegație care se încadrează în domeniul de competență al Centrului Regional pentru Europa a emis și a reînnoit o rezervă în declarația sa de asigurare legată de gestionarea achizițiilor publice; invită SEAE să acorde atenție și să analizeze coerența dintre punerea în aplicare efectivă sau doar formală a standardelor de control intern și la asigurarea în materie de gestiune oferită de delegațiile Uniunii;

9.  își exprimă sprijinul pentru analizarea și îmbunătățirea eficienței din punctul de vedere al costurilor a controlului ex-post, comparând costul activităților de control ex-post cu valoarea erorilor detectate; ia act de faptul că costurile unitare de detectare a erorilor (cost pe euro) s-au ridicat la 23 de cenți în 2016; admite că acest cost unitar depinde de rata scăzută de eroare și că, prin urmare el ar fi mai scăzut dacă suma afectată de eroare ar fi mai mare;

10.  salută introducerea de noi orientări pentru ciclul de inspecții din 2016, inclusiv următoarele criterii pentru stabilirea priorității inspecțiilor delegațiilor, cum ar fi ambasadorii Uniunii aflați pentru prima dată în post, delegațiile care se confruntă cu provocări specifice, perioada scursă de la ultima inspecție și mărimea delegațiilor, delegații mai mari trebuind inspectate o dată la cinci ani; încurajează SEAE să definească în continuare ciclurile sale de inspecție pe baza acestor criterii de riscuri și invită SEAE să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la experiențele sale și rezultatele obținute în urma utilizării acestor noi orientări;

11.  constată că bugetul inițial pentru 2016 a fost de 633,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 5,1 % față de bugetul din exercițiul financiar precedent, inclusiv 18,9 milioane EUR pentru a compensa pierderea de valoare a euro și credite pentru deschiderea unei delegații în Iran, transferul delegației pentru Somalia de la Nairobi la Mogadiscio și ajustările salariale de la sfârșitul anului; ia act de faptul că au fost aprobate credite suplimentare de 2,5 milioane EUR pentru punerea în aplicare a pachetului de securitate în întreaga rețea a delegațiilor Uniunii, în special pentru recrutarea de agenți de securitate regionali, lucrări de securitate sau activități specializate de formare a personalului SEAE, valoarea finală a bugetului SEAE ajungând la 636,1 milioane EUR;

12.  observă că bugetul final al SEAE de 636,1 milioane EUR pentru 2016 a fost executat în proporție de 99,7 % în credite de angajament și 87,5 % în credite de plată la sfârșitul exercițiului;

13.  ia act de defalcarea bugetară actuală, și anume 222,7 milioane EUR pentru sediul SEAE și 413,4 milioane EUR pentru delegații;

14.  observă că, la sediul SEAE, 65,1 % din buget sau 144,2 milioane EUR a fost alocat pentru plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern, 13 % sau de 30 de milioane EUR pentru administrarea de clădiri și costuri asociate și 14 % sau 30,8 milioane EUR pentru sisteme (inclusiv sisteme pentru informații clasificate) și echipamente informatice;

15.  ia act de faptul că bugetul delegațiilor, în valoare de 413,4 milioane EUR, a fost distribuit după cum urmează: 109,1 milioane EUR (respectiv 26,4 %) pentru plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar, 64,3 milioane EUR (15,6 %) pentru personalul extern și serviciile externe, 25,2 milioane EUR (sau 6,1 %) pentru alte cheltuieli cu personalul, 169 milioane EUR (40,9 %) pentru clădiri și costuri asociate și 45,7 milioane EUR (11,1 %) pentru alte cheltuieli administrative; ia act de faptul că, pentru a acoperi costurile administrative legate de personalul Comisiei din delegații, SEAE a primit din partea Comisiei o contribuție de 185,6 milioane EUR (excluzând veniturile alocate), aceasta din urmă fiind împărțită între rubrica V a Comisiei cu 50,4 milioane EUR, liniile administrative ale programelor operaționale cu 89,9 milioane EUR, și Fondul European de Dezvoltare (FED) cu 45,4 milioane EUR; constată că, în 2016, EDF a plătit pentru prima dată un cuantum standard per persoană în ceea ce privește costurile indirecte ale delegațiilor pentru membrii personalului Comisiei finanțați din FED;

16.  subliniază importanța unei imagini de ansamblu transparente și eficiente a bugetului SEAE; regretă că fragmentarea instrumentelor sale îngreunează accesul la informații; invită Vicepreședinta Comisiei și Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate să ofere acces la datele referitoare la costurile misiunilor lor;

17.  subliniază că execuția bugetului administrativ al SEAE, în special pentru delegații, ar trebui să îmbunătățească eficiența acestuia, întrucât anumite delegații primesc contribuții separate din partea Comisiei de la 33 de linii bugetare diferite în contul costurilor administrative ale personalului Comisiei aflat în delegații; invită Comisia să colaboreze cu Consiliul și cu Parlamentul European în vederea unei simplificări bugetare, pentru a îmbunătăți gestionarea bugetului și a oferi cetățenilor Uniunii o imagine transparentă a costurilor;

18.  reamintește SEAE că limita dintre diplomația economică și lobby este ușor de transgresat și invită, prin urmare, SEAE să stabilească reguli privind acțiunile de lobby, pentru a face diferența între cele două și a crește transparența lobby-ului atât la sediu, cât și în cadrul delegațiilor;

19.  constată cu satisfacție că, începând cu 2016, costurile generale comune tuturor birourilor delegației (chirie, securitate și alte cheltuieli generale), inclusiv delegațiile FED, au fost finanțate integral din liniile de buget pentru SEAE, fapt ce reprezintă un important pas înainte în direcția raționalizării bugetare; invită SEAE să își continue eforturile în sensul acestei simplificări a surselor și dispozițiilor bugetare;

20.  sprijină eforturile continue ale SEAE din cursul ultimilor doi ani de a simplifica și raționaliza acordurile generale privind organizarea și guvernanța urmărind integrarea în profunzime a serviciilor și optimizarea fluxurilor de raportare și comunicare; consideră că o consolidare a culturii serviciului la SEAE ar fi benefică pentru performanțele SEAE; ia act de faptul că, în 2016, ca urmare a eforturilor depuse în ultimii doi ani pentru a reduce numărul excesiv de mare de cadre superioare, personalul cu funcții de conducere reprezintă 6,4 % din totalul personalului, față de 7,5 % în 2014;

21.  salută prioritățile stabilite de Vicepreședinta Comisiei și Înaltă Reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate a Uniunii și SEAE în conformitate cu Strategia globală a Uniunii pentru a aborda provocările globale, inclusiv atenția dedicată aspectelor legate de migrație, traficul de droguri și de ființe umane, precum și mobilizării diplomației în serviciul drepturilor omului, pentru a răspunde mai bine noilor provocări și priorități politice internaționale cu răspunsuri coordonate; evidențiază, de asemenea, rolul din ce în ce mai import pe care îl joacă SEAE în cooperarea internațională în materie de pace, securitate și dezvoltare umană, așa cum o demonstrează, printre altele, rolul său de mediator și de reprezentant în cadrul organizațiilor internaționale, cum ar fi ONU, negocierea și menținerea acordului nuclear cu Iranul, rolul de mediator în conflictul dintre Israel și Palestina sau procesul de la Bruxelles pentru Siria;

22.  subliniază că echilibrul geografic, și anume raportul proporțional dintre angajații de o anumită naționalitate și mărimea statelor membre relevante, ar trebui să rămână în continuare unul dintre principiile directoare ale gestionării resurselor, în special în raport cu statele membre care au aderat la Uniune în 2004 sau ulterior; reamintește, de asemenea, angajamentul asumat de Vicepreședinta Comisiei și Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în fața Parlamentului European de a rezolva problema constând în suprareprezentarea diplomaților naționali în pozițiile de șefi de delegații;

23.  regretă că, dintre cei 136 de șefi de delegații ai Uniunii, doar 21 provin din cele 13 state membre care au aderat la Uniune după 2004; invită SEAE să realizeze o evaluare aprofundată a politicii sale de recrutare pentru a permite o mai bună punere în aplicare a politicii care vizează respectarea echilibrului geografic, urmărite de SEAE;

24.  rămâne preocupat de dezechilibrele constante din componența efectivelor SEAE în ceea ce privește naționalitatea; constată că, la sfârșitul anului 2016, 31,7 % din personalul SEAE provenea din statele membre, față de 32,9 % în 2015 (25,3 % la sediul central și 40,8 % în delegații); solicită o distribuire mai echilibrată a personalului SEAE, în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului(1); salută angajamentul asumat de Vicepreședinta Comisiei și Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în fața Parlamentului European de a rezolva problema suprareprezentării diplomaților naționali în pozițiile de șefi de delegații;

25.  ia act cu satisfacție de faptul că cele 13 state membre care au aderat la UE începând cu 2004 reprezintă 19,6 % din totalul personalului cu statut de administrator al SEAE, ceea ce se apropie de procentajul pe care îl reprezintă din populația UE (20,6 %); atrage însă atenția că aceste state nu ocupă decât 13,28 % din posturile de conducere și subliniază că, deși politica de recrutare în funcție de merite are prioritate, acest dezechilibru ar putea fi luat mai bine în considerare în cadrul viitoarelor proceduri de recrutare; ia act cu îngrijorare de faptul că statele membre în cauză sunt cu precădere subreprezentate la nivelurile mai înalte ale administrației; remarcă că progresul în acest domeniu reprezintă o prioritate majoră;

26.  invită SEAE să ofere, înainte de 30 iunie 2018, explicații suplimentare cu privire la numărul tot mai mare de experți naționali detașați, care a ajuns la 445 în 2016 (85 % fiind repartizați la Bruxelles), față de 434 în 2015 și 407 în 2014;

27.  își reiterează preocuparea cu privire la dezechilibrele dintre femei și bărbați din cadrul personalului SEAE la nivelurile superioare ale administrației; ia act de ușoara creștere a numărului de femei în posturi de conducere și subliniază că încă se mai pot aduce îmbunătățiri pentru a mări rata actuală (22,7 % dintre care 14 % în conducerea superioară, adică 6 posturi din totalul de 44, și 25 % în conducerea medie, adică 53 din 215 posturi); invită statele membre să încurajeze în mod mai activ femeile să candideze la posturile de conducere din cadrul SEAE;

28.  salută, în acest context, crearea grupurilor de lucru pentru „dezvoltarea carierei”, „egalitatea de șanse”, „cadrul pentru învățare și dezvoltare”, precum și crearea rețelei „Femeile și SEAE”, ca etape majore pentru îmbunătățirea funcționării SEAE; consideră că aceste inițiative definesc parcursuri profesionale mai atractive, raționalizează recrutarea și asigură numirea unor persoane competente, adecvarea din perspectiva competențelor și a genului, precum și egalitatea de șanse între femei și bărbați și între diferitele origini etnice; invită statele membre să depună mai multe eforturi pentru a promova femeile calificate care candidează la funcții de conducere, în vederea reducerii dezechilibrelor de gen; salută, în acest sens, intenția Vicepreședintei Comisiei și Înaltă Reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate a Uniunii de a se asigura că frecvența rotației personalului nu compromite continuitatea cunoștințelor și competențelor specifice, disponibile atât la sediul SEAE, cât și în delegații;

29.  regretă faptul că serviciul de mediere al SEAE a fost sesizat în 75 de cazuri de conflicte, hărțuire sau mediu de lucru necorespunzător în 2016 și că 23 de cazuri au rămas deschise la sfârșitul exercițiului; ia act de faptul că 36 din 65 de cazuri au rămas deschise la sfârșitul lui 2015 și, prin urmare, numărul relativ al cazurilor deschise la sfârșitul anului a scăzut în 2016; salută sistemul de alertă creat de SEAE, care permite o tratare sistematică a plângerilor și ia act cu satisfacție de acțiunile întreprinse pentru a combate acest fenomen, prin dezvoltarea unor servicii de sprijin, cum ar fi mediatorul, consilierii confidențiali, asistență medicală și psihologică, campaniile de sensibilizare și măsuri disciplinare corespunzătoare; invită SEAE să își îmbunătățească în continuare politica în această privință pentru a preveni în viitor orice formă de hărțuire psihologică și sexuală, precum și cazurile de conflict, și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

30.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizorii de integritate și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii de integritate să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

31.  observă că SEAE a respectat până în prezent acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani, șaptesprezece posturi fiind eliminate în 2016, până în prezent reducerea posturilor fiind de 68, 16 posturi suplimentare trebuind să fie identificate pentru anul 2017 pentru a ajunge la o contribuție totală de 84 de posturi pentru SEAE pe parcursul perioadei de cinci ani până în 2017; atrage atenția asupra faptului că eficacitatea acțiunilor Uniunii la fața locului nu ar trebui obstrucționată printr-un volum de lucru excesiv alocat personalului, îndeosebi în cazul delegațiilor de mici dimensiuni sau al delegațiilor care răspund de mai multe țări; invită autoritățile bugetare să anticipeze impactul pe termen lung al reducerilor de personal atunci când planifică alocarea viitoarelor resurse financiare pentru personal;

32.  reamintește recomandarea Ombudsmanului în ceea ce privește practica SEAE de a oferi stagii neplătite în delegațiile Uniunii și subliniază importanța unei indemnizații adecvate care să fie plătită tuturor stagiarilor SEAE, pentru a recompensa financiar în mod corespunzător eforturile stagiarilor și pentru a nu accentua discriminarea din motive economice; salută măsurile luate de SEAE pentru a-și restructura programul de stagii, oferind inclusiv burse pentru stagii în cadrul delegațiilor Uniunii; este preocupat însă de faptul că numărul de burse oferite este semnificativ mai mic decât numărul de stagii oferite în cadrul delegațiilor în 2016; solicită SEAE să găsească alte modalități de a oferi stagii remunerate în vederea garantării egalității de șanse, de exemplu în cooperare cu universitățile sau alte instituții publice;

33.  este preocupat de faptul că deficiențele din procedurile de achiziții din cadrul delegațiilor Uniunii (cereri de oferte, propuneri și altele) au afectat 87 de proiecte în 2015 și 2016, cu o valoare totală de 873 197 910 EUR; consideră că este esențial ca șefilor de delegație să le fie reamintit în continuare în mod periodic, la cursurile de formare, la briefingurile dinaintea ocupării postului, la seminariile ad-hoc sau la conferința anuală a ambasadorilor, rolul lor esențial în consolidarea lanțului de asigurare al SEAE și responsabilitatea lor generală pentru gestionarea cheltuielilor administrative și a portofoliilor de proiecte, care necesită o evaluare adecvată și o ponderare a diferitelor componente care pot conduce la emiterea de rezerve, în plus față de atribuțiile lor politice;

34.  subliniază că „deficiențele substanțiale în logica de intervenție, în ipoteze sau în evaluarea riscurilor” au fost principalele probleme semnalate în 2015 și 2016 de către șefii de delegație, acestea afectând 293 de proiecte cu o valoare totală de 2 574 730 715 EUR; invită Comisia și SEAE să realizeze o analiză aprofundată pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor, inter alia prin evaluarea corespunzătoare a riscurilor, a priorităților geografice, a capacității delegațiilor Uniunii de a face față volumului de muncă și concentrându-se pe domeniile care pot fi sprijinite pentru a crește impactul ajutorului;

35.  constată că bugetul anual al SEAE pentru 185 de imobile de birouri și 144 de reședințe oficiale se ridică la aproximativ 160 de milioane EUR, ceea ce reprezintă 20 % din bugetul SEAE; recunoaște eforturile depuse de SEAE de la ultima procedură de descărcare de gestiune ca să se adapteze și să corecteze diferitele componente ale politicii sale imobiliare; reafirmă, cu toate acestea, că e nevoie de mai multă rigoare în monitorizarea și recuperarea costurilor totale și procedura de selecție; subliniază importanța găsirii unui echilibru între problemele de securitate, politica de mediu și accesul persoanelor cu handicap și necesitatea de a face mai multe economii legate de clădiri; subliniază importanța negocierii contractelor cu scopul de a face economii și a asigura continuitatea politicii imobiliare; sugerează ca SEAE să efectueze o analiză cuprinzătoare a tuturor delegațiilor Uniunii pentru a identifica țările în care ar fi mai rentabil ca delegațiile să achiziționeze clădirile de birouri sau rezidențiale, în loc să le închirieze;

36.  salută eforturile depuse de către sediu pentru a crește sprijinul coordonat acordat delegațiilor UE în ceea ce privește gestiunea imobiliară, în special, lansarea unei versiuni actualizate a unui instrument informatic pentru gestionarea imobilelor (IMMOGEST) sau creșterea numărului de agenți contractuali specializați la sediu; invită SEAE să urmeze în continuare recomandările Curții din Raportul său special privind administrarea de către SEAE a clădirilor pe care le deține în întreaga lume(2); solicită SEAE să evalueze noile măsuri și să informeze Parlamentul cu privire la rezultate;

37.  este convins de importanța unei rețele coerente de responsabili regionali cu securitatea pentru securitatea personalului;

38.  consideră că o verificare amănunțită a condițiilor de închiriere sau a opțiunilor de cumpărare pentru clădirile de birouri și pentru locuințele șefilor de delegații trebuie asigurată pentru orice nou dosare imobiliar sau operațiuni care urmează să fie convenite la nivelul sediului SEAE; recunoaște că, din 2016, SEAE și-a îmbunătățit metodele de verificare a condițiilor de achiziționare a imobilelor, recurgând la evaluări financiare și la audituri tehnice externe realizate de experți recunoscuți, și solicită SEAE să prezinte rezultatele acestor acțiuni; solicită SEAE să continue monitorizarea spațiului de birouri pentru realizarea obiectivelor de referință prevăzute; salută faptul că suprafața medie a clădirilor delegației a fost ușor redusă în 2016, însă regretă că depășirea de către SEAE a plafonului de 35 m² per persoană în clădirile de birouri a generat costuri suplimentare de 7,4 milioane EUR; ia act de faptul că delegațiile au o capacitate limitată de a reduce suprafața imobilelor pe care le ocupă atunci când, de exemplu, acestea trebuie să respecte contractele de închiriere existente;

39.  de asemenea, invită SEAE să identifice cele mai bune practici în gestiunea imobiliară în rândul statelor membre care ar putea contribui la consolidarea politicii sale imobiliare în mod eficient din perspectiva costurilor; ia act de faptul că, începând din 2016, SEAE a încheiat un contractat cu un furnizor de servicii pentru a monitoriza în mod sistematic evoluția pieței și pentru a calcula randamentul investițiilor în raport cu opțiunile de închiriere posibile;

40.  salută grupul operativ constituit cu statele membre dedicat unui aspect politic esențial, și anume comasarea sediilor diplomatice, și eventuala sa prelungire; ia act de faptul că în 2016 au fost convenite 11 noi comasări de sedii, numărul total fiind în prezent de 91 de astfel de acorduri;

41.  ia act cu satisfacție de adoptarea unor acorduri interinstituționale cu DG Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO) și cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în curs de elaborare pentru utilizarea în comun a clădirilor și reducerea costurilor; invită SEAE ca în cadrul procesului de monitorizare a costurilor să extindă aceste memorandumuri de înțelegere și la alte entități ale Uniunii.

42.  subliniază necesitatea de a demasca dezinformarea, mai ales în vecinătatea estică, în Balcanii de Vest și în Sud, și ia act de activitatea desfășurată de grupul operativ East Stratcom în acest sens;

43.  salută înființarea platformei de susținere a misiunilor, pentru a oferi sprijin administrativ centralizat misiunilor politicii de apărare și securitate comune (PSAC); atrage atenția asupra importanței finanțării platformei, într-un cadru clar și transparent pentru alocarea și utilizarea fondurilor sale, maximizând efectul nivelurilor preexistente de cheltuieli, în scopul de a asigura un efect puternic și vizibil acolo unde sunt utilizate acestea;

44.  invită Consiliul și SEAE să își îndeplinească obligația legală de a trimite Parlamentului, fără întârziere și fără a necesita o cerere din partea acestuia, toate documentele de interes legate de negocierile privind acordurile internaționale, inclusiv directivele de negociere, textele convenite și procesele-verbale ale fiecărei runde de negocieri în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, potrivit căruia „Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii”; reamintește Consiliului și SEAE că, în urma încălcării dispozițiilor articolului 218 alineatul (10) în trecut, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat deja decizii ale Consiliului privind semnarea și încheierea mai multor acorduri și subliniază că aprobarea de către Parlament a noilor acorduri, cum este Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat cu Armenia, poate fi și ea, la rândul ei, suspendată pe viitor, până când Consiliul și SEAE își îndeplinesc obligația legală;

45.  constată că SEAE nu a dat încă curs recomandării formulate în Raportul special al Curții de Conturi nr. 14/2013(3), care solicită pregătirea unui plan de acțiune detaliat pentru creșterea eficacității sprijinului acordat Palestinei de către Uniune; încurajează SEAE să transpună integral în practică această recomandare în cooperare cu Comisia;

46.  ia act de faptul că, în timpul procedurii curente de descărcare de gestiune, SEAE prezintă Curții rapoartele anuale de activitate în iunie, apoi Curtea își prezintă raportul Parlamentului în octombrie, iar descărcarea este votată în plen în mai; remarcă faptul că, cu excepția cazului în care descărcarea se amână, procedura se încheie la cel puțin 17 luni după închiderea conturilor anuale; subliniază că auditul în sectorul privat se desfășoară într-un interval mult mai scurt; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie raționalizată și accelerată; solicită SEAE și Curții să urmeze bunele practici din sectorul privat și propune, în această privință, să se stabilească un termen pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate, la data de 31 martie a anului următor exercițiului bugetar în cauză, precum și un termen pentru prezentarea rapoartelor de către Curtea de Conturi, la 1 iulie; propune, de asemenea, modificarea calendarului procedurii de descărcare stabilit la articolul 5 din anexa IV din regulamentul de procedură al Parlamentului, astfel încât votarea descărcării să aibă loc în plen în perioada de sesiune din noiembrie, pentru a închide procedura în anul următor exercițiului financiar în cauză;

(1) Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).
(2) Curtea de Conturi: Raportul special nr. 7/2016: Administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume.
(3) Raportul special nr. 14/2013: „Sprijinul financiar direct acordat Autorității Palestiniene de Uniunea Europeană”.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate