Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2143(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2018

Внесени текстове :

A8-0100/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.26

Приети текстове :

P8_TA(2018)0131

Приети текстове
PDF 482kWORD 54k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски омбудсман
P8_TA(2018)0131A8-0100/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII — Европейски омбудсман (2017/2143(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0254/2017)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0100/2018),

1.  освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета му за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския омбудсман, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 48, 24.2.2016 г.
(2) ОВ C 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
(3) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
(4) ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII — Европейски омбудсман (2017/2143(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII — Европейски омбудсман,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0100/2018),

1.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  отбелязва, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2016 г., плащанията за административни разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  приветства факта, че Омбудсманът е представил годишния отчет за дейността си на Палатата през март; отбелязва, че Палатата представи своя доклад до Европейския парламент през октомври и че освобождаването от отговорност ще бъде гласувано в пленарна зала до месец май; отбелязва, че до приключването на освобождаването от отговорност, ако то не бъде отложено, изминават най-малко 17 месеца от приключването на годишните сметки; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се рационализира и ускори; изисква от Омбудсмана да последва добрия пример на частния сектор и предлага да бъде определен краен срок за представяне на годишните доклади за дейността 31 март на следващата година, краен срок за подаване на докладите на Палатата на 1 юли и впоследствие гласуването относно освобождаването от отговорност да стане на пленарно заседание през ноември, с което процедурата по освобождаване от отговорност да приключи през годината, следваща съответната отчетна година;

4.  приветства цялостното разумно и добро финансово управление на Омбудсмана през бюджетната 2016 година; изразява подкрепата си за успешен преход към модела на бюджетиране въз основа на резултатите в планирането на бюджета на Комисията, въведен от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Омбудсмана да приложи този метод в процедурата за планиране на своя бюджет;

5.  подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и през 2016 г. възлиза на 10 658 951 EUR (10 346 105 EUR през 2015 г.);

6.  отбелязва, че 95,40% от общия размер на бюджетните кредити са за поети задължения (в сравнение с 92,32% през 2015 г.), а 85,89% са за плащания (в сравнение с 86,19% през 2015 г.), като степента на усвояване е 95,40% (в сравнение с 92,32% през 2015 г.); приветства увеличението на степента на усвояване;

7.  подчертава ключовата роля на Омбудсмана за насърчаване на доброто управление и гарантиране на участието на гражданското общество в Съюза; отбелязва, че Омбудсманът е приключил пет стратегически разследвания и през 2016 г. е започнал четири нови разследвания по въпроси, свързани, наред с другото, с прозрачността и конфликта на интереси; насърчава Омбудсмана да продължи своята стратегическа дейност с цел насърчаване на доброто управление на институциите на Съюза;

8.  приветства решението за намаляване на разходите за комуникация и преводи, свързани със създаването на публикации, без да се нарушава тяхното качество; отбелязва, че обемът на документите беше намален, и поради това е заинтересован да знае дали информацията, която вече е изключена от публикациите, все пак е достъпна при поискване;

9.  приветства факта, че организационната структура на Омбудсмана беше изяснена и е на разположение на неговия уебсайт; призовава Омбудсмана да гарантира, че на неговия уебсайт винаги е на разположение актуализирана версия на организационната му структура;

10.  отбелязва постигнатите резултати при обработването на жалби през 2016 г. и отбелязва факта, че институциите на Съюза са спазили 85% от предложенията на Омбудсмана (при 83% през 2015 г.); отбелязва, че засега това е втората най‑висока степен на спазване на решенията и препоръките на Омбудсмана; препоръчва на Омбудсмана да продължи работата и анализите по възможни решения за достигане на степен най-малко 88%, които бяха постигнати през 2014 г.; отбелязва, че процентът на последващи действия във връзка с критични забележки е бил 63% през 2016 г. (при 41% през 2015 г.); приветства доклада на Омбудсмана, озаглавен „Поправяне на несъответствията“, който предоставя анализ на начина, по който институциите спазват неговите препоръки, и представя разбивка по институции;

11.  приветства въвеждането на новата ускорена процедура по проследяване за достъп до документи по преписки като ясен знак, че Омбудсманът прави всичко по силите си, за да се постигне високо равнище на прозрачност на документите на Съюза; е на мнение, че все още има възможност за подобрение от страна на почти всяка друга институция на Съюза;

12.  подчертава, че е важно гражданите на Съюза да бъдат осведомени относно възможността да се обръщат към Омбудсмана в случай на лоша администрация; приветства усилията на Омбудсмана да засили своите комуникационни дейности и да укрепи сътрудничеството между омбудсманите, за да се повиши осведомеността на обществеността относно неговата работа; отбелязва, че Омбудсманът неколкократно се е обръщал до комисията по бюджетен контрол на Парламента, и насърчава по-нататъшното сътрудничество във връзка със стратегическата ѝ дейност, свързана с извършваните от нея проучвания и инициативи;

13.  отново изразява загриженост относно „вътрешната кадрова въртележка“ между Омбудсмана и другите институции, и по-специално дирекциите на Комисията, които биха могли да бъдат под негово наблюдение;

14.  отбелязва, че не са били постигнати някои от целите, набелязани от Омбудсмана с оглед на оценката на резултатите от неговата дейност чрез прилагането на ключови показатели за ефективност(1); изисква от Омбудсмана да посочи мерките, предприети за подобряване на резултатите от неговата работа;

15.  приветства постигането на баланс между половете на управленско равнище и сред администраторите; насърчава Омбудсмана да запази тази тенденция;

16.  отбелязва продължаващия на управленско равнище дисбаланс от географска гледна точка; отбелязва, че двама от тримата служители на управленски длъжности, които са от държавата членка на омбудсмана, са заемали ръководни длъжности в неговата служба в продължение на много години преди избирането на настоящия омбудсман и са длъжностни лица, а третият служител е започнал работа като началник на кабинета в началото на мандата на настоящия омбудсман; признава, че поради това е трудно положението да бъде променено за кратко време, но насърчава Омбудсмана да се стреми в дългосрочен план към постигане на географски баланс в рамките на ръководните длъжности;

17.  отбелязва плана на Омбудсмана да спази междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; отбелязва въз основа на доклада за проследяването на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за 2015 г., че първоначалната прогноза за 2016 г. за създаването на пет нови щатни бройки беше изменена и окончателният текст доведе до нетно намаление с един член на персонала;

18.  потвърждава, че Омбудсманът е изправен пред значително увеличение на жалбите и че е запознат с нейното искане до Парламента, отправено в годишния ѝ отчет за дейността за 2016 г., за едно умерено увеличение на бюджета, което да позволи наемането на допълнителни многоезични служители; изразява загриженост, че в резултат на намаляването на персонала, останалите налични ресурси във всички отдели не позволяват да се посрещне нарастващият обем на работа; призовава бюджетните органи при планирането на бъдещото разпределение на финансовите средства за персонал да обърнат внимание на дългосрочното въздействие на съкращенията на персонала, по-специално по отношение на способността на Омбудсмана да подобри баланса между половете и географския баланс, както и на необходимостта от изграждане на капацитет, осигуряван от опитни длъжностни лица, които да поемат ръководните длъжности;

19.  отбелязва ангажимента на Омбудсмана за подобряване на прозрачността в процеса на вземане на решения на Съюза; отбелязва, че през 2016 г. най-голямата част от случаите отново бяха свързани с въпроси относно прозрачността;

20.  отбелязва, че все още е в процес на разглеждане жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), свързана с дейността на Омбудсмана през 2016 г.; отбелязва, че службата на Омбудсмана в тясно сътрудничество с ЕНОЗД прави преглед на прилаганата от нея процедура за обработването на лични данни на трети лица при разглеждането на жалби и запитвания; отправя искане до службата на Омбудсмана да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за резултатите от прегледа;

21.  приветства включването на графики за представяне на човешките ресурси и професионалното обучение в годишния отчет за дейността на Омбудсмана за 2016 г.;

22.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и им предлага необходимите подкрепа и съвет;

23.  отбелязва, че Омбудсманът е представил навреме, т.е. преди 30 юни 2018 г. информация за проследяването на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година в съответствие с член 166 от Финансовия регламент; изразява обаче съжаление във връзка с липсата на данни от 2016 г. в различни раздели на годишния отчет за дейността на Омбудсмана за 2016 г.;

24.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с това оттегляне; изисква от Омбудсмана и Сметната палата да извършат оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.;

(1) Въздействието на спазването; видимостта чрез посещения на уебсайта и използване на интерактивното ръководство за осъществяване на контакт с член на Европейската мрежа на омбудсманите; и процентът на случаите, в които решението относно допустимостта е взето в срок от един месец — не постигнаха определената от Омбудсмана цел.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност