Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2143(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0131

Elfogadott szövegek
PDF 266kWORD 47k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
P8_TA(2018)0131A8-0100/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2017/2143(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2018),

1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai ombudsmannak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 48., 2016.2.24.
(2) HL C 323., 2017.9.28., 1. o.
(3) HL C 322., 2017.9.28., 1. o.
(4) HL C 322., 2017.9.28., 10. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2017/2143(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2018),

1.  tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai ombudsman (a továbbiakban: az ombudsman) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2016. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  üdvözli, hogy az ombudsman márciusban benyújtotta éves tevékenységi jelentését a Számvevőszéknek; megjegyzi, hogy a Számvevőszék októberben benyújtotta jelentését az Európai Parlamentnek, valamint hogy a mentesítésről plenáris ülésen szavaznak legkésőbb májusig; megállapítja, hogy mire lezárul a mentesítés – amennyiben azt nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása óta legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy az ombudsman kövesse a magánszektor jó példáját, és javasolja, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét a következő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg, és a Parlament általi mentesítésről a novemberi plenáris ülésen szavazzanak, a mentesítési eljárást ily módon az adott számviteli évet követő éven belül lezárva;

4.  üdvözli az ombudsman általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  hangsúlyozza, hogy az ombudsman költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és ennek összege 2016-ban 10 658 951 EUR-t (2015-ben 10 346 105 EUR-t) tett ki;

6.  megjegyzi, hogy az összes előirányzat 95,40%-át lekötötték (2015-ben ez az arány 92,32% volt) és 85,89%-át kifizették (2015-ben 86,19%-át), 95,40%-os felhasználási arány mellett (szemben a 2015. évi 92,32%-kal); üdvözli a felhasználási arány növekedését;

7.  kiemeli az ombudsmannak a jó kormányzás előmozdításában és a civil társadalom az uniós ügyekben való részvételének biztosításában játszott kulcsfontosságú szerepét; megjegyzi, hogy az ombudsman öt stratégiai vizsgálatot zárt le és 2016-ban négy új stratégiai vizsgálatot nyitott többek között az átláthatósággal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésekről; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy folytassa stratégiai munkáját az uniós intézmények jó kormányzásának előmozdítása céljából;

8.  üdvözli a kiadványok előállításához kapcsolódó kommunikációs és fordítási költségek a minőség fenntartása mellett történő csökkentésére vonatkozó határozatot; megállapítja, hogy a dokumentumok hossza csökkent, ezért érdeklődik, hogy a kiadványokból ily módon kimaradó információk mindamellett kérésre hozzáférhetők-e;

9.  üdvözli, hogy az ombudsman szervezeti felépítését tisztázták és az honlapján rendelkezésre áll; annak biztosítására kéri az ombudsmant, hogy szervezeti felépítésének frissített változata mindig elérhető legyen honlapján;

10.  tudomásul veszi a panaszkezelés terén 2016-ban elért eredményeket, és megjegyzi, hogy az uniós intézmények 84%-os arányban (2015-ben 83%) eleget tettek az ombudsman határozataiban foglaltaknak; megállapítja, hogy ezzel az ombudsman által kiadott határozatok és/vagy ajánlások végrehajtási aránya a valaha volt második legmagasabb szintet érte el; azt ajánlja, hogy az ombudsman folytassa a munkát és elemezze a lehetséges megoldásokat, hogy elérje legalább a 2014. évi 88%-ot; megjegyzi, hogy a kritikai észrevételek követésének tekintetében az arány 2016-ban 63% volt (2015-ben 41%); üdvözli az ombudsman „Putting it Right” című jelentését, amely azt elemzi, hogy az intézmények hogyan tettek eleget ajánlásainak, és ezt intézmények szerinti bontásban ismerteti;

11.  üdvözli a dokumentumhoz való hozzáférésekkel kapcsolatos esetekre vonatkozó új, gyorsított eljárás bevezetését, ami egyértelműen jelzi, hogy az ombudsman minden tőle telhetőt megtesz az uniós dokumentumok nagyfokú átláthatósága érdekében; azon a véleményen van, hogy csaknem minden más uniós intézménynél van még tennivaló ezen a téren;

12.  fontosnak tartja felhívni az uniós polgárok figyelmét arra, hogy hivatali visszásság esetén az ombudsmanhoz fordulhatnak; üdvözli az ombudsman arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kommunikációs tevékenysége és az ombudsmanok közötti együttműködés fokozása révén növelje munkájának ismertségét a lakosság körében; megjegyzi, hogy az ombudsman többször is a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságához fordult, és ösztönzi a vizsgálataira és kezdeményezéseire vonatkozó stratégiai munkájával kapcsolatos további együttműködést;

13.  ismételten aggodalmának ad hangot az ombudsman és a többi intézmény, különösen a Bizottság esetlegesen az ombudsman ellenőrzése alá tartozó igazgatóságai közötti „belső forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatosan;

14.  megjegyzi, hogy néhány, az ombudsman által kitűzött, teljesítményének fő teljesítménymutatók révén történő mérésére irányuló cél nem teljesült(1); kéri az ombudsmant, hogy azonosítsa az eredményeinek javítása érdekében hozott intézkedéseket;

15.  üdvözli a vezetői szinten és az adminisztrátorok tekintetében a nemek között megteremtett egyensúlyt; arra ösztönzi az európai ombudsmant, hogy tartsa fenn ezt a tendenciát;

16.  tudomásul veszi a vezetőség szintjét tapasztalható tartós földrajzi egyensúlyhiányt; tudomásul veszi, hogy az ombudsman tagállamából érkezett három vezetőből ketten már évekkel a jelenlegi ombudsman megválasztása előtt vezető tisztséget töltöttek be a hivatalban és tisztviselők, míg a harmadik a jelenlegi ombudsman hivatalba lépésének elején csatlakozott kabinetfőnökként; elismeri, hogy emiatt rövid távon nehéz a helyzetet megváltoztatni, de ösztönzi az ombudsmant, hogy hosszú távon törekedjen földrajzi egyensúly kialakítására a vezetői beosztások tekintetében;

17.  tudomásul veszi az ombudsmannak az intézményközi megállapodásban foglaltak teljesítésére irányuló szándékát, amelynek értelmében a személyzet létszámát öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; tudomásul veszi, hogy a 2015. évi mentesítés nyomonkövetési jelentése szerint az öt új álláshely létrehozására vonatkozó 2016. évi eredeti becsléseket módosították, és végleges változat egy álláshely megszűnését tartalmazza;

18.  elismeri, hogy az ombudsman a panaszok jelentős növekedését tapasztalja, és tudomásul veszi, hogy az ombudsman 2016. évi éves jelentéséről szóló beszédében a költségvetés mérsékelt növelését kérte a Parlamenttől további többnyelvű alkalmazottak felvétele céljából; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a létszámcsökkentés következtében az egyes szervezeti egységeknél rendelkezésre álló fennmaradó erőforrások nem teszik lehetővé a növekvő munkateher kezelését; felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a létszámcsökkentés hosszú távú hatását, különös tekintettel az ombudsman azon képességére, hogy javítson a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyon, valamint amikor megtervezik a személyzet számára rendelkezésre álló pénzügyi források jövőbeli elosztását, építsenek a tapasztalt tisztviselők azon képességére, hogy átvegyék a vezetői posztokat;

19.  tudomásul veszi, hogy az ombudsman elkötelezett az uniós döntéshozatal átláthatóságának javítása mellett; megjegyzi, hogy 2016-ban ismét az átláthatósággal kapcsolatos vizsgálatok tették ki az ügyek legnagyobb részét;

20.  megjegyzi, hogy még mindig folyamatban van egy panasz, amelyet 2016-ban az ombudsmannal szemben terjesztettek az európai adatvédelmi biztos elé; megjegyzi, hogy az ombudsman hivatala az európai adatvédelmi biztossal szorosan együttműködve felülvizsgálja az ombudsmani hivatal a harmadik felek személyes adatainak panaszok és vizsgálatok során való kezelésére vonatkozó eljárását; kéri az ombudsman hivatalát, hogy a felülvizsgálat eredményeiről folyamatosan tájékoztassa a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát;

21.  üdvözli az emberi erőforrásokra és a szakmai képzésekre vonatkozó ábrák felvételét az ombudsman 2016. évi éves tevékenységi jelentésébe;

22.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsadást;

23.  megjegyzi, hogy az ombudsman a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának szóló jelentésében rendelkezett a 2015. évi mentesítés időben, azaz 2018. június 30. előtt történő nyomon követéséről, összhangban a költségvetési rendelet 166. cikkével; sajnálattal veszi tudomásul azonban, hogy az ombudsman 2016. évi éves tevékenységi jelentésének különböző szakaszaiból hiányoznak a 2016. évi adatok;

24.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban nem lehet előrejelzést tenni az igazgatási, pénzügyi, emberi és egyéb következményekkel kapcsolatban; kéri az ombudsmant és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatokat és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet az elért eredményekről.

(1) A megfelelés hatása; a láthatóság a honlap látogatottsága révén és az ENO (Ombudsmanok Európai Hálózata) valamely tagjával való kapcsolatfelvételre vonatkozó interaktív útmutató használatán keresztül; valamint az olyan esetek aránya, amikor az elfogadhatóságról szóló döntés egy hónapon belül megszületik, nem érte el az ombudsman által kitűzött célt.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat