Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2144(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0099/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0099/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.27

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0132

Elfogadott szövegek
PDF 271kWORD 49k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2018. április 18-i határozata az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2017/2144(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0255/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4)

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2018),

1.  mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai adatvédelmi biztosnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 48., 2016.2.24.
(2) HL C 323., 2017.9.28., 1. o.
(3) HL C 322., 2017.9.28., 1. o.
(4) HL C 322., 2017.9.28., 10. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2018. április 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (2017/2144(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2016. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos (a továbbiakban: az adatvédelmi biztos) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek;

2.  megjegyzi, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az adatvédelmi biztos tekintetében nem tártak fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében az adatvédelmi biztos az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy az adatvédelmi biztos és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen zárni;

4.  üdvözli az adatvédelmi biztos általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés kezdeményezés részeként vezetett be; arra ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  megállapítja, hogy 2016-ban az adatvédelmi biztos összesen 9 288 043 EUR összegű előirányzattal rendelkezett (2015-ben ez az összeg 8 760 417 EUR volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 91,93%-os volt (2015-ben 94,66%); tudomásul veszi a végrehajtási arány csökkenését és az adatvédelmi biztos előrejelzését, miszerint e tendencia fennmarad az elkövetkezendő években; arra szólítja fel az adatvédelmi biztost, hogy költségvetési becsléseit körültekintően, tevékenységének az elkövetkezendő években várható bővülését is számba véve határozza meg;

6.  tudomásul veszi, hogy az Európai Adatvédelmi Testület létrehozása továbbra is az adatvédelmi biztos feladata; úgy véli, hogy a költségvetési becsléseknek hatékony költségvetési teljesítményt kell biztosítaniuk az elkövetkező években;

7.  hangsúlyozza, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani a 2018. májusban érvényesíthetővé váló általános adatvédelmi rendeletet(1), illetve a rendőrségi és igazságügyi ágazaton belüli adatvédelemről szóló irányelvet(2); tudomásul veszi az adatvédelmi biztos azon szándékát, hogy az általános adatvédelmi rendeletet munkájának referenciapontjának tekinti;

8.  üdvözli az internetes adatvédelmi tervezési hálózat (IPEN) által végzett jelenlegi munkát, amely csoport az összes ágazat IT-szakértőiből áll, és platformot biztosít az olyan tervezési módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos együttműködéshez és információcseréhez, amelyek beépítik az új technológiákba az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó követelményeket, ami az általános adatvédelmi rendelet végrehajtásának alapvető eleme;

9.  felhívja az adatvédelmi biztost, hogy nyújtson részletes tájékoztatást hivatala tagjainak 2016. évi kiküldetéseiről, megjelölve a kiküldetés árát, helyét és költségeit; felszólít arra, hogy a 2017-ben teljesített kiküldetéseket foglalják bele a következő éves tevékenységi jelentésébe;

10.  nyugtázza az eljárások hatékony belső ellenőrzésének biztosítását célzó végrehajtási intézkedések elfogadását, amelyekkel garantálható az adatvédelmi biztos célkitűzéseinek gazdaságos, hatékony és eredményes teljesítése; felszólítja az adatvédelmi biztost, hogy foglalja bele éves tevékenységi jelentésébe az intézkedésekkel kapcsolatos információkat;

11.  üdvözli az adatvédelmi biztos elszámoltathatóságáról szóló, 2016-ban indított kezdeményezést, amelynek célja, hogy felvértezze az uniós intézményeket – az adatvédelmi biztossal kezdve, aki maga is kezel adatokat – arra, hogy az intézmények példát mutassanak az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés, illetve a megfelelés igazolása terén;

12.  rámutat arra, hogy a 2016-ra vonatkozó, 2017. március végén közzétett belső ellenőrzési jelentésben a belső ellenőr 5 fontos ajánlást azonosított a belsőkontroll-rendszerek vonatkozásában, amelyeket a korábbi években határoztak meg és még mindig nem kerültek végrehajtásra; sajnálja, hogy ezen ajánlások némelyike az információbiztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos; megjegyzi, hogy az információbiztonsági politika hiánya növeli az információ elégtelen védelmi szintjének kockázatát, ami az információk kiszivárgásához vezethet, és árthat az adatvédelmi biztos hírnevének; üdvözli, hogy az adatvédelmi biztos 2017. június 19-én a több mint 14 hónapos késés ellenére elfogadta az információbiztonsági politikát; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy – különösen megbízatásának és feladatainak jellegére tekintettel – mutasson példát és a jövőben indokolatlan késedelem nélkül hajtsa végre az ajánlásokat;

13.  felszólítja az adatvédelmi biztost, hogy tájékoztassa a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretében 2016-ban kifizetett összegekről, amelyek a fogyasztástól függő díjakkal járnak;

14.  üdvözli az esélyegyenlőségi stratégia 2016-os elfogadását és a munkahelyi jóllét javítására irányuló intézkedések megfontolását;

15.  üdvözli, hogy az éves tevékenységi jelentésben kimerítő tájékoztatás szerepel az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról;

16.  felszólít arra, hogy az adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentésében szerepeljen egy áttekintés a közbeszerzések és a kiküldetések lebonyolítására vonatkozó szakaszokról, és kéri az elmúlt négy évre vonatkozó összehasonlító táblázat belefoglalását a jelentésbe;

17.  tudomásul veszi az adatvédelmi biztos hivatala tagjainak és valamennyi személyzetének belső és külső kapcsolataikban irányadó magatartására vonatkozó etikai keretrendszer 2016-os elfogadását; megjegyzi továbbá, hogy ez a keret magában foglalja a már meglévő magatartási kódexeket, a visszaélés bejelentésére vonatkozó és a zaklatás elleni határozatokat, valamint az igazgatási vizsgálatokat; kéri, hogy a keret különböző témáival kapcsolatos tájékoztatást továbbra is különállóan szerepeltessék az adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentésében.

18.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

19.  ösztönzi az adatvédelmi biztos növekvő hozzájárulását az innovációt előrelendítő, illetve a magánélet védelméről és az adatvédelemről szóló szabályoknak való megfelelést biztosító megoldásokhoz, különösen az átláthatóság, a felhasználói ellenőrzés és az elszámoltathatóság növelése révén az óriási méretű adathalmazok feldolgozása során; hatékony intézkedésekre szólít fel az új technológiák előnyeinek lehető legnagyobb mértékű kihasználása érdekében, az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett;

20.  megjegyzi, hogy a Parlament 2017. április 27-i mentesítésről szóló állásfoglalásában(3) kérteknek megfelelően az adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentésében külön fejezetben számolt be a más intézményekkel folytatott intézményközi együttműködéséről; rámutat, hogy 2016-ban az adatvédelmi biztos két új egyedi együttműködési megállapodást írt alá; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy folytassa az intézményközi együttműködés erősítését és a következő éves tevékenységi jelentésében számoljon be az elért eredményekről;

21.  tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi biztos éves tevékenységi jelentésébe nyilatkozatot foglalt bele a 2015–2019-es stratégia tekintetében elért eredményeiről; rámutat, hogy 2015 márciusában az adatvédelmi biztos újraértékelte a főbb teljesítménymutatókat, hogy nyomon kövesse és kiigazítsa a munka és a forrásfelhasználás hatását; megelégedéssel nyugtázza, hogy 2016-ban az adatvédelmi biztos a 2015–2019-es stratégiájában meghatározott valamennyi fő teljesítménymutatót elérte és néha meghaladta a 2016-ra kitűzött célokat, ami azt mutatja, hogy a stratégia végrehajtása jó úton halad; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy ebben a tekintetben tegyen további lépéseket;

22.  üdvözli az adatvédelmi biztosnak a megbízatására vonatkozó stratégiában foglalt azon célját, hogy az adatvédelmet valamennyi érintett számára a lehető legegyszerűbbé és leghatékonyabbá tegye;

23.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, és kéri az adatvédelmi biztost és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet annak eredményeiről.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a büntetendő cselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).
(3) HL L 252., 2017.9.29., 140. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat