Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2144(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2018

Predložena besedila :

A8-0099/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.27

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0132

Sprejeta besedila
PDF 263kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
P8_TA(2018)0132A8-0099/2018
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2017/2144(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0255/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2018),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 48, 24.2.2016.
(2) UL C 323, 28.9.2017, str. 1.
(3) UL C 322, 28.9.2017, str. 1.
(4) UL C 322, 28.9.2017, str. 10.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2017/2144(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0099/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2016, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da ni ugotovilo resnejših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  je seznanjen s tem, da nadzornik v skladu z veljavnim postopkom razrešnice junija Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa nato oktobra svoje poročilo predloži Parlamentu, ki maja na plenarnem zasedanju glasuje o razrešnici; dodaja, da med pripravo zaključnega računa in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; zahteva, da nadzornik in Računsko sodišče upoštevata najboljšo prakso iz zasebnega sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za predložitev poročila Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika Parlamenta, revidira tako, da bi Parlament o podelitvi razrešnice glasoval na delnem plenarnem zasedanju novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu;

4.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje nadzornika v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja varuha, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

5.  ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2016 znašal 9.288.043 EUR (leta 2015 je znašal 8.760.417 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 91,93% (v letu 2015 je bila 94,66%); ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja znižala, po napovedih nadzornika pa naj bi to veljalo tudi za prihodnja leta; poziva nadzornika, naj svoje proračunske ocene določa preudarno in pri tem upošteva predvidljivo povečanje dejavnosti v prihodnjih letih;

6.  ugotavlja, da si nadzornik še vedno prizadeva za ustanovitev Evropskega odbora za varstvo podatkov; meni, da bi morale ocene proračuna zagotavljati proračunsko uspešnost v prihodnjih letih;

7.  poudarja, da bosta postali splošna uredba o varstvu podatkov(1) ter direktiva o varstvu podatkov na področjih policije in pravosodja(2) maja 2018 izvršljivi in da ju je treba v celoti spoštovati in izvajati; priznava, da se namerava nadzornik pri svojem delu še naprej sklicevati na splošno uredbo o varstvu podatkov;

8.  pozdravlja tekoče delo tehnične mreže za spletno zasebnost, ki je skupina strokovnjakov IT iz vseh sektorjev in predstavlja platformo za sodelovanje in izmenjavo informacij o inženirskih metodah in orodjih, s katerimi se zahteve glede varstva podatkov in zasebnosti vključujejo v nove tehnologije, kar je eno bistvenih vprašanj pri izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov;

9.  poziva nadzornika, naj predloži podroben seznam misij, ki so se jih njegovi člani udeležili v letu 2016, pri čemer naj navede ceno, kraj in strošek vsake misije; poziva, naj se misije, opravljene leta 2017, vključijo v naslednje letno poročilo o dejavnostih nadzornika;

10.  je seznanjen s sprejetjem izvedbenih ukrepov za zagotavljanje učinkovitejše notranje kontrole procesov, da se cilji nadzornika dosežejo gospodarno, učinkovito in uspešno; poziva nadzornika, naj to poglavje vključi v svoje letno poročilo o dejavnostih;

11.  pozdravlja, da se je leta 2016 začela pobuda nadzornika za odgovornost, katere namen je omogočiti institucijam Unije, začenši z nadzornikom kot samim upravljavcem podatkov, da bodo zgled drugim pri tem, kako se spoštuje pravila o varstvu podatkov in izkazuje spoštovanje teh pravil;

12.  poudarja, da je služba za notranjo revizijo v poročilu o notranji reviziji za leto 2016, objavljenem konec marca 2017, navedla pet pomembnih priporočil v zvezi s sistemom notranje kontrole, ki so bila že podana v prejšnjih letih, a še vedno niso bila obravnavana; obžaluje, da se nekatera priporočila nanašajo na politiko informacijske varnosti in neprekinjenosti poslovanja; ugotavlja, da se zaradi odsotnosti politike informacijske varnosti povečuje tveganje nezadostne varnosti podatkov, to pa bi utegnilo povzročiti uhajanje informacij in ogroziti sloves nadzornika; pozdravlja, da je nadzornik 19. junija 2017 po več kot 14-mesečni zamudi le sprejel politiko informacijske varnosti; poziva nadzornika, naj bo zlasti glede na naravo svojega dela in nalog za zgled drugim ter naj začne v prihodnosti brez nepotrebnega odlašanja izvajati nerešena priporočila;

13.  poziva nadzornika, naj Odbor Parlamenta za proračunski nadzor obvesti o zneskih, izplačanih leta 2016 v okviru sporazumov o ravni storitev, pri katerih višina plačila temelji na porabi;

14.  pozdravlja, da je bila leta 2016 sprejeta strategija o enakih možnostih in da so bili obravnavani ukrepi za izboljšanje počutja na delovnem mestu;

15.  pozdravlja vključitev izčrpnih informacij o vseh človeških virih, ki so na voljo nadzorniku, v letno poročilo o dejavnostih;

16.  poziva, naj pregled razdelkov o javnih naročilih in upravljanju misij v letnem poročilu o dejavnostih nadzornika vsebuje primerjalno preglednico podatkov za zadnja štiri leta;

17.  ugotavlja, da je bil leta 2016 sprejet dokument o etičnem okviru, ki ureja ravnanje članov in vseh zaposlenih pri nadzorniku v njihovih notranjih in zunanjih odnosih; prav tako ugotavlja, da ta okvir zajema obstoječe kodekse ravnanja in pravila glede prijavljanja nepravilnosti, ukrepe za preprečevanje nadlegovanja ter pravila glede disciplinskih postopkov in upravnih preiskav; poziva, naj se informacije o različnih temah, obravnavanih v okviru, še naprej ločeno sporočajo v letnem poročilu nadzornika o dejavnostih.

18.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

19.  spodbuja vse številnejše prispevke nadzornika k rešitvam za inovacije ter zagotavljanje skladnosti s pravili o zasebnosti in varstvu podatkov, zlasti s povečanjem preglednosti, nadzora uporabnikov in odgovornosti pri obdelavi velepodatkov; poziva k učinkovitim ukrepom, s katerimi bi čim bolje izkoristili prednosti nove tehnologije, pri tem pa zagotavljali polno spoštovanje vseh temeljnih pravic;

20.  ugotavlja, da je nadzornik v svojem letnem poročilu o dejavnostih objavil medinstitucionalno sodelovanje z drugimi institucijami, kot je Parlament zahteval v resoluciji o razrešnici z dne 27. aprila 2017(3); ugotavlja, da je nadzornik leta 2016 podpisal dva nova ločena sporazuma o sodelovanju; poziva nadzornika, naj še naprej krepi medinstitucionalno sodelovanje in v svojem naslednjem poročilu o dejavnostih zagotovi najnovejše informacije o dosežkih;

21.  ugotavlja, da je nadzornik v svoje letno poročilu o dejavnostih vključil izjavo o doseženem napredku v okviru strategije 2015–2019; je seznanjen s tem, da je marca 2015 ponovno ocenil svoje ključne kazalnike uspešnosti, da bi spremljal in prilagodil učinek svojega dela in porabo sredstev; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili vsi ključni kazalniki uspešnosti, določeni v strategiji nadzornika za obdobje 2015–2019, izpolnjeni in da je nadzornik v letu 2016 ponekod presegel svoje cilje, kar kaže, da je izvajanje strategije na pravi poti; spodbuja nadzornika, naj nadaljuje v tej smeri;

22.  je zadovoljen s ciljem, ki ga je nadzornik opredelil v strategiji za svoj mandat, tj. zagotoviti, da bo varstvo podatkov za vse vpletene kolikor mogoče enostavno in učinkovito;

23.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa, ter poziva nadzornika in Računsko sodišče, naj opravita ocene učinka in Evropski parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih.

(1) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1)
(2) Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).
(3) UL L 252, 29.9.2017, str. 140.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov