Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2179(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0115/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0115/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0133

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 528kWORD 68k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TA(2018)0133A8-0115/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2017/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1) σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τη σύντομη θεματική επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των θέσεων προσωπικού, που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 110,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0115/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και το άρθρο 3 του παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, όπως οι τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της έρευνας και της βιομηχανικής ανάπτυξης, των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου· επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν μάθει πλέον να απευθύνονται στους οργανισμούς, εκφράζει όμως την ανησυχία του δεδομένου ότι, κατά κανόνα, η προβολή των οργανισμών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, ενώ η λογοδοσία και η ανεξαρτησία τους επιτάσσουν υψηλό επίπεδο προβολής·

2.  υπενθυμίζει ότι οι βασικοί λόγοι για την ίδρυση οργανισμών ήταν η διεξαγωγή ανεξάρτητων τεχνικών ή επιστημονικών αξιολογήσεων, πράγμα που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη σαφών και αποτελεσματικών κανόνων για την πρόληψη των συγκρούσεων, η διαχείριση των συστημάτων της Ένωσης και η διευκόλυνση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς· καλεί όλους τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

3.  σημειώνει ότι, με βάση τη σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης για το έτος 2016 («σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), ο προϋπολογισμός των οργανισμών για το 2016 ανήλθε σε περίπου 3,4 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 21,42 % σε σχέση με το 2015 και αντιστοιχεί περίπου στο 2,4 % (2015: 2 %) του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει ότι η αύξηση αφορά κυρίως οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια (358 000 000 EUR επιπλέον) και τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (174 000 000 EUR επιπλέον)· σημειώνει ακόμη ότι, από τον προϋπολογισμό των 3,4 δισεκατομμυρίων EUR, περί τα 2,4 δισεκατομμύρια EUR χορηγήθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ περί το 1 δισεκατομμύριο EUR χρηματοδοτήθηκε από τέλη και άμεσες εισφορές των κρατών μελών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και άλλες πηγές·

4.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ («το Δίκτυο») και με τους επιμέρους οργανισμούς κατά την προετοιμασία της πρότασής της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και να εξετάσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης·

5.  τονίζει ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς εξέτασε, ιδίως, την πιλοτική περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη· δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από έσοδα από τέλη, εξακολουθούν να είναι πλήρως υπόλογοι στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, δεδομένου του κινδύνου επιπτώσεων στη φήμη τους· εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για τους δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην πιλοτική περίπτωση του EASA, δεδομένου ότι εστιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση του πελάτη και λιγότερο στην ασφάλεια της αεροπορίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των οργανισμών που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με έσοδα από τέλη·

6.  σημειώνει ότι οι οργανισμοί απασχολούν 10 364 μόνιμους, έκτακτους, συμβασιούχους ή αποσπασμένους υπαλλήλους (9 848 το 2015), αριθμός αυξημένος κατά 5,24 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω των νέων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων σημειώθηκε στους οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια (110), τις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (177) και τα οικονομικά και νομισματικά θέματα (85)·

7.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς, πλην της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)·

8.  εκτιμά ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επιταχυνθεί στην κατεύθυνση του ν+1· καλεί, συνεπώς, τους οργανισμούς και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα και προτείνει να οριστεί η 31η Μαρτίου ως προθεσμία για τη δημοσίευση των οριστικών λογαριασμών, των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και των εκθέσεών τους για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, και να επισπευσθεί η δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς για την 1η Ιουλίου το αργότερο, προκειμένου να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία, ούτως ώστε η διαδικασία απαλλαγής να περατώνεται εντός του έτους που έπεται της υπό εξέταση λογιστικής χρήσης·

Κοινή προσέγγιση και χάρτης πορείας της Επιτροπής

9.  αναγνωρίζει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ εφαρμόζουν την κοινή προσέγγιση και τον χάρτη πορείας της·

10.  χαιρετίζει τη συμβολή που παρέχει το Δίκτυο στον συντονισμό, τη συλλογή και την ενοποίηση των δράσεων και των πληροφοριών, προς όφελος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι στα συντονιστικά καθήκοντα του Δικτύου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για την ετήσια απαλλαγή και για τον προϋπολογισμό, η εφαρμογή του χάρτη πορείας της Επιτροπής που απορρέει από την κοινή προσέγγιση και σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής, και η επανεξέταση και εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

11.  φρονεί ότι το Δίκτυο παρέχει συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των αποκεντρωμένων οργανισμών· θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να υποστηριχθεί η διαχείριση της Κοινής Υπηρεσίας Υποστήριξης του Δικτύου στις Βρυξέλλες· υποστηρίζει ένθερμα το αίτημά της για μία θέση έκτακτου υπαλλήλου, της οποίας το κόστος θα κατανεμηθεί μεταξύ των οργανισμών στο αίτημα χορήγησης πιστώσεων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) του 2019, ιδίως αν αποσαφηνιστούν και ενισχυθούν, όπου είναι εφικτό, οι αρμοδιότητες του Δικτύου, σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας των οργανισμών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει την επιπλέον θέση στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2019·

12.  παρατηρεί ότι το Δίκτυο, μέσω του υποδικτύου ανάπτυξης επιδόσεων (PDN), εκπόνησε το 2016 το έγγραφο για το πλαίσιο επιδόσεων των οργανισμών, το οποίο περιγράφει τα εφαρμοζόμενα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεικτών με ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό, τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα· χαιρετίζει το γεγονός ότι το PDN εργάζεται τώρα, από κοινού με την Επιτροπή, για την ανάπτυξη ενός προτύπου ωριμότητας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που θα καθοδηγεί κάθε οργανισμό στις προσπάθειές του για βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του σε επίπεδο προγραμματισμού, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα και τον προϋπολογισμό και τους πόρους που χρησιμοποιεί· σημειώνει ότι σε ορισμένους οργανισμούς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη χρήση των δεικτών αποτελεσμάτων και αντικτύπου στο πλαίσιο των κύριων δεικτών επιδόσεών τους· καλεί το Δίκτυο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί και την εφαρμογή τους·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

13.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις βασικές λογιστικές αρχές, μαζί με τις αρχές της ενότητας και της ισοσκέλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική μείωση, το υψηλό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος εξακολουθεί να αποτελεί το συχνότερο πρόβλημα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ότι το πρόβλημα αυτό αφορά 23 οργανισμούς, έναντι 32 το 2015·

14.  σημειώνει ότι οι μεταφορές συχνά ενδέχεται να δικαιολογούνται εν μέρει ή πλήρως από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών, δεν αποτελούν κατ' ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Δικτύου για την υποβολή έκθεσης σχετικά με τις ακυρωθείσες μεταφορές πιστώσεων που υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι, προκειμένου να αξιολογούνται ο δημοσιονομικός προγραμματισμός και η εκτέλεση, οι οργανισμοί θα μπορούσαν επίσης να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το επίπεδο των προγραμματισμένων μεταφορών πιστώσεων και την αιτιολόγησή τους· παροτρύνει τους οργανισμούς να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές στις αντίστοιχες ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

16.  υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των ακυρώσεων μεταφορών είναι ενδεικτικό της ικανότητας δημοσιονομικού προγραμματισμού και του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί έχουν προβλέψει ορθά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και, εν συγκρίσει με το επίπεδο μεταφορών και μόνο, αποτελεί συχνά καλύτερο δείκτη όσον αφορά τον ορθό δημοσιονομικό προγραμματισμό·

17.  τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται να καθοριστούν πάραυτα σαφείς ορισμοί για τις αποδεκτές μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος, προκειμένου να εξορθολογιστεί η υποβολή εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς και για να μπορεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να διακρίνει εκείνες τις μεταφορές που υποδηλώνουν ανεπαρκή δημοσιονομικό προγραμματισμό από εκείνες που συνιστούν δημοσιονομικό μέσο που στηρίζει πολυετή προγράμματα και τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων· πιστεύει ότι η πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρήση διαφοροποιημένων μεταφορών θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το τι συνιστά δικαιολογημένη μεταφορά πιστώσεων·

18.  υπενθυμίζει ότι τα καθήκοντα και οι προϋπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και της EASO αυξήθηκαν σημαντικά το 2016· αναγνωρίζει ότι αμφότεροι οι οργανισμοί βρέθηκαν ενώπιον διοικητικών και επιχειρησιακών προκλήσεων και υψηλών προσδοκιών, και δεν τους δόθηκε ιδιαίτερος χρόνος προκειμένου να προσαρμόσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες τους και να στελεχωθούν καταλλήλως· σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα, αντιμετώπισαν προβλήματα απορρόφησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων που χορήγησε η Ένωση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές ακυρώσεις και/ή μεταφορές πιστώσεων, καθώς και δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες·

19.  καλεί την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δίκτυο να συζητήσουν το θέμα αυτό και να προτείνουν πιθανές λύσεις, με κύριο στόχο τον εξορθολογισμό της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στους τομείς του πολυετούς προγραμματισμού και της σύναψης συμβάσεων·

20.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ελεγχθείσες εκθέσεις ορισμένων οργανισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών ως προς τον βαθμό λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, γεγονός που συνιστά εμπόδιο στην αναγνωσιμότητα και τη συγκρισιμότητα και καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια ως προς την παρουσίαση των λογαριασμών και την υποβολή εκθέσεων· τονίζει τη σημασία που έχει μια πιο τυποποιημένη και συγκρίσιμη υποβολή εκθέσεων για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής και για τη διευκόλυνση του έργου της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής· καλεί ακόμη το Δίκτυο και τους επιμέρους οργανισμούς να συνεχίσουν να εργάζονται για τον εξορθολογισμό των δεικτών και να υποβάλουν έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει·

21.  επισημαίνει με ανησυχία ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων παραμένουν πάντα ένας τομέας με μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς την εμφάνιση σφαλμάτων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την EASO, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (eu-LISA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), που δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με τις αρχές για τις δημόσιες συμβάσεις και με τους κανόνες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό· καλεί τους οργανισμούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις·

22.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η πλειοψηφία των οργανισμών (27 από τους 31) διαθέτουν σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας· εκτιμά ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν ένα τέτοιο σχέδιο· καλεί το Δίκτυο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο θέμα αυτό·

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και με άλλα θεσμικά όργανα – κοινές υπηρεσίες και συνέργειες

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένοι οργανισμοί ήδη συνεργάζονται με γνώμονα τη θεματική τους ομαδοποίηση, όπως οι οργανισμοί του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(4) και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές(5)· παροτρύνει τους λοιπούς οργανισμούς που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, να συνεργαστούν περισσότερο με άλλους οργανισμούς της ίδιας θεματικής ομάδας, όποτε είναι δυνατό, όχι μόνο για τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και συνεργειών, αλλά και στους κοινούς, μεταξύ τους, τομείς πολιτικής· τονίζει ότι υπάρχουν δύο τοποθεσίες για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τέσσερις οργανισμοί για τις κοινωνικές πολιτικές και έξι οργανισμοί για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις· εκφράζει την απογοήτευσή του για το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν ειδικές προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συγκέντρωση συναφών τομέων πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έρευνα σχετικά με πιθανά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής πανοραμικών επισκοπήσεων των τομέων κοινής πολιτικής των οργανισμών·

24.  σημειώνει ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν διπλή έδρα και πολλαπλά επιχειρησιακά κέντρα και γραφεία· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία όλες οι πολλαπλές έδρες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο· αναμένει την αξιολόγηση της Επιτροπής για το θέμα αυτό, η οποία θα πρέπει να εστιάζει στην προστιθέμενη αξία και το κόστος·

25.  επισημαίνει τα οφέλη της κοινής χρήσης υπηρεσιών, η οποία επιτρέπει τη συνεκτική εφαρμογή διοικητικών εκτελεστικών κανόνων και διαδικασιών που αφορούν ανθρώπινους πόρους και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και τη δυνητική βελτίωση της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας που συνεπάγεται η κοινή χρήση υπηρεσιών μεταξύ των οργανισμών, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των περικοπών προϋπολογισμού και προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί· επισημαίνει ότι η επιδίωξη συνεργειών μεταξύ των οργανισμών θα μπορούσε να μετριάσει τη διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τους μικρότερους οργανισμούς·

26.  αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας υπέγραψαν ένα δοκιμαστικό σχέδιο για την απόδειξη της ορθότητας της ιδέας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης μετά από καταστροφές· επισημαίνει ότι αυτό επέτρεψε την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με εξοικονόμηση που υπολογίζεται σε περισσότερο από το 65 % του εκτιμώμενου κόστους με βάση τις τιμές αγοράς· παρατηρεί ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2017, το σχέδιο συμπεριέλαβε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και ότι ορισμένοι άλλοι οργανισμοί μελετούν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν αργότερα το 2017 ή το 2018· καλεί το Δίκτυο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί άρχισαν να χρησιμοποιούν την κοινή πύλη για τις συμβάσεις – το κεντρικό μητρώο κοινών ευκαιριών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – που φιλοξενείται από το εξωτερικό δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ (Extranet) και περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η ανταλλαγή εγγράφων και οι συζητήσεις του φόρουμ, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ οργανισμών με αντικείμενο τις διαφανέστερες και ευχερέστερες ως προς τη διαχείριση υπηρεσίες συμβάσεων·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χάρη στη χρήση των κοινών υπηρεσιών μέσω πέντε μεγάλων διυπηρεσιακών κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων τα δύο τελευταία έτη, τριών με επικεφαλής την EFSA, και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τις υπηρεσίες ελέγχου και τις επαγγελματικές υπηρεσίες δικτύου, μίας με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), και συγκεκριμένα για υπηρεσίες μελετών, και μίας με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), και συγκεκριμένα για υπηρεσίες αξιολόγησης και ανάδρασης· επισημαίνει ότι το επίπεδο συμμετοχής των οργανισμών στις εν λόγω πέντε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ήταν υψηλό, κυμαινόμενο από 8 έως 30 οργανισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν, που εκτιμώνται σε 6 700 000 EUR για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 970 000 EUR για τις υπηρεσίες ελέγχου, 1 490 000 EUR για τις επαγγελματικές υπηρεσίες δικτύου, 400 000 EUR για υπηρεσίες μελετών και 1 160 000 EUR για υπηρεσίες αξιολόγησης και ανάδρασης· καλεί το Δίκτυο και τους επιμέρους οργανισμούς να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την περαιτέρω βελτίωση με βάση ένα κατάλογο κοινών αγαθών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να περιληφθούν σε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

29.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί όσον αφορά την εναρμόνιση των λύσεων ΤΠ για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τα λογιστικά συστήματα· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιδιωχθεί ενίσχυση των λύσεων ΤΠ σε βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή η διαχείριση των συμβάσεων για τη μείωση των κινδύνων εσωτερικού ελέγχου και την ενίσχυση της διακυβέρνησης ΤΠ·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

30.  υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 27 της διοργανικής συμφωνίας(6) ζητεί σταδιακή μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, στο χρονικό διάστημα 2013 έως 2017· σημειώνει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής(7), άρχισαν τη μείωση ένα έτος αργότερα και σχεδιάζουν να την ολοκληρώσουν το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν ήδη υλοποιήσει ή υπερβεί τη μείωση του 5 %· σημειώνει ότι, με βάση την ταχεία επανεξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της εφαρμογής της μείωσης των θέσεων του προσωπικού κατά 5 %, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί μείωσαν ήδη τον αριθμό των θέσεων του πίνακα προσωπικού τους κατά 279 θέσεις συνολικά στο διάστημα 2017, έναντι του στόχου των 303 θέσεων έως το 2018· επισημαίνει ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι ένας οριζόντιος στόχος είναι η καταλληλότερη λύση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, καθώς τα καθήκοντα και οι επιχειρησιακές ανάγκες τους διαφέρουν σημαντικά·

31.  διαπιστώνει ότι η Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς πρόσθετη ετήσια συνεισφορά προσωπικού της τάξης του 1 % για την περίοδο 2014-2018, για να δημιουργήσει ομάδα ανακατανομής προσωπικού, που θα αποτελείται από 218 θέσεις για την περίοδο 2013-2017, από την οποία θα διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης(8)· διαπιστώνει ότι οι νέες θέσεις διατέθηκαν στην πλειονότητά τους στον Frontex, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), την EASO και στον EASA·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, με την περαιτέρω μείωση προσωπικού, η εκπλήρωση των εντολών και η εκτέλεση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών αποδεικνύονται διαρκώς δυσκολότερες, ιδίως για τους οργανισμούς που κατηγοριοποιούνται από την Επιτροπή ως «οργανισμοί με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας»· ζητεί από την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες προκειμένου να μην περιοριστεί η ικανότητα των οργανισμών να εκπληρώνουν την εντολή τους· συνιστά οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να εγκρίνουν πρόσθετους πόρους για τους οργανισμούς στους οποίους οι νομοθέτες έχουν αναθέσει νέα καθήκοντα· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναγνωρίσει την εξοικονόμηση που έχουν επιτύχει το Δίκτυο και επιμέρους οργανισμοί με τη χρήση κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και με τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, και να επιτρέψει, κατά περίπτωση, ανάλογη προσαρμογή των στόχων ως προς τη μείωση του προσωπικού·

33.  παρατηρεί ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αύξησαν τη χρήση του προσωπικού επί συμβάσει κατά 718 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης για την εκτέλεση νέων καθηκόντων, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % και τη συνεισφορά για τη δημιουργία της ομάδας ανακατανομής προσωπικού· σημειώνει ότι τούτο αφορά κυρίως τον Frontex, την Ευρωπόλ, την EASO και τον EASA, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)· εκτιμά ότι οι συμβασιούχοι υπάλληλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως προσωρινό μέτρο στους οργανισμούς με τη μεγαλύτερη ζήτηση για νέο προσωπικό λόγω αύξησης του φόρτου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να συζητήσει εκ νέου τα σχέδιά της για περαιτέρω ετήσια μείωση του προσωπικού κατά 1 %·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για ορισμένους παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιχειρησιακή απόδοση των οργανισμών, όπως περικοπές προσωπικού, περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι, δυσχέρειες στην πρόσληψη ειδικευμένων ατόμων σε συγκεκριμένους βαθμούς, χαμηλός διορθωτικός συντελεστής σε ορισμένες χώρες και εκτέλεση δραστηριοτήτων μέσω χρονοβόρων και διοικητικά απαιτητικών διαδικασιών επιχορήγησης· επισημαίνει, από πληροφορίες του Δικτύου, ότι ο χαμηλός διορθωτικός συντελεστής σε ορισμένες χώρες έχει ως αποτέλεσμα τη συστηματική προσφυγή σε υψηλότερη κατάταξη με στόχο την προσέλκυση και τη διατήρηση κατάλληλου προσωπικού· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί για την επανεξέταση του μαθηματικού τύπου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του διορθωτικού συντελεστή, προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματικότερη ισορροπία μεταξύ ελκυστικού μισθού και χαμηλού κόστους διαβίωσης·

35.  διαπιστώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ οργανισμών στα ποσοστά απουσιών από την εργασία λόγω αναρρωτικής άδειας· εκτιμά ότι τα μέτρα προαγωγής της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, οι τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι και οι δραστηριότητες ευεξίας για το προσωπικό συνιστούν μια προληπτική πολιτική υγείας η οποία, όταν εφαρμόζεται πλήρως, αυξάνει την ικανοποίηση από την επαγγελματική απασχόληση και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερες εξοικονομήσεις από ό, τι η αρχική επένδυση·

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

36.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο 22 οργανισμοί (71 %) έχουν εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και την αναφορά παρατυπιών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει ότι για τους εννέα εναπομένοντες οργανισμούς προβλέπεται η έγκριση σχετικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών· καλεί το Δίκτυο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ανά οργανισμό·

37.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη εσωτερικές διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών, καθότι οι οργανισμοί δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων αναμένουν κατευθυντήριες γραμμές ή εισηγήσεις από την Επιτροπή· διαπιστώνει ότι ορισμένοι οργανισμοί, προορατικά και ως προσωρινό μέτρο, συμπεριέλαβαν γενικές αρχές για την καταγγελία δυσλειτουργιών στους κώδικες δεοντολογίας τους, οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι στους ιστοτόπους τους· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, οι οποίες, στη συνέχεια, θα πρέπει να τύχουν άμεσης έγκρισης και ουσιαστικής εφαρμογής από τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust, του CEPOL, της EASO και του eu-LISA, υπό τη μορφή σαφών εσωτερικών κανόνων για την προστασία των καταγγελτών·

38.  σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών διοικητικών συμβουλίων, των διοικητικών στελεχών και των εσωτερικών εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκαν από 29 οργανισμούς (94 %) στους ιστοτόπους τους· ζητεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αναφέροντας τυχόν άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς των οποίων είναι μέλη, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή ανεξάρτητων εσωτερικών ελέγχων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι μεσαίου μεγέθους οργανισμοί και οργανισμοί που είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν σύγκρουση συμφερόντων λόγω του πεδίου εργασίας τους διενεργούν επανεξέταση των δηλώσεων συμφερόντων μετά την υποβολή τους, σε ετήσια βάση ή και συχνότερα·

39.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι 26 οργανισμοί (84 %) διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση στο κοινό πρόσβασης στα έγγραφα· ζητεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ειδικά εκπαιδευμένων ομάδων, που ασχολούνται ειδικά με τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων αιτήσεων στους οργανισμούς στους οποίους η συχνότητα και η πολυπλοκότητα είναι μεγαλύτερες· καλεί το Δίκτυο να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή από τους οργανισμούς της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, ιδίως όσον αφορά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

40.  επισημαίνει ότι ένα από τα κύρια επιτεύγματα του Δικτύου το 2016 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς ήταν ότι το Δίκτυο δημιούργησε μια ομάδα εργασίας του Νομικού Δικτύου Αποκεντρωμένων Οργανισμών για την καταπολέμηση της απάτης, με στόχο να ενισχυθούν οι εναρμονισμένες και τυποποιημένες προσεγγίσεις σχετικά με τις στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης στους οργανισμούς· επικροτεί την ανάπτυξη ισχυρής νοοτροπίας καταπολέμησης της απάτης στους οργανισμούς· καλεί το Δίκτυο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον τομέα της πρόληψης, ιδίως κατά την έγκριση των στρατηγικών τους για την καταπολέμηση της απάτης, μέσω της ευθυγράμμισής τους με τη μεθοδολογία η οποία περιγράφεται στο έγγραφο καθοδήγησης που εκπονήθηκε από την OLAF· ενθαρρύνει όλους τους οργανισμούς να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της OLAF για τις στρατηγικές των οργανισμών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης·

42.  παροτρύνει ιδίως την Eurojust, την EASO και τον eu-LISA να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ταχεία υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών για μια αποδοτική πολιτική στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων, προς όφελος της διαφάνειας και για να εξασφαλιστεί μια πιο συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Επικοινωνία και προβολή

43.  σημειώνει ότι οι οργανισμοί προβάλλουν ενεργά το έργο τους μέσω διαφόρων διαύλων, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή στα κράτη μέλη, μέσω της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προσέγγιση περισσότερων ευρωπαίων πολιτών, ειδικότερα με την τακτική ενημέρωση των ιστοτόπων τους για την παροχή πληροφοριών και την προαγωγή του έργου που παράγουν· επισημαίνει επιπλέον ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθίστανται όλο και περισσότερο σύνηθες εργαλείο επικοινωνίας για τους οργανισμούς· παρατηρεί ότι οι ημερίδες γνωριμίας, οι στοχευμένες ενημερωτικές εκστρατείες και τα βίντεο που εξηγούν το κύριο έργο των οργανισμών είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή ευκαιριών για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με το έργο των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· αναγνωρίζει ότι οι γενικές ή εξειδικευμένες δραστηριότητες στον τομέα των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης μετρώνται συστηματικά με διάφορους δείκτες, καθώς και ότι κάθε οργανισμός έχει το δικό του σχέδιο επικοινωνίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του·

44.  σημειώνει ότι οι οργανισμοί διοργάνωσαν εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με θέματα όπως η επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, η παραγωγή βίντεο, η συνεργασία με δημοσιογράφους, η εσωτερική επικοινωνία, η οπτική απεικόνιση δεδομένων και οι διαδικτυακές τεχνολογίες για την ενίσχυση της επικοινωνιακής τους ικανότητας και την τόνωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους ρόλους και τις λειτουργίες των οργανισμών έναντι των πολιτών· επικροτεί τη δραστηριότητα του PDN και την παρουσία του σε ποικίλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις επιτυχημένες κοινές (μεταξύ οργανισμών) εκστρατείες·

Λοιπά σχόλια

45.  σημειώνει ότι, στη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2017 σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει την επικαιροποίηση των ρυθμίσεων για τον έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η νομοθετική πρόταση δεν προβλέπει μείωση του υπερβολικού διοικητικού φόρτου που εξακολουθεί να βαρύνει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη ευθύνη του ΕΕΣ, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει επιπλέον ότι η νέα προσέγγιση για τον λογιστικό έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περαιτέρω οι μειούμενοι πόροι των οργανισμών· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και της επακόλουθης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις εν λόγω αναθεωρήσεις να αποσαφηνίσουν αυτό το ζήτημα επειγόντως, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο υπέρμετρος διοικητικός φόρτος·

46.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εξωτερικές αξιολογήσεις των οργανισμών είναι σε γενικές γραμμές θετικές και οι οργανισμοί κατάρτισαν σχέδια δράσης για την παρακολούθηση των θεμάτων που εγείρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης· επισημαίνει ότι, μολονότι οι ιδρυτικοί κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών προβλέπουν περιοδική εξωτερική αξιολόγηση (συνήθως κάθε τέσσερα με έξι χρόνια), οι ιδρυτικοί κανονισμοί έξι αποκεντρωμένων οργανισμών – Υπηρεσία του BEREC, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων – δεν περιλαμβάνουν τέτοια διάταξη, ενώ ο ιδρυτικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων απαιτεί τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης μόνο κάθε δέκα χρόνια· εκτιμά ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί·

47.  σημειώνει τη συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το Παρίσι, αντιστοίχως· συνειδητοποιεί τις επιπτώσεις που πιθανώς θα έχει στους οργανισμούς αυτούς η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε ό,τι αφορά το μελλοντικό κόστος και την απώλεια εμπειρογνωμοσύνης, θέτοντας σε κίνδυνο την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει ακόμη τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα και στις δραστηριότητες διαφόρων οργανισμών των οποίων η έδρα δεν είναι στο Λονδίνο, ιδίως του EASA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και του GSA· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει πλήρως τους επιμέρους οργανισμούς και το Δίκτυο σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για το Brexit και τις μελλοντικές προετοιμασίες για την ελαχιστοποίηση των κάθε είδους αρνητικών συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν·

48.  σημειώνει την εν εξελίξει αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών τριμερών οργανισμών (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Eurofound και Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA))· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο τριμερής χαρακτήρας των οργανισμών αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των εθνικών αρχών, των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων και των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διοίκηση και τη λειτουργία τους· υπενθυμίζει ότι η μείωση του προσωπικού υλοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία, και επαναλαμβάνει ότι αντιτίθεται σε περαιτέρω μειώσεις οι οποίες θα περιόριζαν την ικανότητα των οργανισμών να ασκούν την εντολή τους·

49.  σημειώνει την εν εξελίξει εξωτερική αξιολόγηση των τεσσάρων οργανισμών που ασκούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA και ETF)·

50.  υπενθυμίζει ότι η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές σχετικά με τα σχέδια ετησίων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες·

51.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες των οργανισμών να εξισορροπούν τις πολυετείς στρατηγικές τους ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

52.  επισημαίνει ότι ο eu-LISA και η EASO είναι οι μόνοι οργανισμοί δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων των οποίων οι ιδρυτικοί κανονισμοί δεν προβλέπουν υποχρέωση διενέργειας τακτικών εξωτερικών ελέγχων· καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν τρόπους αντιμετώπισης του σημαντικού αυτού ζητήματος κατά την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των εν λόγω οργανισμών·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Eurojust.
(5) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
(6) Διοργανική Συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1).
(7) Για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2013)0519 της 10ης Ιουλίου 2013 εφάρμοσε τον στόχο της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % στους αποκεντρωμένους οργανισμούς επί διάστημα πέντε ετών (2014-2018, με έτος αναφοράς το 2013).
(8) Σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την κατάταξη των αποκεντρωμένων οργανισμών ως οργανισμών «στο στάδιο εκκίνησης», με «νέα καθήκοντα» ή «με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας», που αποτυπώνει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανάπτυξή τους και το μέγεθος της συνεισφοράς τους στην Ένωση και τα επίπεδα στελέχωσής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου