Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2179(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0115/2018

Texte depuse :

A8-0115/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0133

Texte adoptate
PDF 370kWORD 58k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
P8_TA(2018)0133A8-0115/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control (2017/2179(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile sale privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor agențiilor Uniunii Europene aferente exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2017)0379),

–  având în vedere rapoartele anuale specifice ale Curții de Conturi(1) privind conturile anuale ale agențiilor descentralizate pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere raportul Curții de Conturi privind analiza rapidă referitoare la punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a posturilor, publicat la 21 decembrie 2017,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1271/2013 din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(3), în special articolul 110,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0115/2018),

A.  întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, observațiile cu caracter orizontal care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și cu articolul 3 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

B.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

1.  subliniază că agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o influență semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță vitală pentru cetățenii europeni, cum ar fi sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția, cercetarea și dezvoltarea industrială, afacerile economice și monetare, ocuparea forței de muncă și progresele sociale; reamintește importanța sarcinilor realizate de agenții și impactul lor direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni; reamintește, de asemenea, importanța autonomiei agențiilor, în special a agențiilor de reglementare și a celor care îndeplinesc funcția de colectare independentă de informații; recunoscând că părțile interesate au pătruns în agenții, este preocupat de faptul că, în general, vizibilitatea agențiilor pentru cetățenii europeni este încă limitată, în timp ce este necesar un nivel ridicat de vizibilitate pentru responsabilitatea și independența acestora;

2.  reamintește că principalul scop al înființării agențiilor a fost realizarea de evaluări tehnice sau științifice independente, care determină ca regulile clare și eficiente de prevenire a conflictelor de interese să fie indispensabile, administrarea sistemelor Uniunii și facilitarea punerii în practică a pieței unice; invită toate agențiile să participe la acordul interinstituțional privind registrul de transparență, care face în prezent obiectul negocierilor între Comisie, Consiliu și Parlament;

3.  constată că, din sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curtea de Conturi în 2016 cu privire la agențiile și la alte organisme ale Uniunii („sinteza Curții”), bugetul agențiilor pe 2016 s-a ridicat la circa 3,4 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 21,42 % față de 2015 și circa 2,4 % (comparativ cu 2 % în 2015) din bugetul general al Uniunii; observă că această creștere este legată în principal de agențiile care își desfășoară activitatea în domeniile industriei, cercetării și energiei (buget suplimentat cu 358 000 000 EUR), precum și în domeniile libertăților civile, justiției și afacerilor interne (buget suplimentat cu 174 000 000 EUR); observă, de asemenea, că din bugetul de 3,4 miliarde EUR, aproximativ 2,4 miliarde EUR proveneau din bugetul general al UE, iar suma rămasă de 1 miliard EUR a fost asigurată din taxele percepute de agenții și din contribuții directe din partea statelor membre, a țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb și din alte surse;

4.  invită Comisia să își desfășoare activitatea în strânsă cooperare cu rețeaua agențiilor UE („rețeaua”), precum și cu agențiile individuale atunci când elaborează propunerea privind cadrul financiar multianual post-2020 și să examineze surse alternative de finanțare pentru agențiile descentralizate ale Uniunii;

5.  subliniază că Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate a examinat, în special, acțiunea-pilot a Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) pentru agențiile finanțate din taxe; declară că deși agențiile sunt finanțate integral din taxe, acestea rămân pe deplin responsabile în fața autorității care acordă descărcarea de gestiune, având în vedere riscurile reputaționale implicate; își exprimă, de asemenea, preocuparea cu privire la indicatorii de calitate utilizați în acțiunea-pilot a AESA, întrucât aceștia sunt puternic axați pe satisfacția clienților și mai puțin pe siguranța aeriană; invită Comisia să examineze modul în care poate fi asigurată independența agențiilor finanțate integral din taxe;

6.  constată că personalul agențiilor este format din 10 364 de angajați permanenți, temporari și personal contractual sau detașat (față de 9 848 în 2015), ceea ce reprezintă o creștere de 5,24 % în comparație cu exercițiul precedent, în principal din cauza noilor sarcini atribuite; subliniază că cea mai importantă creștere a efectivului de personal a fost observată în agențiile care își desfășoară activitatea în domeniile industriei, cercetării și energiei (110), în domeniile libertăților civile, justiției și afacerilor interne (177) și în domeniul afacerilor economice și monetare (85);

7.  constată că, potrivit sintezei sale, Curtea a emis o opinie fără rezerve privind fiabilitatea conturilor tuturor agențiilor; constată, de asemenea, că serviciile Curții au emis o opinie fără rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO);

8.  consideră că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie raționalizată și accelerată către N + 1; invită, prin urmare, agențiile și Curtea să urmeze exemplul pozitiv dat de către sectorul privat și propune să se stabilească termenul pentru publicarea conturilor finale ale agențiilor, a rapoartelor anuale de activitate și a rapoartelor privind gestiunea bugetară și financiară, la 31 martie, precum și să se devanseze publicarea rapoartelor anuale ale Curții privind agențiile la 1 iulie cel mai târziu, pentru a simplifica și a accelera acest proces, încheindu-se astfel procedura de descărcare de gestiune în anul următor anului fiscal în cauză;

Abordarea comună și foaia de parcurs a Comisiei

9.  ia act de punerea în aplicare de către agențiile Uniunii a abordării comune și a foii de parcurs conexe;

10.  salută contribuția rețelei la coordonarea, colectarea și consolidarea acțiunilor și a informației în beneficiul instituțiilor Uniunii, inclusiv al Parlamentului; observă că printre sarcinile sale de coordonare se află procedurile anuale de descărcare de gestiune și de adoptare a bugetului, punerea în aplicare a foii de parcurs a Comisiei, care se bazează pe abordarea comună și inițiativele de politică conexe, precum și revizuirea și punerea în aplicare a Regulamentului financiar și a Statutului funcționarilor;

11.  consideră că rețeaua asigură o valoare adăugată concretă în relațiile dintre instituțiile Uniunii și agențiile descentralizate; consideră că ar fi oportun să se acorde sprijin administrării Oficiului comun de sprijin al rețelei, situat la Bruxelles; se declară ferm în sprijinul cererii de a se asigura un post de agent temporar, cheltuielile aferente acestuia urmând să fie suportate în comun de către agenții în cererea bugetară pe 2019 a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în special în cazul în care competențele rețelei sunt clarificate și, respectând totodată autonomia agențiilor, sunt consolidate, ori de câte ori este posibil; încurajează Comisia să includă postul suplimentar în propunerea de buget pentru 2019;

12.  constată că, în 2016, rețeaua a elaborat, prin intermediul subrețelei de dezvoltare a performanțelor, documentul privind cadrul de performanță al agențiilor, în care sunt descrise instrumentele existente, inclusiv utilizarea unor indicatori cu un accent deosebit pe planificarea, măsurarea și raportarea eficienței; salută faptul că subrețeaua de dezvoltare a performanțelor colaborează în prezent cu Comisia în procesul de elaborare a unui model de maturitate pentru elaborarea bugetului în baza performanțelor, pentru a dirija fiecare agenție în efortul acesteia de a-și optimiza capacitățile de planificare, monitorizare și raportare a rezultatelor, a bugetului și a resurselor utilizate; constată că unele agenții ar trebui să își îmbunătățească utilizarea indicatorilor privind rezultatele și impactul în cadrul indicatorilor-cheie de performanță; invită rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate și la punerea lor în aplicare;

Gestiunea bugetară și financiară

13.  reamintește că anualitatea este unul dintre cele trei principii contabile de bază, alături de unitate și echilibru, principii indispensabile pentru a asigura o execuție eficientă a bugetului Uniunii; ia act, din sinteza Curții, de faptul că, în pofida unei scăderi considerabile, nivelul ridicat al creditelor de angajament reportate rămâne problema cea mai frecventă în materie de gestiune bugetară și financiară, afectând 23 de agenții, față de 32 în 2015;

14.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității;

15.  ia act de propunerea rețelei de a se raporta cu privire la reportările anulate care depășesc 5 % din bugetul total; observă, totuși, că, pentru a se evalua planificarea și execuția bugetară, agențiile ar putea raporta și cu privire la nivelul reportărilor planificate și la motivele ce se află la baza acestora; încurajează agențiile să includă aceste informații în versiunea consolidată a rapoartelor anuale de activitate ale acestora;

16.  subliniază că numărul de anulări ale reportărilor indică capacitatea de planificare bugetară și măsura în care agențiile și-au estimat corect nevoile financiare și reprezintă de multe ori un indicator mai exact al bunei planificări bugetare decât simplul nivel al reportărilor;

17.  subliniază, prin urmare, necesitatea imediată de a se defini clar ceea ce constituie reportări acceptabile pentru a eficientiza raportarea Curții cu privire la acest aspect, precum și pentru a-i permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să facă deosebirea dintre reportările care indică o planificare bugetară deficitară și reportările ca instrument bugetar ce sprijină programele multianuale și planificările procedurilor de achiziții publice; consideră că sugestia Curții de a utiliza credite diferențiate ar permite o mai mare transparență în ceea ce privește ce anume constituie o reportare justificată;

18.  subliniază că misiunile și bugetele Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și ale EASO au crescut considerabil în anul 2016; recunoaște că aceste agenții s-au confruntat cu provocări de natură administrativă și operațională, trebuind să facă față în același timp unor așteptări ridicate, fără a dispune de suficient timp pentru a-și adapta sistemele și procedurile și a angaja personalul necesar; constată că, din acest motiv, agențiile în cauză au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește absorbția fondurilor suplimentare ale Uniunii acordate pe parcursul exercițiului bugetar, ceea ce a dus la anulări și reportări considerabile, precum și la dificultăți în respectarea normelor bugetare și financiare;

19.  invită Comisia, Curtea și rețeaua să discute și să propună soluții posibile la această problemă, pentru a raționaliza în special gestiunea financiară în domeniul programării multianuale și al achizițiilor publice;

20.  observă cu îngrijorare că rapoartele auditate cu privire la execuția bugetară ale anumitor agenții nu sunt atât de detaliate precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce împiedică lizibilitatea și comparabilitatea și demonstrează nevoia unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară a agențiilor; ia act de efortul depus pentru a se asigura consecvența în prezentarea și raportarea conturilor; subliniază importanța unei raportări mai standardizate și mai comparabile pentru a simplifica și a raționaliza procedura de descărcare de gestiune și pentru a facilita activitatea autorității care acordă descărcarea de gestiune; invită, în plus, rețeaua și fiecare agenție în parte să depună în continuare eforturi în ceea ce privește raționalizarea indicatorilor și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate;

21.  ia act cu îngrijorare de faptul că domeniul achizițiilor publice este în continuare sensibil la erori; își exprimă nemulțumirea față de faptul că EASO, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) nu au respectat în totalitate principiile și normele în materie de achiziții publice prevăzute în regulamentul financiar; invită agențiile să acorde o atenție deosebită observațiilor Curții referitoare la achizițiile publice;

22.  constată cu satisfacție că majoritatea agențiilor (27 din 31) dispun de un plan de asigurare a continuității activității; consideră că toate agențiile ar trebui să aibă un astfel de plan; invită rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației în acest sens;

Cooperarea dintre agenții și cu alte instituții – servicii comune și sinergii

23.  ia act cu satisfacție de faptul că unele agenții cooperează deja în funcție de grupul tematic din care fac parte, cum ar fi agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne(4) și autoritățile europene de supraveghere(5); încurajează și alte agenții care nu au făcut-o până acum să coopereze mai mult cu alte agenții din cadrul aceluiași grup tematic, ori de câte ori este posibil, nu numai pentru stabilirea unor servicii partajate și realizarea unor sinergii, dar și în domeniile tematice comune; subliniază faptul că există două locații pentru Agenția pentru Căile Ferate, pentru patru agenții din domeniul politicilor sociale și pentru șase agenții din domeniul justiției și afacerilor interne; își exprimă regretul cu privire la rezultatele obținute până în prezent în acest sens de Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, dat fiind că nu au fost elaborate propuneri specifice de a fuziona sau coamplasa agențiile care se axează pe domenii de politică conexe; solicită Comisiei să pregătească un studiu privind măsurile posibile în acest sens; încurajează Curtea să analizeze posibilitatea de a prezenta o analiză panoramică a domeniilor tematice comune ale agențiilor;

24.  ia act de faptul că unele agenții au în continuare un sediu dublu și mai multe centre și birouri operaționale; consideră că este esențial să se desființeze cât mai curând posibil toate sediile duble și multiple care nu prezintă nicio valoare adăugată operațională; așteaptă evaluarea Comisiei în această privință, care ar trebui să pună accent pe valoarea adăugată și pe costurile suportate;

25.  subliniază avantajele care decurg din punerea în comun a serviciilor, care permite aplicarea consecventă a unor norme de implementare și a unor proceduri administrative care privesc resursele umane și aspectele financiare, precum și posibilele câștiguri de eficiență și rentabilitate oferite de partajarea unor servicii de către agenții, în special având în vedere reducerile bugetare și de personal cu care se confruntă agențiile; ia act de faptul că încercarea de a obține sinergii între agenții ar putea reduce sarcina administrativă, în special în cazul agențiilor mai mici;

26.  constată, de asemenea, că Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului au semnat un proiect-pilot de „validare a conceptului” pentru asigurarea unor servicii de recuperare în urma catastrofelor; constată că acest lucru a permis asigurarea serviciilor în cauză cu o economie evaluată la peste 65 % din costurile estimate la prețurile de piață; constată că, în prima jumătate a anului 2017, în proiect a fost inclusă și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, iar o serie de alte agenții analizează posibilitatea aderării la acest proiect spre finele lui 2017 sau în 2018; invită rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția acestui proiect;

27.  salută faptul că agențiile au început să folosească portalul pentru achizițiile publice comune (registrul central al posibilităților de achiziții publice comune), găzduit de site-ul extranet al agențiilor, care conține funcții precum partajarea de documente și discuții în cadrul unor forumuri, ceea ce sporește transparența și ușurința de gestionare a comunicării dintre agenții în materie de servicii de achiziții;

28.  salută rezultatele obținute în ceea ce privește economiile și îmbunătățirea eficienței în urma utilizării, în ultimii doi ani, a unor servicii comune prin intermediul a cinci proceduri de achiziții de proporții la care au participat mai multe agenții, trei fiind coordonate de EFSA (și anume servicii de cloud, servicii de audit și servicii pentru rețele profesionale), una fiind coordonată de Fundația Europeană de Formare (ETF) (și anume servicii de supraveghere) și una coordonată de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (și anume servicii de evaluare și de formulare a observațiilor); atrage atenția asupra faptului că aceste cinci proceduri comune de achiziții s-au bucurat de o participare masivă, de la 8 la 30 de agenții; salută economiile realizate, estimate la 6 700 000 EUR pentru serviciile de cloud, 970 000 EUR pentru serviciile de audit, 1 490 000 EUR pentru serviciile de rețele profesionale, 400 000 EUR pentru serviciile de supraveghere și 1 160 000 EUR pentru serviciile de evaluare și de formulare a observațiilor; invită rețeaua și agențiile să-și continue cooperarea și să dezvolte în continuare lista de servicii și bunuri comune care ar putea fi incluse în procedurile comune de achiziții;

29.  ia act de progresele înregistrate de agenții în armonizarea soluțiilor informatice pentru gestionarea bugetului și a sistemelor contabile; sprijină recomandarea Curții de favorizare a soluțiilor informatice în domenii-cheie, cum ar fi gestionarea resurselor umane și achizițiile sau gestiunea contractelor, pentru a reduce riscurile de control intern și pentru a consolida guvernanța informatică;

Gestionarea resurselor umane

30.  reamintește că punctul 27 din Acordul interinstituțional(6) prevede reducerea treptată cu 5 % a personalului din toate instituțiile, organismele și agențiile în perioada 2013-2017; observă că, potrivit calendarului Comisiei(7), agențiile descentralizate au început reducerile cu un an mai târziu și prevăd finalizarea acestui proces până în 2018; salută faptul că majoritatea agențiilor au atins sau au depășit deja obiectivul de reducere a personalului cu 5 %; observă că, potrivit analizei rapide efectuate de Curte cu privire la punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a posturilor, agențiile descentralizate au redus deja în perioada 2013-2017 numărul de posturi din schemele lor de personal cu un total de 279 de posturi, obiectivul stabilit pentru 2018 fiind de 303 posturi; subliniază faptul că un obiectiv orizontal nu s-a dovedit a fi cea mai potrivită soluție pentru agențiile descentralizate, dat fiind că sarcinile acestora și nevoile lor operaționale diferă în mod semnificativ;

31.  observă că Comisia a operat o reducere anuală suplimentară de 1 % în perioada de cinci ani 2014-2018, pentru a crea un fond de redistribuire, alcătuit din 218 posturi pentru perioada 2013-2017, din care să aloce posturi agențiilor cu sarcini noi sau agențiilor aflate în faza de început(8); constată că majoritatea posturilor noi le-au fost acordate Frontex, Europol, EASO și AESA;

32.  constată cu îngrijorare că, pe fondul reducerilor de personal suplimentare, agențiilor le este tot mai dificil să își îndeplinească mandatul și programul de lucru anual, mai ales agențiilor clasificate de Comisie ca „agenții cu regim normal de funcționare”; invită Comisia și autoritatea bugetară să examineze și alte opțiuni, pentru a nu afecta capacitatea agențiilor de a-și îndeplini mandatul; recomandă autorităților bugetare să autorizeze resurse suplimentare pentru agențiile care sunt mandatate de către legiuitori să îndeplinească noi sarcini; solicită, de asemenea, Comisiei să recunoască economiile realizate de rețea și de fiecare agenție în parte prin recurgerea la proceduri de achiziții comune, prin sporirea eficienței și îmbunătățirea gestionării resurselor umane, precum și să autorizeze, acolo unde este cazul, adaptarea în consecință a obiectivelor de reducere a personalului;

33.  observă că agențiile descentralizate au recurs într-o măsură mai mare la agenți contractuali, mărind numărul acestora cu 718 norme întregi echivalente, pentru îndeplinirea noilor funcții, ca măsură de compensare parțială a reducerii cu 5 % a personalului și a reducerii suplimentare operate pentru crearea rezervei de redistribuire; constată că acest lucru a vizat în principal Frontex, Europol, EASO, AESA, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și Agenția GNSS European; consideră că recurgerea la agenți contractuali ar trebui folosită în principal ca măsură temporară de către agențiile cu cea mai mare nevoie de personal nou determinată de majorarea sarcinii de muncă; solicită Comisiei să aducă din nou în discuție planurile sale privind reducerea anuală suplimentară cu 1 % a personalului;

34.  este îngrijorat de o serie de factori care împiedică performanța operațională a agențiilor, cum ar fi reducerea de posturi din schemele de personal, resurse umane limitate, dificultăți în recrutarea de persoane calificate pentru anumite grade, un coeficient corector scăzut în anumite țări și punerea în practică a activităților prin intermediul unui proces de acordare a granturilor îndelungat și solicitant din punct de vedere administrativ; ia act de faptul că, pe baza informațiilor prezentate de rețea, coeficientul corector foarte scăzut pentru unele țări duce la încadrarea sistematică în grade superioare pentru a se putea atrage și păstra personalul necesar; invită Comisia să revizuiască formula utilizată pentru calculul coeficientului corector, pentru a găsi un echilibru mai eficient între un salariu atractiv și un cost scăzut al vieții;

35.  observă diferențe semnificative de la o agenție la alta în ceea ce privește numărul absențelor pe motiv de boală în rândul personalului; consideră că măsurile de promovare a sănătății și siguranței la locul de muncă, controalele medicale periodice și activitățile de bunăstare a personalului constituie o politică a sănătății cu caracter preventiv care, atunci când este implementată integral, îmbunătățește satisfacția la locul de muncă și permite realizarea unor economii mult mai importante decât investiția inițială;

Conflictele de interese și transparența

36.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numai 22 de agenții (71 %) au adoptat norme și orientări interne privind protecția avertizorilor de integritate și semnalarea neregulilor în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor; ia act de faptul că celelalte nouă agenții prevăd adoptarea normelor și orientărilor corespunzătoare; invită rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a acestor măsuri pentru fiecare agenție în parte;

37.  regretă că procedurile interne privind avertizarea de integritate nu au fost deocamdată transpuse în practică, deoarece agențiile în domeniul justiției și afacerilor interne așteaptă informații sau îndrumări din partea Comisiei; înțelege că unele agenții s-au dovedit proactive și au integrat, ca măsură intermediară, principii generale privind avertizarea de integritate în codurile lor de conduită, care sunt ușor accesibile pe site-urile lor de internet; îndeamnă Comisia să asigure adoptarea rapidă a orientărilor sale privind avertizarea de integritate, care vor fi apoi adoptate imediat și puse în aplicare în mod eficace de agențiile Uniunii, inclusiv de Eurojust, CEPOL, EASO și eu-LISA, sub forma unor norme interne clare privind protecția avertizorilor de integritate;

38.  ia act de faptul că 29 de agenții (94 %) au publicat pe site-urile lor de internet declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, personalului de conducere și experților interni; invită celelalte agenții care nu au făcut acest lucru să le publice fără întârziere și ca în declarații să se precizeze apartenența la eventuale alte organizații profesionale, permițând realizarea unui control intern independent; salută faptul că agențiile de dimensiune medie și cele care riscă cel mai mult să se confrunte cu o situație de conflict de interese din cauza domeniului lor de activitate analizează declarațiile de interese la depunerea acestora, o dată pe an sau chiar mai frecvent;

39.  salută faptul că 26 de agenții (84 %) dispun de orientări privind accesul public la documente; invită celelalte agenții care nu dispun încă de astfel de orientări să le adopte fără întârziere; aprobă elaborarea unor sisteme interne pentru tratarea solicitărilor, inclusiv a unor echipe special formate în domeniul accesului la documente, care să se ocupe de tratarea solicitărilor primite de agențiile care se confruntă cu o frecvență și o complexitate crescute în ceea ce privește solicitările; invită rețeaua să elaboreze orientări comune pentru accesul public la documente, care urmează să fie puse în aplicare de către agenții, în special în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală;

40.  atrage atenția asupra faptului că una dintre realizările principale ale rețelei în combaterea fraudelor și a corupției în 2016 a fost instituirea, în cadrul Rețelei juridice a agențiilor, a unui grup de lucru pentru combaterea fraudelor, cu scopul de a consolida abordările armonizate și standardizate față de strategiile de combatere a fraudelor în rândul agențiilor; salută cultivarea în cadrul agențiilor a unei culturi puternice de combatere a fraudelor; invită rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la activitatea acestui grup de lucru;

41.  salută cooperarea dintre agenții și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește măsurile de prevenție, mai ales atunci când își adoptă strategiile de combatere a fraudelor, acestea fiind aliniate la metodologia prezentată în documentul de orientare al OLAF; încurajează toate agențiile să adopte orientările OLAF pentru strategiile lor de combatere a fraudelor;

42.  îndeamnă, în special, Eurojust, EASO și eu-LISA să își intensifice eforturile pentru adoptarea fără întârziere a orientărilor pentru o politică eficientă de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în favoarea transparenței, astfel încât să existe, totodată, o abordare mai coerentă a declarațiilor publice privind conflictele de interese;

Comunicare și vizibilitate

43.  ia act de faptul că agențiile își promovează activ activitățile prin diferite canale, dar își reiterează apelul pentru o mai mare vizibilitate în statele membre prin elaborarea unui plan cuprinzător pentru a ajunge la cât mai mulți cetățeni europeni, în special prin actualizarea periodică a site-urilor lor, pentru a oferi informații și a promova munca depusă; constată, în plus, că rețele de socializare devin din ce în ce mai mult un instrument de comunicare standard pentru agenții; observă că Zilele porților deschise, campaniile pe teme precise și înregistrările video care explică activitatea principală a agențiilor se numără printre activitățile utilizate pentru instruirea cetățenilor, oferindu-le posibilitatea de a afla mai multe despre activitățile agențiilor și ale instituțiilor Uniunii; ia act de faptul că activitățile generale sau specializate de relații cu mass-media sunt evaluate constant, cu ajutorul diferiților indicatori, precum și că fiecare agenție dispune de un plan de comunicare cu activități specifice, adaptate la propriile necesități;

44.  constată că agențiile au organizat ateliere și activități de formare pe teme cum ar fi comunicarea în situație de criză, drepturile și valorile umane, crearea de materiale video, lucrul cu jurnaliștii, comunicarea internă, vizualizarea datelor și tehnologiile web, pentru a-și spori capacitatea de comunicare și a stimula schimbul de informații cu privire la rolul și funcția agențiilor în raporturile cu cetățenii; salută activitatea subrețelei de dezvoltare a performanțelor și prezența acesteia pe diverse rețele de socializare pertinente, precum și campaniile comune (ale mai multor agenții) reușite;

Alte observații

45.  ia act de faptul că, în Avizul nr. 1/2017 privind revizuirea Regulamentului financiar, Curtea a propus actualizarea acordului pentru auditul agențiilor descentralizate; regretă faptul că propunerea legislativă nu prevede nicio reducere a sarcinii administrative excesive care continuă să fie suportată de către agențiile descentralizate; observă că auditul agențiilor descentralizate rămâne „în responsabilitatea deplină a Curții, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun”; reiterează, de asemenea, că noua abordare de audit care implică auditori din sectorul privat a condus la o creștere semnificativă a sarcinii administrative suportate de agenții, precum și că timpul petrecut pentru atribuirea și gestionarea contractelor de audit a generat cheltuieli suplimentare, solicitând, astfel, și mai mult resursele diminuate ale agențiilor; evidențiază că este imperativ ca această problemă să fie rezolvată, în conformitate cu abordarea comună, în contextul revizuirii Regulamentului financiar aflate în curs, precum și al revizuirii ulterioare a Regulamentului financiar cadru; invită toate părțile implicate în aceste revizuiri să asigure claritatea cu privire la acest aspect, în regim de urgență, pentru a se reduce în mod semnificativ sarcina administrativă excesivă;

46.  constată că, potrivit sintezei Curții, evaluările externe ale agențiilor au, în general, un caracter pozitiv și că agențiile au elaborat planuri de acțiune pentru a soluționa problemele evocate în rapoartele de evaluare; observă că, deși în majoritatea cazurilor regulamentele de înființare ale agențiilor prevăd realizarea periodică de evaluări externe (de regulă, o dată la patru-șase ani), regulamentele de înființare ale șase agenții descentralizate (Oficiul OAREC, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați) nu conțin astfel de dispoziții, iar regulamentul de înființare al EMA impune o evaluare externă doar o dată la zece ani; consideră că această problemă trebuie soluționată;

47.  ia act de acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului Afaceri Generale din 20 noiembrie 2017 privind mutarea EMA și a Autorității Bancare Europene (ABE) de la Londra la Amsterdam și, respectiv, la Paris; este conștient de eventualul impact al ieșirii Regatului Unit din Uniune asupra acestor agenții, în ceea ce privește costurile viitoare și pierderea competențelor de specialitate, ceea ce poate pune în pericol continuitatea activității; atrage atenția, de asemenea, asupra unui posibil impact asupra veniturilor și activităților unei serii de agenții care nu au sediul la Londra, în special AESA, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Agenția GNSS European; invită Comisia să mențină agențiile individuale și rețeaua pe deplin informate în legătură cu procesul de negociere privind Brexit și viitoarele pregătiri, pentru a reduce la minimum efectele negative care ar putea surveni;

48.  ia act de revizuirea în curs a regulamentelor de instituire a celor trei agenții tripartite [Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Eurofound și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)]; reamintește că este important să se mențină caracterul tripartit al acestor agenții, pentru a asigura participarea activă a autorităților naționale, a organizațiilor patronale europene și a organizațiilor europene ale lucrătorilor la guvernanța și funcționarea lor; reamintește că reducerile de personal au fost puse în aplicare cu mare dificultate și își reiterează opoziția față de noi reduceri, care ar limita capacitatea agențiilor de a-și îndeplini mandatele;

49.  ia act de procesul de evaluare externă a celor patru agenții competente în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA și ETF), care este în curs de desfășurare;

50.  reamintește că discutarea proiectelor de programe anuale de activitate și a strategiilor multianuale ale agențiilor în cadrul comisiilor parlamentare competente contribuie la asigurarea concordanței dintre aceste programe și strategii și prioritățile politice;

51.  salută eforturile depuse de agenții pentru a echilibra strategiile lor multianuale, astfel încât acestea să reflecte prioritățile politice și obiectivele reprezentate de Strategia Europa 2020;

52.  subliniază că eu-LISA și EASO sunt singurele agenții în domeniul justiției și afacerilor interne pentru care regulamentele de înființare nu prevăd obligația de a efectua audituri externe periodice; face apel la colegiuitori să evalueze opțiunile pentru a soluționa această chestiune importantă atunci când revizuiesc regulamentele lor de înființare;

o
o   o

53.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(4) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Eurojust.
(5) Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
(6) Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).
(7) Pentru agențiile descentralizate, în comunicarea Comisiei COM(2013)0519 din 10 iulie 2013 agențiilor descentralizate li se aplica obiectivul de reducere cu 5 % a posturilor într-o perioadă de cinci ani (2014-2018, anul de referință fiind 2013).
(8) Terminologie folosită de Comisie pentru a clasifica agențiile descentralizate drept „agenții în faza de început”, „agenții cu sarcini noi” și „agenții cu regim normal de funcționare”, categorii ce reflectă stadiul de dezvoltare al agențiilor și rata creșterii contribuțiilor din partea Uniunii și a ocupării posturilor.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate