Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2018

Predkladané texty :

A8-0115/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0133

Prijaté texty
PDF 384kWORD 58k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
P8_TA(2018)0133A8-0115/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2017/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o rýchlom preskúmaní realizácie 5 % zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0115/2018),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry sú v členských štátoch dobre viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky a rozhodovanie, ako aj na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre každodenný život európskych občanov rozhodujúci význam, ako sú zdravie, bezpečnosť, ochrana, sloboda a spravodlivosť, výskum a priemyselný rozvoj, hospodárske a menové záležitosti, zamestnanosť a sociálny pokrok; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život európskych občanov; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; hoci uznáva, že zainteresované strany si našli cestu k agentúram, je znepokojený tým, že viditeľnosť agentúr u európskych občanov je vo všeobecnosti stále obmedzená, zatiaľ čo sa požaduje vysoká úroveň viditeľnosti, pokiaľ ide o ich zodpovednosť a nezávislosť;

2.  pripomína, že hlavnými dôvodmi zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posúdení, na základe ktorých sú jasné a účinné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmu nevyhnutné, prevádzkovanie systémov Únie a uľahčenie vykonávania jednotného trhu Únie; vyzýva všetky agentúry, aby sa podieľali na medziinštitucionálnej dohode o registri transparentnosti, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom;

3.  konštatuje, že na základe zhrnutia výsledkov výročných auditov Dvora audítorov agentúr Únie a iných orgánov za rok 2016 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) predstavoval rozpočet agentúr na rok 2016 približne 3,4 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast približne o 21,42 % a predstavuje 2,4 % všeobecného rozpočtu Únie (v roku 2015 to boli 2 %); upozorňuje, že toto zvýšenie sa týka hlavne agentúr, ktoré pôsobia v oblasti priemyslu, výskumu a energetiky (dodatočných 358 miliónov EUR) a občianskych práv, spravodlivosti a vnútorných vecí (dodatočných 174 miliónov EUR); okrem toho konštatuje, že z rozpočtových prostriedkov vo výške 3,4 miliardy EUR bolo približne 2,4 miliardy EUR financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie, a približne 1 miliarda EUR bola financovaná z poplatkov, ako aj z priamych príspevkov členských štátov, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a ďalších zdrojov;

4.  vyzýva Komisiu, aby pri príprave svojho návrhu viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 úzko spolupracovala so sieťou agentúr EÚ (ďalej len „sieť“) a s jednotlivými agentúrami a aby skúmala alternatívne zdroje financovania decentralizovaných agentúr Únie;

5.  zdôrazňuje, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry skúmala v prípade agentúr financovaných z poplatkov najmä pilotný projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA); konštatuje, že hoci sú agentúry úplne financované z poplatkov, stále sa plne zodpovedajú orgánu udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o súvisiace riziká straty dobrého mena; okrem toho vyjadruje znepokojenie v súvislosti s ukazovateľmi kvality použitými v pilotnom projekte EASA, pretože tieto ukazovatele sa vo veľkej miere zameriavajú na spokojnosť zákazníkov a menej na bezpečnosť letovej prevádzky; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako možno zabezpečiť nezávislosť agentúr plne financovaných z poplatkov;

6.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 10 364 stálych, dočasných, zmluvných alebo vyslaných zamestnancov (v porovnaní s 9 848 v roku 2015), čo predstavuje nárast o 5,24 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom najmä z dôvodu nových úloh; upozorňuje, že počet zamestnancov sa najviac zvýšil v agentúrach, ktoré pôsobia v oblastiach týkajúcich sa priemyslu, výskumu a energetiky (110), občianskych práv, spravodlivosti a vnútorných vecí (177) a hospodárskych a menových záležitostí (85);

7.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe svojho zhrnutia vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky všetkých agentúr; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr okrem Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO);

8.  zastáva názor, že postup udeľovania absolutória je potrebné zjednodušiť a zrýchliť smerom k postupu n+1; vyzýva preto agentúry a Dvor audítorov, aby sa riadili dobrým príkladom súkromného sektora, a navrhuje stanoviť lehotu na zverejnenie účtovných závierok, výročných správ o činnosti a správ o rozpočtovom a finančnom riadení agentúr na 31. marca a posunúť lehotu na zverejňovanie výročných správ Dvora audítorov o agentúrach najneskôr na 1. júla, aby sa celý postup zjednodušil a zrýchlil, pričom postup udeľovania absolutória by tak bol uzavretý počas roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom období;

Spoločný prístup a plán Komisie

9.  berie na vedomie, že agentúry Únie zaviedli spoločný prístup a plán tohto prístupu;

10.  víta prínos siete v oblasti koordinácie, zberu a konsolidácie činností a informácií v prospech inštitúcií Únie vrátane Európskeho parlamentu; konštatuje, že jej koordinačné úlohy zahŕňajú ročný postup udeľovania absolutória a rozpočtový postup, vykonávanie plánu Komisie vyplývajúceho zo spoločného prístupu a súvisiacich politických iniciatív, ako aj preskúmanie a vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku;

11.  domnieva sa, že sieť poskytuje konkrétnu pridanú hodnotu vo vzťahoch medzi inštitúciami Únie a decentralizovanými agentúrami; domnieva sa, že prínosom by bola podpora riadenia spoločného podporného úradu siete v Bruseli; dôrazne podporuje jej žiadosť o jedno pracovné miesto dočasného zamestnanca, pričom náklady s ním spojené by sa rozdelili medzi agentúry v rozpočtovej požiadavke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na rok 2019, najmä pokiaľ budú právomoci siete vyjasnené a kedykoľvek to bude možné posilnené, za súčasného rešpektovania autonómie agentúr; nabáda Komisiu, aby do svojho návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnula dodatočné pracovné miesto;

12.  konštatuje, že sieť prostredníctvom podsiete rozvoja výkonnosti agentúr Únie (PDN) vypracovala v roku 2016 rámcový dokument o výkonnosti agentúr, v ktorom sa opisujú zavedené nástroje vrátane využívania ukazovateľov s osobitným zameraním na plánovanie, meranie a podávanie správ o účinnosti; víta skutočnosť, že PDN v súčasnosti spolu s Komisiou pracuje na vývoji modelu vyspelosti na zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti pre každú agentúru v úsilí o optimalizáciu svojich schopností plánovať, monitorovať a predkladať správy o výsledkoch a rozpočte a použitých zdrojoch; konštatuje, že existuje priestor na zlepšenie spôsobu, akým niektoré agentúry vo svojich kľúčových ukazovateľoch výkonnosti používajú ukazovatele výstupov a vplyvov; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých opatreniach a ich vykonávaní;

Rozpočet a finančné hospodárenie

13.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; konštatuje, že podľa zhrnutia Dvora audítorov ostáva vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov, aj napriek výraznému zníženiu, najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 23 agentúr v porovnaní s 32 v roku 2015;

14.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

15.  berie na vedomie návrh siete týkajúci sa podávania správ o zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov presahujúcich 5 % celkového rozpočtu; poznamenáva však, že s cieľom vyhodnotiť plánovanie a plnenie rozpočtu by agentúry mohli okrem toho informovať o úrovniach plánovaných prenosov a ich zdôvodnení; nabáda agentúry, aby tieto informácie uvádzali vo svojich konsolidovaných výročných správach o činnosti;

16.  upozorňuje, že úroveň rušenia prenosov rozpočtových prostriedkov vypovedá o schopnosti plánovať rozpočet a o tom, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je často lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než samotná úroveň prenesených prostriedkov;

17.  zdôrazňuje preto, že je bezodkladne potrebné stanoviť jasné vymedzenie prijateľných prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov o tejto problematike a s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom, ktorý podporuje viacročné programy, ako aj plánovanie verejného obstarávania; domnieva sa, že návrh Dvora audítorov na používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov by umožnil väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o stanovenie toho, čo predstavuje odôvodnený prenos;

18.  poukazuje na to, že úlohy a rozpočty Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a EASO počas roka 2016 výrazne vzrástli; uznáva, že tieto agentúry boli postavené pred administratívne a prevádzkové výzvy a veľké očakávania, pričom mali málo času prispôsobiť svoje systémy a postupy a prijať potrebných zamestnancov; konštatuje, že v dôsledku toho čelili problémom, pokiaľ išlo o čerpanie dodatočných finančných prostriedkov Únie poskytnutých počas rozpočtového roku, čo viedlo k značným zrušeniam a prenosom, ako aj k ťažkostiam pri dodržiavaní rozpočtových a finančných pravidiel;

19.  vyzýva Komisiu, Dvor audítorov a sieť, aby prerokovali a navrhli možné riešenia tohto problému, najmä s cieľom zjednodušiť finančné riadenie v oblastiach viacročného plánovania a verejného obstarávania;

20.  so znepokojením konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo bráni čitateľnosti a porovnateľnosti a poukazuje na potrebu jasných usmernení k vypracúvaniu rozpočtových správ agentúr; berie na vedomie úsilie vynaložené s cieľom zabezpečiť konzistentnosť prezentácie a vykazovania účtov; zdôrazňuje význam štandardizovanejšieho a porovnateľnejšieho podávania správ pre zjednodušenie a racionalizáciu postupu udeľovania absolutória a uľahčenie práce orgánu udeľujúceho absolutórium; ďalej vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby pokračovali v zjednodušovaní ukazovateľov a o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

21.  so znepokojením konštatuje, že verejné obstarávanie je stále oblasťou náchylnou na chyby; vyjadruje nespokojnosť nad tým, že EASO, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európska agentúra pre lieky (EMA) a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) nedodržiavali v plnej miere zásady a pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách; vyzýva agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť pripomienkam Dvora audítorov o verejnom obstarávaní;

22.  s uspokojením konštatuje, že väčšina agentúr (27 z 31) má plán na zabezpečenie kontinuity činností; domnieva sa, že takýto plán by mali mať všetky agentúry; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji tejto situácie;

Spolupráca medzi agentúrami a s ostatnými inštitúciami – spoločné služby a synergie

23.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry už spolupracujú podľa tematických zoskupení, ako sú napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(4) a európske orgány dohľadu(5); nabáda ostatné agentúry, ktoré ešte nezačali, aby ďalej prehlbovali spoluprácu s ostatnými agentúrami v rámci toho istého tematického zoskupenia vždy, keď je to možné, a to nielen zriadením spoločných služieb a synergií, ale aj v ich spoločných oblastiach politík; zdôrazňuje, že železničná agentúra pôsobí na dvoch miestach a že existujú štyri agentúry v oblasti sociálnych politík a šesť agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti doteraz dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie alebo spoločné využívanie priestorov agentúr so zameraním na súvisiace oblasti politiky; vyzýva Komisiu, aby vypracovala prehľad možných krokov v tomto smere; nabáda Dvor audítorov, aby zvážil vypracovanie situačných prehľadov o spoločných oblastiach politík agentúr;

24.  poznamenáva, že niektoré agentúry majú naďalej dvojité sídlo a viac operačných centier a kancelárií; domnieva sa, že všetky dvojité či viacnásobné sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu, by sa mali pri najbližšej príležitosti zrušiť; očakáva hodnotenie Komisie v tejto súvislosti, ktoré by sa malo zamerať na pridanú hodnotu a vzniknuté náklady;

25.  zdôrazňuje výhody spoločného využívania služieb, ktoré umožňuje dôsledné uplatňovanie administratívnych vykonávacích pravidiel a postupov, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov a finančných otázok, ako aj možné zvýšenie účinnosti a nákladovej efektívnosti spoločného využívania služieb medzi agentúrami, najmä so zreteľom na znižovanie rozpočtu a počtu zamestnancov, ktorým agentúry čelia; konštatuje, že hľadaním synergií medzi agentúrami by sa mohlo zmierniť administratívne zaťaženie, a to najmä pre malé agentúry;

26.  okrem toho berie na vedomie, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Európska agentúra pre kontrolu rybárstva podpísali pilotný projekt na „overenie koncepcie“ na poskytovanie služby obnovy pri haváriách; konštatuje, že to umožňuje poskytovanie týchto služieb s úsporami viac ako 65 % odhadovaných nákladov na základe trhových cien; poznamenáva, že projekt bol v prvej polovici roka 2017 rozšírený aj na Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a ďalšie agentúry skúmajú možnosť pripojiť sa neskôr v roku 2017 alebo 2018; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o ďalšom vývoji tohto projektu;

27.  víta skutočnosť, že agentúry začali používať portál spoločného verejného obstarávania – centrálny register možností spoločného obstarávania – fungujúci na extranete agentúr, ktorý zahŕňa funkcie, ako sú napríklad zdieľanie dokumentov a diskusné fóra, ktoré umožňujú transparentnejšie a ľahšie riadenie komunikácie medzi agentúrami, pokiaľ ide o služby verejného obstarávania;

28.  víta dosiahnuté výsledky v oblasti úspor a zvýšenie účinnosti v dôsledku využívania spoločných služieb prostredníctvom piatich veľkých spoločných obstarávaní agentúr v priebehu posledných dvoch rokov: troch pod vedením EFSA, konkrétne na služby v oblasti cloud computingu, audítorské služby a odborné sieťové služby; jedného pod vedením Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF), konkrétne na prieskumné služby; a jedného pod vedením Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), konkrétne na služby hodnotenia a spätnej väzby; upozorňuje, že pri týchto piatich spoločných obstarávaniach bola zaznamenaná vysoká miera účasti, a to od 8 do 30 agentúr; víta dosiahnuté odhadované úspory 6 700 000 EUR v prípade cloudových služieb, 970 000 EUR v prípade audítorských služieb, 1 490 000 EUR v prípade odborných sieťových služieb, 400 000 EUR v prípade prieskumných služieb a 1 160 000 EUR v prípade služieb hodnotenia a spätnej väzby; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby pokračovali v spolupráci a ďalej zlepšovali zoznam spoločných tovarov a služieb, ktoré by mohli byť zahrnuté do postupov spoločného obstarávania;

29.  uznáva pokrok agentúr pri harmonizácii IT riešení pre systémy rozpočtového hospodárenia a účtovné systémy; podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa v záujme zníženia rizík spojených s vnútornou kontrolou a posilnenia riadenia IT usilovalo o vyššiu mieru uplatňovania riešení IT v kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov, riadenie verejného obstarávania alebo riadenie zmlúv;

Riadenie ľudských zdrojov

30.  pripomína, že v bode 27 medziinštitucionálnej dohody(6) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; konštatuje, že decentralizované agentúry začali počet zamestnancov znižovať na základe harmonogramu Komisie(7) o jeden rok neskôr, a plánujú ho dokončiť do roku 2018; víta skutočnosť, že väčšina agentúr už toto 5 % zníženie splnila alebo prekročila; berie na vedomie, že podľa rýchleho preskúmania implementácie 5 % zníženia počtu pracovných miest, ktoré uskutočnil Dvora audítorov, decentralizované agentúry už znížili počet miest v pláne pracovných miest celkovo o 279 v období rokov 2013 – 2017, pričom cieľ je 303 pracovných miest do roku 2018; poukazuje na to, že horizontálny cieľ sa nepreukázal ako najvhodnejšie riešenie pre decentralizované agentúry, pretože ich úlohy a operačné potreby sa výrazne líšia;

31.  konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné ročné zníženie počtu zamestnancov o 1 % v päťročnom období 2014 – 2018 s cieľom vytvoriť fond pracovných miest obsahujúci 218 pracovných miest v období 2013 – 2017, z ktorého by prideľovala pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sú v počiatočnej fáze fungovania(8); konštatuje, že väčšina nových pracovných miest bola pridelených agentúre Frontex, Európskemu policajnému úradu (Europol), agentúre EASO a EASA;

32.  je znepokojený tým, že s ďalším znížením počtu pracovníkov sa plnenie mandátu a ročného pracovného programu agentúr ukazuje ako čoraz náročnejšie, a to najmä v prípade tých agentúr, ktoré Komisia označuje ako naplno fungujúce agentúry; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby preskúmali prípadné ďalšie možnosti, aby sa neobmedzila schopnosť agentúr plniť svoje mandáty; odporúča, aby rozpočtové orgány povolili dodatočné zdroje agentúram, ktoré zákonodarcovia poverili vykonávaním nových úloh; okrem toho vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy úspory, ktoré sieť a jednotlivé agentúry dosiahli pomocou spoločných postupov verejného obstarávania tým, že sa zvýšila efektívnosť a riadenie ľudských zdrojov, a aby im podľa potreby umožnila prispôsobiť ciele zníženia počtu zamestnancov;

33.  poznamenáva, že decentralizované agentúry zvýšili využívanie zmluvných zamestnancov o 718 ekvivalentov plného pracovného času na vykonávanie nových úloh, ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % zníženie počtu pracovných miest a za vytvorenie fondu pracovných miest; konštatuje, že toto sa týka najmä agentúr Frontex, Europol, EASO a EASA, Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA); zastáva názor, že zmluvní zamestnanci by sa mali využívať len ako dočasné opatrenie v agentúrach s najväčším dopytom po nových zamestnancoch v dôsledku zvýšenia pracovného zaťaženia; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila plány ďalšieho 1 % ročného zníženia počtu zamestnancov;

34.  je znepokojený viacerými faktormi, ktoré bránia operačnej výkonnosti agentúr, ako sú napríklad škrty v plánoch pracovných miest, obmedzené ľudské zdroje, ťažkosti pri nábore kvalifikovaných osôb v daných platových triedach, nízky korekčný koeficient v určitých krajinách a vykonávanie činností prostredníctvom dlhého a administratívne náročného procesu udeľovania grantov; na základe informácií od siete konštatuje, že nízky opravný koeficient v niektorých krajinách vedie k systematickému zaraďovaniu do vyšších tried v záujme získania a udržania zodpovedajúceho personálu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala revíziu vzorca používaného na výpočet opravného koeficientu s cieľom nájsť účinnejšiu rovnováhu medzi lákavým platom a nízkymi životnými nákladmi;

35.  konštatuje značné rozdiely v mierach neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov medzi agentúrami; zastáva názor, že opatrenia na podporu zdravia a bezpečnosti na pracovisku, pravidelné lekárske kontroly a zdraviu prospešné činnosti zamestnancov tvoria preventívnu politiku v oblasti zdravia, ktorá po plnohodnotnom zavedení zvyšuje uspokojenie z práce a umožňuje oveľa vyššie úspory ako počiatočné investície;

Konflikty záujmov a transparentnosť

36.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že len 22 agentúr (71 %) prijalo vnútorné pravidlá a usmernenia na oznamovanie nekalých praktík a podávanie správ o nezrovnalostiach v súlade s ustanoveniami služobného poriadku; berie na vedomie, že zostávajúcich deväť agentúr predpokladá prijatie príslušných pravidiel a usmernení; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijímaní a vykonávaní týchto usmernení podľa jednotlivých agentúr;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútorné postupy oznamovania nekalých praktík ešte neboli zavedené, keďže agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí čakali na usmernenia alebo podnet od Komisie; berie na vedomie, že ako prechodné opatrenie niektoré agentúry aktívne zahrnuli všeobecné zásady oznamovania nekalých praktík do svojich kódexov správania, ktoré sú ľahko prístupné na ich webovej stránke; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní nekalých praktík, ktoré potom bezodkladne prijmú a budú účinne vykonávať agentúry Únie, a to aj Eurojust, CEPOL, EASO a eu-LISA, vo forme jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov;

38.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a vlastných expertov na svojich webových stránkach uverejnilo 29 agentúr (94 %); vyzýva ostatné agentúry, ktoré tak ešte neurobili, aby ich zverejnili bez ďalšieho odkladu a aby zároveň uviedli členstvo v iných profesijných organizáciách, čo by umožnilo vnútornú nezávislú kontrolu; víta skutočnosť, že stredne veľké agentúry a agentúry, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu konfliktu záujmov vzhľadom na oblasť ich činnosti, vykonávajú kontroly vyhlásení o záujmoch po ich predložení raz ročne alebo dokonca častejšie;

39.  víta skutočnosť, že 26 agentúr (84 %) uplatňuje usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte takéto usmernenia neuplatňujú, aby ich prijali bez ďalšieho odkladu; schvaľuje vypracovanie interných systémov na spracovanie žiadostí o prístup, a to aj pre špeciálne vyškolené tímy pre prístup k dokumentom zamerané na spracovanie prichádzajúcich žiadostí v agentúrach, ktoré čelia častejším a zložitejším žiadostiam; vyzýva sieť, aby vypracovala spoločné usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý by uplatňovali agentúry, najmä pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva;

40.  konštatuje, že jedným z hlavných úspechov siete v boji proti podvodom a korupcii v roku 2016 bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre boj proti podvodom v rámci medziagentúrnej právnej siete s cieľom posilniť harmonizované a štandardizované prístupy k stratégiám boja proti podvodom medzi agentúrami; víta rozvoj silnej kultúry boja proti podvodom v rámci agentúr; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o práci tejto pracovnej skupiny;

41.  víta spoluprácu medzi agentúrami a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v oblasti prevencie, a to najmä pri prijímaní stratégií boja proti podvodom a ich zosúladení s metodikou opísanou v usmerňujúcom dokumente, ktorý poskytol úrad OLAF; nabáda všetky agentúry, aby prijali usmernenia úradu OLAF pre stratégie boja proti podvodom;

42.  vyzýva najmä Eurojust, EASO a eu-LISA, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o bezodkladné prijatie usmernení pre účinnú politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v prospech transparentnosti s cieľom dosiahnuť aj súdržnejší prístup k verejným vyhláseniam o konflikte záujmov;

Komunikácia a zviditeľnenie

43.  konštatuje, že agentúry aktívne propagujú svoju prácu prostredníctvom rôznych kanálov, avšak pripomína svoju výzvu na lepšie zviditeľnenie sa v členských štátoch prostredníctvom komplexného plánu, ktorý osloví viac európskych občanov, najmä pravidelnou aktualizáciou svojich webových stránok, ktorých účelom je poskytovať informácie a propagovať prácu, ktorú vykonali; okrem toho poznamenáva, že sociálne médiá sa stále viac stávajú štandardným komunikačným nástrojom agentúr; poznamenáva, že medzi činnosti, ktoré sa používajú na informovanie občanov a poskytnutie príležitostí naučiť sa niečo o práci agentúr a inštitúcií Únie, patria dni otvorených dverí, cielené kampane a videá vysvetľujúce hlavné činnosti agentúr; berie na vedomie, že všeobecné alebo špecializované mediálne činnosti sa pravidelne merajú na základe rôznych ukazovateľov, ako aj to, že každá agentúra má svoj plán v oblasti komunikácie so špecifickými činnosťami prispôsobenými jej potrebám;

44.  berie na vedomie, že agentúry organizovali semináre a kurzy odbornej prípravy na témy, ako sú krízová komunikácia, ľudské práva a hodnoty, výroba videozáznamov, práca s novinármi, vnútorná komunikácia, zobrazovanie údajov a internetových technológií s cieľom zlepšiť svoje komunikačné kapacity a podnietiť výmenu informácií o úlohách a funkciách agentúr s občanmi; víta činnosť podsiete rozvoja výkonnosti agentúr Únie a jej účasť v rôznych dôležitých platformách sociálnych médií a úspešných spoločných (medziagentúrnych) kampaniach;

Ďalšie poznámky

45.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 1/2017 o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách navrhol aktualizáciu ustanovenia pre audit decentralizovaných agentúr; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v legislatívnom návrhu sa nepredpokladá zníženie nadmerného administratívneho zaťaženia decentralizovaných agentúr; pripomína, že audit decentralizovaných agentúr je naďalej v plnej zodpovednosti Dvora audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; opäť zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite spôsobil dodatočné výdavky, čím sa ešte viac obmedzili zdroje agentúr; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyriešiť túto otázku v súlade so spoločným prístupom, v kontexte prebiehajúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a následnej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva všetky strany zapojené do týchto revízií, aby čo najskôr objasnili túto otázku s cieľom výrazne znížiť nadmerné administratívne zaťaženie;

46.  berie na vedomie, že podľa zhrnutia Dvora audítorov sú externé hodnotenia agentúr vo všeobecnosti pozitívne a agentúry vypracovali akčné plány na riešenie otázok vznesených v hodnotiacich správach; konštatuje, že hoci väčšina nariadení o zriadení agentúr stanovuje, že externé hodnotenie sa má vykonávať v pravidelných intervaloch (obvykle každé štyri až šesť rokov), nariadenia o zriadení šiestich decentralizovaných agentúr – úradu BEREC, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť – neobsahujú takéto ustanovenie a nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre lieky (EMA) vyžaduje externé hodnotenie iba raz za 10 rokov; domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť;

47.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti z 20. novembra 2017 o presunutí EMA a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do Amsterdamu respektíve Paríža; vyjadruje znepokojenie nad možným dosahom odchodu Spojeného kráľovstva z Únie na ne, pokiaľ ide o budúce náklady a stratu odbornosti, čo spôsobuje riziko pre kontinuitu činností; poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v Londýne, najmä EASA, Európskej chemickej agentúry, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a GSA; vyzýva Komisiu, aby plne informovala jednotlivé agentúry aj sieť o procese rokovaní o brexite a o budúcich prípravách, aby tak minimalizovala akýkoľvek prípadný negatívny vplyv;

48.  berie na vedomie prebiehajúcu revíziu zakladajúcich nariadení troch tripartitných agentúr (Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Eurofound a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)); pripomína, že je dôležité, aby sa zachovala tripartitná povaha agentúr, aby sa zabezpečila aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov na ich správe a fungovaní; pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti a opätovne vyjadruje svoj nesúhlas s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoj mandát;

49.  berie na vedomie prebiehajúce externé hodnotenie štyroch agentúr, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ETF);

50.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali politické priority;

51.  berie na vedomie úsilie agentúr o vyváženie svojich viacročných stratégií s cieľom zohľadniť politické priority a ciele, ktoré predstavuje stratégia Európa 2020;

52.  poukazuje na to, že eu-LISA a EASO sú jedinými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, v prípade ktorých sa v ich zakladajúcich nariadeniach nenachádza žiadna povinnosť vykonávať pravidelné externé audity; vyzýva spoluzákonodarcov, aby posúdili možnosti riešenia tejto dôležitej otázky pri revízii ich zakladajúcich nariadení;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Eurojust.
(5) Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
(6) Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Pokiaľ ide o decentralizované agentúry, oznámenie Komisie COM(2013)0519 z 10. júla 2013 sa vzťahuje na cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % pre decentralizované agentúry v období piatich rokov (2014 – 2018, pričom referenčným rokom je rok 2013).
(8) Podľa terminológie, ktorú používa Komisia na kvalifikovanie decentralizovaných agentúr ako agentúry v „počiatočnej fáze“, agentúry s „novými úlohami“ alebo „naplno fungujúce agentúry“, vzhľadom na štádium ich vývoja a rast ich príspevkov Únie a stav personálu.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia