Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2179(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0115/2018

Ingivna texter :

A8-0115/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0133

Antagna texter
PDF 166kWORD 55k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
P8_TA(2018)0133A8-0115/2018

Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (2017/2179(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2015 (COM(2017)0379),

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda årsrapporter(1) om de decentraliserade byråernas årsredovisning för budgetåret 2016,

–  Med beaktande av revisionsrättens rapport om snabbanalysen av genomförandet av den 5-procentiga minskningen av antalet tjänster som publicerades den 21 december 2017,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(2), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 110,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0115/2018), och av följande skäl:

A.  Denna resolution innehåller, för varje organ som avses i artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, de övergripande iakttagelserna i besluten om ansvarsfrihet i enlighet med artikel 110 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 och artikel 3 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning.

B.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare förstärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt införa resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet framhåller att byråerna är mycket synliga i medlemsstaterna och att de har en betydande inverkan på politik, beslutsfattande och programgenomförande inom områden som är av avgörande betydelse för Europas medborgare, såsom hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa, forskning och industriell utveckling, ekonomiska och monetära frågor, sysselsättning och sociala framsteg. Parlamentet upprepar hur viktiga de uppgifter som byråerna utför är och den direkta inverkan dessa har på de europeiska medborgarnas dagliga liv. Parlamentet upprepar även hur viktigt det är att byråerna är självständiga, särskilt byråer med tillsynsuppgifter och sådana som arbetar med oberoende informationssamling. Samtidigt som det är glädjande att intressenterna har hittat till byråerna, är det oroande att byråernas synlighet gentemot de europeiska medborgarna generellt sett fortfarande är begränsad, medan deras redovisningsskyldighet och oberoende kräver en hög nivå av synlighet.

2.  Europaparlamentet påminner också om att de främsta skälen till att byråerna inrättades var att de skulle göra oberoende tekniska eller vetenskapliga bedömningar, vilket gör det nödvändigt med tydliga och effektiva bestämmelser för att förhindra intressekonflikter, sköta unionens system och underlätta genomförandet av den inre marknaden. Parlamentet uppmanar alla byråer att delta i det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret som för närvarande är föremål för förhandlingar mellan kommissionen, rådet och parlamentet.

3.  Europaparlamentet noterar, enligt revisionsrättens sammanfattning av resultaten av dess årliga revisioner av EU: s byråer och andra organ för 2016 (nedan kallad revisionsrättens sammanfattning), att byråernas budget för 2016 uppgick till cirka 3,4 miljarder EUR, vilket motsvarar en ökning med cirka 21,42 % jämfört med 2015 och utgör cirka 2,4 % (jämfört med 2 % 2015) av unionens allmänna budget. Parlamentet påpekar att ökningen framför allt kan kopplas till byråer som arbetar med industrifrågor, forskning och energi (en ökning med 358 000 000 EUR) samt medborgerliga fri- och rättigheter och rättsliga och inrikes frågor (en ökning med 174 000 000 EUR). Parlamentet konstaterar vidare att av budgeten på 3,4 miljarder EUR finansierades runt 2,4 miljarder av unionens allmänna budget och runt 1 miljard EUR av avgifter och även av direkta bidrag från medlemsstaterna, länder i Europeiska frihandelssammanslutningen och andra källor.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med byråernas nätverk och de enskilda byråerna när den utarbetar sina förslag till den fleråriga budgetramen efter 2020 och att undersöka alternativa finansieringskällor för unionens decentraliserade byråer.

5.  Europaparlamentet betonar att den interinstitutionella arbetsgruppen för de decentraliserade byråerna och organen särskilt undersökte pilotprojektet inom Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) när det gäller avgiftsfinansierade byråer. Även de byråer som är fullständigt avgiftsfinansierade är fortfarande fullt redovisningsansvariga inför den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, med tanke på renommériskerna. Parlamentet uttrycker dessutom sin oro över de kvalitetsindikatorer som användes i Easas pilotprojekt, eftersom dessa är starkt inriktade på kundernas tillfredsställelse och mindre på flygsäkerheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan garantera oberoendet för byråer som är fullständigt avgiftsfinansierade.

6.  Europaparlamentet noterar att byråerna har 10 364 anställda, på fast eller tillfällig basis, på kontrakt eller utstationerade (jämfört med 9 848 under 2015), vilket innebär en ökning med 5,24 % jämfört med föregående år, huvudsakligen beroende på de nya arbetsuppgifter som byråerna anförtrotts. Parlamentet påpekar att antalet anställda främst ökade vid de byråer som hanterar industrifrågor, forskning och energi (110), medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (177) och ekonomi och valutafrågor (85).

7.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten, enligt sin sammanfattning, lämnade ett uttalande utan reservation om räkenskapernas tillförlitlighet för samtliga byråer. Parlamentet konstaterar dessutom att revisionsrätten lämnade ett uttalande utan reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som låg till grund för samtliga byråers räkenskaper, förutom för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo).

8.  Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbas på i riktning mot N+1. Parlamentet uppmanar därför byråerna och revisionsrätten att följa föredömet från den privata sektorn, och föreslår att tidsfristen för offentliggörande av byråernas slutliga räkenskaper, årliga verksamhetsrapporter och rapporter om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen ska vara den 31 mars samt att offentliggörandet av revisionsrättens årsrapport om byråerna ska tidigareläggas till senast den 1 juli, i syfte att förenkla och påskynda processen och därigenom avsluta ansvarsfrihetsförfarandet under året efter det aktuella räkenskapsåret.

Gemensam ansats och kommissionens färdplan

9.  Europaparlamentet uppskattar unionsbyråernas genomförande av den gemensamma ansatsen och dess färdplan.

10.  Europaparlamentet välkomnar bidraget från unionsbyråernas nätverk (nedan kallat nätverket) vad gäller samordning, insamling och konsolidering av åtgärder och uppgifter till förmån för unionens institutioner, inbegripet parlamentet. Parlamentet konstaterar att dess samordningsuppgift bland annat avser de årliga ansvarsfrihets- och budgetförfarandena, genomförandet av kommissionens färdplan som utgår från den gemensamma ansatsen och dithörande politiska initiativ samt översynen och genomförandet av budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna.

11.  Europaparlamentet anser att nätverket bidrar med faktiskt mervärde i förbindelserna mellan unionsinstitutionerna och de decentraliserade byråerna. Parlamentet anser att det vore en god idé att stödja arbetet vid nätverkets gemensamma stödkontor i Bryssel. Parlamentet stöder starkt dess begäran om en tjänst för en tillfälligt anställd person, vars kostnader skulle delas mellan byråerna via budgetäskandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 2019, särskilt om nätverkets befogenheter förtydligas, och förstärks där så är möjligt, samtidigt som byråernas oberoende respekteras. Kommissionen uppmuntras att ta med den extra tjänsten i sitt förslag till 2019 års budget.

12.  Europaparlamentet noterar att nätverket, genom undergruppen för prestationsutveckling (nedan kallad undergruppen) år 2016 utarbetade ett ramdokument för byråernas verksamhetsresultat (agencies’ performance framework document) där redan inrättade verktyg beskrivs, bland annat hur indikatorer används, med särskilt fokus på hur effektivitet kan planeras, mätas och rapporteras. Parlamentet välkomnar att undergruppen, tillsammans med kommissionen för närvarande arbetar med att ta fram en mogenhetsmodell för resultatbaserad budgetplanering som en vägledning för varje enskild byrå, så att de på bästa sätt ska kunna planera, övervaka och rapportera om resultat samt budget- och resursanvändning. Parlamentet noterar att det finns utrymme för förbättringar i vissa byråers användning av resultat- och effektindikatorer bland deras centrala resultatindikatorer. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits och deras genomförande.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

13.  Europaparlamentet påminner om att ettårighet tillsammans med enhet och balans är en av de tre grundläggande redovisningsprinciper som är oundgängliga för att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens budget. Parlamentet konstaterar, enligt revisionsrättens sammanfattning, att en hög andel överföringar till påföljande budgetår av åtagandebemyndiganden alltjämt är det vanligaste problemet inom budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, trots en betydande minskning, och att detta problem berör 23 byråer, jämfört med 32 år 2015.

14.  Europaparlamentet konstaterar att överföringar till påföljande budgetår ofta kan vara delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att de inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte alltid strider mot principen om budgetens ettårighet.

15.  Europaparlamentet är medvetet om nätverkets förslag om att förfallna överföringar till påföljande budgetår som överskrider 5 % av den totala budgeten ska rapporteras. Parlamentet konstaterar emellertid att byråerna även skulle kunna rapportera nivån på planerade överföringar mellan år och skälen till dem, i syfte att utvärdera planeringen och genomförandet av budgeten. Parlamentet uppmuntrar byråerna att ta med dessa uppgifter i sina respektive konsoliderade årliga verksamhetsrapporter.

16.  Europaparlamentet betonar att andelen förfallna överföringar ger en indikation om budgetplaneringsförmågan och i vilken utsträckning byråerna har uppskattat sina ekonomiska behov korrekt, och är ofta en bättre indikator på en god budgetplanering än bara andelen överföringar.

17.  Europaparlamentet betonar därför att man omedelbart måste fastställa tydliga definitioner av godtagbara överföringar i syfte att harmonisera revisionsrättens rapportering om denna fråga samt göra det möjligt för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten att skilja mellan överföringar som tyder på dålig budgetplanering och överföringar som utgör budgetverktyg till stöd för fleråriga program samt upphandlingsplanering. Parlamentet anser att revisionsrättens förslag att använda differentierade anslag skulle ge bättre transparens när det gäller vad som utgör motiverade överföringar.

18.  Europaparlamentet påpekar att uppgifter och budget för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) ökat avsevärt 2016. Parlamentet inser att dessa byråer ställdes inför administrativa och operativa utmaningar och höga förväntningar, och inte hade mycket tid att anpassa sina system och förfaranden eller anställa nödvändig personal. Det ledde till problem med att utnyttja ytterligare unionsfinansiering som beviljades under budgetåret, och medförde betydande annulleringar och överföringar samt svårigheter att följa budgetbestämmelser och finansiella bestämmelser.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, revisionsrätten och nätverket att diskutera och föreslå möjliga lösningar på detta problem, i syfte att rationalisera i synnerhet ekonomisk förvaltning inom den fleråriga programplaneringen och upphandlingen.

20.  Europaparlamentet konstaterar med oro att de granskade rapporterna om budgetgenomförandet från vissa byråer inte är lika detaljerade som för de flesta andra byråer, vilket försvårar läsningen och möjligheten att göra jämförelser, och visar att det behövs tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering. Parlamentet är medvetet om de ansträngningar som görs för att säkerställa att räkenskaperna läggs fram och rapporteras på ett enhetligt sätt. Parlamentet betonar att det behövs mer standardiserad och jämförbar rapportering för att förenkla och rationalisera förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och för att underlätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens arbete. Parlamentet uppmanar dessutom nätverket och de enskilda byråerna att fortsätta arbetet med att effektivisera indikatorerna och att rapportera om vidtagna åtgärder till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

21.  Europaparlamentet noterar med oro att offentlig upphandling fortfarande är ett område där många fel förekommer. Parlamentet uttrycker sitt missnöje med att Easo, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) samt Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) inte fullt ut tillämpade de principer och regler för offentlig upphandling som föreskrivs i budgetförordningen. Parlamentet uppmanar byråerna att särskilt uppmärksamma revisionsrättens kommentarer om offentlig upphandling.

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att merparten av byråerna (27 utav 31) har inrättat en plan för verksamhetens kontinuitet. Parlamentet anser att alla byråer bör ha en sådan plan. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna situation utvecklas.

Samarbete mellan byråer och med andra institutioner – gemensamma tjänster och synergieffekter

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att vissa byråer redan samarbetar i enlighet med sin tematiska gruppering, såsom byråerna för rättsliga och inrikes frågor(4) samt de europeiska tillsynsmyndigheterna(5). Parlamentet uppmuntrar andra byråer, som ännu inte har gjort detta, att samarbeta ytterligare med andra byråer inom samma gruppering närhelst detta är möjligt, inte endast genom att inrätta gemensamma tjänster och skapa synergieffekter utan även inom ramen för deras gemensamma politikområden. Parlamentet betonar att järnvägsbyrån finns på två orter, och att det finns fyra byråer inom det socialpolitiska området och sex byråer för rättsliga och inrikes frågor. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över resultatet hittills i detta avseende i den interinstitutionella arbetsgruppen för decentraliserade byråer, eftersom inga konkreta förslag har utarbetats för att slå samman eller samlokalisera byråer som sysslar med närbesläktade politikområden. Kommissionen uppmanas att förbereda en undersökning av möjliga steg i denna riktning. Parlamentet uppmuntrar revisionsrätten att överväga att presentera översiktliga analyser av byråernas gemensamma politikområden.

24.  Europaparlamentet noterar att vissa byråer fortsätter att ha två säten och flera operativa centrum och kontor. Parlamentet anser att alla dubbla och flerdubbla kontor som inte tillför verksamheten något mervärde ska läggas ned så snart som möjligt. Parlamentet emotser kommissionens bedömning i detta avseende, vilken bör inriktas på mervärde och kostnader.

25.  Europaparlamentet belyser nyttan med att dela tjänster, vilket gör det möjligt att konsekvent tillämpa administrativa genomförandebestämmelser och förfaranden avseende personal och ekonomiska frågor, och dessutom potentiellt kan förbättra effektiviteten och kostnadseffektiviteten som följd av att byråer delar tjänster, i synnerhet med hänsyn till de nedskärningar av budget och personal som byråerna står inför. Synergier mellan byråerna skulle kunna lindra den administrativa bördan, särskilt för mindre byråer.

26.  Europaparlamentet är också medvetet om att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Europeiska fiskerikontrollbyrån har undertecknat ett pilotprojekt för ett ”koncepttest” som går ut på att tillhandahålla tjänster för att återställa verksamheten efter katastrofer. Parlamentet konstaterar att detta har medfört besparingar på uppskattningsvis 65 % eller ännu mer av de beräknade kostnaderna till marknadspris för att tillhandahålla dessa tjänster. Parlamentet konstaterar att projektet under första halvåret 2017 utvidgades till att även omfatta Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, och flera andra byråer undersöker möjligheten att ansluta sig senare under 2017 eller under 2018. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den fortsatta utvecklingen vad gäller detta projekt.

27.  Europaparlamentet välkomnar att byråerna börjat använda den gemensamma upphandlingsportalen – det centrala registret för möjligheter till gemensam upphandling – som byråernas extranät är värd för och som har funktioner för dokumentdelning och forumdiskussioner, vilket gör byråernas kommunikation kring upphandlingstjänster mer transparent och lätthanterlig.

28.  Europaparlamentet välkomnar de besparingar och den förbättrade effektivitet som uppnåtts tack vare att gemensamma tjänster utnyttjas efter de fem stora gemensamma upphandlingar med flera deltagande byråer som genomförts de senaste två åren, varav tre under Efsas ledning (avseende molntjänster, revisionstjänster och professionella nätverkstjänster), en under ledning av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (avseende marknadsundersökningstjänster) och en under ledning av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (avseende utvärderings- och återkopplingstjänster). Parlamentet framhåller det höga antalet byråer, mellan 8 och 30, som deltog i dessa fem gemensamma upphandlingar. Parlamentet välkomnar de besparingarna som gjordes, vilka beräknas uppgå till 6 700 000 EUR för molntjänster, 970 000 EUR för revisionstjänster, 1 490 000 EUR för professionella nätverkstjänster, 400 000 EUR för undersökningstjänster samt 1 160 000 EUR för utvärderings- och återkopplingstjänster. Parlamentet uppmanar nätverket och de enskilda byråerna att fortsätta samarbeta med varandra och att arbeta vidare med förteckningen över de gemensamma varor och tjänster som skulle kunna upphandlas gemensamt.

29.  Europaparlamentet berömmer de framsteg som byråerna har gjort när det gäller att harmonisera it-lösningar med budgetstyrningen och bokföringssystemen. Parlamentet stöder revisionsrättens rekommendation att man bör sträva efter en högre grad av IT‑lösningar på viktiga områden som personaladministration och upphandling eller kontraktshantering för att minska riskerna i den interna kontrollen och förstärka it-styrningen.

Personalförvaltning

30.  Europaparlamentet påminner om att det i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet(6) efterlyses en successiv minskning av personalen med 5 % på samtliga institutioner, organ och byråer mellan 2013 och 2017. Parlamentet konstaterar att de decentraliserade byråerna, i enlighet med kommissionens tidsplan(7), påbörjade nedskärningarna efter ett år och avser vara färdiga senast 2018. Parlamentet välkomnar att de flesta byråer redan uppfyller minskningen på 5 % eller har gått längre än detta mål. Parlamentet konstaterar, enligt revisionsrättens snabbanalys av genomförandet av nedskärningen av tjänster med 5 %, att de decentraliserade byråerna redan minskat antalet tjänster i tjänsteförteckningen med sammanlagt 279 tjänster under perioden 2013–2017, jämfört med målet 303 tjänster senast 2018. Övergripande mål har inte visat sig vara den lämpligaste lösningen för decentraliserade byråer, eftersom deras uppgifter och operativa behov varierar kraftigt.

31.  Europaparlamentet noterar att kommissionen genomförde ytterligare en nedskärning på 1 % av personalen under femårsperioden 2014–2018 för att skapa en så kallad omfördelningspool, bestående av 218 tjänster under perioden 2013–2017, från vilken man sedan skulle fördela tjänster till byråer med nya uppgifter eller byråer i en inledningsfas(8). Parlamentet konstaterar att de flesta nya tjänster gick till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), Europeiska polisbyrån (Europol), Easo samt Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa),

32.  Europaparlamentet är oroat över att den ytterligare nedskärningen av personal har gjort det allt svårare för byråerna att fullgöra sina mandat och årliga arbetsprogram, i synnerhet för de byråer som av kommissionen bedöms ha ”uppnått marschfart”. Parlamentet uppmanar kommissionen och budgetmyndigheten att överväga andra alternativ så att byråerna inte hindras från att uppfylla sina mandat. Parlamentet rekommenderar budgetmyndigheten godkänna ytterligare resurser till byråer som av lagstiftaren har anförtrotts nya arbetsuppgifter. Parlamentet uppmanar också kommissionen att erkänna de besparingar som nätverket och de enskilda byråerna har gjort med hjälp av gemensamma upphandlingsförfaranden, en ökad effektivitet och personalförvaltning samt genom att tillåta att målen för nedskärning av personalen anpassas efter behov.

33.  Europaparlamentet noterar att de decentraliserade byråerna ökade användningen av kontraktsanställda med 718 heltidsekvivalenter för att genomföra nya uppgifter, delvis som en kompensation för nedskärningen på 5 % av personalen och nedskärningen för skapandet av omfördelningspoolen. Parlamentet konstaterar att detta framför allt gäller Frontex, Europol, Easo och Easa, Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) samt Europeiska byrån för GNSS (GSA). Parlamentet anser att kontraktsanställda huvudsakligen bör användas tillfälligt vid de byråer som har störst behov av ny personal på grund av en ökad arbetsbörda. Parlamentet uppmanar kommissionen att än en gång överväga sin plan på en ytterligare årlig nedskärning av personalstyrkan med 1 %.

34.  Europaparlamentet är bekymrat över att ett antal faktorer hindrar verksamheten vid byråerna, såsom nedskärningar i tjänsteförteckningen, begränsade personalresurser, svårigheter i att rekrytera kvalificerad personal i vissa lönegrader, låg korrigeringskoefficient i vissa länder samt det administrativa beviljandeförfarandet för genomförandet av åtgärder, som är långsamt och besvärligt. Parlamentet noterar från nätverket att den låga korrigeringskoefficienten i vissa länder leder till en systematisk användning av högre lönegrader för att locka till sig och behålla lämplig personal. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över den formel som används för att beräkna korrigeringskoefficienten för att finna en mer ändamålsenlig balans mellan en attraktiv lön och låga levnadsomkostnader.

35.  Europaparlamentet noterar betydande skillnader mellan byråerna vad gäller personalens arbetsfrånvaro på grund av sjukdom. Parlamentet anser att åtgärder som främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, regelbundna läkarkontroller samt friskvårdsaktiviteter för personalen utgör en förebyggande hälsostrategi som, när den genomförs fullt ut, ökar tillfredsställelsen med arbetet och kan leda till mycket större besparingar än den ursprungliga investeringen.

Intressekonflikter och transparens

36.  Europaparlamentet uttrycker oro över att endast 22 byråer (71 %) har antagit interna regelverk och riktlinjer för meddelarfrihet och rapportering av oriktigheter i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet konstaterar att resterande nio byråer planerar att anta relevanta regler och riktlinjer. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om varje enskild byrås antagande och genomförande av dessa åtgärder.

37.  Europaparlamentet beklagar att interna förfaranden för visselblåsare ännu inte har genomförts eftersom byråerna inom området rättsliga och inrikes frågor har väntat på vägledning eller information från kommissionen. Parlamentet noterar att vissa byråer, som en tillfällig åtgärd, har verkat proaktivt och inkluderat allmänna principer för visselblåsning i sina uppförandekoder, som är lätta att hitta på deras webbplatser. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att snabbt anta sina riktlinjer för visselblåsning som därefter direkt kommer att antas och tillämpas i praktiken av unionens byråer, inklusive Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust), Cepol, Easo och eu-LISA, i form av tydliga interna regler för skydd av visselblåsare.

38.  Europaparlamentet konstaterar att 29 byråer (94 %) på sina webbplatser hade offentliggjort intresseförklaringar från styrelseledamöter, personal i ledningen och anställda experter. Parlamentet uppmanar resterande byråer som ännu inte har offentliggjort sådana intresseförklaringar att göra detta utan ytterligare dröjsmål och visa eventuella medlemskap i andra professionella organisationer så att det kan göras en oberoende intern kontroll. Parlamentet välkomnar att medelstora byråer och byråer där det är mer sannolikt att intressekonflikter uppstår på grund av verksamhetsområdet granskar intresseförklaringarna när de lämnas in samt på årsbasis eller ännu oftare.

39.  Europaparlamentet välkomnar att 26 byråer (84 %) har inrättat riktlinjer för att bevilja allmänheten tillgång till dokument. Parlamentet uppmanar resterande byråer som ännu inte har sådana riktlinjer att anta dem utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet uppskattar att de system som finns för hantering av ansökningar vidareutvecklas, t.ex. genom särskilt utbildade arbetslag för dokumenttillgång vilka ska hantera inkommande ansökningar vid de byråer som får in många och komplicerade ansökningar. Parlamentet uppmanar nätverket att ta fram gemensamma riktlinjer för allmänhetens tillgång till dokument, vilka byråerna ska tillämpa, i synnerhet när det gäller immaterialrätt.

40.  Europaparlamentet framhåller att en av nätverkets viktigaste insatser för att bekämpa bedrägerier och korruption under 2016 var inrättandet av en arbetsgrupp för bedrägeribekämpning vid byråernas rättsliga samordningsnätverk, i syfte att öka harmoniseringen och standardiseringen av byråernas metoder för bedrägeribekämpning. Parlamentet välkomnar att en stark bedrägeribekämpningskultur håller på att växa fram inom byråerna. Parlamentet uppmanar nätverket att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vad denna arbetsgrupp gör.

41.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet mellan byråerna och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) när det gäller förebyggande arbete, i synnerhet när byråerna antar sina strategier för bedrägeribekämpning och därvid följer den metod som anges i vägledningen från Olaf. Parlamentet uppmuntrar alla byråer att anta Olafs riktlinjer för byråernas bedrägeribekämpningsstrategier.

42.  Europaparlamentet uppmanar särskilt Eurojust, Easo och eu-LISA att intensifiera sina ansträngningar att utan dröjsmål anta riktlinjer för en effektiv policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter, i transparensens intresse, så att man också når ett mer enhetligt tillvägagångssätt när det gäller offentliggörandet av förklaringarna om intressekonflikter.

Kommunikation och synlighet

43.  Europaparlamentet konstaterar att byråerna aktivt informerar om sitt arbete genom diverse kanaler, men upprepar att man efterlyser bättre synlighet i medlemsstaterna genom utveckling av en övergripande plan för att nå ut till fler europamedborgare, i synnerhet genom regelbunden uppdatering av webbplatserna för att tillhandahålla information och fästa uppmärksamhet på de verksamhetsresultat som har uppnåtts. Parlamentet noterar dessutom att sociala medier i allt större utsträckning håller på att bli ett normalt kommunikationsmedel för byråerna. Parlamentet konstaterar att öppet hus, riktade kampanjer och videor som förklarar byråernas huvudsakliga arbete ingår i den verksamhet som utnyttjas för att utbilda medborgarna och ge dem möjligheter att lära sig mer om byråernas arbete och unionens institutioner. Parlamentet uppskattar att det allmänna eller specialiserade mediekontaktarbetet regelbundet mäts genom olika indikatorer, och att varje byrå har en kommunikationsplan med specifika verksamheter som är skräddarsydda för dess behov.

44.  Europaparlamentet konstaterar att byråerna anordnade tematiska seminarier och utbildningar om bland annat kriskommunikation, mänskliga rättigheter och värden, videoproduktion, journalistkontakter, intern kommunikation samt datavisualisering och webbteknik i syfte att förbättra sina kommunikativa färdigheter och öka spridningen av information om byråernas roll och funktion till medborgarna. Parlamentet välkomnar PDN:s arbete och dess närvaro på flera viktiga sociala medier och dess gemensamma (flera byråer tillsammans) och framgångsrika kampanjer.

Övriga kommentarer

45.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sitt yttrande nr 1/2017 om revideringen av budgetförordningen föreslår att man ska uppdatera granskningsarrangemangen för de decentraliserade byråerna. Parlamentet beklagar att lagstiftningsförslaget inte innehåller någon minskning av den alltför tunga administrativa börda som de decentraliserade byråerna även fortsättningsvis får bära. Parlamentet konstaterar att revisionen av de decentraliserade byråerna fortfarande ”faller […] helt inom revisionsrättens ansvarsområde; revisionsrätten sköter alla nödvändiga administrativa förfaranden och upphandlingsförfaranden”. Parlamentet upprepar vidare att den nya revisionsmetoden med revisorer från den privata sektorn har lett till en väsentlig ökning av byråernas administrativa börda, och att den tid som lagts på upphandling och administration av revisionskontrakt har lett till extra kostnader, vilket ytterligare tänjt på byråernas minskade resurser. Parlamentet betonar att det är av yttersta vikt att lösa detta problem, i enlighet med den gemensamma ansatsen, inom ramen för den pågående översynen av budgetförordningen och den efterföljande översynen av rambudgetförordningen. Parlamentet uppmanar alla parter som deltar i dessa översyner att skyndsamt klargöra detta problem så att den alltför stora administrativa bördan kan minskas väsentligt.

46.  Europaparlamentet konstaterar, enligt revisionsrättens sammanfattning, att de externa utvärderingarna av byråerna överlag är positiva och att byråerna utarbetat åtgärdsplaner för uppföljningen av de problem som tas upp i utvärderingsrapporterna. Parlamentet konstaterar att de flesta byråers inrättandeförordningar föreskriver att externa utvärderingar ska genomföras regelbundet (vanligtvis vart fjärde till sjätte år), men att fem decentraliserade byråer – Berecs byrå, Easo, eu-LISA, ETF, Enisa och Europeiska jämställdhetsinstitutet – inte har någon sådan bestämmelse i sina inrättandeförordningar, och att det i Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) inrättandeförordning anges att en extern utvärdering krävs endast vart tionde år. Parlamentet anser att man bör ta itu med denna fråga.

47.  Europaparlamentet noterar den överenskommelse som nåddes den 20 november 2017 vid rådets (allmänna frågor) sammanträde om att flytta EMA och Europeiska bankmyndigheten (EBA) från London till Amsterdam respektive Paris. Parlamentet är medvetet om hur de kan komma att påverkas när Förenade kungariket lämnar unionen, eftersom framtida kostnader och förlusten av expertis kan vara en risk för verksamhetens kontinuitet. Parlamentet konstaterar också att flera andra byråer som inte har sitt säte i London kan påverkas, i synnerhet Easa, Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt GSA. kommissionen uppmanas att hålla de enskilda byråerna och nätverket fullt informerade om brexit-förhandlingarna och de kommande förberedelserna för att minimera eventuella negativa konsekvenser.

48.  Europaparlamentet noterar den pågående översynen av förordningarna om inrättandet av de tre trepartssammansatta byråerna (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Parlamentet påminner om hur viktigt det är att bevara byråernas trepartskaraktär så att nationella myndigheter, europeiska arbetsgivarorganisationer och europeiska fackförbund aktivt kan delta i deras styrning och verksamhet. Parlamentet påminner om att personalnedskärningarna har genomförts med stor svårighet, och upprepar sitt motstånd mot ytterligare nedskärningar som skulle begränsa byråernas möjligheter att utföra sina uppdrag.

49.  Europaparlamentet noterar den pågående externa utvärderingen av de fyra byråer som arbetar inom området sysselsättning, sociala frågor och social delaktighet (Cedefop, Eurofound, EU-Osha och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)).

50.  Europaparlamentet påminner om att diskussionen om förslagen till byråernas årliga arbetsprogram och de fleråriga strategierna i de ansvariga utskotten bidrar till att säkerställa att programmen och strategierna avspeglar de politiska prioriteringarna.

51.  Europaparlamentet uppskattar byråernas ansträngningar att balansera sina fleråriga strategier så att de återspeglar de politiska prioriteringarna och målen i Europa 2020-strategin.

52.  Europaparlamentet understryker att eu-LISA och Easo är de enda byråerna inom området rättsliga och inrikes frågor vilkas inrättandeförordningar inte innehåller några skyldigheter att genomföra regelbundna externa revisioner. Parlamentet uppmanar medlagstiftarna att utvärdera olika alternativ för att hantera denna viktiga fråga när dessa byråers inrättandeförordningar ses över.

o
o   o

53.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till de byråer som omfattas av detta förfarande för beviljande av ansvarsfrihet samt till rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017.
(2) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
(4) Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Europeiska jämställdhetsinstitutet, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika (ECNN), Europeiska polisakademin (Cepol), Europeiska polisbyrån (Europol), Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), den europeiska byrån för rättsligt samarbete (Eurojust).
(5) Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
(6) Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) De decentraliserade byråerna skulle enligt kommissionens meddelande COM(2013) 519 av den 10 juli 2013 uppnå målet att minska personalen med 5 % under en femårsperiod (2014–2018 med referensåret 2013).
(8) och som följer den terminologi som kommissionen använder för att klassificera decentraliserade byråer, dvs. ”i inledningsfas”, ”med nya uppgifter” eller ”uppnått marschfart”, vilket återspeglar deras utvecklingsskede och i vilken takt deras unionsbidrag och bemanning ökar.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy