Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2174(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0074/2018

Indgivne tekster :

A8-0074/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.29

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0134

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 53k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0074/2018),

1.  meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 25.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 25.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0074/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 25.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 25.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 (2017/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0074/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 15 872 582 EUR, hvilket svarer til en stigning på 40,89 % i forhold til 2015; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet; der henviser til, at stigningen skyldtes nye yderligere opgaver i forbindelse med dets udvidede mandat, herunder gennemførelsen af det indre marked for energi;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 (Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for agenturet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  minder om, at der ifølge hjemstedsaftalen mellem agenturet og den slovenske regering skal oprettes en Europaskole i Slovenien; beklager dog, at der mere end fire år efter aftalens indgåelse ikke er blevet oprettet nogen Europaskole;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,11 %, hvorved agenturets fastsatte mål blev opfyldt, og hvilket udgør et fald på 3,02 % i forhold til 2015; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 59,95 %, svarende til et fald på 14,93 % i forhold til 2015;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at fremførslerne under afsnit III (aktionsudgifter) ifølge Revisionsrettens beretning var meget høje, nemlig 4 900 000 EUR (86 %) af de forpligtede bevillinger sammenlignet med 1 400 000 EUR (59 %) i 2015; bemærker endvidere, at disse fremførsler navnlig hang sammen med den flerårige karakter af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011(2) med 4 700 000 EUR i 2016 sammenlignet med 1 100 000 EUR i 2015;

4.  bemærker fra agenturets svar, at det høje niveau af fremførsler skyldes den tidsmæssige placering af den årlige kontraktcyklus, som blev fastlagt i 2013, da agenturet ved årets udgang modtog betydeligt flere budgetmidler til REMIT-projektet; bemærker dog, at forpligtelsesbevillingerne for regnskabsåret 2016 under budgetkapitlet for REMIT-udgifter blev udnyttet maksimalt, nemlig 100 %; bemærker, at agenturet vil analysere udnyttelsen af opdelte budgetbevillinger under afsnit III; opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om den beslutning, der træffes vedrørende dette spørgsmål;

5.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturets operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten; påpeger imidlertid, at den høje andel af bortfaldne fremførsler (9,8 %) kan betragtes som et tegn på upræcis budgetplanlægning;

Personalepolitik

6.  bemærker, at agenturet havde 112 ansatte, heraf 60 midlertidigt ansatte (ud af 69 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet), 26 kontraktansatte, 4 udstationerede nationale eksperter, 12 praktikanter, 8 midlertidigt ansatte, 2 eksperter fra den amerikanske føderale energitilsynskommission ved udgangen af 2016; konstaterer, at agenturet blev tildelt yderligere 15 stillinger til midlertidigt ansatte i 2016; noterer sig, at kønsbalancen var på 38 % kvinder og 62 % mænd;

7.  bemærker, at 75,20 % af agenturets stillinger ifølge en jobundersøgelsesrunde var operationelle, 19,01 % var inden for administrativ støtte og koordinering, og 5,79 % var neutrale;

8.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af agenturets personalepolitik; bemærker, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør 133,12 EUR pr. medarbejder, og at der blev organiseret en udedag for personalet i 2016; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er seks dage;

9.  glæder sig over den beslutning, der blev vedtaget i 2017 af bestyrelsen, om forebyggelse af psykisk og seksuel chikane; støtter, at der tilrettelægges kurser og informationsmøder for at øge medarbejdernes bevidsthed;

10.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

11.  konstaterer, at agenturet i 2016 fortsatte med at gennemføre sine politikker for etik og integritet, f.eks. politikken om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og dets politikker for bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder og whistleblowing; bemærker, at der i 2016 ikke var nogen whistleblowersager i agenturet;

12.  bemærker, at agenturet offentliggjorde alle interesseerklæringer og CV'er for bestyrelsens medlemmer og suppleanter på dets hjemmeside;

13.  glæder sig over den afgørelse, der trådte i kraft i november 2017, for så vidt angår indførelse af et register over de møder, som agenturets direktør har med eksterne interessenter; opfordrer agenturet til at fremskynde processen, der skal vurderes i forbindelse med dechargeproceduren for 2017;

14.  noterer sig, at et medlem af bestyrelsen, for hvilken der blev konstateret en potentiel interessekonflikt, er trådt tilbage;

15.  noterer sig begrundelsen for at give afslag på aktindsigt; forventer, at agenturet anvender muligheden for at nægte aktindsigt på den mest lovlige og regelmæssige måde, samtidig med at det beskytter fortrolige eller personlige data;

Vigtigste resultater

16.  glæder sig over de tre vigtigste resultater i 2016, som blev udpeget af agenturet, nemlig at det:

   begyndte fuldt ud at overvåge handel med engrosenergiprodukter i hele Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1227/2011;
   vedtog en afgørelse, der kræver indførelse af kapacitetstildeling ved den østrigsk-tyske grænse;
   offentliggjorde sin årlige markedsovervågningsrapport om de resterende hindringer for det indre marked for energi;

17.  glæder sig over, at agenturet anvender virknings- og resultatindikatorer til at måle sine resultater; beklager imidlertid, at der ikke er nogen systematisk forudgående vurdering for så vidt angår planlægning og kontrol og ingen systematisk efterfølgende vurdering til at måle resultater;

Interne kontroller

18.  bemærker, at der i 2016 blev foretaget en vurdering af effektiviteten af de 16 interne kontrolstandarder (ICS); bemærker, at følgende områder blev udpeget med henblik på at styrke de overordnede rammer for kontrol: IT-styring og -sikkerhed, forretningskontinuitet og dokumentforvaltning; bemærker, at agenturet har overholdt minimumskravene til alle underliggende kontrolstandarder; opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om de gennemførte foranstaltninger;

19.  bemærker med tilfredshed, at der i 2016 ikke blev konstateret nogen betydelige eller væsentlige svagheder i agenturets interne kontrolsystem;

Intern revision

20.  erfarer fra Revisionsrettens beretning, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision i maj 2016, som understregede et stort behov for at præcisere roller og ansvarsområder og at analysere arbejdsbyrden i indkøbsenheden for at sikre mere effektive processer og procedurer og i betydelig grad at forbedre planlægningen og overvågningen af indkøb; noterer sig, at agenturet og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger; erfarer fra agenturet, at ud af de seks anbefalinger er to "meget vigtige", og tre "vigtige" allerede blevet afsluttet, og at agenturet har planlagt at afslutte den sidste anbefaling inden oktober 2017; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet;

21.  noterer sig, at IAS gennemførte en fuldstændig risikovurdering samt en IT-risikovurdering i februar 2016; bemærker, at denne vurdering resulterede i en ny strategisk revisionsplan for agenturet for perioden 2017 til 2019, hvor der blev fastsat revisionsemner for den næste planlægningsperiode, og som førte til fem aktioner, som skulle være afsluttet ved udgangen af 2017; ser frem til agenturets rapport om IAS' revisioner i dets årlige aktivitetsrapport fra 2017;

o
o   o

22.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 113 af 30.3.2016, s. 169.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik