Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2174(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0074/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0074/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0134

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 58k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(4), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0074/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 25.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 25.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(4), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0074/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 25.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 25
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0074/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 15 872 582 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 40,89 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε νέα πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2014

1.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για την έδρα μεταξύ του Οργανισμού και της κυβέρνησης της Σλοβενίας προβλέπει την ίδρυση Ευρωπαϊκού Σχολείου στη χώρα· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, τέσσερα και πλέον έτη μετά την υπογραφή της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν έχει ακόμη ιδρυθεί·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 οδήγησαν σε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,11 %, που ανταποκρίνεται στον προγραμματισμένο στόχο του Οργανισμού και συνιστά αύξηση κατά 3,02 % σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 59,95 %, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 14,93 % σε σύγκριση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος για τον Τίτλο ΙII (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθαν στο πολύ υψηλό ποσό των 4 900 000 EUR (86 %), έναντι 1 400 000 EUR (59 %) το 2015· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω μεταφορές είχαν κυρίως σχέση με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), καθώς το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 4 700 000 EUR το 2016, σε σύγκριση με 1 100 000 EUR το 2015·

4.  σημειώνει, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ότι το υψηλό ποσοστό των μεταφορών οφείλεται στη χρονική στιγμή έναρξης του ετήσιου κύκλου των συμβάσεων που θεσπίστηκε το 2013, όταν ο Οργανισμός έλαβε σημαντικό συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το έργο REMIT στο τέλος του έτους· σημειώνει, ωστόσο, ότι εκτελέστηκε το μέγιστο δυνατό ποσοστό (100 %) των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2016 στο πλαίσιο του κεφαλαίου του προϋπολογισμού για τις δαπάνες REMIT· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θα αναλύσει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των διαχωριζόμενων πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙΙ· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την απόφαση που θα λάβει για το θέμα αυτό·

5.  σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το υψηλό ποσοστό των ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων (9,8 %) θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ανακριβούς δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Πολιτική προσωπικού

6.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2016, ο Οργανισμός απασχολούσε 112 υπαλλήλους, 60 έκτακτους υπαλλήλους (από τις 69 εγκεκριμένες θέσεις δυνάμει του προϋπολογισμού της Ένωσης), 26 συμβασιούχους υπαλλήλους, 4 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, 12 ασκούμενους, 8 προσωρινούς υπαλλήλους και 2 εμπειρογνώμονες από την Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας των ΗΠΑ· σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός έλαβε 15 πρόσθετες θέσεις για εκτάκτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι ο λόγος ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων αντιστοιχούσε σε 38 % γυναίκες προς 62 % άνδρες·

7.  παρατηρεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης των θέσεων εργασίας, το 75,20 % των θέσεων εργασίας του Οργανισμού είναι επιχειρησιακού χαρακτήρα, το 19,01 % αφορούν διοικητική υποστήριξη και συντονισμό και το 5,79 % είναι ουδέτερες·

8.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε ανά υπάλληλο για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 133,12 EUR και ότι το 2016 διοργανώθηκε ημερίδα εκτός έδρας για το προσωπικό· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι έξι ημέρες·

9.  χαιρετίζει την απόφαση που ενέκρινε το 2017 το διοικητικό συμβούλιο για την πρόληψη της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης· υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε καμία καταγγελία, μήνυση ή αναφορά σχετικά με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

11.  λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός συνέχισε το 2016 να εφαρμόζει τις πολιτικές του σε σχέση με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, όπως η πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τις πολιτικές του για την καταπολέμηση της απάτης και την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών στον Οργανισμό το 2016·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε στον ιστότοπό του όλες τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους·

13.  επικροτεί την απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2017, όσον αφορά την καθιέρωση μητρώου των συνεδριάσεων του διευθυντή του Οργανισμού με εξωτερικούς συμφεροντούχους· καλεί τον Οργανισμό να επιταχύνει τη διαδικασία προκειμένου να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το 2017·

14.  σημειώνει την παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο ενός μέλους για το οποίο εντοπίστηκε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τους λόγους άρνησης της πρόσβασης σε έγγραφο· αναμένει από τον Οργανισμό να χρησιμοποιεί με τον νομιμότερο και κανονικότερο τρόπο τη δυνατότητα να αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφο, διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Κύρια επιτεύγματα

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, δηλαδή ότι:

   άρχισε να παρακολουθεί πλήρως τη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σε ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·
   ενέκρινε απόφαση με την οποία απαιτείται η θέσπιση κατανομής δυναμικότητας στα σύνορα Αυστρίας–Γερμανίας·
   εξέδωσε την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της αγοράς σχετικά με τα εναπομείναντα εμπόδια στην εσωτερική αγορά ενέργειας·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί δείκτες αντικτύπου και δείκτες αποτελεσμάτων για τη μέτρηση των επιδόσεών του· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συστηματικές εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τον προγραμματισμό και τους ελέγχους, ούτε συστηματικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

18.  σημειώνει ότι το 2016 διενεργήθηκε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 16 προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ICS)· επισημαίνει ότι, με σκοπό την ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι τομείς: διακυβέρνηση και ασφάλεια στον τομέα των ΤΠ, επιχειρησιακή συνέχεια, διαχείριση εγγράφων· παρατηρεί ότι ο Οργανισμός συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις στις οποίες βασίζεται κάθε πρότυπο ελέγχου· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα·

19.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ή ουσιώδεις αδυναμίες όσον αφορά τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού το 2016·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  σημειώνει βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής συνέταξε έκθεση ελέγχου τον Μάιο του 2016, στην οποία υπογράμμιζε την έντονη ανάγκη αποσαφήνισης ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς και ανάλυσης του φόρτου εργασίας της μονάδας προμηθειών, προκειμένου οι διεργασίες και διαδικασίες να καταστούν αποδοτικότερες και να βελτιωθούν σημαντικά ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των προμηθειών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός και η IAS συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων· αναγνωρίζει βάσει πληροφοριών του Οργανισμού ότι, από τις έξι συστάσεις, δύο «πολύ σημαντικές» και τρεις «σημαντικές» έχουν ήδη κλείσει, και ότι ο Οργανισμός σχεδίαζε να κλείσει την τελευταία σύσταση τον Οκτώβριο του 2017· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα·

21.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε πλήρη εκτίμηση κινδύνου και εκτίμηση κινδύνου ΤΠ τον Φεβρουάριο του 2016· σημειώνει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις κατέληξαν σε νέο στρατηγικό σχέδιο λογιστικού ελέγχου για τον Οργανισμό για την περίοδο 2017 έως 2019, στο οποίο διατυπώθηκαν τα θέματα ελέγχου για την επόμενη περίοδο σχεδιασμού, και οδήγησαν σε πέντε δράσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017· αναμένει ενημέρωση από τον Οργανισμό σχετικά με τους ελέγχους της IAS στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2017·

o
o   o

22.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 113 της 30.3.2016, σ. 169.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου