Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2174(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0074/2018

Pateikti tekstai :

A8-0074/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.29

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0134

Priimti tekstai
PDF 424kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0074/2018),

1.  patvirtina Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 25.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 25.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0074/2018),

1.  pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 25.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 25.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2174(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0074/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu dar labiau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo sampratą ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas buvo 15 872 582 EUR, t. y. 40,89 proc. didesnis nei 2015 m.; kadangi iš esmės Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto; kadangi padidėjimą lėmė naujos papildomos užduotys, kuriomis išplečiami Agentūros įgaliojimai, įskaitant energijos vidaus rinkos sukūrimą;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  primena, kad, remiantis Agentūros ir Slovėnijos vyriausybės susitarimu dėl būstinės, Europos mokykla turi būti įkurta Slovėnijoje; tačiau apgailestauja dėl to, kad, praėjus daugiau nei ketveriems metams po susitarimo, Europos mokykla nebuvo įkurta;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,11 proc., taigi buvo pasiektas Agentūros planuotas rodiklis ir jis yra 3,02 proc. didesnis nei 2015 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 59,95 proc., t. y. 14,93 proc. mažesnis nei 2015 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimo lygis buvo didelis – 4 900 000 EUR (86 proc.), palyginti su 1 400 000 EUR (59 proc.) 2015 m.; taip pat pažymi, kad šie perkėlimai daugiausia susiję su ilgalaikiu Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1227/2011(2) įgyvendinimo pobūdžiu ir 2016 m. jie siekė 4 700 000 EUR, o 2015 m. –1 100 000 EUR;

4.  remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad aukštas perkėlimų lygis atsirado dėl 2013 m. nustatyto kasmetinio sutarčių sudarymo ciklo tvarkaraščio, kai metų pabaigoje Agentūra gavo didžiąją REMIT projektui skirtų papildomų biudžeto lėšų dalį; tačiau pažymi, kad 2016 finansinių metų biudžeto REMIT išlaidų skyriuje įsipareigojimų asignavimai buvo maksimaliai įgyvendinti – 100 proc.; pažymi, kad Agentūra išanalizuos galimybę naudoti diferencijuotus biudžeto asignavimus pagal III antraštinę dalį; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo klausimu priimtą sprendimą;

5.  pažymi, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie tai informuoja Audito Rūmus; vis dėlto pabrėžia, kad didelė panaikintų perkeltų asignavimų dalis (9,8 proc.) galėtų būti laikoma rodikliu, kad biudžetas buvo suplanuotas netiksliai;

Personalo politika

6.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Agentūra buvo įdarbinusi 112 darbuotojų, 60 laikinai priimtų tarnautojų (iš 69 Sąjungos biudžete patvirtintų pareigybių), 26 sutartininkus, 4 deleguotuosius nacionalinius ekspertus, 12 stažuotojų, 8 laikinus darbuotojus ir 2 ekspertus iš JAV Federalinės energetikos reguliavimo komisijos; pažymi, kad 2016 m. Agentūra gavo 15 papildomų laikinai priimtų tarnautojų pozicijų; pažymi, kad lyčių pusiausvyros rodiklis buvo 38 proc. moterų ir 62 proc. vyrų darbuotojų;

7.  remdamasis atlikta pareigybių peržiūra, pastebi, kad 75,20 proc. Agentūros etatų sudaro operatyvinio pobūdžio pareigybės,19,01 proc. – administracinės pagalbos ir koordinavimo ir 5,79 proc. – neutralaus pobūdžio pareigybės;

8.  akcentuoja, kad į Agentūros personalo politiką turėtų būti įtraukta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; pažymi, kad vienam darbuotojui su gerove susijusiai veiklai skirtos biudžeto lėšos siekia 133,12 EUR ir kad 2016 m. buvo organizuota darbuotojų išvyka; pastebi, kad vieno darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogos vidutiniškai trunka šešias dienas;

9.  palankiai vertina 2017 m. valdybos priimtą nuomonę dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos; remia mokomuosius ir informacinius posėdžius, organizuojamus siekiant padidinti darbuotojų informuotumą;

10.  palankiai vertina tai, kad Agentūra negavo jokių skundų, prieš ją nebuvo pradėtas civilinis procesas ar pranešta atvejų, susijusių su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu 2016 m.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

11.  pripažįsta, kad 2016 m. Agentūra toliau įgyvendino su etika ir sąžiningumu susijusią politiką, pvz., interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką, taip pat kovos su sukčiavimu ir informavimo apie pažeidimą politiką; pažymi, kad 2016 m. Agentūroje nebuvo informavimo apie pažeidimą atvejų;

12.  pažymi, kad Agentūra savo svetainėje paskelbė visų Reguliavimo valdybos narių ir pakaitinių narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus;

13.  palankiai vertina 2017 m. lapkričio mėn. įsigaliojusį sprendimą dėl Agentūros direktoriaus susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registro vedimo; ragina Agentūrą paspartinti procesą, kad jis būtų įvertintas 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

14.  atkreipia dėmesį į valdybos nario, kuriam buvo nustatytas galimas interesų konfliktas, mandato atsisakymą;

15.  atkreipia dėmesį į atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais pagrindimus; tikisi, kad Agentūra, užtikrindama konfidencialių duomenų ar asmens duomenų apsaugą, kuo labiau teisėtu ir tinkamu būdu naudojasi galimybe atsisakyti leisti susipažinti su dokumentu;

Pagrindiniai pasiekimai

16.  palankiai vertina tris pagrindinius Agentūros pasiekimus 2016 m., t. y. tai, kad ji:

   pradėjo visapusiškai stebėti prekybą didmeniniais energetikos produktais visoje Sąjungoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011;
   priėmė sprendimą, pagal kurį reikalaujama pradėti taikyti pajėgumų paskirstymo procedūrą prie Austrijos ir Vokietijos sienos;
   paskelbė savo metinę rinkos stebėsenos ataskaitą dėl likusių energijos vidaus rinkos kliūčių;

17.  palankiai vertina tai, kad vertindama savo veiklos rezultatus Agentūra naudoja poveikio rodiklius ir rezultatų rodiklius; tačiau apgailestauja dėl to, kad neatliekami sistemingi ex ante vertinimai planavimo ir kontrolės srityje ir sistemingi ex post veiklos rezultatų vertinimai;

Vidaus kontrolė

18.  pažymi, kad 2016 m. buvo atliktas 16 vidaus kontrolės standartų veiksmingumo vertinimas; pažymi, kad, siekiant sustiprinti kontrolės aplinką, buvo nustatytos šios sritys: IT valdymas ir saugumas, veiklos tęstinumas, dokumentų valdymas; pažymi, kad Agentūra laikosi visų kontrolės standartų minimalių reikalavimų; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie įgyvendintas priemones;

19.  su džiaugsmu pažymi, kad 2016 m. Agentūros vidaus kontrolės standartuose nebuvo nustatyta jokių reikšmingų ar esminių trūkumų;

Vidaus auditas

20.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2016 m. gegužės mėn. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) parengė audito ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad iš tiesų būtina patikslinti viešųjų pirkimų skyriaus funkcijas ir atsakomybę bei išnagrinėti jo darbo krūvį, siekiant padidinti procesų ir procedūrų efektyvumą ir reikšmingai pagerinti viešųjų pirkimų planavimą ir stebėseną; pažymi, kad Agentūra ir VAT susitarė dėl taisomųjų veiksmų plano; remdamasis Agentūros informacija konstatuoja, kad iš šešių rekomendacijų jau įgyvendintos dvi labai svarbios ir trys svarbios rekomendacijos ir kad Agentūra planavo paskutinę rekomendaciją įgyvendinti iki 2017 m. spalio mėn.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taikytas priemones;

21.  pažymi, kad 2016 m. vasario mėn. VAT atliko visapusišką rizikos vertinimą ir IT rizikos vertinimą; pažymi, kad po vertinimo parengtas naujas Agentūros 2017–2019 m. strateginis audito planas, kuriame suformuluotos audito temos kitam planavimo laikotarpiui ir nustatyti penki veiksmai, kuriuos buvo reikalaujama įvykdyti iki 2017 m. pabaigos; laukia Agentūros ataskaitų dėl VAT auditų jos 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje;

o
o   o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 113, 2016 3 30, p. 169.
(2) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika