Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2174(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0074/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0074/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.29

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0134

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 53k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2174(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(4), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0074/2018),

1.  sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 25. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 25. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2174(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(4), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0074/2018),

1.  apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 25. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 25. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2174(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0074/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem(1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 15 872 582, proti, par 40,89 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta; tā kā šā palielinājuma iemesls bija Aģentūras jaunie papildu pienākumi, kas paplašināja tās pilnvaras, tostarp iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšana;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atgādina, ka saskaņā ar mītnes nolīgumu, ko Aģentūra noslēgusi ar Slovēnijas valdību, Slovēnijā ir plānots izveidot Eiropas skolu; tomēr pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā četrus gadus pēc šā nolīguma noslēgšanas skola vēl nav izveidota;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,11 %, sasniedzot Aģentūras plānoto mērķrādītāju un panākot 3,02 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2015. gadu; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 59,95 %, t. i., par 14,93 % zemāks nekā 2015. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) pārnesumu līmenis bija ļoti augsts, t. i., EUR 4 900 000 (86 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, salīdzinājumā ar EUR 1 400 000 (59 %) 2015. gadā; turklāt norāda, ka minētie pārnesumi galvenokārt bija saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1227/2011(2) ilgo īstenošanu, proti, EUR 4 700 000 2016. gadā un attiecīgi EUR 1 100 000 2015. gadā;

4.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto atbildi pieņem zināšanai, ka augsto pārnesumu līmeni ir radījis ikgadējais līgumcikla grafiks, kas tika izveidots 2013. gadā, kad Aģentūra gada beigās saņēma ievērojamu REMIT projektam atvēlēto papildu budžetu; tomēr norāda, ka saistību apropriācijas 2016. finanšu gadam budžeta nodaļā, kas veltīta REMIT izdevumiem, tika izpildītas maksimālajā 100 % apmērā; pieņem zināšanai, ka Aģentūra veiks analīzi par diferencēto budžeta apropriāciju īstenošanu III sadaļā; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā jautājumā pieņemto lēmumu;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai; tomēr norāda, ka augsto atcelto pārnesumu īpatsvaru (9,8 %) var uzskatīt par apliecinājumu nepareizai budžeta plānošanai;

Personāla politika

6.  konstatē, ka Aģentūrā 2016. gada beigās strādāja 112 darbinieki, 60 pagaidu darbinieki (no 69 štata vietām, kas ir atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), 26 līgumdarbinieki, 4 norīkotie valstu eksperti, 12 stažieri, 8 pagaidu darbinieki un 2 eksperti no ASV Federālās Enerģētikas regulatīvās komisijas; norāda, ka Aģentūrai 2016. gadā piešķīra 15 papildu pagaidu darbinieku štata vietas; norāda, ka dzimumu attiecība Aģentūras darbinieku vidū bija šāda — 38 % sieviešu un 62 % vīriešu;

7.  konstatē, ka saskaņā ar darba pienākumu pārbaudes rezultātiem 75,20 % no Aģentūras darbvietām bija paredzētas pamatdarbībai, 19,01 % — administratīvajam atbalstam un 5,79 % bija neitrālas;

8.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; norāda, ka labjutības pasākumiem veltītais budžets sasniedz EUR 133,12 uz vienu darbinieku un ka 2016. gadā tika organizēta atbūtnes diena; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir sešas dienas;

9.  atzinīgi vērtē to, ka valde 2017. gadā pieņēma lēmumu par psiholoģiski un seksuāli aizskarošas izturēšanās novēršanu; atbalsta apmācību un informatīvos pasākumus, kas tika organizēti, lai palielinātu personāla informētību šajā jomā;

10.  atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

11.  atzīst, ka Aģentūra 2016. gadā turpināja īstenot politikas virzienus, kas saistīti ar ētiku un integritāti, piemēram, politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā arī krāpšanas apkarošanas un trauksmes celšanas politiku; norāda, ka 2016. gadā Aģentūrā nav reģistrēti trauksmes celšanas gadījumi;

12.  norāda, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicēja Regulatoru padomes locekļu un viņu aizstājēju interešu deklarācijas un CV;

13.  atzinīgi vērtē lēmumu par Aģentūras direktora sanāksmju ar ārējām ieinteresētajām personām reģistra ieviešanu, kas stājās spēkā 2017. gada novembrī; aicina Aģentūru paātrināt novērtēšanas procesu 2017. gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras laikā;

14.  pieņem zināšanai, ka viens valdes loceklis ir atkāpies no amata, jo attiecībā uz viņu ir konstatēts iespējams interešu konflikts;

15.  pieņem zināšanai atteikuma piekļūt dokumentam pamatojumu; sagaida, ka Aģentūru pēc iespējas mazāk izmantos iespēju atteikt piekļuvi dokumentiem, vienlaikus aizsargājot konfidenciālus un personas datus;

Galvenie sasniegumi

16.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

   sāka pilnībā uzraudzīt vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību visā Savienībā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011;
   pieņēma lēmumu, ar ko pieprasa ieviest jaudas sadali uz Austrijas un Vācijas robežas;
   nāca klajā ar ikgadējo tirgus uzraudzības ziņojumu par atlikušajiem šķēršļiem, kas kavē iekšējā enerģijas tirgus izveidi;

17.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra sava snieguma mērīšanai izmanto ietekmes rādītājus un darbības rezultātu rādītājus; tomēr pauž nožēlu, ka netiek veikti sistemātiski ex ante novērtējumi attiecībā uz plānošanu un kontroli un sistemātiski snieguma ex post novērtējumi;

Iekšējā kontrole

18.  konstatē, ka 2016. gadā tika veikts 16 iekšējās kontroles standartu (IKS) efektivitātes novērtējums; norāda, ka kontroles sekmēšanas nolūkā tika apzinātas šādas jomas: IT pārvaldība, IT drošība, darbības nepārtrauktība un dokumentu pārvaldība; norāda, ka Aģentūra ir nodrošinājusi atbilstību visu iekšējās kontroles standartu (IKS) minimālajām prasībām; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par īstenotajiem pasākumiem;

19.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. gadā nav atklātas nozīmīgas vai būtiskas nepilnības Aģentūras iekšējās kontroles standartos (IKS);

Iekšējā revīzija

20.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada maijā sagatavoja revīzijas ziņojumu, kurā uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi precizēt uzdevumus un pienākumus un analizēt iepirkuma struktūrvienības darba slodzi, lai panāktu efektīvākus procesus un procedūras un ievērojami uzlabotu iepirkumu plānošanu un uzraudzību; norāda, ka Aģentūra un IAS vienojās par koriģējošas rīcības plānu; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka no sešiem ieteikumiem divi „ļoti svarīgi” un trīs „svarīgi” jau ir īstenoti un ka Aģentūra līdz 2017. gada oktobrim plāno īstenot pēdējo ieteikumu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajiem pasākumiem;

21.  norāda, ka IAS 2016. gada februārī veica pilnu riska novērtējumu un IT riska novērtējumu; norāda, ka minētā novērtējuma rezultātā tika izstrādāts jauns Aģentūras stratēģiskais revīzijas plāns 2017.–2019. gadam, kurā formulēti revīzijas jautājumi nākamajam plānošanas periodam un izvirzīti pieci pasākumi, kuru īstenošana jāpabeidz līdz 2017. gada beigām; sagaida, ka Aģentūra savā 2017. gada darbības pārskatā ziņos par šīm IAS veiktajām revīzijām;

o
o   o

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 113, 30.3.2016., 169. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika