Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2174(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0074/2018

Teksty złożone :

A8-0074/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.29

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0134

Teksty przyjęte
PDF 607kWORD 53k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (2017/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0074/2018),

1.  udziela dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 25.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 25.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (2017/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0084/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0074/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 25.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 25.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (2017/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0074/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 15 872 582 EUR, co stanowi wzrost o 40,89 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii; mając na uwadze, że większy budżet był wynikiem powierzenia Agencji nowych dodatkowych zadań stanowiących rozszerzenie jej mandatu, z których jednym było zadanie ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  przypomina, że zgodnie z porozumieniem w sprawie siedziby zawartym pomiędzy Agencją a rządem słoweńskim w Słowenii ma powstać szkoła europejska; ubolewa jednak nad tym, że ponad cztery lata po podpisaniu porozumienia wciąż jej nie utworzono;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,11 %, co oznacza osiągnięcie planowanego celu Agencji i stanowi wzrost o 3,02 % w porównaniu z 2015 r.; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 59,95 %, co oznacza spadek o 14,93 % w porównaniu z rokiem 2015;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału przeniesienia w tytule III (wydatki operacyjne) były bardzo wysokie i wyniosły 4 900 000 EUR (86 %) w środkach, na które zaciągnięto zobowiązania, w porównaniu z 1 400 000 EUR (59 %) w roku 2015; zauważa ponadto, że przeniesienia te były związane przede wszystkim z długoterminowym charakterem procesu wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011(2), na co w 2016 r. przeznaczono 4 700 000 EUR w porównaniu z 1 100 000 EUR w 2015 r.;

4.  na podstawie odpowiedzi Agencji odnotowuje, że wysoki poziom przeniesień wynika z terminów rocznego cyklu kontraktowego, który ustanowiono w 2013 r., kiedy to Agencja otrzymała pod koniec roku znaczne dodatkowe środki budżetowe na projekt REMIT; zauważa jednak, że środki na zobowiązania na rok budżetowy 2016 r. w ramach rozdziału budżetu dotyczącego wydatków na REMIT wykorzystano na maksymalnym poziomie 100 %; odnotowuje, że Agencja przeanalizuje wykonanie zróżnicowanych środków budżetowych w tytule III; wzywa Agencję, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o decyzji podjętej w tej sprawie;

5.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez daną agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi; podkreśla jednak, że wysoki odsetek anulowanych przeniesień (9,8 %) można uznać za oznakę niedokładnego planowania budżetowego;

Polityka kadrowa

6.  zauważa, że pod koniec 2016 r. Agencja zatrudniała 112 pracowników, 60 pracowników zatrudnionych na czas określony (z 69 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii), 26 pracowników kontraktowych, 4 oddelegowanych ekspertów krajowych, 12 stażystów, 8 pracowników tymczasowych i 2 ekspertów z Federalnej Komisji Regulacji Energetyki; zwraca uwagę, że z 2016 r. Agencja otrzymała 15 dodatkowych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony; zauważa, że wskaźnik równowagi płci wyniósł 38 % kobiet wobec 62 % mężczyzn;

7.  zauważa, że zgodnie z analizą zatrudnienia 75,20 % stanowisk w Agencji miało charakter operacyjny, 19,01 % przypadało na wsparcie administracyjne i koordynację, a 5,79 % miało charakter neutralny;

8.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Agencji; zauważa, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi 133,12 EUR na jednego pracownika oraz że w 2016 r. zorganizowano posiedzenie wyjazdowe dla pracowników; zauważa, że średnia długość zwolnienia chorobowego na jednego pracownika wynosi sześć dni;

9.  z zadowoleniem przyjmuje przyjętą w 2017 r. przez radę administracyjną decyzję w sprawie zapobiegania nękaniu psychicznemu i wykorzystywaniu seksualnemu; popiera szkolenia i sesje informacyjne organizowane w celu zwiększenia świadomości pracowników;

10.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Agencji nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto postępowań sądowych ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

11.  odnotowuje, że w 2016 r. Agencja nadal realizowała swoje strategie polityczne związane z etyką i uczciwością, takie jak polityka w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, a także polityka zwalczania nadużyć finansowych i polityka dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości; odnotowuje, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnych przypadków sygnalizowania nieprawidłowości w Agencji;

12.  zwraca uwagę, że Agencja opublikowała wszystkie deklaracje interesów i życiorysy członków rady organów regulacyjnych i ich zastępców na swojej stronie internetowej;

13.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję, która weszła w życie w listopadzie 2017 r., dotyczącą wprowadzenia rejestru posiedzeń dyrektora Agencji z podmiotami zewnętrznymi; wzywa Agencję do przyspieszenia tego procesu, aby mógł zostać oceniony w procedurze udzielenia absolutorium za rok 2017;

14.  przyjmuje do wiadomości, że jeden z członków rady administracyjnej, w odniesieniu do którego stwierdzono potencjalny konflikt interesów, zrezygnował ze stanowiska;

15.  przyjmuje do wiadomości uzasadnienie odmowy udzielenia dostępu do dokumentu; oczekuje, że Agencja skorzysta w jak najbardziej prawidłowy i zgodny z prawem sposób z możliwości odmowy dostępu do dokumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych poufnych i osobowych;

Główne osiągnięcia

16.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

   zaczęła ona w pełni monitorować handel produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym w całej Unii zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1227/2011;
   przyjęła decyzję wymagającą wprowadzenia alokacji zdolności przesyłowych na granicy austriacko-niemieckiej;
   wydała roczne sprawozdanie z monitorowania rynku na temat utrzymujących się barier na wewnętrznym rynku energii;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja wykorzystuje wskaźniki oddziaływania i wskaźniki wyników do mierzenia osiąganych wyników; ubolewa jednak, że nie dokonuje się systematycznych ocen ex ante w odniesieniu do planowania i kontroli, ani systematycznych ocen ex post w celu mierzenia wyników;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

18.  odnotowuje, że w 2016 r. przeprowadzono ocenę skuteczności 16 standardów kontroli wewnętrznej; zauważa, że z myślą o wzmocnieniu środowiska kontroli określono następujące obszary: zarządzanie i bezpieczeństwo IT, ciągłość działania, zarządzanie dokumentami; zauważa, że Agencja spełnia minimalne wymogi dla każdego ze standardów kontroli; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożonych środkach;

19.  odnotowuje z uznaniem, że w 2016 r. nie stwierdzono żadnego znaczącego lub istotnego niedociągnięcia w zakresie standardów kontroli wewnętrznej Agencji;

Audyt wewnętrzny

20.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) sporządziła w maju 2016 r. sprawozdanie z audytu, w którym podkreśliła, jak bardzo potrzebne jest wyjaśnienie ról i obowiązków oraz przeprowadzenie analizy obciążenia pracą komórki ds. zamówień w celu osiągnięcia bardziej wydajnych procesów i procedur oraz w celu znaczącej poprawy planowania i monitorowania zamówień; zauważa, że Agencja i IAS uzgodniły plan dotyczący działań naprawczych; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że spośród sześciu zaleceń dwa „bardzo ważne" i trzy „ważne” zostały już zrealizowane i że Agencja planowała zrealizować ostatnie zalecenie do października 2017 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożonych środkach;

21.  przyjmuje do wiadomości, że w lutym 2016 r. IAS dokonała pełnej oceny ryzyka i oceny ryzyka w zakresie systemów informatycznych; zauważa, że w wyniku tej oceny opracowano nowy strategiczny plan audytu dla Agencji na lata 2017–2019, w którym określono tematy audytu w następnym okresie planowania, a także wyznaczono pięć działań, które miały zostać zakończone do końca 2017 r.; oczekuje na sprawozdanie Agencji na temat audytów przeprowadzonych przez IAS, które będzie stanowić część rocznego sprawozdania z działalności za rok 2017;

o
o   o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 169.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności