Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2174(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0074/2018

Texte depuse :

A8-0074/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.29

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0134

Texte adoptate
PDF 349kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0074/2018),

1.  acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 25.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 25.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0074/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 25.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 25.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0074/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 15 872 582 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 40,89 % comparativ cu 2015; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii; întrucât această creștere s-a datorat unor noi sarcini ce au venit în completarea mandatului său, inclusiv finalizarea pieței interne a energiei;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  reamintește că, în temeiul acordului privind sediul încheiat între Agenție și guvernul sloven, în Slovenia va fi înființată o Școală europeană; regretă, totuși, că, după mai bine de patru ani de la încheierea acordului, această școală încă nu există;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,11 %, fiind astfel realizat obiectivul preconizat de Agenție; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 3,02 % față de 2015; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 59,95 %, ceea ce reprezintă o scădere de 14,93 % în comparație cu 2015;

Angajamente și reportări

3.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul III (cheltuieli operaționale), suma reportată a fost foarte ridicată, situându-se la 4 900 000 EUR (86 %) din creditele angajate, în comparație cu 1 400 000 EUR (59 %) în 2015; constată, de asemenea, că respectivele reportări au fost legate în principal de durata îndelungată de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(2), cu suma de 4 700 000 EUR în 2016, în comparație cu 1 100 000 EUR în 2015;

4.  constată, pe baza răspunsului Agenției, că nivelul ridicat al reportărilor se datorează calendarului aferent ciclului contractual anual stabilit în 2013, când Agenția a primit la sfârșitul exercițiului un buget suplimentar semnificativ pentru proiectul REMIT; observă însă că creditul de angajament pentru exercițiul financiar 2016 de la capitolul bugetar referitor la cheltuielile REMIT a fost executat la nivelul maxim de 100 %; observă că Agenția va analiza introducerea creditelor bugetare diferențiate pentru titlul III; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la decizia luată în această privință;

5.  subliniază că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții; subliniază, cu toate acestea, că procentul ridicat de reportări anulate (9,8 %) ar putea fi considerat un semn de inexactitate în planificarea bugetară;

Politica de personal

6.  ia act de faptul că Agenția avea, la sfârșitul lui 2016, 112 angajați, 60 de agenți temporari (dintre cele 69 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii), 26 de agenți contractuali, 4 experți naționali detașați, 12 stagiari, 8 angajați interimari și 2 experți din cadrul Comisiei Federale de Reglementare Energetică a Statelor Unite; constată că Agenția a primit 15 posturi suplimentare de agenți temporari în 2016; ia act de faptul că, raportul dintre numărul de femei și bărbați a fost de 38 % femei și 62 % bărbați;

7.  constată, în urma unui exercițiu de evaluare a posturilor, că 75,20 % dintre posturile Agenției sunt operaționale, 19,01 % sunt în domeniul asistenței administrative și al coordonării, iar 5,79 % sunt neutre;

8.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Agenției; ia act de faptul că bugetul cheltuit pe activități referitoare la bunăstarea personalului se ridică la 133,12 EUR și că o zi de activități externe a personalului a fost organizată în 2016; constată că numărul mediu de zile de concediu medical pe membru al personalului este de șase zile;

9.  salută decizia consiliului de administrație adoptată în 2017 privind prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale; sprijină sesiunile de formare și informare organizate pentru a crește gradul de conștientizare a personalului;

10.  apreciază faptul că Agenția nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

11.  ia act de faptul că Agenția a continuat în 2016 să pună în aplicare politicile sale legate de etică și integritate, cum ar fi politica privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și politicile sale de combatere a fraudelor și de semnalare a neregulilor; ia act de faptul că nu au existat cazuri de semnalare a neregulilor în cadrul Agenției în 2016;

12.  constată că Agenția a publicat toate CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare și ale supleanților acestora pe site-ul său internet;

13.  salută decizia, care a intrat în vigoare în noiembrie 2017, cu privire la introducerea unui registru al reuniunilor directorului Agenției cu părțile interesate externe; invită Agenția să accelereze procesul care urmează să fie evaluat în cadrul procedurii de descărcare de gestiune 2017;

14.  ia act de demisia din consiliul de administrație a unui membru, în cazul căruia a fost identificat un potențial conflict de interese;

15.  ia act de motivele de refuz al accesului la un document; se așteaptă ca Agenția să utilizeze, în cel mai legal mod și cu respectarea procedurilor în vigoare, posibilitatea de a refuza accesul la document, protejând în același timp datele confidențiale sau cu caracter personal;

Principalele realizări

16.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

   a început să monitorizeze în totalitate tranzacțiile cu produse energetice angro în întreaga Uniune în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011;
   a adoptat o decizie prin care solicită introducerea de alocare a capacităților la frontiera austro-germană;
   a emis Raportul său anual de monitorizare a pieței cu privire la obstacolele rămase în calea bunei funcționări a pieței interne a energiei;

17.  salută faptul că Agenția utilizează indicatori de impact și indicatori de rezultat pentru a măsura performanța; regretă, totuși, faptul că nu există evaluări sistematice ex-ante pentru planificare și controale, și nici evaluări sistematice ex-post pentru măsurarea performanței;

Controalele interne

18.  ia act de faptul că o evaluare a eficacității celor 16 standarde de control intern (SCI) a fost realizată în 2016; ia act de faptul că, în vederea consolidării mediului de control, au fost identificate următoarele domenii: guvernanța și securitatea IT, continuitatea activității, gestiunea documentelor; ia act de faptul că Agenția a îndeplinit cerințele minime ale tuturor standardelor de control; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile puse în aplicare;

19.  constată cu satisfacție că, în 2016, nu au devenit evidente deficiențe semnificative în SCI ale Agenției;

Auditul intern

20.  constată din raportul Curții că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un raport de audit în mai 2016 în care a subliniat nevoia imperioasă de a fi clarificate rolurile și responsabilitățile și de a se analiza volumul de lucru din cadrul echipei responsabile de achiziții pentru a se spori eficiența proceselor și a procedurilor și a se îmbunătăți în mod semnificativ planificarea și monitorizarea achizițiilor; observă că Agenția și IAS au convenit asupra unui plan de acțiuni corective; constată din informațiile furnizate de Agenție că, dintre cele șase recomandări, două recomandări „foarte importante” și trei „importante” au fost deja închise și că Agenția a planificat închiderea ultimei recomandări până în octombrie 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate;

21.  constată că IAS a realizat o evaluare completă a riscurilor și a riscurilor informatice în februarie 2016; ia act de faptul că această evaluare a avut ca rezultat un nou plan strategic de audit pentru Agenție pentru perioada cuprinsă între 2017 și 2019, formulând subiectele de audit pentru următoarea perioadă de planificare și a condus la cinci acțiuni care trebuiau să fie finalizate până la sfârșitul anului 2017; așteaptă cu interes rapoartele Agenției privind auditurile IAS incluse în raportul său anual de activitate pe 2017;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 113, 30.3.2016, p. 169.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate