Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2174(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2018

Predkladané texty :

A8-0074/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.29

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0134

Prijaté texty
PDF 360kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 (2017/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0074/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 (2017/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0074/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 25.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 (2017/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0074/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 sumu 15 872 582 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 40,89 % v porovnaní s rokom 2015; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie, keďže zvýšenie bolo odôvodnené novými dodatočnými úlohami, ktorými sa rozšíril jej mandát, vrátane dokončenia vnútorného trhu s energiou;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  pripomína, že podľa zmluvy o sídle agentúry uzavretej medzi agentúrou a slovinskou vládou má byť v Slovinsku zriadená Európska škola; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že ani po viac než štyroch rokoch od podpísania zmluvy Európska škola zriadená nebola;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,11 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 3,02 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 59,95 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 14,93 %;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) boli veľmi vysoké a predstavovali 4 900 000 EUR (86 %) viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 1 400 000 EUR (59 %) v roku 2015; ďalej konštatuje, že tieto prenosy súviseli najmä s dlhodobou povahou vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011(2), pričom v roku 2016 boli na úrovni 4 700 000 EUR a v roku 2015 na úrovni 1 100 000 EUR;

4.  na základe odpovede agentúry konštatuje, že vysoká miera prenosov sa pripisuje načasovaniu ročného cyklu zmlúv, ktoré bolo zavedené v roku 2013, keď agentúra na konci daného roku dostala značný dodatočný rozpočet na projekt REMIT; poznamenáva však, že viazané rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok 2016 v rozpočtovej kapitole na výdavky na projekt REMIT sa implementovali v maximálnej miere, t. j. na 100 %; berie na vedomie, že agentúra vykoná analýzu využívania diferencovaných rozpočtových prostriedkov v prípade hlavy III; vyzýva agentúru, aby o prijatom rozhodnutí informovala orgán udeľujúci absolutórium;

5.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov; poukazuje však na to, že vysoký podiel zrušených prenosov (9,8 %) by sa mohol javiť ako znak nepresného rozpočtového plánovania;

Personálna politika

6.  konštatuje, že agentúra ku koncu roka 2016 zamestnávala 112 zamestnancov, 60 dočasných zamestnancov (zo 69 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), 26 zmluvných zamestnancov, 4 vyslaných národných expertov, 12 stážistov, 8 dočasných zamestnancov a 2 expertov z Federálnej komisie pre energetickú reguláciu; pripomína, že agentúra v roku 2016 dostala dodatočných 15 miest pre dočasných zamestnancov; poznamenáva, že pomer rodovej vyváženosti zamestnancov bol 38 % žien k 62 % mužov;

7.  konštatuje, že na základe výsledkov preverovania pracovných miest je 75,20 % pracovných miest agentúry sústredených v operačnej oblasti, 19,01 % v oblasti administratívnej podpory a koordinácie a 5,79 % v činnostiach, ktoré sa považujú za neutrálne;

8.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky agentúry; konštatuje, že rozpočet na zamestnanca na zdraviu prospešné aktivity predstavoval 133,12 EUR a že v roku 2016 sa uskutočnil teambuilding mimo pracoviska; poznamenáva, že priemerný počet dní nemocenskej dovolenky na zamestnanca bol šesť dní;

9.  víta rozhodnutie správnej rady prijaté v roku 2017 o predchádzaní psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu; podporuje vzdelávanie a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov;

10.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra sa v roku 2016 nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

11.  berie na vedomie, že agentúra v roku 2016 naďalej vykonáva svoje politiky týkajúce sa etiky a integrity, ako napríklad politiky v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov, ako aj boja proti podvodom a v oblasti ochrany oznamovateľov nekalých praktík; berie na vedomie, že v agentúre v roku 2016 neboli zaznamenané žiadne prípady oznamovania takýchto praktík;

12.  berie na vedomie, že agentúra zverejnila všetky vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov rady regulačných orgánov a ich náhradníkov na svojej webovej stránke;

13.  víta rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť v novembri 2017, pokiaľ ide o zavedenie registra schôdzí riaditeľa agentúry s vonkajšími zainteresovanými stranami; vyzýva agentúru, aby urýchlila proces, ktorý sa má hodnotiť v postupe udeľovania absolutória za rok 2017;

14.  berie na vedomie odstúpenie člena správnej rady, v prípade ktorého bol zistený možný konflikt záujmov;

15.  berie na vedomie dôvody zamietnutia prístupu k dokumentom; očakáva od agentúry, že čo najzákonnejším a najpravidelnejším spôsobom bude využívať možnosť odmietnuť prístup k dokumentu a zároveň chrániť dôverné alebo osobné údaje;

Hlavné úspechy

16.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra identifikovala v roku 2016, konkrétne:

   v plnej miere začala monitorovať obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi v celej Únii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1227/2011;
   prijala rozhodnutie, ktoré si vyžaduje zavedenie prideľovania kapacity na rakúsko–nemeckej hranici;
   vydala svoju výročnú správu o monitorovaní trhu zameranú na zostávajúce prekážky na vnútornom trhu s energiou;

17.  víta skutočnosť, že agentúra využíva ukazovatele vplyvu a ukazovatele výsledkov na meranie svojej výkonnosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že neexistujú žiadne systematické posúdenia ex ante pre plánovanie a kontroly, ani systematické posúdenia ex post na meranie výkonnosti;

Vnútorné kontroly

18.  berie na vedomie, že v roku 2016 sa uskutočnilo hodnotenie efektívnosti 16 noriem vnútornej kontroly (ICS); konštatuje, že s cieľom posilniť kontrolné prostredie boli identifikované nasledujúce oblasti: riadenie a bezpečnosť IT, kontinuita činnosti, správa dokumentov; konštatuje, že agentúra plní minimálne požiadavky týkajúce sa každej normy kontroly; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o vykonaných opatreniach;

19.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 sa neprejavili žiadne významné alebo závažné nedostatky systému vnútornej kontroly agentúry;

Vnútorný audit

20.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal v máji 2016 správu z auditu, v ktorej poukázal na výraznú potrebu objasniť úlohy a zodpovednosti a analyzovať pracovné zaťaženie na oddelení obstarávania s cieľom dosiahnuť efektívnejšie procesy a postupy a výrazne zlepšiť plánovanie verejného obstarávania a monitorovanie; berie na vedomie, že agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; berie na vedomie informáciu agentúry, že zo šiestich odporúčaní sú už dve „veľmi dôležité“ a tri „dôležité“ uzavreté, a že agentúra plánovala uzavrieť posledné odporúčanie do októbra 2017; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o prijatých opatreniach;

21.  berie na vedomie, že IAS vo februári 2016 vykonal úplné posúdenie rizika a posúdenie rizík v oblasti IT; konštatuje, že tieto posúdenia viedli k prijatiu nového strategického plánu auditov agentúry na obdobie rokov 2017 – 2019, formulovaniu tém auditu na ďalšie plánovacie obdobie a piatich opatrení, ktoré mali byť dokončené do konca roka 2017; očakáva informácie agentúry o auditoch IAS vo výročnej správe o činnosti agentúry za rok 2017;

o
o   o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 169.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia