Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2174(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0074/2018

Predložena besedila :

A8-0074/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.29

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0134

Sprejeta besedila
PDF 344kWORD 53k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
P8_TA(2018)0134A8-0074/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 (2017/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4) in zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 25.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 25.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 (2017/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0084/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4) in zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 25.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 25.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 (2017/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0074/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljevanjem besedilu: agencija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 15 872 582 EUR, kar je 40,89 % več kot leta 2015; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije; ker je bilo to povečanje posledica novih dodatnih nalog zaradi razširitve mandata agencije, vključno z dokončno vzpostavitvijo notranjega energetskega trga;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.  opominja, da bo v Sloveniji v skladu s sporazumom o sedežu med agencijo in slovensko vlado ustanovljena evropska šola; obžaluje pa, da evropska šola več kot štiri leta po podpisu tega sporazuma še vedno ni bila ustanovljena;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 98,11 %, kar je v skladu z načrtovanim ciljem agencije in 3,02 % več kot leta 2015; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 59,95 %, kar je 14,93 % manj kot leta 2015;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da so bila po podatkih iz poročila Računskega sodišča v naslovu III (odhodki iz poslovanja) v naslednje leto prenesena sredstva v znesku 4 900 000 EUR (86 %), leta 2015 pa v znesku 1 400 000 EUR (59 %); prav tako ugotavlja, da so bila ta prenesena sredstva povečini povezana z dolgoročno naravo izvajanja Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(2), pri čemer so leta 2016 znašala 4 700 000 EUR, leta 2015 pa 1 100 000 EUR;

4.  na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je visoka raven prenosov posledica poteka letnega proračunskega cikla, ki se je začel leta 2013, ko je agencija ob koncu leta prejela znaten dodatni proračun za projekt REMIT; ugotavlja pa, da so bila sredstva za prevzem obveznosti za finančno leto 2016 v okviru proračunskega poglavja odhodkov za REMIT izvršena na najvišji, 100-odstotni ravni; ugotavlja, da bo agencija proučila izvrševanje diferenciranih proračunskih sredstev za naslov III; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o odločitvi v zvezi s to zadevo;

5.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče; poudarja pa, da bi utegnil visok delež razveljavljenih prenosov (9,8 %) kazati na nenatančnost pri proračunskem načrtovanju;

Kadrovska politika

6.  ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2016 zaposlovala 112 uslužbencev, od tega 60 začasnih (od 69 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije) in 26 pogodbenih uslužbencev, 4 napotene nacionalne strokovnjake, 12 praktikantov, 8 agencijskih delavcev in 2 strokovnjaka ameriške zvezne komisije za energetsko regulacijo; ugotavlja, da je bilo agenciji v letu 2016 dodeljenih 15 dodatnih delovnih mest za začasne uslužbence; ugotavlja, da je bila zastopanost spolov v razmerju 38 % žensk proti 62 % moških;

7.  na podlagi kadrovske analize ugotavlja, da je bilo 75,20 % delovnih mest v agenciji operativnih, 19,01 % je bilo namenjenih upravni podpori in usklajevanju, 5,79 % pa je bilo nevtralnih;

8.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike agencije; ugotavlja, da proračun, ki je bil porabljen za dejavnosti za dobro počutje, na zaposlenega znaša 133,12 EUR, leta 2016 pa sta bili za zaposlene organizirani tudi dve srečanji zunaj prostorov; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 6 dni;

9.  pozdravlja odločitev o preprečevanju psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja, ki jo je leta 2017 sprejel upravni odbor; podpira usposabljanje in informativne sestanke, ki se organizirajo z namenom ozaveščanja zaposlenih;

10.  ceni, da agencija v letu 2016 ni prejela pritožb, niti ni bila vpletena v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

11.  potrjuje, da je agencija leta 2016 še naprej izvajala politike v zvezi z etiko in integriteto, na primer politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov, pa tudi politiko o boju proti goljufijam in politiko v zvezi s prijavljanjem nepravilnosti; je seznanjen, da leta 2016 v agenciji ni bilo primerov prijave nepravilnosti;

12.  ugotavlja, da je agencija na spletnem mestu objavila vse izjave o interesih in življenjepise članov ter nadomestnih članov odbora regulatorjev;

13.  pozdravlja odločitev o uvedbi registra sestankov direktorja agencije z zunanjimi deležniki, ki je začela veljati novembra 2017; poziva agencijo, naj pospeši ta proces, da ga bo mogoče vključiti v postopek podelitve razrešnice za leto 2017;

14.  je seznanjen z odstopom člana upravnega odbora, pri katerem je bilo odkrito morebitno navzkrižje interesov;

15.  je seznanjen z vzroki za zavrnitev dostopa do dokumenta; pričakuje, da bo agencija čim bolj zakonito in pravilno uporabljala možnost zavrnitve dostopa do dokumentov, obenem pa zagotavljala varovanje zaupnih ali osebnih podatkov;

Glavni dosežki

16.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih za leto 2016 navedla agencija, in sicer:

   v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 je začela v celoti spremljati trgovanje z veleprodajnimi energetskimi proizvodi po vsej Uniji;
   sprejela je sklep, s katerim je zahtevala uvedbo dodeljevanja zmogljivosti na avstrijsko-nemški meji;
   izdala je poročilo o spremljanju trga v zvezi s preostalimi ovirami za notranji energetski trg;

17.  pozdravlja dejstvo, da agencija s kazalniki vplivov in rezultatov meri svojo uspešnost; obžaluje pa, da ni sistematičnega predhodnega ocenjevanja načrtov in kontrol ter sistematičnega naknadnega ocenjevanja za meritev uspešnosti;

Notranje kontrole

18.  ugotavlja, da je bila leta 2016 ocenjena učinkovitost 16 standardov notranje kontrole; ugotavlja, da so bila z namenom okrepitve nadzornega okolja opredeljena naslednja področja: upravljanje IT in varnost, neprekinjenost poslovanja, upravljanje dokumentov; ugotavlja, da agencija izpolnjuje minimalne zahteve za vse standarde notranje kontrole; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izvedenih ukrepih;

19.  z zadovoljstvom ugotavlja, da pregled standardov notranje kontrole v agenciji leta 2016 ni razkril večjih ali pomembnih pomanjkljivosti;

Notranja revizija

20.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo maja 2016 pripravila revizijsko poročilo, v katerem je poudarila, da je vsekakor treba razjasniti, kakšno vlogo in odgovornosti ima enota za javno naročanje, ter analizirati njeno delovno obremenitev, da bi povečali učinkovitost procesov in postopkov ter občutno izboljšali javno naročanje in spremljanje; ugotavlja, da sta se agencija in služba Komisije za notranjo revizijo dogovorila o načrtu za popravljalne ukrepe; na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je od šestih priporočil že zaključila dve „zelo pomembni“ in tri „pomembna“, zadnje priporočilo pa namerava zaključiti oktobra 2017; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih;

21.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo februarja 2016 opravila polno oceno tveganja in oceno tveganja IT; ugotavlja, da je bil na podlagi ocene za agencijo oblikovan nov strateški načrt revizij za obdobje 2017–2019, v katerem so opredeljene teme za revizijo v naslednjem programskem obdobju, prav tako pa je bilo podanih pet ukrepov, ki jih je treba sprejeti pred iztekom leta 2017; z zanimanjem pričakuje podatke o revizijah službe za notranjo revizijo, ki jih bo agencija navedla v poročilu o letnih dejavnostih 2017;

o
o   o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 113, 30.3.2016, str. 169.
(2) Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov