Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2018

Внесени текстове :

A8-0069/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.30

Приети текстове :

P8_TA(2018)0135

Приети текстове
PDF 160kWORD 58k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
P8_TA(2018)0135A8-0069/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година (2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговора на службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0085/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0069/2018),

1.  освобождава от отговорност Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година (2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговора на службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0085/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0069/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година (2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата за извършения от нея кратък преглед на състоянието на прилагането на съкращаването с 5% на щатните длъжности, публикуван на 21 декември 2017 г.,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0069/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Службата“)(1) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 4 246 000 EUR, което представлява увеличение от 5,69% спрямо 2015 г.; като има предвид, че целият бюджет на Службата се осигурява от бюджета на Съюза за 2016 г.;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Службата за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че тези годишни отчети са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата през март 2016 г. Службата е стартирала процедура за обществена поръчка, с която да подпише един рамков договор с двете международни училища в Рига, посещавани от децата на служителите ѝ. отбелязва, че въпреки че в техническите спецификации на търга се заявява, че Службата ще сключи един многостранен рамков договор с каскаден механизъм с два икономически оператора, в критериите за избор на изпълнител се казва, че изборът на училището зависи от родителите; отбелязва, че следователно подписаният през юли 2016 г. рамков договор на стойност 400 000 EUR се базира на противоречиви концепции, което води до правна несигурност за Службата и училищата; отбелязва, че освен това в този случай не е бил нужен рамков договор; приветства отговора на Службата, в който се заявява, че в бъдеще ще се използват преки споразумения с училищата без обществена поръчка;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,20%, което представлява увеличение с 0,55% спрямо 2015 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 77,19%, което представлява намаление с 3,12% спрямо 2015 г.;

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата през март 2016 г. Службата е подписала договор на стойност 60 000 EUR за предоставяне на професионална подкрепа и консултантски услуги в областта на човешките ресурси; изразява загриженост във връзка с факта, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е била базирана изключително на цената; подчертава, че наемането на консултант без оглед на компетентността и опита му/ѝ като критерии за избор на изпълнител не осигурява най-доброто съотношение между цена и качество; приветства решението на Службата да прекрати рамковия договор и да въведе различна стратегия за получаване на необходимите услуги;

4.  отбелязва, че според доклада на Палатата поради липсата на споразумения с държавите от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), бюджетните кредити, вписани в бюджета за 2014 г. от вноските от националните регулаторни органи на държавите от ЕАСТ със статут на наблюдател в Службата, не са били осъществени;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че според Службата общият размер на преносите на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за 2016 г. е 615 957,25 EUR; посочва, че 44 896,19 EUR (7,29%) от пренесените бюджетни кредити са били анулирани;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Службата и са съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че в края на 2016 г. в Службата са работили 27 служители (включително срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти); отбелязва, че след като през 2015 г. Службата е съкратила една длъжност, сега тя трябва да съкрати още една, след като от нея беше поискано да отстъпи една длъжност за резерва за преназначаване на агенциите;

8.  отбелязва със загриженост, че Службата е била засегната от най-високия възможен процент на съкращения според доклада на Палатата относно прилагането на съкращението с 5% на щатните длъжности, публикуван на 21 декември 2017 г., а именно 12,5%, въпреки факта, че с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения се възлагат допълнителни задачи без съответното коригиране на ресурсите на Службата; подчертава необходимостта от достатъчно човешки ресурси, за да се гарантира изпълнението на мандата на Службата, като същевременно се поддържа нейното гладко ежедневно функциониране;

9.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са били заети 14 длъжности от щатното разписание на Агенцията (от общо 15 разрешени длъжности съгласно бюджета на Съюза), както през 2015 г.;

10.  отбелязва, че към 30 май 2017 г. е постигнато съотношение между половете от 42,31% жени спрямо 57,69% мъже; отбелязва със загриженост обаче, че съотношението между половете в управителния съвет е съответно 28% спрямо 72%;

11.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2016 г. средната продължителност на заетостта в Службата е 2,58 години и текучеството на персонала е високо — 25%; отбелязва, че тези обстоятелства влияят върху ефективността на работата на Службата и представлява риск за изпълнението на нейните работни програми; отчита, че възможна причина за високото ниво на текучество на персонала е прилагането на корективния коефициент на заплатите (73% към 1 юли 2016 г.) в страната домакин; отбелязва, че Службата признава, че високото ниво на текучество на персонала представлява рисков фактор, който е записан в регистъра на рисковете като значителен риск и че ръководството работи непрекъснато по въвеждането на техники за намаляване на текучеството; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, които са предприети или планирани, за справяне с проблема и задържане на персонала;

12.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Службата; подчертава, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на 827,60 EUR, което съответства на два дни; отбелязва, че служителите от отдел „Администрация и финанси“ са ползвали средно 2,82 дни отпуск по болест, а служителите от отдел „Управление на програмите“ 6,23 дни; призовава Службата да изясни причините за тази разлика;

13.  оценява факта, че Службата е приела нови правила за прилагане относно политиката в областта на защитата на личното достойнство и предотвратяването на тормоз; подкрепя обученията, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала, и предлага редовно да се организират обучения и информационни сесии по въпроса;

14.  отбелязва със задоволство, че в Службата не са постъпвали никакви жалби, не са завеждани никакви съдебни дела и не са докладвани нередности във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.  отбелязва, че е разработен проект на вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, за който Европейският надзорен орган по защита на данните е нотифициран съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001(2); отбелязва със задоволство, че Службата е организирала вътрешни обучения относно етичните ценности, конфликтите на интереси, предотвратяването на измами и сигнализирането за нередности;

16.  приветства факта, че Службата е включила глава, свързана с прозрачността и отчетността, в своя консолидиран годишен доклад за дейността за 2016 г.;

Основни постижения

17.  приветства трите основни постижения на Службата през 2016 г. в подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), а именно:

   подкрепата на ОЕРЕС при приемането на насоки относно неутралността на мрежата, включително при обработката на безпрецедентно големия брой становища (близо 500 000), получени по време на обществената консултация, проведена в периода от 6 юни до 18 юли 2016 г., и в областта на роуминга, като по този начин се осигуряват допълнителни ползи за крайния потребител на електронни съобщителни услуги;
   възлагането на две проучвания относно неутралността на мрежата и сливанията и придобиванията;
   по-нататъшното разширяване на политиката на Службата по отношение на прозрачността, включително чрез прилагането на актуализирана комуникационна стратегия и план за комуникация на ОЕРЕС;

Вътрешен контрол

18.  отчита продължаването на усилията на Службата за постигане на пълно съответствие със стандартите за вътрешен контрол (СВК) и през 2015 г. и че в началото на 2016 г. Службата за вътрешен одит е приключила всички препоръки относно прилагането на СВК; оценява факта, че през 2016 г. Службата е възложила на независим консултант оценка на СВК, която е била извършена през ноември и декември 2016 г.; приветства факта, че независимият консултант стига до заключението, че като цяло СВК се прилагат ефективно;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила пълна оценка на риска, обхващаща основните процеси на Службата, както оперативните — в съответствие с нейната мисия — така и административните — в подкрепа на оперативните задачи; отбелязва, че въз основа на резултатите от оценката на риска и отчитайки настоящия рисков профил на Службата, Службата за вътрешен одит е намалила броя на посещенията за одит в бъдеще и възнамерява да изпълнява един или два ангажимента за изразяване на увереност през три годишния период;

20.  отбелязва със задоволство, че към края на 2016 г. Службата е предприела всички необходими стъпки и предоставила всички отговори по откритите препоръки, произтичащи от посещението за одит от 2015 г., и че вследствие на това одиторите от Службата за вътрешен одит са препоръчали приключването на препоръките;

Други коментари

21.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата Службата съвместно с Комисията следва да възлага периодични външни оценки на дейността поне веднъж на пет години, каквато е практиката при повечето други агенции; отбелязва със задоволство, че Службата е готова да си сътрудничи с Комисията за бъдещите оценки;

o
o   o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 113, 30.3.2016 г., стр. 159.
(2) OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност