Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2175(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0069/2018

Texte depuse :

A8-0069/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.30

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0135

Texte adoptate
PDF 350kWORD 56k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
P8_TA(2018)0135A8-0069/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a comitetului de gestionare al Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0069/2018),

1.  acordă comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 31.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 31.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a comitetului de gestionare al Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0069/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie comitetului de gestionare al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 417, 6.12.2017, p. 31.
(2) JO C 417, 6.12.2017, p. 31.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2175(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere raportul Curții de Conturi privind studiul de caz rapid referitor la punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a posturilor, publicat la 21 decembrie 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0069/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 4 246 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 5,69 % comparativ cu 2015; întrucât bugetul Oficiului provine în întregime de la bugetul Uniunii pe 2016;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), declară că a obținut asigurări rezonabile din partea Oficiului cu privire la fiabilitatea conturilor sale anuale și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor sale subiacente,

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  constată, pe baza raportului Curții, că, în martie 2016, Oficiul a lansat o procedură de achiziții cu scopul de a semna un singur contract-cadru cu cele două școli internaționale existente în Riga pentru copiii membrilor personalului său; constată că, deși caietul de sarcini al procedurii de achiziție prevedea faptul că Oficiul urma să încheie un contract-cadru multiplu în cascadă cu doi operatori economici, criteriile de atribuire prevedeau că alegerea școlii urma să fie făcută de către părinți; observă că, în consecință, contractul-cadru în valoare de 400 000 EUR semnat în iulie 2016 se bazează pe concepte contradictorii, ceea ce cauzează insecuritate juridică pentru Oficiu și pentru școli; constată, mai mult, că nu era necesară încheierea unui contract-cadru în acest caz specific; salută răspunsul Oficiului, în care se precizează că în viitor acesta va utiliza acorduri directe de servicii cu școlile, fără achiziții publice;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,20 %, reprezentând o creștere de 0,55 % în comparație cu exercițiul 2015; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 77,19 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,12 % în comparație cu 2015;

3.  constată, pe baza raportului Curții, că, în martie 2016, Oficiul a semnat un contract în valoare de 60 000 EUR pentru furnizarea de servicii de sprijin profesional și de consultanță în domeniul resurselor umane; este preocupat de faptul că procedura de achiziții s-a bazat exclusiv pe preț; subliniază faptul că angajarea unui consultant fără a se lua în considerare competența și expertiza drept criteriu de atribuire nu asigură un raport optim cost-eficacitate; salută reacția Oficiului de a rezilia contractul-cadru și de a pune în aplicare o strategie diferită pentru a obține serviciile necesare;

4.  constată, pe baza raportului Curții, că, deși în bugetul pe 2014 s-au prevăzut contribuții din partea autorităților naționale de reglementare din țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care au statut de observator în cadrul Oficiului, aceste contribuții nu au fost vărsate, în lipsa unor acorduri cu statele AELS;

Credite de angajament și reportări

5.  constată, din informațiile prezentate de Oficiu, că totalul creditelor de angajament și de plată reportate pentru 2016 a fost de 615 957,25 EUR; subliniază faptul că suma de 44 896,19 EUR (7,29 %) din creditele reportate a fost anulată;

6.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Oficiu și comunicate Curții;

Politica de personal

7.  constată că, la sfârșitul anului 2016, Oficiul avea 27 de angajați (incluzând agenții temporari, agenții contractuali și experții naționali detașați); ia act de faptul că, după reducerile aplicate în 2015, când numărul de posturi a fost redus cu unu, Oficiul a trebuit să realizeze o reducere suplimentară, deoarece i s-a solicitat să contribuie cu un post la fondul de redistribuire a personalului din agenții;

8.  observă cu îngrijorare că Oficiul a fost afectat negativ de cea mai mare rată posibilă de reducere a personalului, după cum se arată în raportul Curții privind punerea în aplicare a reducerii cu 5 % a posturilor, publicat la 21 decembrie 2017, și anume de o reducere de 12,5 %, în ciuda faptului că prin Regulamentul (UE) 2015/2120 s-au alocat sarcini suplimentare Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, fără a se adapta însă în consecință resursele Oficiului; subliniază că este nevoie de resurse umane adecvate pentru a asigura îndeplinirea mandatului Oficiului, menținându-se în același timp buna sa funcționarea curentă;

9.  constată, pe baza schemei de personal, că, la 31 decembrie 2016, erau ocupate 14 posturi (dintr-un total de 15 posturi autorizate de la bugetul Uniunii), tot atâtea cât în 2015;

10.  ia act de faptul că la 30 mai 2017, raportul între numărul de angajați femei și bărbați a fost de 42,31 % femei și 57,69 % bărbați; ia act cu îngrijorare, cu toate acestea, că acest raport, în privința consiliului de administrație, a fost de 28 % femei, respectiv 72 % bărbați;

11.  constată, pe baza raportului Curții, că, în 2016, durata medie petrecută în serviciu în cadrul Oficiului a fost de 2,58 de ani, iar rotația personalului a înregistrat un nivel ridicat, de 25 %; ia act de faptul că această situație afectează eficiența Oficiului și prezintă riscuri pentru implementarea programelor sale de activitate; recunoaște că un posibil motiv pentru rata ridicată de rotație a personalului este coeficientul corector aplicat salariilor în statul gazdă (73 % la 1 iulie 2016); constată că Oficiul recunoaște că rata ridicată de rotație a personalului constituie un factor de risc, care a fost înregistrat în registrul riscurilor ca risc semnificativ, iar conducerea Oficiului lucrează în mod continuu la introducerea unor tehnici de atenuare; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse sau planificate în vederea atenuării riscului și să soluționeze în mod corespunzător problema reținerii personalului;

12.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Oficiului; subliniază că bugetul cheltuit pentru activități de bunăstare a personalului se ridică la aproximativ 827,60 EUR, ceea ce reprezintă două zile; constată că numărul mediu de zile de concediu medical este de 2,82 pe angajat la Unitatea de Administrație și Finanțe și de 6,23 pe angajat la Unitatea de gestionare a programelor; invită Oficiul să explice motivele acestei diferențe;

13.  apreciază faptul că Oficiul a adoptat noi norme de aplicare privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii; sprijină formările organizate pentru a sensibiliza personalul în acest sens și sugerează organizarea periodică de sesiuni de formare și de informare pe această temă;

14.  ia act cu satisfacție de faptul că Oficiul nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

15.  constată că un proiect referitor la politica internă privind avertizarea de integritate a fost elaborat și notificat Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 45/2001(2); constată cu satisfacție că Oficiul a organizat formări interne referitoare la valorile etice, conflicte de interese, prevenirea fraudelor și avertizarea de integritate;

16.  salută faptul că Oficiul a inclus un capitol privind transparența și răspunderea în raportul său anual de activitate consolidat pe 2016;

Principalele realizări

17.  salută principalele trei realizări și succese ale Oficiului în 2016 care au vizat să sprijine Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), și anume:

   să sprijine OAREC în adoptarea Orientărilor privind neutralitatea rețelei, inclusiv în prelucrarea numărului fără precedent de contribuții (aproape de 500 000) primite în timpul consultării publice care a avut loc în perioada 6 iunie-18 iulie 2016 și din domeniul roamingului, aducând astfel beneficii suplimentare pentru utilizatorii finali de servicii de comunicații electronice;
   comandarea a două studii privind neutralitatea rețelei și fuziunile și achizițiile;
   extinderea în continuare a politicii de transparență, inclusiv prin implementarea unei strategii de comunicare și a unui plan de comunicare actualizate ale OAREC;

Controalele interne

18.  recunoaște că eforturile Oficiului de a asigura conformitatea deplină cu standardele de control intern (SCI) au continuat în 2015 și că, la începutul anului 2016, Serviciul de Audit Intern (IAS) a închis toate recomandările referitoare la aplicarea standardelor de control intern; apreciază faptul că, în 2016, Oficiul a angajat un consultant independent să realizeze o evaluare a SCI, care s-a desfășurat în noiembrie și decembrie 2016; salută faptul că acest consultant independent a concluzionat că, în general, standardele de control intern sunt puse în aplicare în mod eficace;

Auditul intern

19.  constată că IAS a realizat un exercițiu de evaluare completă a riscurilor care acoperă principalele procese ale Oficiului, atât la nivel operațional, în conformitate cu misiunea sa, cât și la nivel administrativ, pentru a sprijini sarcinile operaționale; constată că, pe baza rezultatelor exercițiului de evaluare a riscurilor și având în vedere profilul de risc actual al oficiului, IAS și-a redus numărul de misiuni de audit pentru viitor și intenționează să efectueze una sau două misiuni de asigurare într-o perioadă de trei ani;

20.  constată cu satisfacție că, până la sfârșitul lui 2016, Oficiul a luat toate măsurile necesare și a transmis răspunsuri la toate recomandările deschise în urma misiunilor de audit din 2015 și, în consecință, auditorii IAS au recomandat închiderea subiectelor rămase deschise;

Alte observații

21.  constată, pe baza raportului Curții, că Oficiul ar trebui, împreună cu Comisia, să aibă în vedere comandarea unei astfel de evaluări cel puțin o dată la cinci ani, așa cum procedează majoritatea celorlalte agenții; constată cu satisfacție faptul că Oficiul este dispus să coopereze cu Comisia pentru evaluările viitoare;

o
o   o

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 113, 30.3.2016, p. 159.
(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0133.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate