Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2153(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0106/2018

Předložené texty :

A8-0106/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.31

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0136

Přijaté texty
PDF 499kWORD 50k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
P8_TA(2018)0136A8-0106/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (2017/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska (1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno středisku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výbor pro kulturu a vzdělávání (A8-0106/2018),

1.  uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 37.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 37.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (2017/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno středisku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0106/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 37.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 37.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (2017/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0106/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 50 576 283 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 2,0 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že středisko dosud nemá plán kontinuity činností v souladu s vyjádřením Účetního dvora, což není v souladu s normou pro vnitřní kontrolu č. 10; naléhavě vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o dalších krocích;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 89,37 %, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 1,21 %; poznamenává, že míra využití prostředků na platby činila 82,19 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 3,66 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora z roku 2016 se objem hotovosti a krátkodobých vkladů na účtech střediska snížil na 34 200 000 EUR (ve srovnání s 38 300 000 EUR koncem roku 2015) a rezervy se snížily na 31 100 000 EUR (ve srovnání s 34 000 000 EUR koncem roku 2015); konstatuje, že toto snížení souvisí s rozpočtovým přístupem, jehož cílem je snížit kumulovaný přebytek z předchozích let; uznává, že podle střediska se v roce 2017 předpokládá další urychlení snižování rozpočtových přebytků, a to v důsledku zavedení nové struktury cen, jejíž součástí bude snížení průměrné ceny za překlad placené zákazníky střediska;

Závazky a přenesené prostředky

4.  konstatuje, že středisko mírně snížilo celkovou míru prostředků na závazky přenesených na následující rok, a to z 9,63 % v roce 2015 na 7,56 % v roce 2016, což představuje pokles o 2,07 %; bere na vědomí, že vysokou míru čerpání výdajů do značné míry zapříčinily výdaje v hlavě 1, kde bylo použito 97,80 % rozpočtu;

5.  konstatuje, že přenosy finančních prostředků mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou střediskem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru; zdůrazňuje však, že vysoký podíl zrušených přenosů finančních prostředků (10 %) lze považovat za známku nepřesného rozpočtového plánování;

Personální politika

6.  podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že v roce 2016 bylo obsazeno 195 míst (z celkových 197 míst povolených v rámci rozpočtu Unie), což je stejný počet jako v roce 2015; se znepokojením konstatuje, že z hlediska počtu pracovních míst obsazených k 31. prosinci 2016 nevyvážené zastoupení žen a mužů v roce 2016 představovalo 61,64 % žen a 38,36 % mužů, což je prakticky v poměru dvou ku jedné; doporučuje, aby byla tato nerovnováha napravena co nejdříve;

7.  konstatuje, že středisko plní cíl 5% snížení počtu zaměstnanců (plus 5 % jakožto agentura „v plném provozu“) stanovený na období let 2014 až 2018; trvá na tom, že středisko musí mít zdroje potřebné k poskytování špičkových překladů a jazykových služeb; doporučuje, aby v budoucnu nebyly prováděny škrty v rozpočtu nebo plánu pracovních míst střediska;

8.  zdůrazňuje, že součástí zaměstnanecké politiky střediska by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet, který je vynakládán na zdraví prospěšné aktivity, dosahuje 13 754 EUR; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance v roce 2016 činil 13,04 dnů;

9.  připomíná, že středisko v roce 2009 přijalo rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; podporuje pořádání školení a informačních schůzek s cílem zvýšit mezi zaměstnanci povědomí o psychologickém a sexuálním obtěžování;

10.  s uspokojením konstatuje, že středisko v roce 2016 nefigurovalo ve stížnostech, soudních procesech nebo oznámených případech v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

11.  bere na vědomí, že v říjnu 2016 správní rada střediska přijala strategii boje proti podvodům a že středisko do své výroční zprávy za rok 2017 zahrne kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;

12.  bere se znepokojením na vědomí, že se středisko rozhodlo zveřejnit prohlášení o zájmech bez životopisů vzhledem k problémům s řízením, které souvisejí s velikostí správní rady (přibližně 130 členů a náhradníků); bere na vědomí, že na internetové stránce střediska je zveřejněno prohlášení o zájmech a životopis ředitelky;

13.  oceňuje, že ve středisku nedošlo v roce 2016 k žádnému případu střetu zájmů;

14.  s uspokojením konstatuje, že středisko v roce 2008 přijalo interní pravidla pro whistleblowing a změnilo je v roce 2014; konstatuje, že v roce 2016 nebyly ve středisku žádné případy oznamovatelů (whistleblowerů);

15.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

16.  vyjadřuje politování nad skutečností, že středisko nezveřejňuje zápisy ze schůzí své správní rady; vyzývá středisko, aby svou politiku změnilo;

17.  bere na vědomí důvody střediska k odmítání přístupu k dokumentům; očekává, že středisko bude možnost odepřít přístup k dokumentům využívat co možná nejvíce legálním a řádným způsobem a že bude současně chránit důvěrné nebo osobní údaje;

Hlavní dosažené výsledky

18.  vítá tři hlavní úspěchy, které středisko v roce 2016 zaznamenalo, a sice:

   středisko vytvořilo svou strategii na období 2016–2020 a strategii schválila správní rada;
   u klientů střediska byl úspěšně zaveden nový systém řízení pracovního toku střediska (eCdT);
   středisko vyvinulo novou strukturu cen za překlad dokumentů, což vedlo k úsporám u klientů střediska na základě opětovného používání obsahu uloženého v překladatelských pamětech střediska;

19.  vyjadřuje však hluboké politování nad tím, že středisko ve svých programových dokumentech nevyužívá ukazatele dopadů, ukazatele výsledků nebo ukazatele vstupů; konstatuje, že středisko neprovádí systematická ex-ante posouzení týkající se plánování a kontrol, a vyzývá dále středisko, aby při měření své výkonnosti využívalo systematické hodnocení ex-post;

Interní audit

20.  konstatuje na základě sdělení střediska, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl následný audit řízení kontinuity činností střediska a řízení toku práce při překladech dokumentů; poukazuje na to, že veškerá doporučení, s výjimkou tří, která měla být vyřešena v roce 2017, byla adekvátně a účinně provedena; konstatuje, že došlo k výraznému pokroku při zavádění plánů zachování kontinuity činnosti, které zčásti zmírňují identifikovaná rizika, a tudíž snížily úroveň významu doporučení ze stupně „velmi důležité“ na „důležité“; konstatuje dále, že IAS uznal pokračující rozvoj nového systému řízení toku překladatelské práce eCdT, ale vyjádřil názor, že by některé prvky stále měly být dokončeny, dříve než bude možné považovat „důležité“ doporučení za plně provedené; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o provádění uvedených doporučení IAS;

Výkonnost

21.  bere na vědomí přezkum systému spokojenosti klientů s cílem vyvinout efektivnější postup kontaktu s klienty; vítá nový přístup, který byl v září 2016 představen šesti klientům, a to Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, Evropské agentuře pro léčivé přípravky, Evropské agentuře pro chemické látky, Agentuře Evropské unie pro základní práva, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; očekává efektivnější řešení, které bude během roku 2017 upřesněno a zavedeno v eCdT;

22.  vyjadřuje uspokojení v souvislosti s novými dohodami, které v roce 2016 podepsalo středisko se třemi subjekty, díky čemuž vzrostl celkový počet jeho klientů na 64; vyzývá agentury a instituce Unie, aby se, kdekoli je to možné, vyhýbaly zdvojování překladatelských služeb tím, že budou více využívat služby střediska;

23.  konstatuje na základě výroční zprávy střediska o činnosti, že s ohledem na přezkum, který vedení střediska provedlo na konci roku, a při uplatnění některých váhových faktorů dosáhla míra plnění pozměněného pracovního programu střediska na rok 2016 celkem 79,2 % původního rozpočtu a 85 % opravného rozpočtu;

24.  s uspokojením konstatuje, že středisko přijalo nový akční plán pro kontrolu kvality překladu na období 2015–2016 (dále jen „akční plán“); bere na vědomí, že pozměněný pracovní plán střediska na rok 2016 si jako cíl stanovil dosáhnout 100% míry plnění akčního plánu a že na konci roku 2016 byl plán splněn na 98,2 %; bere na vědomí, že byl kladen důraz na zavedení nového souboru nástrojů řízení (MultiTrans) a na automatizaci informačního toku o příslušných požadavcích na překlad pomocí nového nástroje pro tok práce eCdT; vítá další pokrok dosažený u testů, které byly provedeny s nástroji strojového překladu určenými pro středisko;

25.  podporuje jasný závazek střediska dodávat kvalitní překlady, o čemž svědčí jeho nesmlouvavý postoj k „opakovaně neuspokojivým“ překladům od externích dodavatelů; vítá přístup střediska k poskytování průběžného tematického vzdělávání jak pro interní překladatele střediska, tak pro externí dodavatele, neboť tak středisko přispívá k udržování standardů vysoké kvality;

Další připomínky

26.  znovu připomíná svou pevnou podporu mnohojazyčnosti v Unii, která je klíčovou platformou pro zapojení občanů a jako taková představuje základní podmínku úspěchu demokratického systému Unie; navrhuje, aby Parlament následoval příkladu Rady a Výboru regionů a umožnil překlad a tlumočení v těch jazycích, které mají na vnitrostátní úrovni ústavní status(2); oceňuje úlohu střediska, které usnadňuje práci agentur a institucí Unie tím, že poskytuje vysoce kvalitní překladatelské a jazykové služby;

27.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je úkolem střediska poskytovat překladatelské služby agenturám a subjektům Unie v míře nezbytné pro jejich činnost a také orgánům a institucím Unie, které je o to mohou požádat; konstatuje dále, že zřizovací nařízení většiny agentur a subjektů jim ukládá povinnost využívat překladatelských služeb střediska; poukazuje však na to, že některé z nich (které představují více než polovinu příjmů střediska) stále více využívají interních a dalších alternativních řešení, což znamená, že se kapacita střediska nevyužívá v maximální možné míře a že na úrovni Unie dochází k duplicitě při vývoji systémů a ke zdvojování provozních nákladů a že může být ohrožen provozní model a kontinuita činnosti střediska;

28.  naléhavě žádá středisko, aby i nadále usilovalo o hledání inovativních jazykových technologií jakožto nástrojů pomáhajících v jeho hlavní činnosti; domnívá se, že vytvářením mnohojazyčných terminologických pramenů, jako je databáze IATE, středisko přispívá k tomu, aby všechny úřední jazyky Unie držely krok s aktuálním vývojem v oblasti terminologie;

o
o   o

29.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 443, 29.11.2016, s. 10.
(2) Rada a Výbor regionů uzavřely s vládami Španělska a Spojeného království správní dohodu, podle které by jazyky mající na vnitrostátní úrovni ústavní status, jako je katalánština, galicijština, baskičtina, velština a skotská gaelština, mohly být používány za různými účely včetně překladu a tlumočení. Rozpočtový dopad pro orgány a instituce Unie je ve skutečnosti nulový vzhledem k tomu, že náklady plynoucí z provádění této správní dohody jsou hrazeny na vnitrostátní úrovni. Rada ani Výbor regionů doposud neinformovaly o žádných problémech v souvislosti s prováděním této dohody.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí