Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2147(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2018

Внесени текстове :

A8-0068/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.32

Приети текстове :

P8_TA(2018)0137

Приети текстове
PDF 569kWORD 54k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година (2017/2147(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – С8‑0057/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(4), и по-специално член 12а от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0068/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 42.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 42.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година (2017/2147(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – С8‑0057/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(4), и по-специално член 12а от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0068/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 42.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 42.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година (2017/2147(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0068/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Центъра за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 18 019 949 EUR, което представлява намаление с 1,83% в сравнение с 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в нейния доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2015 година

1.  отбелязва със задоволство, че коментарът на Палатата относно сградата, ремонта и укрепването на конструкцията и различни въпроси, свързани с безопасността, сега е отбелязан като „завършен“;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което представлява увеличение с 1,43% в сравнение с предходната година; приветства също така факта, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 94,55%, което представлява значително увеличение с 11,55% в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че Центърът успя да използва допълнителни спестявания в резултат от понижаването на корекционния коефициент за заплатите от 79,9% на 79,3%; отбелязва със задоволство, че Центърът е прехвърлил произтичащите от това икономии от разходи за персонал към оперативни дейности и е успял да поеме задължения за тях преди края на годината;

4.  отбелязва, че преносите може да са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на Центъра, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Центъра и са съобщени на Палатата;

Трансфери

5.  отбелязва, че през 2016 г. Центърът е направил трансфери в размер на 309 187 EUR от дял I (разходи за персонала) и дял II (административни разходи) към дял III (оперативни разходи); отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Обществени поръчки

6.  отбелязва, че през 2016 г. Центърът е обработил 46 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 46% са били открити процедури, 48% са били процедури на договаряне и 6% са били ограничени процедури;

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. процентът на заетите длъжности от щатното разписание е бил 98%, а именно 92 заети длъжности от щатното разписание, в което са разрешени 94 длъжности;

8.  отбелязва със задоволство факта, че Центърът е продължил да бъде ангажиран да подкрепя равните възможности при набирането на персонал и назначаването на работа; отбелязва, че съотношението между половете е било 60% жени спрямо 40% мъже, което може да се подобри; при все това приветства факта, че жените са добре представени на всички длъжности, включително в ръководството, което следва да се отбележи тъй като това невинаги е така;

9.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Центъра по отношение на персонала; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на приблизително 46 000 EUR, което съответства на 0,5 дни за всеки служител; призовава Центъра да предостави по-обстойна разбивка на тези разходи на органа по освобождаване от отговорност; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 7,9 дни отпуск по болест;

10.  припомня, че Центърът е приел решение относно психическия и сексуалния тормоз през ноември 2011 г.; призовава Центъра да подкрепи организирането на обучителни и информационни сесии с цел повишаване на осведомеността на служителите;

11.  отбелязва със задоволство факта, че Центърът не е получавал никакви жалби, срещу него не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

12.  приветства факта, че Центърът е получил всички липсващи декларации за конфликти на интереси от новоназначените членове на управителния съвет и че понастоящем те са публикувани на интернет страницата на Центъра;

13.  припомня, че Центърът прие стратегия за борба с измамите на 22 октомври 2014 г. заедно с политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; приветства факта, че Центърът организира редовни сесии за обучение с цел повишаване на осведомеността сред неговия персонал относно правилното прилагане на стратегията и политиката;

14.  отбелязва, че Центърът прие насоки относно сигнализирането за нередности на 9 февруари 2017 г., които се основават на насоките на Комисията и отговарят на изискванията, посочени в член 22в от Правилника за длъжностните лица; отбелязва, че Центърът не е имал случаи на сигнализиране за нередности през 2016 г. ;

15.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

16.  изразява съжаление от факта, че Центърът не оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет; призовава Центъра да промени политиката си в това отношение;

Основни постижения

17.  приветства трите основни постижения, посочени от Центъра за 2016 г., а именно:

   публикуването на резултатите от неговия тригодишен проект относно ролята, която професионалното образование и обучение (ПОО) може да играе за справяне с преждевременното напускане на системата на образование и обучение;
   създаването на набор от инструменти, който предоставя практически насоки, съвети и добри практики и инструменти от ПОО, които да бъдат включени в дейности и политики, подпомагащи младите хора, изложени на риск от преждевременно напускане на системата на образование и обучение, да продължат образованието, обучението и квалификацията си, и подпомагащи преждевременно напускащите системата за повторно интегриране в образованието или обучението и пазара на труда;
   публикуването на актуализирана прогноза на търсенето на умения и тенденциите на заетостта до 2025 г.;

18.  при все това изразява съжаление, че Центърът не е използвал показателите за въздействието, за да наблюдава резултатите от тези постижения;

Вътрешен одит

19.  отчита факта, че всички препоръки, произтичащи от договорения план за действие, който е резултат от извършения през 2015 г. от Службата за вътрешен одит (IAS) одит на възлагането на обществени поръчки, включително предотвратяването на измами и правните консултации в Центъра, са били изпълнени и изпратени за преразглеждане до края на 2016 г.; отбелязва, че четири от петте препоръки са били приключени, а Службата за вътрешен одит е препоръчала една препоръка да бъде закрита; отбелязва освен това, че IAS е извършила оценка на риска в Центъра през март 2016 г., с цел подготовка на стратегическия план за одит за периода 2017 – 2019 г.;

Резултати от изпълнението

20.  отбелязва тясното сътрудничество на Центъра с Европейската фондация за обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, за което са сключени споразумения за сътрудничество;

21.  отчита факта, че Центърът е допринесъл активно за редица дейности на мрежата за развитие на постиженията на агенциите на Европейския съюз, като преразглеждането на пътната карта на Комисията, като същевременно споделя своя опит с други агенции на Съюза за разработване на ключови показатели за ефективност за директорите на агенциите на Съюза; отбелязва, че системата на Центъра за измерване на резултатите е съставна част от процесите му на планиране и отчитане;

22.  отбелязва текущата външна оценка на Центъра, изисквана по силата на Финансовия регламент, която започна през април 2017 г.;

o
o   o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 113, 30.3.2016 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност