Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2147(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2018

Indgivne tekster :

A8-0068/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.32

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0137

Vedtagne tekster
PDF 182kWORD 53k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(4), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0068/2018),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 42.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(4), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0068/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 42.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0068/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 18 019 949 EUR, hvilket svarer til et fald på 1,83 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at centrets budget hovedsagelig stammer fra EU- budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2015

1.  bemærker med tilfredshed, at Revisionsrettens bemærkning om bygningen, reparationer, forstærkning af bygningsstrukturen og forskellige sikkerhedsspørgsmål nu er markeret som "afsluttet";

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en stigning på 1,43 % sammenlignet med det foregående år; glæder sig endvidere over, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 94,55 % svarende til en væsentlig stigning på 11,55 % i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

3.  bemærker, at centret som følge af en nedjustering af lønkoefficienten fra 79,9 % til 79,3 % har været i stand til at gøre brug af yderligere besparelser; bemærker med tilfredshed, at centret overførte de deraf følgende besparelser i personaleudgifterne til operationelle aktiviteter, og at det lykkedes centret at indgå forpligtelser for disse inden årets udgang;

4.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af centrets operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af centret og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

5.  bemærker, at centret i 2016 foretog overførsler på i alt 309 187 EUR fra afsnit I (personaleudgifter) og afsnit II (administrative udgifter) til afsnit III (driftsudgifter); bemærker med tilfredshed, at niveauet og beskaffenheden af overførsler i 2016 lå inden for de rammer, der er fastlagt i centrets finansielle regler;

Udbud

6.  bemærker, at centret iværksatte 46 udbudsprocedurer i 2016, hvoraf 46 % var åbne udbud, 48 % var udbud med forhandling, og 6 % var begrænsede udbud;

Personalepolitik

7.  bemærker, at beskæftigelsesgraden i forhold til stillingsfortegnelsen var på 98 % per 31. december 2016, idet 92 stillinger var besat i stillingsfortegnelsen ud af de 94 bevilgede stillinger;

8.  bemærker med tilfredshed, at centret har været fast besluttet på at støtte lige muligheder i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse; bemærker, at der var en kønsfordeling på 60 % kvinder og 40 % mænd, hvilket kan forbedres; glæder sig imidlertid over, at kvinder er velrepræsenteret i alle lønklasser, herunder på ledelsesniveau, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi det ikke altid er tilfældet;

9.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af centrets personalepolitik; bemærker, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør ca. 46 000 EUR, hvilket svarer til 0,5 dag pr. medarbejder; opfordrer centret til at forsyne dechargemyndigheden med en mere omhyggelig opdeling af disse udgifter; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder var 7,9 dage;

10.  minder om, at centret vedtog en beslutning om mobning og sexchikane i november 2011; opfordrer centret til at støtte tilrettelæggelsen af kurser og informationsmøder med henblik på at øge medarbejdernes bevidsthed;

11.  bemærker med tilfredshed, at centret ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet nogen sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

12.  glæder sig over, at centret har modtaget alle manglende erklæringer om interessekonflikter fra nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer, og at disse nu er offentliggjort på dets websted;

13.  minder om, at centret den 22. oktober 2014 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig sammen med dets politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; glæder sig over, at centret har afholdt regelmæssige uddannelseskurser med henblik på at øge sine medarbejderes bevidsthed om den korrekte gennemførelse af strategien og politikken;

14.  bemærker, at centret den 9. februar 2017 har vedtaget retningslinjer vedrørende whistleblowing, som er baseret på Kommissionens retningslinjer, og som opfylder kravene i personalevedtægtens artikel 22c; bemærker, at centret ikke havde nogen whistleblowersager i 2016;

15.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

16.  beklager, at centret ikke offentliggør referaterne fra sine bestyrelsesmøder; opfordrer centret til at ændre sin politik på dette område;

Vigtigste resultater

17.  glæder sig over centrets tre vigtigste resultater i 2016, nemlig:

   offentliggørelse af resultatet af dets treårige projekt om den rolle, som erhvervsuddannelse (VET) kan spille med hensyn til at tackle problemet med unge, der forlader uddannelsessystemet for tidligt
   udvikling af en værktøjskasse, der giver praktisk vejledning, tips, gode praksisser og værktøjer, som stammer fra VET, og som kan indgå i aktiviteter og politikker, som hjælper unge, der befinder sig i risikogruppen for at forlade uddannelsessystemet tidligt, til at fortsætte deres uddannelse og vende tilbage til almen uddannelse eller erhvervsuddannelse og til arbejdsmarkedet
   offentliggørelse af en opdateret prognose over udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, som omhandler de forventede beskæftigelsesmæssige tendenser frem til 2025;

18.  beklager imidlertid, at centret ikke anvendte indikatorer for virkning til at overvåge, hvor vellykkede disse resultater var;

Intern revision

19.  anerkender, at alle anbefalinger fra den vedtagne handlingsplan, som var et resultat af den interne revisionstjenestes (IAS) revision af udbudsprocedurer i 2015, herunder forebyggelse af svig og juridisk rådgivning i centret, blev gennemført og sendt til gennemgang inden udgangen af 2016; bemærker, at fire ud af fem anbefalinger blev afsluttet, og at IAS anbefalede, at én blev lukket; noterer sig endvidere, at IAS gennemførte en risikovurdering af centret i marts 2016 med henblik på at forberede den strategiske revisionsplan for 2017-2019;

Resultater

20.  noterer sig centrets tætte samarbejde med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, og at dette samarbejde er formaliseret i samarbejdsaftaler;

21.  anerkender, at centret har bidraget aktivt til en række af EU-agenturernes netværk for resultatudviklings aktiviteter, såsom revisionen af Kommissionens køreplan, samtidig med at det deler sine erfaringer vedrørende udvikling af centrale resultatindikatorer for direktører i EU-agenturer med andre EU-agenturer; bemærker, at centrets system til resultatmåling (PMS) er en integreret del af dets planlægnings- og indberetningssystem;

22.  noterer sig den igangværende eksterne evaluering af centret, der er påkrævet i henhold til finansforordningen, og som blev indledt i april 2017;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 113 af 30.3.2016, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik