Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2147(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.32

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0137

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 42.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2147(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0068/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 18 019 949 EUR, ποσό που αποτελεί μείωση κατά 1,83% σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2015

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικοδόμηση, την επισκευή, τη δομική ενίσχυση και διάφορα προβλήματα ασφάλειας, σημαίνεται τώρα με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,99 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,43 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 94,55 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 11,55 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  σημειώνει ότι το Κέντρο κατάφερε να χρησιμοποιήσει επιπλέον αποταμιεύσεις χάρη στην προς τα κάτω προσαρμογή του μισθολογικού διορθωτικού συντελεστή από 79,9 % σε 79,3 %· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο μετέφερε τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση στις δαπάνες προσωπικού σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και τις διαχειρίστηκε με επιτυχία ώστε να δεσμευθούν πριν από το τέλος του έτους·

4.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κέντρου και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Κέντρο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  σημειώνει ότι το 2016 το Κέντρο πραγματοποίησε μεταφορές πιστώσεων συνολικού ύψους 309 187 EUR από τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) στον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και στον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Σύναψη συμβάσεων

6.  σημειώνει ότι το Κέντρο διεκπεραίωσε 46 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων το 2016, από τις οποίες το 46 % ήταν ανοικτές διαδικασίες, το 48 % ήταν διαδικασίες με διαπραγμάτευση και το 6 % ήταν κλειστές διαδικασίες·

Πολιτική προσωπικού

7.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων του οργανογράμματος ανήλθε σε 98 %, δηλαδή υπήρχαν 92 καλυμμένες θέσεις στο οργανόγραμμα το οποίο είχε 94 εγκεκριμένες θέσεις·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι το Κέντρο παρέμεινε προσηλωμένο στην υποστήριξη των ίσων ευκαιριών πρόσληψης και απασχόλησης· σημειώνει ότι υπάρχει ισορροπία των φύλων, με 60 % γυναίκες και 40 % άνδρες, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντικού επιπέδου, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συμβαίνει πάντα·

9.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 46 000 EUR και αντιστοιχεί σε 0,5 ημέρες ανά μέλος του προσωπικού· ζητεί από το Κέντρο να παράσχει μια πιο διεξοδική ανάλυση αυτών των δαπανών στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο ήταν 7,9 ημέρες·

10.  υπενθυμίζει ότι το Κέντρο ενέκρινε απόφαση σχετικά με την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, τον Νοέμβριο του 2011· καλεί το Κέντρο να υποστηρίξει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Κέντρου καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφορές περιπτώσεων που αφορούσαν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί στο Κέντρο όλες οι ελλείπουσες δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων από τα πρόσφατα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν στο μεταξύ δημοσιευτεί στον ιστότοπό του·

13.  υπενθυμίζει ότι το Κέντρο ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στις 22 Οκτωβρίου 2014, μαζί με την πολιτική του για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο διοργάνωσε σε τακτική βάση μαθήματα κατάρτισης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό του σχετικά με την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών·

14.  σημειώνει ότι το Κέντρο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών στις 9 Φεβρουαρίου 2017, οι οποίες βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει ότι δεν υπήρξε καμία περίπτωση καταγγελίας δυσλειτουργιών στο Κέντρο το 2016·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, το οποίο θα βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το απόρρητο και παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη και τις αναγκαίες συμβουλές·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του· καλεί το Κέντρο να αλλάξει την πολιτική του στο θέμα αυτό·

Κύρια Επιτεύγματα

17.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

   δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τριετούς προγράμματος για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης·
   δημοσίευσε μια «εργαλειοθήκη» που παρέχει πρακτικές οδηγίες, συμβουλές, ορθές πρακτικές και εργαλεία από την ΕΕΚ με στόχο να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες και τις πολιτικές που βοηθούν τους νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο να παραμείνουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να επιτύχουν, και να βοηθήσουν τα άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο να επανενταχθούν στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και στην αγορά εργασίας·
   δημοσίευσε επικαιροποιημένες προβλέψεις ζήτησης και δεξιοτήτων, που προβάλλουν τάσεις στην απασχόληση έως το 2025·

18.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν χρησιμοποίησε τους δείκτες αντικτύπου για την παρακολούθηση της επιτυχίας των εν λόγω επιτευγμάτων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

19.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι όλες οι συστάσεις που απορρέουν από το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης που προέκυψε από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της απάτης και των νομικών συμβουλών στο Κέντρο, ο οποίος διενεργήθηκε το 2015, υλοποιήθηκαν και διαβιβάστηκαν προς εξέταση έως το τέλος του 2016· σημειώνει ότι τέσσερις από τις πέντε συστάσεις έκλεισαν και για μία η IAS συνέστησε να κλείσει· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS πραγματοποίησε εκτίμηση κινδύνου στο Κέντρο τον Μάρτιο του 2016, προκειμένου να προετοιμαστεί το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2017-2019·

Επιδόσεις

20.  σημειώνει τη στενή συνεργασία του Κέντρου με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, που επισημοποιήθηκε με συμφωνίες συνεργασίας·

21.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Κέντρο συνεισέφερε ενεργά σε μια σειρά δραστηριοτήτων του δικτύου ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών της ΕΕ, όπως η αναθεώρηση του Χάρτη πορείας της Επιτροπής και, παράλληλα, μοιράστηκε την πείρα του με άλλους οργανισμούς της Ένωσης για την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων για τους διευθυντές των οργανισμών της Ένωσης· σημειώνει ότι το σύστημα μέτρησης επιδόσεων του Κέντρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων που εφαρμόζει·

22.  σημειώνει την εν εξελίξει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου, την οποία επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός και η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017·

o
o   o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) EE C 113 της 30.3.2016, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου