Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2147(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0068/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0068/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.32

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0137

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 18. huhtikuuta 2018 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä (2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0057/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(4) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2)EUVL C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. huhtikuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2147(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0068/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon mukaan(1) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 18 019 949 euroa, mikä merkitsee 1,83 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa tyytyväisenä, että tilintarkastustuomioistuimen rakennusta, korjaustöitä, rakenteiden vahvistamista ja erilaisia turvallisuusseikkoja koskevaan huomautukseen on nyt liitetty merkintä ”toteutettu”;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,99 prosenttia, mikä merkitsee 1,43 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna; toteaa lisäksi ilahtuneena, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 94,55 prosenttia eli merkittävät 11,55 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa, että keskus pystyi käyttämään lisäsäästöjä, jotka johtuivat palkkojen korjauskertoimen mukautuksesta alaspäin 79,9 prosentista 79,3 prosenttiin; panee tyytyväisenä merkille, että keskus siirsi henkilöstökulujen säästöt operatiivisiin toimintoihin ja onnistui sitomaan ne ennen vuoden loppua;

4.  toteaa, että määrärahojen siirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja keskuksen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että tällaiset siirrot eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä ne ole myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos keskus on suunnitellut ne etukäteen ja ilmoittanut niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että keskus teki vuonna 2016 osastosta 1 (henkilöstömenot) ja osastosta 2 (hallintomenot) kaikkiaan 309 187 euron määrärahasiirrot osastoon 3 (toimintamenot); panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinnat

6.  panee merkille, että vuonna 2016 keskus toteutti 46 hankintamenettelyä, joista 46 prosenttia oli avoimia menettelyjä, 48 prosenttia neuvottelumenettelyjä ja 6 prosenttia rajoitettuja menettelyjä;

Henkilöstöpolitiikka

7.  toteaa, että 31. joulukuuta 2016 henkilöstötaulukon täyttöaste oli 98 prosenttia eli henkilöstötaulukon 94 hyväksytystä toimesta oli täytetty 92;

8.  panee arvostaen merkille, että keskus piti kiinni sitoutumisestaan yhtäläisiin mahdollisuuksiin työhönotossa ja työssä; toteaa, että sukupuolijakaumaa, jossa naisten osuus oli 60 prosenttia ja miesten 40 prosenttia, voitaisiin parantaa; pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että naiset ovat vahvasti edustettuina kaikissa palkkaluokissa ja myös johdon tasolla, mikä ei aina ole itsestäänselvyys;

9.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa keskuksen henkilöstöpolitiikkaa; panee merkille, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin noin 46 000 euroa, mikä vastaa puolta päivää henkilöstön jäsentä kohti; kehottaa keskusta toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisemman erittelyn näistä kuluista; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 7,9 päivää henkilöstön jäsentä kohti;

10.  muistuttaa, että keskus hyväksyi marraskuussa 2011 työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää koskevan päätöksen; kehottaa keskusta tukemaan koulutuksen ja tiedottamisen järjestämistä, jotta lisätään työntekijöiden tietoisuutta asioista;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

12.  pitää myönteisenä, että keskus on saanut kaikki puuttuvat sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset vastavalituilta hallintoneuvoston jäseniltä ja ne on nyt julkistettu sen verkkosivustolla;

13.  muistuttaa, että keskus otti 22. lokakuuta 2014 käyttöön petostentorjuntastrategian sen eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden tueksi; pitää myönteisenä, että keskus järjesti säännöllistä koulutusta edistääkseen työntekijöidensä tietoisuutta strategian ja toimintaperiaatteiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta;

14.  panee merkille, että keskus hyväksyi 9. helmikuuta 2017 väärinkäytösten paljastamista koskevat suuntaviivat, jotka perustuvat komission suuntaviivoihin ja täyttävät henkilöstösääntöjen 22 c artiklassa asetetut vaatimukset; toteaa, että vuonna 2016 keskuksessa ei ollut väärinkäytösten paljastamista koskevia tapauksia;

15.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

16.  pitää valitettavana sitä, että keskus ei julkista hallintoneuvostonsa kokouspöytäkirjoja; kehottaa keskusta muuttamaan tätä koskevia toimintaperiaatteitaan;

Tärkeimmät saavutukset

17.  on tyytyväinen keskuksen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

   tulosten julkistaminen kolmivuotisesta hankkeesta, joka koski ammatillisen koulutuksen mahdollista roolia varhaiseen koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumisessa;
   sellaisten välineiden suunnittelu, jotka tarjoavat ammatillisen koulutuksen alalta saatuja käytännön ohjeita, vinkkejä, hyviä käytäntöjä ja keinoja hyödynnettäviksi toiminnassa ja menettelytavoissa, jotka auttavat varhaisen koulunkäynnin keskeyttämisriskille altistuneita nuoria jäämään koulutuksen pariin ja pätevöitymään sekä auttavat koulunkäynnin varhain keskeyttäviä nuoria integroitumaan uudelleen koulutukseen ja työmarkkinoille;
   ajan tasalle saatettujen taitoja ja työllisyyskysyntää koskevien vuoteen 2025 ulottuvien ennusteiden julkaiseminen;

18.  pitää kuitenkin valitettavana, että keskus ei käyttänyt vaikutusindikaattoreita kyseisten saavutusten seurantaan;

Sisäinen tarkastus

19.  toteaa, että kaikki sovitusta toimintaohjelmasta peräisin olevat suositukset, jotka olivat komission sisäisen tarkastuksen (IAS) keskuksessa vuonna 2015 suorittaman hankintoja, petostentorjuntaa ja oikeudellista neuvontaa koskeneen tarkastuksen tulosta, oli pantu täytäntöön ja toimitettu tarkistettaviksi vuoden 2016 loppuun mennessä; toteaa, että neljä viidestä suosituksesta oli käsitelty loppuun ja sisäinen tarkastus suositteli toteamaan yhden suosituksen loppuun käsitellyksi; toteaa lisäksi, että sisäinen tarkastus toteutti keskuksessa riskinarvioinnin maaliskuussa 2016 valmistellakseen strategisen tarkastussuunnitelman vuosiksi 2017–2019;

Toiminnan tuloksellisuus

20.  panee merkille yhteistyösopimuksissa virallistetun keskuksen tiiviin yhteistyön Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa;

21.  toteaa, että keskus myötävaikutti aktiivisesti joihinkin unionin erillisvirastojen toiminnan kehittämisverkoston toimintoihin, kuten komission etenemissuunnitelman tarkistamiseen samalla, kun se jakoi kokemuksiaan muiden unionin erillisvirastojen kanssa tulosindikaattoreiden kehittämisestä unionin erillisvirastojen johtajille; panee merkille, että keskuksen tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmä on olennainen osa sen suunnittelua ja raportointia koskevia menettelyjä;

22.  panee merkille keskuksen meneillään olevan, varainhoitoasetuksessa edellytetyn ulkoisen arvioinnin, joka aloitettiin huhtikuussa 2017;

o
o   o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(2) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)EUVL C 113, 30.3.2016, s. 1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0133.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö