Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2147(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0068/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0068/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.32

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0137

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 52k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2016. (2017/2147(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(4), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0068/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 42.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 42.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016. (2017/2147(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016. s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(4), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0068/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 42.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 42.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016. (2017/2147(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0068/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2016. iznosio 18 019 949 EUR, što je smanjenje od 1,83 % u odnosu na 2015.; budući da proračun Centra uglavnom potječe iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da komentar Revizorskog suda u vezi sa zgradom, popravcima, radovima jačanja strukture i raznim sigurnosnim pitanjima sada nosi oznaku „dovršeno”;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je povećanje od 1,43 % u usporedbi s prethodnom godinom; nadalje, pozdravlja činjenicu da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 94,55 %, što je znatno povećanje od 11,55 % u odnosu na prethodnu godinu;

Obveze i prijenosi

3.  napominje da je Centar uspio iskoristiti dodatne uštede koje su proizašle iz smanjenja faktora ponderiranja plaća sa 79,9 % na 79,3 %; primjećuje sa zadovoljstvom da je Centar prenio daljnje uštede u troškovima osoblja na operativne aktivnosti te da je uspio preuzeti obveze za njih prije kraja godine;

4.  napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa Centra, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Centar planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenos

5.  napominje da je tijekom 2016. Centar izvršio prijenose u ukupnom iznosu od 309 187 EUR iz glave I. (rashodi za osoblje) i glave II. (administrativni rashodi) u glavu III. (operativni rashodi); sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Javna nabava

6.  prima na znanje da je Centar tijekom 2016. obradio 46 postupaka javne nabave, od kojih su 46 % bili otvoreni postupci, 48 % pregovarački postupci, a 6 % ograničeni postupci;

Politika zapošljavanja

7.  prima na znanje da je 31. prosinca 2016. stopa popunjenosti u planu radnih mjesta iznosila 98 %, odnosno 92 popunjena radna mjesta u planu radnih mjesta u kojem su odobrena 94;

8.  cijeni činjenicu da je Centar i dalje predan podupiranju jednakih mogućnosti u zapošljavanju; napominje da je među osobljem 60 % žena naspram 40 % muškaraca, što bi se moglo poboljšati; međutim pozdravlja činjenicu da su žene dobro zastupljene u svim platnim razredima, pa i na upravljačkoj razini, što nije uvijek slučaj;

9.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Centra; ističe da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi oko 46 000 EUR, što odgovara trajanju od 0,5 dana po članu osoblja; poziva Centar da dostavi detaljniju raščlambu tih troškova tijelu nadležnom za davanje razrješnice; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 7,9 dana po članu osoblja;

10.  podsjeća na to da je Centar u studenom 2011. donio odluku u vezi sa psihičkim i spolnim uznemiravanjem; poziva Centar da podupre organizaciju obuka i informativnih susreta kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Centar nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

12.  pozdravlja činjenicu da je Centar pribavio sve izjave o sukobima interesa koje su nedostajale od novoimenovanih članova upravljačkog odbora i da su sada objavljene na njegovoj internetskoj stranici;

13.  podsjeća na to da je Centar 22. listopada 2014. usvojio strategiju za borbu protiv prijevara, zajedno s politikom sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; pozdravlja činjenicu da je Centar organizirao redovite obuke kako bi podigao razinu osviještenosti među osobljem o pravilnoj primjeni te strategije i politike;

14.  prima na znanje da je Centar 9. veljače 2017. usvojio smjernice o zviždačima, koje se temelje na smjernicama Komisije i koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 22.c Pravilnika o osoblju; primjećuje da 2016. u Centru nije zabilježen nijedan slučaj u vezi sa zviždačima;

15.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

16.  izražava žaljenje zbog činjenice što Centar ne objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravljačkog odbora; poziva Centar da u tom pogledu promijeni svoju politiku;

Glavna postignuća

17.  pozdravlja tri glavna postignuća koje je Centar naveo za 2016., a to su:

   objavljivanje ishoda njegova trogodišnjeg projekta o ulozi koju strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu imati u rješavanju problema prijevremenog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja
   izrada paketa instrumenata kojima se praktične smjernice, savjeti, dobre prakse i alati iz sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja stavljaju na raspolaganje i uključuju u aktivnosti i politike za pomoć mladima kojima prijeti rizik od prijevremenog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja da ustraju i da steknu kvalifikacije te za pomoć mladima koji su ga napustili da se ponovno integriraju u sustav obrazovanja ili osposobljavanja i u tržište rada;
   objavljivanje ažurirane prognoze trendova u području vještina i potražnje u zapošljavanju do 2025.;

18.  međutim žali zbog toga što se Centar pri praćenju uspjeha tih postignuća nije koristio pokazateljima učinka;

Unutarnja revizija

19.  potvrđuje činjenicu da su sve preporuke koje proizlaze iz dogovorenog akcijskog plana koji je izrađen na temelju revizije nabave koju je provela Služba za unutarnju reviziju (IAS), uključujući sprečavanje prijevara i pravno savjetovanje u Centru – provedene tijekom 2015. – implementirane i upućene na razmatranje do kraja 2016.; napominje da su četiri od pet preporuka zaključene, a za jednu od njih IAS je preporučio da se zaključi; osim toga, napominje da je IAS u ožujku 2016. proveo procjenu rizika u Centru kako bi pripremio strateški plan revizije za razdoblje od 2017. do 2019.;

Uspješnost

20.  prima na znanje blisku suradnju Centra s Europskom zakladom za osposobljavanje i s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, koja je formalizirana u sporazumima o suradnji;

21.  priznaje činjenicu da je Centar aktivno doprinio nizu aktivnosti u sklopu mreže za poboljšanje rezultata agencija EU-a, kao što je revizija Plana Komisije, te s drugim agencijama Unije podijelio svoje iskustvo o razvoju ključnih pokazatelja uspješnosti za direktore agencija Unije; napominje da je sustav mjerenja uspješnosti Centra sastavni dio njegova procesa planiranja i izvješćivanja;

22.  prima na znanje vanjsku evaluaciju Centra započetu u travnju 2017., koja se provodi u skladu sa zahtjevom iz financijske uredbe;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 113, 30.3.2016., str. 1.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti