Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2147(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0068/2018

Teksty złożone :

A8-0068/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.32

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0137

Teksty przyjęte
PDF 499kWORD 53k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 (2017/2147(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(4), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0068/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 42.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 42.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 (2017/2147(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego(4), w szczególności jego art. 12a,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0068/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 42.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 42.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016 (2017/2147(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0068/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (zwanego dalej „Centrum”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2016 wyniósł 18 019 949 EUR, co stanowi spadek o 1,83 % w stosunku do roku 2015; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2015

1.  zauważa z zadowoleniem, że uwaga Trybunału dotycząca budynku, napraw, wzmacnianie struktury i różnych problemów w zakresie bezpieczeństwa jest teraz oznaczona jako „zrealizowana”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,99 %, co oznacza wzrost o 1,43 % w porównaniu z poprzednim rokiem; z zadowoleniem przyjmuje ponadto, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 94,55 %, co oznacza znaczny wzrost o 11,55 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że Centrum było w stanie wykorzystać dodatkowe oszczędności wynikające z dostosowania w dół współczynnika korygującego mającego zastosowanie do wynagrodzeń z 79,9 % do 79,3 %; zauważa z zadowoleniem, że Centrum przesunęło uzyskane oszczędności w zakresie kosztów personelu na działania operacyjne i udało mu się zaciągnąć na nie zobowiązania przed końcem roku;

4.  zauważa, że przeniesienia mogą często być w części lub w całości uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Centrum, nie muszą być oznaką niedociągnięć w planowaniu i wykonaniu budżetu, i nie zawsze są sprzeczne z budżetową zasadą jednoroczności, zwłaszcza gdy są planowane przez Centrum z wyprzedzeniem i zgłaszane Trybunałowi;

Przesunięcia

5.  zauważa, że w 2016 r. Centrum dokonało przesunięć środków na łączną kwotę 309 187 EUR z tytułu I (wydatki na personel) i tytułu II (wydatki administracyjne) do tytułu III (wydatki operacyjne); z zadowoleniem zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2016 r. nie wykroczył poza limity określone w przepisach finansowych;

Zamówienia

6.  zauważa, że w 2016 r. Centrum przeprowadziło 46 procedur o udzielenie zamówienia, z czego 46 % stanowiły procedury otwarte, 48 % procedury negocjacyjne, a 6 % procedury ograniczone;

Polityka kadrowa

7.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2016 r. wskaźnik obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia wynosił 98 %, tj. obsadzone były 92 stanowiska w planie zatrudnienia, który zawierał 94 zatwierdzone stanowiska;

8.  docenia fakt, że Centrum nadal angażowało się we wspieranie równych szans w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników; zauważa, że jego personel składał się z 60 % kobiet i 40 % mężczyzn, co można poprawić; z zadowoleniem przyjmuje jednak fakt, że kobiety są dobrze reprezentowane na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu kierowniczym, co jest warte podkreślenia ponieważ taka sytuacja nie zawsze ma miejsce;

9.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Centrum; zauważa, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi około 46 000 EUR, co odpowiada połówce dnia na pracownika; wzywa Centrum do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium bardziej szczegółowej struktury tych kosztów; stwierdza, że średnia długość zwolnienia chorobowego na pracownika wynosi 7,9 dnia;

10.  przypomina, że w listopadzie 2011 r. Centrum przyjęło decyzję dotyczącą nękania psychicznego i molestowania seksualnego; wzywa Centrum do wspierania organizacji szkoleń i sesji informacyjnych w celu podnoszenia świadomości pracowników;

11.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Centrum nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto postępowań przed sądem ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum uzyskało wszystkie brakujące deklaracje interesów nowo mianowanych członków zarządu oraz że zostały one opublikowane na stronie internetowej Centrum;

13.  przypomina, że w dniu 22 października 2014 r. Centrum przyjęło strategię zwalczania nadużyć finansowych wraz z polityką dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum organizowało regularne sesje szkoleniowe w celu uświadomienia pracowników co do właściwego wdrażania tej strategii i polityki;

14.  zauważa, że w dniu 9 lutego 2017 r. Centrum przyjęło wytyczne w zakresie informowania o nieprawidłowościach, które oparte są na wytycznych Komisji i które spełniają wymagania określone w art. 22c regulaminu pracowniczego; zauważa, że w 2016 r. nie odnotowano w Centrum przypadków zgłaszania nieprawidłowości;

15.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

16.  ubolewa nad faktem, iż Centrum nie podaje do wiadomości publicznej protokołów posiedzeń zarządu; wzywa Centrum do zmiany swojej polityki w tym zakresie;

Główne osiągnięcia

17.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Centrum w 2016 r., a mianowicie że Centrum:

   opublikowało wyniki trzyletniego projektu dotyczącego roli, jaką kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) może odgrywać w rozwiązywaniu problemu wczesnego kończenia kształcenia i szkolenia;
   opracowało zestaw narzędzi zapewniający praktyczne wskazówki, porady, dobre praktyki i narzędzia wynikające z VET, które można wykorzystać w działaniach i strategiach mających na celu wsparcie młodych ludzi zagrożonych wczesnym kończeniem nauki, tak by kontynuowali kształcenie, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, a także aby pomóc osobom wcześnie kończącym naukę powrócić do kształcenia i szkolenia oraz na rynek pracy;
   opublikowało zaktualizowaną prognozę umiejętności i zapotrzebowania, opisującą tendencje w dziedzinie zatrudnienia do 2025 r.;

18.  ubolewa jednak nad tym, że Centrum nie wykorzystało wskaźników oddziaływania do monitorowania powodzenia tych osiągnięć;

Audyt wewnętrzny

19.  odnotowuje fakt, że wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnionego planu działania, który był wynikiem przeprowadzonego w 2015 r. przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) audytu dotyczącego udzielania zamówień, w tym zapobiegania nadużyciom i doradztwa prawnego w Centrum, zostały wdrożone i wysłane do przeglądu pod koniec 2016 r.; zauważa, że cztery z pięciu zaleceń zostały zamknięte, a w przypadku jednego zalecenia IAS zalecił zamknięcie; zauważa ponadto, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka w Centrum w marcu 2016 r. w celu przygotowania strategicznego planu audytu na lata 2017–2019;

Wyniki

20.  odnotowuje bliską współpracę Centrum z Europejską Fundacją Kształcenia i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która to współpraca została sformalizowana w umowach o współpracy;

21.  przyjmuje do wiadomości, że Centrum brało aktywny udział w szeregu działań sieci na rzecz rozwoju efektywności agencji Unii, takich jak przegląd planu działania Komisji Europejskiej, jednocześnie dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi agencjami Unii w zakresie rozwijania kluczowych wskaźników skuteczności działania w odniesieniu do dyrektorów agencji Unii; zauważa, że stosowany przez Centrum system pomiaru wyników jest integralnym elementem procesów planowania i sprawozdawczości;

22.  przyjmuje do wiadomości przeprowadzaną obecnie zewnętrzną ocenę Centrum, wymaganą na mocy rozporządzenia finansowego, która to ocena rozpoczęła się w kwietniu 2017 r.;

o
o   o

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 1.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności