Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2147(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0068/2018

Predkladané texty :

A8-0068/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.32

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0137

Prijaté texty
PDF 360kWORD 47k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 (2017/2147(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0068/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 (2017/2147(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0068/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016 (2017/2147(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0068/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jeho výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2016 sumu 18 019 949 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 1,83 %; keďže rozpočet strediska pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  s uspokojením konštatuje, že pripomienka Dvora audítorov týkajúca sa budovy, opráv, štrukturálneho posilnenia a rôznych bezpečnostných otázok je v súčasnosti označená ako „ukončená“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,43 %; ďalej víta, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 94,55 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje výrazné zvýšenie o 11,55 %;

Záväzky a prenosy

3.  berie na vedomie, že stredisko dokázalo použiť ďalšie úspory, ktoré vznikli z úpravy koeficientu váženia miezd smerom nadol, a to zo 79,9 % na 79,3 %; s uspokojením berie na vedomie, že stredisko presunulo z toho vyplývajúce úspory v oblasti osobných nákladov na prevádzkové činnosti, pričom sa mu k nim podarilo úspešne prijať záväzky ešte pred koncom roka;

4.  poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov strediska a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú vždy v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich stredisko vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  konštatuje, že stredisko v roku 2016 vykonalo presuny v celkovej výške 309 187 EUR z hlavy I (výdavky na zamestnancov) a z hlavy II (administratívne výdavky) do hlavy III (operačné výdavky); s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Obstarávanie

6.  berie na vedomie, že v roku 2016 stredisko vykonalo 46 postupov verejného obstarávania, z čoho 46 % boli verejné súťaže, 48 % rokovacie konania a 6 % užšie súťaže;

Personálna politika

7.  berie na vedomie, že k 31. decembru 2016 bola miera obsadenia pracovných miest podľa plánu pracovných miest na úrovni 98 %, t. j. 92 obsadených pracovných miest z 94 pracovných miest schválených v pláne pracovných miest;

8.  s uznaním konštatuje skutočnosť, že stredisko je aj naďalej odhodlané podporovať rovnosť príležitostí pri prijímaní zamestnancov a v zamestnaní; konštatuje, že v stredisku je pomer rodovej vyváženosti 40 % mužov k 60 % žien, čo by sa mohlo zlepšiť; víta však skutočnosť, že ženy sú dostatočne zastúpené na všetkých stupňoch, a to aj na úrovni riadenia, čo víta najmä vzhľadom na skutočnosť, že sa to nie vždy stáva;

9.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky strediska; konštatuje, že rozpočtové prostriedky vynakladané na zdraviu prospešné činnosti predstavujú približne 46 000 EUR, čo zodpovedá poldňu na zamestnanca; vyzýva stredisko, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytlo podrobnejší rozpis týchto výdavkov; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 7,9 dňa na zamestnanca;

10.  pripomína, že stredisko prijalo v novembri 2011 rozhodnutie týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania; vyzýva stredisko, aby podporilo organizáciu odbornej prípravy a informačných stretnutí s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov;

11.  s uspokojením berie na vedomie, že v roku 2016 neboli stredisku adresované žiadne sťažnosti, žaloby ani ohlásené prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

12.  víta skutočnosť, že stredisko získalo všetky chýbajúce vyhlásenia o konflikte záujmov od novovymenovaných členov správnej rady a že ich uverejnilo na webovom sídle strediska;

13.  pripomína, že 22. októbra 2014 stredisko prijalo stratégiu boja proti podvodom spolu s politikou prevencie a riešenia konfliktov záujmov; víta skutočnosť, že stredisko organizovalo pravidelné školenia s cieľom zvýšiť informovanosť svojich zamestnancov o riadnom uplatňovaní tejto stratégie a politiky;

14.  konštatuje, že 9. februára 2017 stredisko prijalo usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré vychádzajú z usmernení Komisie a spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 22c služobného poriadku; poznamenáva, že v 2016 nedošlo v stredisku k prípadom oznámenia protispoločenskej činnosti;

15.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že stredisko nezverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej správnej rady; vyzýva stredisko, aby zmenilo svoju politiku v tejto oblasti;

Hlavné úspechy

17.  víta tri hlavné úspechy strediska v roku 2016, a to:

   zverejnenie výsledkov jeho trojročného projektu o úlohe, ktorú odborné vzdelávanie a príprava (OVP) môžu zohrávať pri riešení problému predčasného ukončenia školskej dochádzky a odbornej prípravy;
   navrhnutie súboru nástrojov, ktorý poskytuje praktické usmernenia, odporúčania, osvedčené postupy a nástroje vychádzajúce z OVP a slúžiace ako podklad pre činnosti a politiky, ktoré pomôžu mladým ľuďom, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, zotrvať v procese vzdelávania a odbornej prípravy a kvalifikácie a pomôcť osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, opätovne sa začleniť do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy a do trhu práce;
   uverejnenie aktualizovanej prognózy trendov týkajúcich sa zručností a dopytu v oblasti zamestnanosti do roku 2025;

18.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že stredisko nepoužilo ukazovatele vplyvu s cieľom monitorovať úspešnosť týchto výstupov;

Vnútorný audit

19.  uznáva, že všetky odporúčania vyplývajúce z dohodnutého akčného plánu, ktorý vychádzal z auditu Útvaru pre vnútorný audit (IAS) týkajúceho sa verejného obstarávania vrátane predchádzania podvodom a právneho poradenstva v stredisku a vykonaného v roku 2015, boli vykonané a zaslané na preskúmanie na konci roka 2016; poznamenáva, že štyri z piatich odporúčaní boli uzatvorené a jedno IAS odporučilo na uzavretie; okrem toho konštatuje, že IAS vykonal posúdenie rizík v stredisku v marci 2016 s cieľom pripraviť strategický plán auditu na roky 2017 až 2019;

Výkonnosť

20.  berie na vedomie úzku spoluprácu strediska s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, ktorá získala formálnu podobu dohodami o spolupráci;

21.  berie na vedomie skutočnosť, že stredisko aktívne prispelo k viacerým činnostiam siete rozvoja výkonnosti agentúr EÚ, napríklad revíziou plánu Komisie, keď sa s ostatnými agentúrami Únie podelilo o svoje skúsenosti s rozvojom kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre riaditeľov agentúr Únie; konštatuje, že systém merania výkonnosti strediska je neoddeliteľnou súčasťou jeho procesov plánovania a podávania správ;

22.  berie na vedomie prebiehajúce externé hodnotenie strediska, ktoré si vyžaduje nariadenie o rozpočtových pravidlách a ktoré sa začalo v apríli 2017;

o
o   o

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(2) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia