Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2147(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0068/2018

Predložena besedila :

A8-0068/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.32

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0137

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 52k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 (2017/2147(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(4) in zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0068/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 42.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 42.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 39, 13.2.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 (2017/2147(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja(4) in zlasti člena 12a,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0068/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 42.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 42.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 39, 13.2.1975, str. 1.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 (2017/2147(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0068/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: center) kaže, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2016 znašal 18 019 949 EUR, kar je 1,83 % manj kot leta 2015; ker proračun centra izvira predvsem iz proračuna Unije;

C.  ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je pripomba Računskega sodišča o izgradnji, popravilih, strukturni okrepitvi in različnih varnostnih vprašanjih sedaj označena kot „zaključena“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 99,99 %, kar je 1,43 % več kot leto prej; je prav tako zadovoljen, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 94,55 %, kar je 11,55 % in torej precej več kot leto prej;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da je centru uspelo porabiti dodatne prihranke, nastale zaradi znižanja količnika za usklajevanje plač z 79,9 % na 79,3 %; z zadovoljstvom ugotavlja, da je center prihranke, dosežene pri stroških za osebje, prerazporedil v operativne dejavnosti in pred koncem leta uspešno prevzel obveznosti zanje;

4.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov centra lahko pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih center načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je center v letu 2016 opravil prerazporeditve v skupnem znesku 309 187 EUR iz naslova I (odhodki za zaposlene) in naslova II (upravni odhodki) v naslov III (odhodki za poslovanje); z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2016 skladni s finančnimi pravili;

Javna naročila

6.  ugotavlja, da je center v letu 2016 izvedel 46 postopkov javnih naročil, od tega 46 % odprtih postopkov, 48 % postopkov s pogajanji in 6 % omejenih postopkov;

Kadrovska politika

7.  ugotavlja, da je 31. decembra 2016 realizacija kadrovskega načrta znašala 98 %, kar pomeni, da je bilo zasedenih 92 delovnih mest od 94 odobrenih mest v kadrovskem načrtu;

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center ostal zavezan enakim možnostim pri izbiri kandidatov in zaposlovanju; ugotavlja, da je bilo ravnovesje spolov 60 % žensk in 40 % moških, kar bi se dalo izboljšati; pozdravlja pa dejstvo, da so ženske dobro zastopane v vseh razredih, tudi na vodstveni ravni, kar je pomembno, saj ni bilo vedno tako;

9.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike centra; ugotavlja, da proračun, porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša približno 46 000 EUR, kar pomeni 0,5 dneva na zaposlenega; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi podrobnejšo razčlenitev teh stroškov; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 7,9 dni;

10.  opozarja, da je center novembra 2011 sprejel sklep glede psihičnega in spolnega nadlegovanja; poziva ga, naj podpira organizacijo usposabljanj in informativnih srečanj, da bi povečal ozaveščenost osebja;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center v letu 2016 ni prejel pritožb, niti ni bil vpleten v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

12.  pozdravlja dejstvo, da je center pridobil vse manjkajoče izjave o odsotnosti nasprotja interesov novoimenovanih članov uprave, ki so sedaj objavljene na njegovem spletnem mestu;

13.  spominja, da je center 22. oktobra 2014 skupaj s politiko preprečevanja in obvladovanja nasprotja interesov sprejel tudi strategijo boja proti goljufijam; pozdravlja dejstvo, da center organizira redna usposabljanja, da bi povečal ozaveščenost osebja o pravilnem izvajanju strategije in politike;

14.  ugotavlja, da je center 9. februarja 2017 sprejel smernice o prijavljanju nepravilnosti, ki so oblikovane na podlagi smernic Komisije in izpolnjujejo zahteve iz člena 22c kadrovskih predpisov; ugotavlja, da leta 2016 v centru ni bilo prijavljenih nepravilnosti;

15.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

16.  obžaluje dejstvo, da center ne objavlja zapisnikov sej upravnega odbora; poziva center, naj spremeni politiko v zvezi s tem;

Glavni dosežki

17.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel center, in sicer:

   je objavil rezultate svojega triletnega projekta o vlogi, ki jo lahko ima poklicno izobraževanje in usposabljanje pri obravnavanju vprašanja predčasnega izstopa iz izobraževanja in usposabljanja,
   je razvil sklop orodij s praktičnimi smernicami, nasveti, primeri dobre prakse in orodji, pridobljenimi pri izvajanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati dejavnosti in politike, namenjene mladim, ki jim grozi predčasen izstop iz izobraževanja in usposabljanja, da bi vztrajali v njem ter pridobili izobrazbo, tistim, ki so predčasno zapustili izobraževanje in usposabljanje, pa bi bilo mogoče pomagati pri ponovnem vključevanju vanju in pri vstopu na trg dela,
   je objavil in posodobil napoved veščin in povpraševanja, v njej pa zajel trende pri zaposlovanju do leta 2025;

18.  obžaluje pa, da center ni uporabil kazalnikov vpliva za spremljanje uspeha navedenih dosežkov;

Notranja revizija

19.  potrjuje dejstvo, da so bila vsa priporočila, podana na podlagi akcijskega načrta, dogovorjenega v sklopu revizije javnih naročil, ki jo je leta 2015 opravila služba za notranjo revizijo, vključno s preprečevanjem goljufij in pravnim svetovanjem v centru, do konca leta 2016 izvedena in poslana v pregled; ugotavlja, da so bila zaključena štiri priporočila od petih, služba za notranjo revizijo pa je priporočila, naj se zaključi tudi zadnje; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo marca 2016 ocenila tveganje v centru, da bi pripravila strateški načrt revizij za obdobje 2017–2019;

Uspešnost

20.  je seznanjen s tesnim sodelovanjem centra z Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, s katerima ima sklenjena tudi sporazuma o sodelovanju;

21.  potrjuje, da je center dejavno prispeval k vrsti dejavnosti v mreži za bolj smotrno delovanje agencij EU, na primer reviziji časovnega načrta Komisije, obenem pa je z drugimi agencijami EU izmenjeval izkušnje o oblikovanju ključnih kazalnikov uspešnosti za direktorje agencij Unije; ugotavlja, da je sistem centra za merjenje uspešnosti sestavni del njegovih procesov načrtovanja in poročanja;

22.  je seznanjen s potekajočim zunanjim ocenjevanjem centra, ki je zahtevano v finančni uredbi in se je začelo izvajati aprila 2017;

o
o   o

23.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 113, 30.3.2016, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov