Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2147(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0068/2018

Ingivna texter :

A8-0068/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.32

Antagna texter :

P8_TA(2018)0137

Antagna texter
PDF 177kWORD 47k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
P8_TA(2018)0137A8-0068/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016(1), med centrumets svar,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0068/2018),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016(1), med centrumets svar,

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(4), särskilt artikel 12a,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0068/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 42.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 (2017/2147(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0068/2018),

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare förstärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 18 019 949 EUR, vilket utgör en minskning med 1,83 % jämfört med 2015. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2015

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrättens kommentar om byggnaden, reparationsarbeten, förstärkning av strukturen och olika säkerhetsfrågor nu är markerade som ”har genomförts”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket innebär en ökning med 1,43 % jämfört med föregående år. Parlamentet välkomnar också att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 94,55 %, vilket innebär en tydlig ökning med 11,55 % jämfört med det föregående året.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att centrumet kunde utnyttja ytterligare medel som sparats till följd av nedjusteringen av lönekorrigeringskoefficienten från 79,9 % till 79,3 %. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet förde över de inbesparade personalkostnaderna till den operativa verksamheten och lyckades omvandla dem till åtaganden före årets slut.

4.  Europaparlamentet påpekar att överföringarna ofta helt eller delvis motiveras av den fleråriga karaktären av centrumets verksamhetsprogram, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om centrumet planerat dem i förväg och underrättat revisionsrätten om detta.

Överföring

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet gjort överföringar under 2016, som totalt uppgick till 309 187 EUR, från avdelning I (personalutgifter) och avdelning II (administrativa utgifter) till avdelning III (driftsutgifter). Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandling

6.  Europaparlamentet noterar att centrumet genomförde 46 upphandlingsomgångar 2016 av vilka 46 % var öppna förfaranden, 4 % var förhandlade förfaranden och 6 % var selektiva förfaranden.

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet konstaterar att tjänsteförteckningens tillsättningsgrad den 31 december 2016 var 98 %, dvs. 92 tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen som innehöll 94 godkända tjänster.

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet höll fast vid sitt åtagande att stödja lika möjligheter vid rekrytering och anställning, och att könsfördelningen var 60 % kvinnor och 40 % män; en fördelning som skulle kunna vara ännu jämnare. Parlamentet välkomnar dock det faktum att kvinnor är väl representerade i alla lönegrader, inklusive på ledningsnivå, vilket är särskilt glädjande med tanke på att så inte alltid är fallet.

9.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i centrumets personalpolitik. Parlamentet noterar att centrumets friskvårdsbudget uppgår till 46 000 EUR, vilket motsvarar 0,5 dagar per anställd. parlamentet uppmanar centrumet att ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en mer detaljerad uppdelning av dessa kostnader. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 7,9 dagar.

10.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i november 2011 antog ett beslut rörande psykiska och sexuella trakasserier. Centrumet uppmanas att stödja utbildningar och informationsmöten för att göra personalen mer uppmärksam på dessa frågor.

11.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att centrumet inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

12.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har fått in alla saknade förklaringar om intressekonflikter från nyutnämnda styrelseledamöter, och att de nu har offentliggjorts på centrumets webbplats.

13.  Europaparlamentet påminner om att centrumet antog sin strategi för bedrägeribekämpning den 22 oktober 2014 tillsammans med sin policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet välkomnar att centrumet anordnade regelbundna utbildningstillfällen för att öka personalens medvetenhet om hur man korrekt genomför strategier och policyer.

14.  Europaparlamentet noterar att centrumet antog riktlinjer för visselblåsning den 9 februari 2017, vilka bygger på kommissionens riktlinjer och uppfyller de krav som anges i artikel 22c i tjänsteföreskrifterna. Det förekom inte några fall av visselblåsning i centrumet under 2016.

15.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att avslöja sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

16.  Europaparlamentet beklagar att centrumet inte offentliggör protokollen från sina styrelsesammanträden. Centrumet uppmanas att ändra sin policy i detta avseende.

Huvudsakliga prestationer

17.  Europaparlamentet välkomnar centrumets tre viktigaste prestationer 2016, nämligen följande:

   offentliggörandet av resultaten från dess treåriga projekt avseende vilken roll som yrkesutbildning kan spela när det gäller att komma till rätta med avhoppen från utbildning och vidareutbildning,
   sammanställning av en verktygslåda med praktisk vägledning, tips, goda exempel och verktyg som kommer från yrkesutbildningar, och som kan användas i verksamheter och åtgärder för att hjälpa unga människor som riskerar att lämna sin utbildning i förtid att stanna kvar, och att kvalificera och hjälpa dem som hoppat av att återintegreras i utbildning och på arbetsmarknaden,
   publiceringen av den uppdaterade prognosen över tillgång och efterfrågan på kompetenser med sysselsättningstrender fram till 2025.

18.  Europaparlamentet beklagar dock att centrumet inte använde resultatindikatorer för att följa vilken framgång som dessa prestationer fick.

Internrevision

19.  Europaparlamentet uppskattar att alla rekommendationerna i den överenskomna handlingsplan som blev följden av internrevisionstjänstens (IAS) granskning av upphandling, inklusive bedrägeriförebyggande åtgärder och juridisk rådgivning, vid centrumet 2015, hade genomförts och skickats för genomgång i slutet av 2016. Fyra av fem rekommendationer hade avslutats, och en hade IAS rekommenderat att man skulle avsluta. Parlamentet konstaterar dessutom att IAS genomförde en riskbedömning vid centrumet i mars 2016 för att utarbeta den strategiska revisionsplanen för 2017–2019.

Resultat

20.  Europaparlamentet noterar centrumets nära samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, som formaliserats i samarbetsavtal.

21.  Europaparlamentet noterar att centrumet bidrog aktivt till ett antal verksamheter inom EU-byråernas nätverk för prestationsutveckling, såsom översynen av Europeiska kommissionens färdplan, samtidigt som man delade med sig av sin erfarenhet till andra unionsbyråer för att utveckla nyckelindikatorer för direktörerna vid unionens byråer. Parlamentet noterar att centrumets resultatmätningssystem är en integrerad del av dess planerings- och rapporteringsprocesser.

22.  Europaparlamentet noterar den pågående externa utvärderingen av centrumet, som krävs enligt budgetförordningen, som inleddes i april 2017.

o
o   o

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 113, 30.3.2016, s. 1.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0133.

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy