Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2163(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0098/2018

Indgivne tekster :

A8-0098/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.33

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0138

Vedtagne tekster
PDF 191kWORD 55k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.
(5) EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA(4), særlig artikel 16,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA(5), særlig artikel 20,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 47.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.
(5) EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 (2017/2163(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0098/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Politiakademi ("akademiet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 10 291 700 EUR, hvilket svarer til en stigning på 17,34 % sammenlignet med 2015 som følge af tilskudsaftalen med Kommissionen om uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse; der henviser til, at hele akademiets budget stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for akademiet for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at akademiets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95,95 %, hvilket svarer til en stigning på 0,44 % i forhold til 2015; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 78,85 %, hvilket er et lille fald på 0,15 % i forhold til 2015;

2.  noterer sig, at der efter undertegnelsen af tilskudsaftalen med Kommissionen i 2005 om uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse blev indgået en aftale om et budget på 2 490 504 EUR, hvoraf en anden tranche på 1 243 891 EUR blev tilgængelig for forpligtelser og betalinger; noterer sig endvidere, at 89 % af de disponible bevillinger er blevet forpligtet, og 48 % af de disponible bevillinger er blevet udbetalt; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den eksterne evaluering af dette partnerskab via dets årlige aktivitetsrapport for 2017;

3.  anerkender, at akademiet ved årets udgang havde betalt 91 % af alle sine finansielle forpligtelser til tiden, hvilket overstiger målet om, at 85 % af alle betalinger skulle betales inden for den retligt fastsatte tidsramme; noterer sig, at leverandørerne ikke opkrævede nogen renter på grund af forsinkede betalinger;

4.  noterer sig, at et antal medarbejdere har indledt et søgsmål mod akademiet, hvori de sætter spørgsmålstegn ved de betingelser, hvorunder flytningen fandt sted, og dens finansielle virkninger for deres indtægter; noterer sig, at der i mindelighed er blevet indgået et forlig med visse medarbejdere, og betalingerne til dette formål blev foretaget i 2015 og 2016; noterer sig endvidere, at visse medarbejdere har appelleret domstolens dom, og resultatet heraf forventes at foreligge i 2018; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne appelsag;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker, at i alt 1 477 288 EUR blev fremført til 2017, hvilket svarer til 17 % af det samlede budget for 2016; noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger var højt for afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter), nemlig 140 055 EUR, dvs. 30 % (sammenlignet med 212 456, dvs. 49 % i 2015); erfarer, at disse fremførelser primært vedrører IT-rådgivning og IT-relaterede varer og tjenesteydelser bestilt sidst på året;

6.  bemærker, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægning og -gennemførelse og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig ikke hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

7.  noterer sig, at den samlede budgetgennemførelse for 2015, herunder fremførte midler fra 2015-2016, ved udgangen af december 2016 var nået op på 93 %;

Overførsler

8.  noterer sig, at akademiet gennemførte ni budgetoverførsler for det almindelige aktions- og administrationsbudget samt to overførsler på foranledning af den administrerende direktørs myndighed gennem anvendelsen af fleksibilitetsklausulen i overensstemmelse med artikel 27.1, litra a, i akademiets finansforordning;

Personalepolitik

9.  konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 25 stillinger (ud af de 28 stillinger, som var godkendt i henhold til EU-budgettet) var besat den 31. december 2016, i forhold til 26 i 2015;

10.  noterer sig med tilfredshed den ligelige kønsfordeling opnået med hensyn til de besatte stillinger i 2016, eftersom forholdet vaer 50 % kvinder og 50 % mænd; konstaterer imidlertid, at kønsbalancen var på 69 % over for 31 % i bestyrelsen;

11.  bemærker, at antallet af fratrædelser er steget som følge af akademiets flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn på grund af den væsentligt lavere justeringskoefficient for personalelønninger; noterer sig, at der er blevet gennemført en række afbødende foranstaltninger; noterer sig imidlertid, at den lave indplacering af stillingerne i lønklasserne kombineret med en lav justeringskoefficient ikke tilskynder udlændinge (især fra Vest- og Nordeuropa) til at flytte til Ungarn, og at den geografiske balance blandt personalet som følge heraf ikke er sikret; bemærker i denne forbindelse, at 30 % af alle akademiets medarbejdere i 2016 var ungarere, hvilket er et uforholdsmæssigt stort antal; noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den høje personaleomsætning kan indvirke på forretningskontinuiteten og akademiets evne til at gennemføre aktiviteterne i sit arbejdsprogram, og påpeger, at dette problem skal løses; bemærker endvidere, at den geografiske balance blandt personalet har en indvirkning på personaleomkostningerne, hvilket førte til beslutningen om at overføre uudnyttede midler fra afsnit 1 til afsnit 3, hvilket muliggjorde gennemførelsen af yderligere operationelle aktiviteter;

12.  bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær for akademiets ansatte var på 4,3 dage pr. medarbejder i 2016; bemærker med en vis bekymring, at medarbejderne ikke engang brugte én dag på aktiviteter for fysisk velvære i 2016, og at det eneste arrangement af denne type blev afholdt efter arbejdstids ophør; bemærker ikke desto mindre, at akademiet i sine svar til dechargemyndigheden har meddelt, at det har brugt 3 900 EUR på aktiviteter for fysisk velvære; opfordrer akademiet til yderligere at redegøre for, hvordan dette beløb blev brugt;

13.  bemærker med tilfredshed, at akademiet har etableret et netværk af fortrolige rådgivere, tilrettelagt deres oplæring og også tilbudt medarbejderne uddannelse i forebyggelse af chikane; bemærker med tilfredshed, at der ikke blev indberettet tilfælde af chikane i 2016;

14.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

15.  noterer sig, at akademiet ikke anvender officielle køretøjer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

16.  konstaterer, at interesseerklæringerne fra den øverste ledelse og fra bestyrelsesmedlemmerne er blevet offentliggjort på akademiets websted; konstaterer på baggrund af akademiets meddelelse, at dets personale og andre enkeltpersoner, som samarbejder direkte med akademiet, blev bedt om at udfylde en interesseerklæring;

17.  bemærker, at akademiet, for så vidt angår eksterne lønnede eksperter, som en del af den årlige liste over kontrahenter, offentliggør de ekspertkontrakter, der er blevet tildelt af akademiet, på sit websted; bemærker imidlertid, at erklæringerne om interessekonflikt og fortrolighed for lønnede eksperter ikke er offentliggjort på webstedet; konstaterer, at akademiet vil gennemgå sine ordninger for offentliggørelse af disse erklæringer; opfordrer akademiet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger det har truffet;

18.  noterer sig, at akademiet ikke offentliggør protokoller fra ledelsesmøder; opfordrer akademiet til at gøre disse protokoller tilgængelige på sit websted;

19.  noterer sig, at akademiet i 2016 modtog en begæring om aktindsigt i dokumenter, hvortil akademiet gav fuld aktindsigt i de pågældende dokumenter;

Vigtigste resultater

20.  glæder sig over de tre væsentligste resultater identificeret af akademiet i 2016, nemlig:

   ISO 9001-certificeringen for to kernevirksomhedsområder: aktiviteter med tilstedeværelse og Cepols udvekslingsprogram
   afslutningen af de forberedelser, der er nødvendige for gennemførelsen af dets nye mandat, der trådte i kraft den 1. juli 2016
   den vellykkede gennemførelse af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse;

Strategi for bekæmpelse af svig

21.  noterer sig med tilfredshed, at regler om indberetning af svig og beskyttelse af whistleblowere er integreret i akademiets strategi for bekæmpelse af svig;

22.  noterer sig, at en revideret strategi til bekæmpelse af svig forventes at blive vedtaget af bestyrelsen i november 2017; opfordrer akademiet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om revisionen af denne strategi;

Intern revision

23.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste i november og december 2016 reviderede akademiet hvad angår vurdering af uddannelsesbehov, planlægning og budgettering med fokus på dets kernevirksomhedsaktiviteter; bemærker endvidere, at det i udkastet til revisionsberetningen fra marts 2017 konkluderes, at revisionen ikke førte til identifikation af nogen kritiske eller meget vigtige spørgsmål, men at Den Interne Revisionstjeneste mener, at der er plads til forbedring med hensyn til anvendelsen af kursusskemaet for retlige og indre anliggender for at undgå overlapning med uddannelseskurser, som arrangeres af andre agenturer inden for retlige og indre anliggender; mener, at dette spørgsmål bør adresseres så snart som muligt;

Resultater

24.  bemærker, at akademiets uddannelsesprogram i 2016 omfattede 174 uddannelsesaktiviteter, herunder 87 aktiviteter med tilstedeværelse og 87 webinarer, 492 udvekslinger inden for rammerne af det europæiske politiudvekslingsprogram, 27 onlinemoduler og et onlinekursus; bemærker med tilfredshed, at akademiets opsøgende arbejde for sjette år i træk er blevet udvidet, og at akademiet har undervist 18 009 fagfolk inden for retshåndhævelse i 2016, i forhold til 12 992 i 2015, hvilket udgør en stigning på mere end 38 %;

25.  noterer sig, at akademiet har et omfattende vurderingssystem til at sikre kvaliteten af sit uddannelsesprogram; noterer sig desuden, at kursusevalueringen har til hensigt at vurdere undervisningens effektivitet, men også at måle deltagernes tilfredshed; noterer sig, at den overordnede tilfredshed fortsat var høj, idet 95 % af deltagerne gav udtryk for, at de var meget tilfredse eller tilfredse med akademiets aktiviteter;

26.  påpeger, at akademiet på effektiv vis har leveret de forventede produkter og tjenester i overensstemmelse med dets arbejdsprogram for 2016;

Andre bemærkninger

27.  bemærker, at den femårige eksterne evaluering af akademiet (2011-2015) blev afsluttet af den eksterne evaluator i januar 2016; bemærker med tilfredshed, at den eksterne evaluator har vurderet akademiet til at være effektivt, og at hans konklusion understøttes af dokumentation for et øget antal aktiviteter, der er gennemført af akademiet i løbet af undersøgelsesperioden, i forhold til et relativt stabilt antal ressourcer, som blev stillet til rådighed for samme periode; bemærker imidlertid, at akademiets femårige evalueringsrapport omfattede 17 anbefalinger; bemærker, at handlingsplanen blev udarbejdet for at imødekomme disse anbefalinger og indkredsede 31 tiltag, der skal gennemføres mellem medio 2016 og ultimo 2018; er på grundlag af den femårige evaluering bekymret over, at der er et klart behov for at styrke akademiet betydeligt, både med hensyn til menneskelige og finansielle ressourcer;

28.  bemærker med tilfredshed, at akademiet har lamper, som styres af bevægelsessensorer i korridorerne, således at der kan foretages visse energibesparelser; er uenig med akademiet, som mener, at det i 2016 fik stillet lokaler til rådighed af de ungarske myndigheder, men at det ikke var involveret i driften af bygningen og ikke havde nogen direkte mulighed for at gennemføre omkostningseffektive eller miljøvenlige foranstaltninger;

29.  bemærker med bekymring – eftersom tiden er stadig mere knap – at akademiet for nuværende ikke ligger inde med tilstrækkelige oplysninger til at kunne forberede sig grundigt på gennemførelsen af fremtidige aktiviteter efter brexit; bemærker, at brexit vil begrænse akademiets adgang til Det Forenede Kongeriges retshåndhævelsesekspertise og evne til at organisere oplæring med britiske tjenestemænd; bemærker, at disse aspekter kan få en negativ indvirkning på udviklingen af fælles praksis, informationsudvekslingen og i sidste ende det grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet; anbefaler, at der gennemføres foranstaltninger til at opretholde – som minimum – det nuværende samarbejdsniveau; opfordrer Kommissionen og akademiet til at informere dechargemyndigheden om risikostyringen i forbindelse med brexit;

30.  bemærker, at 2016 var det første hele år med gennemførelse af uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse; glæder sig over, at dette projekt anerkendes som et flagskibsprojekt i Unionens samarbejde med MENA-landene om terrorbekæmpelse;

31.  opfordrer akademiet til hurtigst muligt at realisere sit mål om øget synlighed på nettet og til at forbedre sit websted yderligere for at gøre det endnu mere relevant for dets interesseparter og for i højere grad at understøtte akademiets arbejde; henstiller, at akademiet foretager en bedre rapportering af virkningerne af sine aktiviteter, navnlig på sikkerheden i Unionen; anerkender akademiets bestræbelser i denne retning.

o
o   o

32.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 113 af 30.3.2016, s. 107.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik