Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2163(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0098/2018

Predložena besedila :

A8-0098/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.33

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0138

Sprejeta besedila
PDF 354kWORD 55k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
P8_TA(2018)0138A8-0098/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 (2017/2163(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ(4) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ(5) in zlasti člena 20,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0098/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 47.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 47.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 319, 4.12.2015, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 (2017/2163(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0073/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ(4) in zlasti člena 16,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ(5) in zlasti člena 20,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0098/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 47.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 47.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 319, 4.12.2015, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 (2017/2163(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0098/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(1) Evropske policijske akademije (v nadaljnjem besedilu: akademija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 10.291.700 EUR, kar je 17,34 % več kot v letu 2015 zaradi sporazuma s Komisijo o nepovratnih sredstvih za partnerstvo za usposabljanje na področju boja proti terorizmu med Unijo ter Bližnjim vzhodom in severno Afriko; ker celotni proračun akademije izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu akademije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov akademije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 95,95 %, kar je 0,44 % več kot leta 2015; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 78,85 %, kar je 0,15 % manj kot leta 2015;

2.  ugotavlja, da je bil po podpisu sporazuma o nepovratnih sredstvih za partnerstvo za usposabljanje na področju boja proti terorizmu med Unijo ter Bližnjim vzhodom in severno Afriko s Komisijo dogovorjen proračun v višini 2.490.504 EUR, pri čemer je drugi obrok v znesku 1.243.891 EUR postal razpoložljiv za obveznosti in plačila; ugotavlja, da so bile obveznosti sprejete za 89 % razpoložljivih sredstev, 48 % pa jih je bilo tudi izplačanih; poziva akademijo, naj organu za podelitev razrešnice v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2017 poroča o zunanji oceni tega partnerstva;

3.  potrjuje, da je akademija ob koncu leta 91 % svojih finančnih obveznosti poravnala pravočasno, s čimer je bil presežen cilj, po katerem naj bi bilo 85 % vseh plačil opravljenih v zakonsko predpisanem roku; ugotavlja, da dobavitelji niso obračunali zamudnih obresti za pozna plačila;

4.  ugotavlja, da so številni zaposleni zoper akademijo sprožili tožbo zaradi okoliščin, v katerih je bila opravljena selitev, in njenih finančnih posledic za njihove prejemke; ugotavlja, da je bila z nekaterimi zaposlenimi dosežena sporazumna poravnava in da so bila izplačila opravljena v letih 2015 in 2016; ugotavlja tudi, da so se nekateri zaposleni pritožili na sodbo sodišča in da naj bi bila odločitev znana v letu 2018; poziva akademijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izidu pritožbe;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je bil v leto 2017 prenesen skupni znesek 1.477.288 EUR, kar znaša 17 % celotnega proračuna za leto 2016; na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bil znesek prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu II (odhodki za podporne dejavnosti) visok, in sicer je znašal 140.055 EUR oziroma 30 % (leta 2015: 212.456 EUR oziroma 49 %); je seznanjen, da se prenesena sredstva v glavnem nanašajo na svetovanje, blago in storitve na področju IT, naročene proti koncu leta;

6.  ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

7.  ugotavlja, da je konec decembra 2016 skupna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2015, vključno s prenesenimi sredstvi iz let 2015 in 2016, dosegla 93 %;

Prerazporeditve

8.  ugotavlja, da je akademija izvedla 9 proračunskih prerazporeditev v standardnem operativnem in upravnem proračunu ter dve prerazporeditvi z dovoljenjem izvršnega direktorja, pri čemer je bila uporabljena klavzula prilagodljivosti v skladu s členom 27(1)(a) finančne uredbe akademije;

Kadrovska politika

9.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 25 delovnih mest (od 28 mest, odobrenih v proračunu Unije) v primerjavi s 26 mesti v letu 2015;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bila letu 2016 oba spola uravnoteženo zastopana, saj so polovico delovnih mest zasedale ženske, drugo polovico pa moški; vendar ugotavlja, da je bila zastopanost spolov v upravljalnem odboru neuravnotežena, tj. 69 % proti 31 %;

11.  ugotavlja, da se je po selitvi akademije iz Združenega kraljestva na Madžarsko in zaradi bistveno nižjega količnika za prilagoditev plač število odpovedi povečalo; ugotavlja, da je bilo sprejetih več olajševalnih ukrepov; vseeno pa meni, da nižja kategorizacija delovnih mest skupaj z nižjim koeficientom za prilagoditev plače odvrača tujce (zlasti iz zahodne in severne Evrope) od selitve na Madžarsko, zato pri zaposlovanju ni zagotovljena enakomerna geografska zastopanost; v zvezi s tem opaža, da je bilo v letu 2016 30 % vseh zaposlenih akademije Madžarov, kar je nesorazmerno veliko; na osnovi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko pogosto menjavanje uslužbencev ogrozilo neprekinjeno poslovanje in sposobnost akademije za izvajanje dejavnosti, predvidenih v njenem delovnem programu, in opozarja, da je treba ta problem obravnavati; prav tako je seznanjen, da geografska uravnoteženost osebja vpliva na stroške za zaposlene, kar je bil razlog za prerazporeditev neporabljenih sredstev iz naslova 1 v naslov 3, da je bilo mogoče izvesti dodatne operativne dejavnosti;

12.  ugotavlja, da je bil leta 2016 v povprečju vsak uslužbenec akademije na bolniškem dopustu 4,3 dneva; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v tem letu zaposleni niti enega dneva niso preživeli na dejavnostih za dobro počutje in da je bila edina prireditev te vrste organizirana zunaj delovnega časa; je vseeno seznanjen, da je akademija v odgovoru organu za podelitev razrešnice navedla, da je za dejavnosti za dobro počutje porabila 3.900 EUR; poziva jo, naj podrobneje pojasni, kako je bil ta znesek porabljen;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je akademija vzpostavila mrežo zaupnih svetovalcev, organizirala njihovo usposabljanje in tudi ponudila usposabljanje o preprečevanju nadlegovanja zaposlenih; je prav tako zadovoljen, da leta 2016 ni bil prijavljen niti en primer nadlegovanja;

14.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

15.  ugotavlja, da akademija ne uporablja službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

16.  ugotavlja, da so izjave o interesih najvišjega vodstva in članov upravnega odbora objavljene na spletnem mestu akademije; je seznanjen z navedbo akademije, da so morali njeni uslužbenci in posamezniki, ki neposredno sodelujejo z njo, izpolniti izjavo o interesih;

17.  je seznanjen, da akademija na svojem spletnem mestu na letnem seznamu pogodbenikov objavi tudi pogodbe, ki jih je sklenila z zunanjimi plačanimi izvedenci; ugotavlja pa, da izjave teh plačanih izvedencev o navzkrižju interesov in zaupnosti na spletnem mestu niso objavljene; je seznanjen, da bo akademija znova preučila svoja pravila v zvezi z objavo teh izjav; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih;

18.  ugotavlja, da akademija ne objavlja zapisnikov s sej vodstva; poziva jo, naj te zapisnike objavi na svojem spletnem mestu;

19.  ugotavlja, da je akademija leta 2016 prejela zahtevo za vpogled v dokumente, ki ji je ugodila in dovolila neomejen dostop do zahtevanih dokumentov;

Glavni dosežki

20.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je akademija navedla za leto 2016, in sicer:

   pridobitev certifikata ISO 9001 za dve ključni poslovni področji: dejavnosti v prostorih akademije in program izmenjave CEPOL;
   zaključek potrebnih priprav za izvajanje novega mandata, ki je začel veljati 1. julija 2016;
   uspešna izvedba partnerskega projekta za usposabljanje na področju boja proti terorizmu med EU ter Bližnjim vzhodom in severno Afriko;

Strategija za boj proti goljufijam

21.  z zadovoljstvom ugotavlja, da strategija akademije za boj proti goljufijam vsebuje pravila o prijavljanju goljufij in zaščiti žvižgačev;

22.  ugotavlja, da naj bi upravni odbor novembra 2017 sprejel dopolnjeno strategijo za boj proti goljufijam; akademijo poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o spremembah te strategije;

Notranja revizija

23.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo novembra in decembra 2016 revidirala, kako akademija ocenjuje in načrtuje potrebe po izobraževanju in kako jih vključuje v proračun, pri tem pa se osredotočila na ključne poslovne dejavnosti; ugotavlja še, da je v osnutku revizijskega poročila iz marca 2017 zapisano, da pri reviziji sicer niso bile odkrite kritične ali zelo pomembne težave, vendar služba za notranjo revizijo vseeno meni, da so možne izboljšave pri uporabi izobraževalne matrice za pravosodje in notranje zadeve, da bi preprečili prekrivanje s tečaji, ki jih organizirajo druge agencije na tem področju; meni, da je treba to zadevo obravnavati v čim krajšem možnem času;

Uspešnost

24.  ugotavlja, da je izobraževalna ponudba akademije v letu 2016 zajemala 174 dejavnosti usposabljanja, vključno s 87 dejavnostmi v prostorih akademije in 87 spletnimi seminarji, 492 izmenjav v okviru programa evropskih policijskih izmenjav, 27 spletnih modulov in en spletni tečaj; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je prepoznavnost akademije že šesto leto zapored povečala, zaradi česar se je na njej v letu 2016 usposabljalo 18.009 strokovnjakov s področja odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, v letu 2015 pa 12.992, kar je 38-odstotno povečanje;

25.  ugotavlja, da je akademija uvedla celovit sistem ocenjevanja, da bi zagotovila kakovost nabora usposabljanj; prav tako ugotavlja, da se z ocenjevanjem tečajev ne želi zgolj izmeriti učinkovitosti usposabljanja, pač pa tudi stopnjo zadovoljstva udeležencev; ugotavlja, da je bilo splošno zadovoljstvo visoko, saj je bilo skoraj 95 % udeležencev zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z dejavnostmi akademije;

26.  poudarja, da je akademija v skladu s svojim delovnim programom za leto 2016 ustvarila pričakovane produkte in storitve;

Druge pripombe

27.  je seznanjen, da je zunanji ocenjevalec januarja 2016 dokončal petletno zunanjo oceno akademije (2011–2015); je zadovoljen z njegovo oceno, da je akademija učinkovita, in z dejstvom, da je njegov sklep podprt z dokazi, namreč večjim številom dejavnosti, ki jih je akademija izvedla v obdobju ocenjevanja, pri čemer so razpoložljivi viri v tem obdobju ostali bolj ali manj enaki; ugotavlja pa, da poročilo o petletnem ocenjevanju akademije vsebuje 17 priporočil; je seznanjen, da je bil pripravljen akcijski načrt za uresničitev teh priporočil in da je bilo opredeljenih 31 ukrepov, ki naj bi bili sprejeti od sredine leta 2016 do konca leta 2018; je zaskrbljen, saj je na podlagi petletne ocene očitno potrebno precejšnje povečanje kadrovskih in finančnih virov akademije;

28.  z zadovoljstvom ugotavlja, da ima akademija na hodnikih razsvetljavo, ki se vklopi s senzorjem gibanja, kar omogoča prihranek energije, in se ne strinja s trditvijo akademije, da v letu 2016, ko so ji madžarske oblasti dale na voljo te prostore, ni sodelovala pri upravljanju stavbe in ni imela neposredne možnosti, da uvede stroškovno učinkovite ali okolju prijazne ukrepe;

29.  z zaskrbljenostjo ugotavlja – ob upoštevanju, da je časa vse manj – da akademija trenutno nima dovolj informacij, da bi se lahko temeljito pripravila na izvajanje dejavnosti po brexitu; ugotavlja, da bo imela po brexitu omejen dostop do strokovnega znanja Združenega kraljestva na področju kazenskega pregona in da bo težje organizirala usposabljanje z uradniki iz te države; meni, da bi to utegnilo negativno vplivati na oblikovanje skupne prakse, izmenjavo informacij in navsezadnje čezmejno sodelovanje pri preprečevanju kriminala in boju proti njemu; priporoča ukrepe, da bi ohranili vsaj sedanjo raven sodelovanja; poziva Komisijo in akademijo, naj organ za podelitev razrešnice redno obveščata o obvladovanju tveganj, povezanih z brexitom;

30.  ugotavlja, da se je leta 2016 prvič vse leto izvajal partnerski projekt za usposabljanje na področju boja proti terorizmu med EU ter Bližnjim vzhodom in severno Afriko; pozdravlja, da je zdaj priznan kot vodilni projekt sodelovanja Unije z državami Bližnjega vzhoda in severne Afrike v boju proti terorizmu;

31.  poziva akademijo, naj nemudoma začne izvajati cilje za povečanje spletne prepoznavnosti in dodatno izboljšanje spletnega mesta, da bi postalo še pomembnejše za deležnike in bi v večji meri podprlo dejavnosti akademije; priporoča akademiji, naj izboljša poročanje o učinkih svojih dejavnosti, zlasti na varnost Unije; priznava prizadevanja akademije v tej smeri;

o
o   o

32.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 113, 30.3.2016, str. 107.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov