Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0083/2018

Předložené texty :

A8-0083/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.35

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0140

Přijaté texty
PDF 184kWORD 53k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2018)0140A8-0083/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno úřadu za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0083/2018),

1.  odkládá udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno úřadu za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0083/2018),

1.  odkládá uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0083/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(1) Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 65 370 233,75 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 309,98 %; vzhledem k tomu, že navýšení bylo zapříčiněno dalšími novými úkoly rozšiřujícími jeho mandát;

C.  vzhledem k tomu, že 29 463 600 EUR pochází z rozpočtu Unie, 21 710 759 EUR z jiných příspěvků, zejména z příspěvků Komise ve formě grantových dohod, a 1 900 134 EUR z příspěvků od přidružených zemí (Norské království a Švýcarská konfederace);

D.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá, ale nebyl schopen získat dostatečné a vhodné důkazní informace o legalitě a správnosti uskutečněných operací;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2013 a 2014

1.  se znepokojením bere na vědomí počet nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2013 a 2014 týkající se pozdních plateb, standardů vnitřní kontroly a vysoké fluktuace zaměstnanců; vyzývá úřad, aby v roce 2018 nápravná opatření co nejrychleji dokončil a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o jejich provedení;

Důvod pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací a rozhodnutí odložit udělení absolutoria

2.  vyjadřuje politování nad závažnými zjištěními, jež učinil Účetní dvůr v souvislosti se dvěma z pěti významných zadávacích řízení z roku 2016, u nichž byly platby vynaloženy v průběhu toho roku, což prokazuje nedostatečnou důslednost při zadávacích řízeních úřadu;

3.  připomíná, že dva ze tří uchazečů účastnících se jednoho auditovaného zadávacího řízení na poskytování cestovních služeb na základě rámcové smlouvy na poskytování služeb v hodnotě 4 000 000 EUR na období 2016 až 2020 byli požádáni, aby poskytli doplňující informace týkající se stejných výběrových kritérií; připomíná, že ačkoli ani jeden z nich požadované informace nepředložil (životopisy osob, které by vykonávaly práci v prostorách úřadu), byl ze zadávacího řízení z tohoto důvodu vyloučen pouze jeden; konstatuje, že s druhým uchazečem byla uzavřena smlouva s tím, že příslušné životopisy budou předloženy po uzavření smlouvy; je tedy toho názoru, že zadávací řízení nebylo v souladu se zásadou rovného zacházení a že smlouva byla uzavřena s uchazečem, který nesplnil všechna výběrová kritéria; domnívá se, že rámcová smlouva a související platby z roku 2016 ve výši 920 561 EUR jsou proto protiprávní;

4.  připomíná, že v únoru 2016 úřad přímo uzavřel rámcovou smlouvu na dobu 12 měsíců na dočasné služby, které měly úřad podporovat při reakci na migrační krizi, v hodnotě 3 600 000 EUR; lituje skutečnosti, že rámcová smlouva byla uzavřena s jedním předem vybraným hospodářským subjektem, aniž by bylo použito některé ze zadávacích řízení stanovených ve finančním nařízení; domnívá se, že uzavření smlouvy proto nebylo v souladu s příslušnými pravidly Unie a že související platby z roku 2016 ve výši 592 273 EUR jsou protiprávní;

5.  konstatuje, že částky související s uzavřením těchto dvou rámcových smluv představují 2,9 % celkových výdajů úřadu v roce 2016;

6.  konstatuje, že podle svého vyjádření se úřad v případě rámcové smlouvy uvedené v odstavci 3 rozhodl na základě skutečnosti, že dodavatel, s nímž byla smlouva uzavřena, byl jediný, který měl existující kapacitu na splnění smluvních závazků; dále konstatuje, že v případě rámcové smlouvy uvedené v odstavci 4 souviselo jednání úřadu s extrémní naléhavostí v důsledku uprchlické krize, která v té době vrcholila, což bylo spojeno s nutností provést rozhodnutí Rady týkající se naléhavých úkolů svěřených úřadu; konstatuje, že dodavatel vybraný za těchto extrémních okolností měl již dříve uzavřenu smlouvu s jinou agenturou Unie se sídlem v Řecku; konstatuje, že rozhodnutí bylo zdokumentováno a schváleno formou žádosti o výjimku;

7.  žádá úřad, aby do 15. června 2018 předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o opatřeních učiněných k nápravě problémů zjištěných Účetním dvorem;

8.  konstatuje, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil vyšetřování činností úřadu; plně uznává nezávislost vyšetřování úřadu OLAF a skutečnost, že nelze zveřejňovat žádnou samostatnou část tohoto vyšetřování, dokud nebude celé uzavřeno;

9.  zastává názor, že udělení absolutoria předtím, než budou známy všechny podstatné informace týkající se činností úřadu, by nebylo zodpovědné; vyzývá úřad OLAF, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledku vyšetřování, jakmile bude uzavřeno, aby mohla být do zprávy o udělení absolutoria úřadu za rok 2016 zahrnuta všechna podstatná zjištění;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

10.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad v srpnu 2016 vyhlásil otevřené řízení (pět částí) na udělení rámcové smlouvy, aby tak zajistil potřebné interkulturní mediátory / tlumočníky v různých zemích; dále konstatuje, že celková hodnota rámcové smlouvy na čtyři uzavřené a auditované části (části 2 až 5) činila 60 000 000 EUR na dobu čtyř let; konstatuje, že tyto čtyři části byly zadány stejnému uchazeči jako prvnímu dodavateli v kaskádě; konstatuje, že tento dodavatel splnil finanční požadavky výběrových kritérií (roční obrat 1 000 000 EUR) s výjimkou jednoho ze tří předchozích let, na který byla uzavřena smlouva o užívání s neziskovou organizací, která se zavázala poskytnout dodavateli svůj „obrat“; připomíná, že finanční nařízení umožňuje využít finanční a ekonomické kapacity jiných subjektů; vyjadřuje však politování nad tím, že v tomto případě není zřejmé, jak by mohl být poskytnut „obrat“ daného subjektu nebo – s ohledem na povahu jeho činností – zda by mohl podporovat plnění služeb, jež měly být poskytnuty; domnívá se, že úřad měl nabídku odmítnout, neboť nebylo prokázáno, že je v souladu s požadavky na ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče; považuje rámcovou smlouvu a veškeré související platby za protiprávní (v roce 2016 nebyly provedeny žádné platby).

Rozpočtové a finanční řízení

11.  s obavou konstatuje, že úsilí o sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2016 vyústilo v nízkou míru plnění rozpočtu dosahující 80,64 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 63,40 %;

12.  konstatuje, že pracovní program úřadu byl novelizován třikrát a jeho rozpočet čtyřikrát s ohledem na významné změny, k nimž došlo v průběhu roku 2016, zejména na významný nárůst operačních podpůrných činností úřadu v „hotspotech“ v některých členských státech a na provádění prohlášení EU a Turecka; žádá úřad, aby zohlednil zvláštní zprávu Účetního dvora č. 6/2017 nazvanou „Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený na „hotspotech““, a vyzývá Účetní dvůr, aby dal přednost zprávě navazující na tuto zvláštní zprávu, o kterou požádal Parlament, s cílem zohlednit hotspoty jako součást širšího azylového systému Unie a jejích členských států;

Závazky a přenesené prostředky

13.  konstatuje, že míra přenesených prostředků na závazky v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká a činila 2 500 000 EUR neboli 43,9 % (v porovnání s 1 076 583 EUR neboli 36,9 % v roce 2015); uznává, že tyto přenesené prostředky se týkají hlavně infrastruktury IT, překladů a publikací, obchodního poradenství a nákladů na zasedání správní rady, na něž byly uzavřeny smlouvy koncem roku 2016 nebo na něž byly faktury vystaveny až v roce 2017;

14.  konstatuje, že přenesené prosředky jsou zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je úřad dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Převody

15.  konstatuje, že výkonný ředitel uskutečnil v roce 2016 celkem 20 rozpočtových převodů, aby nahradil nedostatek rozpočtových prostředků a uspokojil prudce rostoucí rozpočtové potřeby v hotspotech, zejména po prohlášení EU a Turecka; se znepokojením konstatuje, že jeden ze čtyř převodů provedených mezi rozpočtovými hlavami byl proveden z rozhodnutí výkonného ředitele, ačkoliv byl překročen 10% limit stanovený v čl. 27 odst. 1 písm. a) finančního nařízení úřadu(2); konstatuje, že převod byl brzy poté potvrzen správní radou ve druhé změně rozpočtu na rok 2016;

16.  konstatuje, že kvůli migrační krizi byl rozpočet úřadu v roce 2016 při čtyřech různých příležitostech pozměněn s cílem reagovat na výzvy Komise a členských států k rozšíření činnosti s ohledem na nárůst počtu příchozích žadatelů o azyl v období 2015–2016; je toho názoru, že to způsobilo úřadu problémy s čerpáním daných finančních prostředků, což následně vedlo k některým rušením a přenosům prostředků i k obtížím, pokud jde o plnění rozpočtových a finančních pravidel; zdůrazňuje, že tato situace by měla být v budoucnu vyřešena;

Zadávání zakázek a zaměstnanecká politika

17.  vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o platby, na nichž se zakládá účetní závěrka úřadu, dvě z pěti zadávacích řízení, u nichž byl proveden audit, byla protiprávní, přičemž příslušné neoprávněné platby představovaly 2,9 % celkových výdajů; konstatuje rovněž, že došlo k podpisu protiprávní dodatečné rámcové smlouvy, na jejímž základě nebyly provedeny žádné platby; bere na vědomí, že úřad v roce 2017 již přijal nápravná opatření a smlouvy vzešlé z těchto řízení nahradil novými smlouvami; žádá úřad, aby zajistil, aby se podobné nesrovnalosti již neopakovaly;

18.  se znepokojením konstatuje, že ze 4 861 plateb, které úřad zpracoval v roce 2016, bylo 2 007 provedeno až po zákonné lhůtě (41 %); konstatuje však, že to bylo způsobeno zejména prudkým nárůstem rozpočtu; bere na vědomí, že podle úřadu prudce vzrostl objem jeho operačních činností, což vedlo k významnému nárůstu počtu finančních operací, jež musel zpracovat stejný počet pracovníků; s uspokojením konstatuje, že úřad přijal různá opatření, aby tento stav vyřešil; bere na vědomí, že tato opatření by měla do konce prvního pololetí roku 2017 vést k normalizaci plateb; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o účincích těchto opatření;

19.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora si mají veřejní zadavatelé vyžádat písemně upřesnění hlavních složek ceny či nákladů, jeví-li se tato cena či náklady jako neobvykle nízké, a mají dát uchazeči příležitost se vyjádřit; konstatuje však, že u dvou částí (částí 3 a 5) zajištění interkulturních mediátorů/tlumočníků v různých zemích obdržel úřad finanční nabídky, které byly o 50 % a 31 % nižší než další nejnižší nabídky; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že ačkoli to naznačuje, že nabídky byly neobvykle nízké, úřad nepovažoval za nezbytné vyžádat si od uchazeče v tomto smyslu další vysvětlení;

20.  připomíná, že v roce 2014 Komise jménem více než 50 orgánů a agentur Unie, včetně tohoto úřadu, uzavřela rámcovou smlouvu s dodavatelem na pořízení softwarových licencí a na zajištění údržby a podpory; konstatuje, že rámcový dodavatel jedná jako prostředník mezi úřadem a dodavateli, kteří mohou uspokojit potřeby úřadu; konstatuje, že za tyto zprostředkovatelské služby je rámcový dodavatel oprávněn navýšit si ceny dodavatelů o 2 % až 9 %; dále konstatuje, že v roce 2016 činily celkové platby rámcovému dodavateli 534 900 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že úřad systematicky nekontroloval ceny a navýšení účtovaná k cenovým nabídkám a fakturám dodavatelů vystaveným rámcovému dodavateli; na základě odpovědi úřadu konstatuje, že od 1. ledna 2018 měl úřad zavést systematické kontroly každé cenové nabídky nad 135 000 EUR;

21.  podotýká, že vzhledem k významnému nárůstu úkolů, které měl úřad začátkem roku 2016 plnit, byly opakovaně navýšeny jeho zdroje, a to jak z hlediska finančních prostředků, tak z hlediska počtu zaměstnanců; s uspokojením konstatuje, že s ohledem na další nové úkoly svěřené úřadu bylo rozhodnuto zefektivnit vnitřní organizační strukturu, aby bylo možné tyto zdroje efektivně čerpat a řídit; konstatuje, že správní rada přijala dne 12. května 2016 novou organizační strukturu úřadu, jak ji navrhl výkonný ředitel; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o zlepšeních očekávaných v důsledku této nové organizace;

22.  konstatuje, že ke dni 31. prosinci 2016 měl úřad 136 pracovníků, a to jak zaměstnanců na základě pracovní smlouvy, tak jmenovaných pracovníků, včetně 86 dočasných zaměstnanců (z 91 pracovních míst schválených v rámci unijního rozpočtu), 43 smluvních zaměstnanců a 7 vyslaných národních odborníků; konstatuje, že 63,2 % všech pracovníků byly ženy, zatímco 36,8 % byli muži; vyzývá úřad, aby věnoval pozornost genderové vyváženosti pracovníků a bral tento aspekt v úvahu při budoucím náboru nových pracovníků;

23.  s uspokojením konstatuje, že došlo k navýšení v kategorii operačních pracovních míst z 58,18 % v roce 2015 na 63,31 % v roce 2016 v důsledku rychlého nárůstu činností souvisejících s operacemi v průběhu roku 2016;

24.  konstatuje, že úřad obdržel jednu stížnost po neúspěšné zkušební době; žádá úřad, aby po vyřízení této stížnosti informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria;

25.  konstatuje, že v roce 2016 strávili zaměstnanci úřadu v průměru celkem 2,4 dny na nemocenské dovolené; s určitými obavami podotýká, že úřad nepředložil zprávu o rozpočtu na zdraví prospěšné aktivity v roce 2016 ani o počtu dnů čerpaných na tyto činnosti na pracovníka; vyjadřuje politování nad tím, že úřad neuvedl jednotlivé zdraví prospěšné aktivity realizované v roce 2016, jak Parlament požadoval;

26.  se znepokojením konstatuje, že úřad dosud nezavedl žádnou politiku prevence obtěžování; vyzývá úřad, aby vytvořil síť důvěrných poradců jako součást politiky ochrany důstojnosti osob a prevence psychologického a sexuálního obtěžování a aby pořádal informační přednášky, poskytoval standardní informace o obtěžování na svých intranetových stránkách a zavedl program pro nové pracovníky zahrnující informace o zdraví a dobrých pracovních podmínkách;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

27.  bere na vědomí, že podle úřadu bude v prvním pololetí roku 2018 vypracován praktický průvodce pro řešení a prevenci střetů zájmů a závazná pravidla na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů); vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o provádění tohoto opatření;

28.  konstatuje, že úřad zvýší tlak na členy správní rady, aby poskytovali svá prohlášení o střetu zájmů ke zveřejnění; připomíná, že transparentnost je klíčovým faktorem zachování důvěry občanů Unie v unijní instituce; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o této problematice;

29.  podotýká, že úřad neodpověděl na otázku, zda byla všechna setkání s lobbisty zaevidována a zveřejněna; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria poskytl odpověď;

30.  konstatuje, že v roce 2016 úřad obdržel osm žádostí o přístup k dokumentům, přičemž udělil plný přístup k sedmi dokumentům a v případě jedné žádosti byl přístup odmítnut vzhledem ke skutečnosti, že úřad neměl informace k dispozici, a žadatel byl odkázán na příslušné orgány;

31.  konstatuje, že úřad nemá žádná služební vozidla, avšak plánuje v budoucnu nákup dvou vozidel;

Hlavní úspěchy

32.  vítá tři hlavní úspěchy dosažené úřadem v roce 2016, které jsou následující:

   úřad aktivně podporoval členské státy, zejména Řecko a Itálii, při vypořádávání se s nebývalým a setrvalým tlakem na jejich azylové systémy;
   úřad v plném rozsahu podpořil provádění unijního programu relokace v Itálii a Řecku v případě osob, které jednoznačně potřebovaly mezinárodní ochranu;
   úřad zlepšil své činnosti, aby mohl včas a účinně reagovat na úkoly související s důsledným prováděním společného evropského azylového systému;

33.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 se patnácti „školení školitelů“ pořádaných úřadem zúčastnilo 218 školitelů; dále konstatuje, že úřad prostřednictvím své platformy elektronického vzdělávání „Školící osnovy úřadu EASO“ uspořádal 361 vnitrostátních vzdělávacích kurzů pro 5 833 vnitrostátních pracovníků;

Vnitřní kontroly

34.  konstatuje, že na začátku roku 2016 byly z 16 standardů vnitřní kontroly částečně realizovány čtyři a jeden nebyl realizován; konstatuje, že úřad vypracoval chybějící prováděcí pravidla ke služebnímu řádu úředníků Evropské unie a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců Unie (standard číslo 3), zavedl systém každoročního hodnocení výkonnosti (standard číslo 4), poprvé provedl řízení rizik (standard číslo 6), přijal zásady správy a řízení IT a zásady projektového řízení (standard číslo 7) a učinil pokrok při definování a zavádění pravidel pro správu dokumentů, neboť schválil zásady správy záznamů (standard číslo 11); vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o zlepšeních v souvislosti s plněním těchto standardů;

35.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora grantová dohoda o nákupu 90 zařízení na skenování otisků prstů a 90 kompatibilních počítačů (zařízení) v hodnotě 1 100 000 EUR a jejich následném darování Řecké republice vyžadovala dodání zařízení na IT oddělení policie v Aténách a odtud distribuci do hotspotů rozmístěných na řeckých ostrovech; připomíná, že popis této akce vyžadoval, aby byli pracovníci úřadu na místě za účelem zajištění řádného dodání, instalace a následného převodu vlastnictví zařízení na řeckou policii; vyjadřuje však hluboké politování nad tím, že pracovníci úřadu nebyli na místě, aby tento požadavek splnili, a že potvrzení od příslušných řeckých orgánů, že zařízení byla v únoru a začátkem března 2016 dodána do hotspotů a používají se k zamýšlenému účelu, bylo doručeno až v červenci 2017; na základě odpovědi úřadu konstatuje, že úřad poprvé formálně požádal řecké orgány o potvrzení o dodání a instalaci zařízení v hotspotech dne 23. května 2016;

36.  podotýká, že v roce 2016 se úřad potýkal s řadou problémů ve svém provozním prostředí, a to nejen s podstatným nárůstem svého rozpočtu a rozšířením svých úkolů, ale také s významným zvýšením počtu operací, se změnou účetního s několika dočasnými zástupy a se zavedením bezpapírového pracovního procesu; vyjadřuje politování nad tím, že tyto významné změny a nestabilita nebyly kompenzovány prověřením účetního systému ani zavedením systému pravidelných kontrol operací ex post; na základě odpovědi úřadu konstatuje, že prověření účetního systému bylo plánováno na rok 2017 a ve střednědobém horizontu bude zvážena strategie kontrol ex post;

Interní audity

37.  konstatuje, že v roce 2016 v úřadu proběhl audit provedený Útvarem interního auditu Komise (IAS), který se týkal plnění rozpočtu a realizace plánu veřejných zakázek v úřadu; konstatuje, že auditoři ocenili setrvalé úsilí, které úřad vynakládá, aby zajistil řádné fungování správních postupů, jako je plnění rozpočtu a zadávání zakázek, přestože byl konfrontován s provozními problémy spojenými s rolí úřadu při uprchlické krizi; s uspokojením konstatuje, že úřad významně zlepšil plnění svého rozpočtu a že plnění rozpočtu je považováno za uspokojivé; dále konstatuje, že ačkoli byly přenosy prostředků relativně vysoké, byly považovány za odůvodněné; je toho názoru, že úřad by měl posílit své plánování zadávacích řízení na správní výdaje; konstatuje, že monitorování postupů a konkrétních smluv uzavřených v rámci rámcových smluv je slabé a mělo by být dále posíleno; konstatuje, že úřad i nadále spolupracuje s Útvarem interního auditu na vypracování konkrétních opatření za účelem minimalizace zjištěných rizik; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o opatřeních přijatých za účelem zlepšení zadávacích řízení;

38.  konstatuje, že na začátku roku 2016 měl úřad tři probíhající akční plány vycházející ze tří auditů provedených v letech 2014 a 2015; s uspokojením konstatuje, že úřad dokončil 19 z 20 zbývajících následných opatření vyplývajících z auditů provedených Útvarem interního auditu; konstatuje, že úřad očekává dokončení realizace jednoho doporučení, které ještě nebylo realizováno, jakmile bude přijato nové nařízení o zřízení plnoprávné agentury;

Další připomínky

39.  konstatuje, že dne 4. května 2016 předložila Komise návrh nového nařízení(3), v němž navrhuje přeměnu úřadu na plnoprávnou agenturu;

40.  připomíná, že podle článku 46 nařízení (EU) č. 439/2010(4) měl úřad zadat nezávislé externí hodnocení své činnosti; konstatuje, že tematický rozsah hodnocení zahrnoval přidanou hodnotu Unie a účelnost a dopad činností úřadu jakožto příspěvku k provádění společného evropského azylového systému, včetně azylového legislativního balíčku; konstatuje, že v lednu 2016 předložili externí hodnotitelé svá zjištění a doporučení správní radě; konstatuje, že úřad se dohodl na vypracování akčního plánu za účelem řešení devíti doporučení externích hodnotitelů; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o plnění akčního plánu;

41.  žádá úřad, aby zlepšil své postupy vnitřní kontroly; vítá nápravná opatření, která úřad zavedl, když přijal nové standardy vnitřní kontroly; upozorňuje na nedostatečné plánování postupů veřejných zadávacích řízení a připomíná úřadu význam řádného plánování, a to i za krizových okolností; konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad nakoupil a instaloval 65 kontejnerů, které mají být používány jako mobilní kanceláře v řeckých a italských hotspotech, v celkové hodnotě 852 136 EUR; konstatuje, že některé z těchto kontejnerů byly umístěny v lokalitě, kde byly podobné kontejnery nepatřící úřadu později zničeny při nepokojích; konstatuje, že úřad nepojistil 65 kontejnerů (v hodnotě 852 136 EUR) umístěných v rizikové lokaci, kde byly dříve během nepokojů kontejnery zničeny; bere na vědomí, že úřad usoudil, že toto pojištění nebylo nákladově efektivní; konstatuje, že úřad včas nezajistil úplné vrácení DPH za roky 2014 a 2015; vítá skutečnost, že mezitím už byl proces vrácení dokončen;

42.  konstatuje, že úřad změnil svou nájemní smlouvu a v druhém pololetí roku 2016 rozšířil své kancelářské prostory o další blok budovy, v níž se jeho prostory nacházejí; podotýká, že v důsledku nárůstu povinností a úkolů by měl počet pracovníků do konce roku 2020 vzrůst na 500, čímž vznikne značná potřeba dalších kancelářských prostor; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil zprávu o předpokládaných rozpočtových dopadech tohoto zvýšení;

43.  bere na vědomí otevření kanceláří v Římě a v Aténách a rozšíření fungování úřadu v celé Unii vzhledem k tomu, že se snaží působit co nejblíže k hotspotům;

44.  bere na vědomí jmenování styčných důstojníků v orgánech Unie v Bruselu a v Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž za účelem podpory bližších vztahů a usnadnění spolupráce v oblastech oboustranného zájmu;

45.  na základě odpovědí úřadu konstatuje, že výměna informací o brexitu mezi úřadem a Komisí byla důkladná a že úřad důsledně dodržuje doporučení generálního ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci a náležitě se připravuje, a to i s ohledem na přeměnu úřadu na novou Agenturu EU pro azyl;

46.  s nespokojeností konstatuje, že úřad neodpověděl orgánu příslušnému k udělení absolutoria na otázku, jak zajišťuje nákladově efektivní pracovní prostředí šetrné k životnímu prostředí a snižuje nebo kompenzuje emise CO2; vyzývá úřad, aby věnoval pozornost také důsledkům svých činností pro životní prostředí, zejména s ohledem na své budoucí rozšíření na 500 pracovníků;

o
o   o

47.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(5) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 248, 29.7.2017, s. 16.
(2) Rozhodnutí správní rady Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu č. 20 ze dne 27. prosince 2013 týkající se finančního nařízení úřadu.
(3) COM(2016)0271.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí