Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0083/2018

Predkladané texty :

A8-0083/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.35

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0140

Prijaté texty
PDF 388kWORD 56k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
P8_TA(2018)0140A8-0083/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0083/2018),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0083/2018),

1.  odkladá účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0083/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jeho výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2016 na úrovni 65 370 233,75 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast o 309,98 %; keďže toto zvýšenie bolo spôsobené novými dodatočnými úlohami, o ktoré sa rozšíril jeho mandát;

C.  keďže 29 463 600 EUR pochádza z rozpočtu Únie, 21 710 759 EUR z iných príspevkov, najmä vo forme dohôd o grante od Komisie, a 1 900 134 EUR pochádza z príspevkov pridružených krajín (Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie);

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá, ale nemohol získať dostatočné primerané audítorské dôkazy o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

Následné opatrenia v súvislosti s absolutóriami za roky 2013 a 2014

1.  so znepokojením berie na vedomie počet nevyriešených otázok a pokračujúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2013 a 2014, ktoré sa týkali oneskorených platieb, noriem vnútornej kontroly a vysokej fluktuácie pracovníkov; vyzýva úrad, aby v roku 2018 čo najskôr dokončil nápravné opatrenia a informoval orgán udeľujúci absolutórium o ich vykonávaní;

Základ pre výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a rozhodnutie odložiť udelenie absolutória

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov uviedol závažné zistenia v súvislosti s dvoma z piatich významných postupov verejného obstarávania z roku 2016, pri ktorých došlo k platbám v priebehu daného roka, čo je dôkazom nedostatočnej dôslednosti postupov obstarávania úradu;

3.  pripomína, že dvaja z troch uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na jednom auditovanom postupe na obstaranie cestovných služieb na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 4 000 000 EUR na obdobie rokov 2016 až 2020, boli požiadaní, aby poskytli dodatočné informácie v súvislosti s tými istými výberovými kritériami; pripomína, že hoci ani jeden z nich nepredložil požadované informácie (životopisy osôb, ktoré by vykonávali úlohy v priestoroch úradu), iba jeden z nich bol z tohto dôvodu vyradený z postupu; poznamenáva, že druhému uchádzačovi bola zákazka udelená s tým, že príslušné životopisy budú poskytnuté po udelení zákazky; domnieva sa preto, že pri tomto postupe verejného obstarávania nebola dodržaná zásada o rovnakom zaobchádzaní a že zákazka bola udelená uchádzačovi, ktorý nesplnil všetky výberové kritériá; domnieva sa, že rámcová zmluva a súvisiace platby z roku 2016 vo výške 920 561 EUR sú preto neoprávnené;

4.  pripomína, že vo februári 2016 úrad priamo udelil rámcovú zmluvu na dočasné služby na podporu v reakcii na migračnú krízu na obdobie 12 mesiacov vo výške 3 600 000 EUR; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rámcová zmluva bola udelená jedinému, vopred vybranému hospodárskemu subjektu bez uplatnenia akýchkoľvek postupov verejného obstarávania stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že udelenie zmluvy preto nebolo v súlade s príslušnými pravidlami Únie a že súvisiace platby z roku 2016 vo výške 592 273 EUR sú neoprávnené;

5.  poznamenáva, že sumy súvisiace s uzatvorením týchto dvoch rámcových zmlúv predstavujú 2,9 % celkových výdavkov úradu v roku 2016;

6.  konštatuje, že úrad podľa svojho vyjadrenia urobil v prípade rámcovej zmluvy uvedenej v odseku 3 rozhodnutie založené na skutočnosti, že dodávateľ, ktorému bola udelená zákazka, bol jediným dodávateľom s existujúcou kapacitou na plnenie zmluvných povinností; okrem toho konštatuje, že v prípade rámcovej zmluvy uvedenej v odseku 4 sa opatrenia úradu uskutočnili v kontexte mimoriadnej naliehavosti utečeneckej krízy, ktorá v tom čase vrcholila, ako aj nevyhnutnosti vykonať núdzové rozhodnutia Rady týkajúce sa mimoriadnych úloh, ktorými bol úrad poverený; poznamenáva, že dodávateľ vybraný za týchto extrémnych podmienok predtým uzavrel zmluvu s inou agentúrou Únie so sídlom v Grécku; konštatuje, že toto rozhodnutie bolo zdokumentované a schválené na základe mimoriadnej žiadosti;

7.  žiada úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých s cieľom vyriešiť problémy, ktoré Dvor audítorov zistil pred 15. júnom 2018;

8.  konštatuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovanie týkajúce sa operácií úradu; plne rešpektuje nezávislosť vyšetrovania úradu OLAF a skutočnosť, že žiadna samostatná časť takéhoto vyšetrovania nemôže byť zverejnená pred uzavretím celého vyšetrovania;

9.  domnieva sa, že udelenie absolutória pred tým, ako budú známe všetky dôležité informácie týkajúce sa operácií úradu, by nebolo zodpovedné; vyzýva úrad OLAF, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku vyšetrovania ihneď po jeho ukončení, s cieľom zahrnúť všetky príslušné zistenia do správy o absolutóriu úradu za rok 2016;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

10.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov úrad v auguste 2016 začal verejnú súťaž (päť častí) na udelenie rámcovej zmluvy na pokrytie svojich potrieb kultúrnych mediátorov/tlmočníkov v rôznych krajinách; takisto berie na vedomie, že celková hodnota rámcovej zmluvy na štyri uzatvorené a auditované časti (časti 2 až 5) bola 60 000 000 EUR na štyri roky; konštatuje, že tieto štyri časti boli udelené tomu istému uchádzačovi ako prvému dodávateľovi v kaskáde; poznamenáva, že tento dodávateľ splnil finančné požiadavky výberových kritérií (ročný obrat vo výške 1 000 000 EUR) okrem jedného z troch predchádzajúcich rokov, za ktorý bola podpísaná zmluva o využívaní s neziskovou organizáciou, ktorá sa zaviazala sprístupniť svoj obrat tomuto dodávateľovi; pripomína skutočnosť, že nariadenie o rozpočtových pravidlách umožňuje využiť finančnú a hospodársku kapacitu iných subjektov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v tomto prípade nie je jasné, ako by mohol byť obrat tohto subjektu sprístupnený, alebo – vzhľadom na charakter jeho činností – nie je jasné, či by mohol podporiť dodanie služieb, ktoré sa majú poskytovať; domnieva sa, že úrad mal zamietnuť túto ponuku, pretože sa v nej nepreukázal súlad uchádzača s požiadavkami na hospodársku a finančnú kapacitu; považuje túto rámcovú zmluvu a všetky súvisiace platby za neoprávnené (v roku 2016 neboli uhradené žiadne platby);

Rozpočtové a finančné hospodárenie

11.  so znepokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo nízku mieru plnenia rozpočtu na úrovni 80,64 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 63,40 %;

12.  konštatuje, že pracovný program úradu bol zmenený trikrát a jeho rozpočet štyrikrát s cieľom zohľadniť významné zmeny, ktoré nastali v roku 2016, a to najmä v dôsledku značného zvýšenia činností operačnej podpory úradu v problémových oblastiach (hotspotoch) v niektorých členských štátoch a vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka; žiada úrad, aby zohľadnil osobitnú správu Dvora audítorov č. 6/2017 s názvom „Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený na hotspotoch“, a vyzýva Dvor audítorov, aby uprednostňoval správu nadväzujúcu na túto osobitnú správu, o ktorej vypracovanie požiadal Európsky parlament, s cieľom zohľadniť problémové oblasti ako súčasť širšieho azylového systému Únie a jej členských štátov;

Záväzky a prenosy

13.  konštatuje, že miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci hlavy II (administratívne výdavky) bola vysoká na úrovni 2 500 000 EUR, t. j. 43,9 % (v porovnaní s 1 076 583 EUR v roku 2015, t. j. 36,9 %); berie na vedomie, že tieto prenosy sa týkajú najmä IT infraštruktúry, prekladov a publikácií, podnikového poradenstva a nákladov na zasadnutia správnej rady, za ktoré boli zmluvy podpísané koncom roka 2016 alebo faktúry vystavené až v roku 2017;

14.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

15.  konštatuje, že výkonný riaditeľ v roku 2016 uskutočnil 20 rozpočtových presunov s cieľom kompenzovať rozpočtové deficity a prispôsobiť sa exponenciálne zvýšeným rozpočtovým potrebám v problémových oblastiach, najmä v nadväznosti na vyhlásenie EÚ a Turecka; so znepokojením konštatuje, že jeden zo štyroch presunov uskutočnených medzi hlavami bol vykonaný na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa, hoci prekročil prahovú hodnotu 10 % stanovenú v článku 27 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO(2); konštatuje, že tento presun krátko po tom schválila správna rada v druhom pozmeňujúcom návrhu k rozpočtu na rok 2016;

16.  konštatuje, že v dôsledku migračnej krízy sa rozpočet úradu menil v roku 2016 pri štyroch rôznych príležitostiach s cieľom reagovať na výzvy Komisie a členských štátov týkajúce sa rozšírenia operácií vzhľadom na zvýšenie počtu prichádzajúcich žiadateľov o azyl v rokoch 2015 – 2016; zastáva názor, že to viedlo k ťažkostiam úradu s absorpciou uvedených finančných prostriedkov, čo ďalej viedlo k určitým zrušeniam a prenosom, ako aj k ťažkostiam pri dodržiavaní rozpočtových a finančných pravidiel; zdôrazňuje, že táto situácia by sa mala v budúcnosti vyriešiť;

Verejné obstarávanie a personálna politika

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o platby súvisiace s účtovnou závierkou úradu, dva z piatich auditovaných postupov verejného obstarávania boli neregulárne a súvisiace neoprávnené platby predstavovali 2,9 % z celkových výdavkov; konštatuje tiež podpísanie neregulárnej dodatočnej rámcovej zmluvy, v súvislosti s ktorou sa neuskutočnili žiadne platby; berie na vedomie skutočnosť, že úrad už podnikol nápravné opatrenie v roku 2017 a nahradil zmluvy vyplývajúce z týchto postupov novými zmluvami; žiada úrad, aby zaistil, aby sa takéto nezrovnalosti už neopakovali;

18.  so znepokojením konštatuje, že zo 4 861 platieb, ktoré úrad spracoval v roku 2016, sa 2 007 zrealizovalo po zákonnej lehote (41 %); berie však na vedomie, že to bolo najmä v dôsledku nadmerného zvýšenia rozpočtu; berie na vedomie, že podľa úradu sa jeho operačné činnosti zvýšili exponenciálne, čo viedlo k značnému zvýšeniu počtu finančných transakcií, ktoré mal spracovať rovnaký počet pracovníkov; s uspokojením berie na vedomie rôzne opatrenia, ktoré úrad prijal s cieľom riešiť túto situáciu; berie na vedomie, že tieto opatrenia mali viesť k normalizácii platieb do konca prvého polroka 2017; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o účinkoch týchto opatrení;

19.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov si verejný obstarávateľ má písomne vyžiadať podrobné údaje o základných prvkoch ceny alebo nákladov, ak sa zdajú neobvykle nízke, a uchádzačovi má umožniť, aby predložil svoje zistenia; konštatuje však, že v prípade dvoch častí (časti 3 a 5) obstarávania služieb kultúrnych mediátorov/tlmočníkov v rôznych krajinách úrad prijal finančné ponuky, ktoré boli o 50 %, resp. 31 % nižšie ako ďalšie najnižšie ponuky; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že hoci to poukazuje na neobvykle nízke ponuky, úrad nepovažoval za potrebné, aby si od uchádzača vyžiadal v tejto súvislosti ďalšie vysvetlenie;

20.  pripomína, že v roku 2014 Komisia v mene viac než 50 inštitúcií a orgánov Únie vrátane úradu podpísala rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na nákup softvérových licencií a poskytovanie údržby a podpory; poznamenáva, že tento rámcový dodávateľ koná ako sprostredkovateľ medzi úradom a dodávateľmi, ktorí môžu riešiť potreby úradu; konštatuje, že za tieto sprostredkovateľské služby je rámcový dodávateľ oprávnený zvýšiť ceny dodávateľov o 2 % až 9 %; konštatuje tiež, že v roku 2016 dosiahli platby rámcovému dodávateľovi celkovú hodnou 534 900 EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úrad systematicky nekontroloval ceny a zvýšenia účtované na ponuky dodávateľov a faktúry vystavené rámcovému dodávateľovi; na základe odpovede úradu berie na vedomie, že úrad mal od 1. januára 2018 zaviesť systematické kontroly pre každú cenovú ponuku nad 135 000 EUR;

21.  konštatuje, že vzhľadom na výrazné rozšírenie úloh pridelených úradu začiatkom roka 2016 sa jeho zdroje opakovane zvyšovali, a to z hľadiska finančných prostriedkov aj zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že s cieľom čerpať a riadiť tieto zdroje účinným spôsobom bolo rozhodnuté, že vnútorná organizačná štruktúra úradu sa zjednoduší s prihliadnutím na nové dodatočné úlohy pridelené úradu; konštatuje, že správna rada prijala novú organizačnú štruktúru úradu 12. mája 2016, ako ju navrhol výkonný riaditeľ; vyzýva úrad, aby o očakávanom zlepšení v dôsledku tejto novej organizácie informoval orgán udeľujúci absolutórium;

22.  berie na vedomie, že úrad mal k 31. decembru 2016 celkom 136 zamestnancov, a to v služobnom pomere, ako aj vymenovaných, vrátane 86 dočasných (z 91 pracovných miest povolených v rámci rozpočtu Únie) a 43 zmluvných zamestnancov a 7 vyslaných národných expertov; poznamenáva, že 63,2 % z celkového počtu zamestnancov boli ženy a 36,8 % muži; vyzýva úrad, aby venoval väčšiu pozornosť rodovej rovnováhe medzi zamestnancami a zohľadnil ju pri prijímaní zamestnancov v budúcnosti;

23.  s uspokojením konštatuje, že došlo k zvýšeniu v kategórii pracovných miest súvisiacich s operáciami z 58,18 % v roku 2015 na 63,31 % v roku 2016 v dôsledku rýchleho nárastu činností spojených s operáciami v roku 2016;

24.  konštatuje, že úrad dostal jednu sťažnosť po neúspešnej skúšobnej lehote; žiada úrad, aby po vyriešení tejto sťažnosti informoval orgán udeľujúci absolutórium;

25.  konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci úradu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere počas 2,4 dňa; s určitým znepokojením si všíma, že úrad neuviedol informácie o rozpočte na zdraviu prospešné činnosti ani o počte dní na jedného zamestnanca strávených takýmito činnosťami v roku 2016; ľutuje, že úrad neuviedol jednotlivé zdraviu prospešné činnosti zavedené v roku 2016, ako požadoval Európsky parlament;

26.  so znepokojením konštatuje, že úrad ešte neprijal politiku v oblasti prevencie pred obťažovaním; vyzýva úrad, aby vytvoril sieť dôverných poradcov v rámci politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a usporiadal semináre na zvýšenie informovanosti, poskytoval štandardné informácie o obťažovaní na svojej intranetovej stránke a zaviedol program pre nových zamestnancov vrátane prezentácie o zdraví a dobrých podmienkach na pracovisku;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

27.  podľa informácií úradu berie na vedomie, že úrad v prvej polovici roka 2018 vypracuje praktické usmernenia na riadenie a prevenciu konfliktov záujmov, ako aj záväzné pravidlá ochrany oznamovateľov nekalých praktík; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o plnení tohto opatrenia;

28.  berie na vedomie, že úrad zintenzívni tlak na členov správnej rady, aby poskytli svoje vyhlásenia o záujmoch na uverejnenie; pripomína, že transparentnosť je pre zachovanie dôvery občanov Únie v jej inštitúcie kľúčová; vyzýva úrad, aby o tejto veci informoval orgán udeľujúci absolutórium;

29.  konštatuje, že úrad neodpovedal na otázku, či všetky stretnutia s lobistami boli zaregistrované a zverejnené; vyzýva úrad, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytol odpoveď;

30.  konštatuje, že v roku 2016 úrad prijal osem žiadostí o prístup k dokumentom, z ktorých poskytol úplný prístup k siedmim dokumentom, pričom žiadosť o jeden dokument zamietol vzhľadom na to, že nemal k dispozícii informácie, a žiadateľa odvolal na príslušné orgány;

31.  konštatuje, že úrad nemá žiadne služobné vozidlá, ale v budúcnosti plánuje nákup dvoch vozidiel;

Hlavné úspechy

32.  víta tri hlavné úspechy, ktoré úrad dosiahol v roku 2016, a to:

   aktívne podporoval členské štáty, najmä Grécko a Taliansko, pri riešení bezprecedentného a pretrvávajúceho tlaku na ich azylové systémy;
   plne podporoval vykonávanie únijného mechanizmu premiestnenia v Taliansku a Grécku pre osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu;
   posilnil svoju činnosť s cieľom včas a účinným spôsobom reagovať na výzvy súvisiace s dôsledným vykonávaním spoločného európskeho azylového systému;

33.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 sa 218 školiteľov zúčastnilo na 15 kurzoch odbornej prípravy školiteľov, ktoré organizoval úrad; okrem toho konštatuje, že úrad zabezpečoval priebeh 361 národných kurzov odbornej prípravy prostredníctvom svojej platformy elektronického vzdelávania „EASO Training Curriculum“ (Program odbornej prípravy úradu EASO) pre 5 833 úradníkov z členských štátov;

Vnútorné kontroly

34.  konštatuje, že na začiatku roka 2016 boli zo 16 noriem vnútornej kontroly (NVK) štyri čiastočne implementované a jedna nebola implementovaná; poznamenáva, že úrad vypracoval chýbajúce vykonávacie predpisy k služobnému poriadku (NVK č. 3), zaviedol systém ročného hodnotenia (NVK č. 4), po prvýkrát viedol proces riadenia rizík (NVK č. 6), prijal stanovy pre správu IT, ako aj stanovy projektového riadenia (NVK č. 7) a dosiahol pokrok pri vymedzení a vykonávaní pravidiel pre správu dokumentov schválením politiky správy záznamov (NVK č. 11); vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o zlepšeniach týkajúcich sa vykonávania týchto noriem vnútornej kontroly;

35.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov bolo na základe dohody o grante zakúpených a následne gréckemu štátu darovaných 90 zariadení na snímanie odtlačkov a 90 kompatibilných počítačov (zariadenia) v hodnote 1 100 000 EUR, ktoré boli dodané IT oddeleniu polície v Aténach a odtiaľ distribuované do problémových oblastí na gréckych ostrovoch; pripomína, že v opise akcie sa požadovalo, aby boli zamestnanci úradu na mieste, aby tak zabezpečili náležité dodanie, inštaláciu a následný prevod zariadení do vlastníctva gréckej polície; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že zamestnanci úradu neboli na mieste, aby splnili túto požiadavku, a že potvrdenie od príslušných gréckych orgánov, že zariadenie bolo dodané do problémových oblastí vo februári a začiatkom marca 2016 a používa sa na plánované účely, bolo doručené až v júli 2017; na základe odpovede úradu berie na vedomie, že úrad 23. mája 2016 prvýkrát formálne grécke orgány požiadal, aby potvrdili dodanie a inštaláciu zariadenia v problémových oblastiach;

36.  konštatuje, že úrad v roku 2016 čelil niekoľkým výzvam vo svojom operačnom prostredí vrátane nielen významného zvýšenia rozpočtu a rozšírenia úloh, ale aj významného zvýšenia počtu operácií, zmeny účtovníka s niekoľkými dočasnými riešeniami a zavedenia systému bezpapierového toku práce; ľutuje, že táto výrazná zmena a nestabilita nebola zmiernená ani opätovným potvrdením účtovného systému ani zavedením systému pravidelných kontrol ex post týkajúcich sa operácií; na základe odpovede úradu berie na vedomie, že opätovná validácia účtovného systému bola plánovaná na rok 2017 a stratégia kontrol ex post sa zvažuje v strednodobom horizonte;

Vnútorné audity

37.  konštatuje, že úrad bol v roku 2016 predmetom auditu, ktorý vykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS) a týkal sa plnenia rozpočtu a vykonávania plánu verejného obstarávania úradu; poznamenáva, že audítori uznali pokračujúce úsilie úradu na zabezpečenie riadneho fungovania administratívnych procesov, napríklad plnenia rozpočtu a verejného obstarávania, pričom je zároveň konfrontovaný s operačnými problémami spojenými s úlohu úradu v súvislosti s utečeneckou krízou; s uspokojením berie na vedomie, že úrad výrazne zlepšil plnenie svojho rozpočtu a že plnenie rozpočtu sa považovalo za uspokojivé; okrem toho berie na vedomie, že hoci prenosy boli pomerne vysoké, považovali sa za oprávnené; zastáva názor, že úrad by mal posilniť svoje plánovanie postupov verejného obstarávania, pokiaľ ide o administratívne výdavky; poznamenáva, že monitorovanie postupov a osobitných zmlúv uzatvorených na základe rámcových zmlúv je nedostatočné, a preto by sa malo ďalej posilniť; konštatuje, že úrad naďalej spolupracuje s IAS s cieľom vypracovať konkrétne opatrenia na minimalizáciu zistených rizík; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých na zlepšenie postupov verejného obstarávania;

38.  konštatuje, že na začiatku roka 2016 úrad evidoval tri nedoriešené akčné plány vyplývajúce z troch auditov vykonaných v rokoch 2014 a 2015; s uspokojením poznamenáva, že úrad dokončil 19 z 20 následných opatrení vyplývajúcich z auditov, ktoré vykonal IAS; konštatuje, že úrad plánuje dokončiť jedno odporúčanie, ktoré je stále nedoriešené, a to po prijatí nového nariadenia o zriadení plnohodnotnej agentúry;

Ďalšie poznámky

39.  berie na vedomie, že Komisia 4. mája 2016 predložila návrh nového nariadenia(3), v ktorom navrhuje transformáciu úradu na plnohodnotnú agentúru;

40.  pripomína, že podľa článku 46 nariadenia (EÚ) č. 439/2010(4) má úrad zadať vypracovanie nezávislého externého hodnotenia svojich výsledkov; poznamenáva, že tematický rozsah hodnotenia zahŕňal pridanú hodnotu Únie a účinnosť a vplyv úradu na vykonávanie spoločného európskeho azylového systému vrátane balíka právnych predpisov o azyle; berie na vedomie, že externí hodnotitelia predložili svoje zistenia a odporúčania správnej rade v januári 2016; poznamenáva, že úrad súhlasil, že vypracuje akčný plán na riešenie deviatich odporúčaní externých hodnotiteľov; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

41.  žiada úrad, aby zlepšil svoje postupy vnútornej kontroly; víta nápravné opatrenia, ktoré už boli zavedené v súvislosti s prijatím nových noriem vnútornej kontroly; upozorňuje na nedostatok riadneho plánovania postupov verejného obstarávania a pripomína úradu jeho význam aj v krízových podmienkach; berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov Úrad zakúpil a nainštaloval 65 kontajnerov v celkovej hodnote 852 136 EUR, ktoré sa majú používať ako mobilné kancelárie v gréckych a talianskych problémových oblastiach; poznamenáva, že niektoré kontajnery boli umiestnené tam, kde boli podobné kontajnery, ktoré nepatrili úradu, neskôr zničené pri nepokojoch; konštatuje, že úrad nepoistil 65 kontajnerov proti takémuto riziku, keďže považoval takéto poistenie za nákladovo neefektívne; konštatuje, že úrad nezískal včas naspäť všetky svoje náhrady DPH za roky 2014 a 2015; víta skutočnosť, že toto spätné získanie sa odvtedy uzavrelo;

42.  berie na vedomie, že úrad zmenil svoju nájomnú zmluvu a v druhom polroku 2016 rozšíril kancelárske priestory o ďalšiu časť budovy, v ktorej sa nachádza; konštatuje, že v dôsledku zvýšenej zodpovednosti a rozšírenia úloh by sa mal počet zamestnancov na konci roka 2020 zvýšiť na 500, čo spôsobí značný dopyt po kancelárskych priestoroch; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o očakávaných rozpočtových dôsledkoch tohto zvýšenia;

43.  berie na vedomie otvorenie kancelárií v Ríme a v Aténach a rozširujúcu sa úlohu úradu v celej Únii, a to v rámci jeho snahy o priblíženie sa k problémovým oblastiam;

44.  berie na vedomie vymenovanie styčných úradníkov pre inštitúcie Únie v Bruseli a v rámci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom posilniť vzťahy a uľahčiť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu;

45.  berie na vedomie, že podľa odpovedí úradu je výmena informácií o brexite medzi úradom a Komisiou dôkladná a že úrad sa dôsledne riadi informáciami Generálneho riaditeľstva Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a pripravuje sa zodpovedajúcim spôsobom, a to aj so zreteľom na transformáciu úradu na novú Agentúru Európskej únie pre azyl;

46.  so znepokojením konštatuje, že úrad neodpovedal orgánu udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o úsilie o zabezpečenie nákladovo efektívneho pracoviska šetrného k životnému prostrediu a o znižovanie alebo kompenzáciu emisií CO2; vyzýva úrad, aby venoval pozornosť aj environmentálnym aspektom svojich činností, najmä vzhľadom na budúce zvýšenie počtu svojich zamestnancov až na 500;

o
o   o

47.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(5) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 248, 29.7.2017, s. 16.
(2) Rozhodnutie správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl č. 20 z 27. decembra 2013 týkajúce sa nariadenia o rozpočtových pravidlách EASO.
(3) COM(2016)0271.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia