Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2160(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2018

Внесени текстове :

A8-0085/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.37

Приети текстове :

P8_TA(2018)0142

Приети текстове
PDF 181kWORD 61k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
P8_TA(2018)0142A8-0085/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година (2017/2160(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0070/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0085/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 92.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 92.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година (2017/2160(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0070/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(4), и по-специално член 23 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0085/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 92.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 92.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година (2017/2160(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0085/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 15 421 357 EUR, което представлява леко намаление с 0,35 % спрямо 2015 г.; като има предвид, че 97,46% от бюджета на Центъра се осигурява от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година

1.  установява въз основа на информация от Центъра, че вследствие коментарите на Палатата по повод различни слабости по отношение на прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра, последният е променил формата и процеса за вземане на решение за финансиране за своите процедури за възлагане на обществени поръчки; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на посочената процедура;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

2.  отбелязва, че според доклада на Палатата през май 2015 г. временно изпълняващият длъжността директор на Центъра е бил назначен с решение на управителния съвет; изтъква факта, че към 31 декември 2016 г., тази позиция е надхвърлила с осем месеца максималния срок от една година, определен от правилника за длъжностните лица; изразява съжаление също така, че това е довело и до 15 допълнителни назначения на временно изпълняващи длъжности за други служители; отбелязва, че според отговорите на Центъра, той счита, че назначението е било извършено в съответствие с правилника за длъжностните лица, както и с Регламент (ЕО) № 851/2004(2), тъй като за първоначалният опит за назначаване на длъжността директор е бил неуспешен и, за целите на оперативната приемственост, действащото положение е било удължено след срока от 12 месеца; подчертава, че по време на това удължаване, по искане на управителния съвет, съответният служител се съгласи да се откаже от финансовата компенсация, предвидена в Правилника за персонала, за периода, докато временно изпълнява длъжност на по-висока степен;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,02%, което представлява увеличение с 3,97% спрямо 2015 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 79,26%, което представлява увеличение с 2,99% в сравнение с предходната година;

4.  припомня, че като агенция на Съюза Центърът разполага с бюджет в евро; въпреки това, тъй като неговото седалище е извън еврозоната (в Швеция), много от неговите разходи са в шведски крони (SEK); освен това Центърът е изложен на колебанията в обменния курс, тъй като той не само има банкови сметки в шведски крони, но и осъществява някои трансакции с други чуждестранни валути;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че според доклада на Палатата, че както през предходните години, равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял III („Оперативни разходи“) е било високо, като се е равнявало на 41% (7 900 000 EUR); потвърждава, че пренесените бюджетни кредити се отнасят предимно до многогодишни проекти в областта на научните консултации (2 400 000 EUR), надзора (1 300 000 EUR), обученията в областта на общественото здраве (1 400 000 EUR) и ИТ в областта на общественото здраве (2 100 000 EUR); отбелязва, че в своя доклад Палатата препоръчва Центърът да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на договорите, доставките и плащанията; отбелязва, че според отговорите на Центъра, той ще анализира положението заедно със Съда;

6.  изтъква, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета; потвърждава факта, че в много случаи преносите са предварително планирани и Палатата бива уведомявана за това;

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че управителният съвет проведе интервюта за назначаване на директор на Центъра за периода 2016—2021 г., и след неуспеха на процедурата на гласуване (нито един от кандидатите не получи мнозинство от 2/3 от гласовете), преразгледа обявлението за свободна длъжност и реши да поднови поканата за представяне на кандидатури за длъжността директор; отбелязва, че бившият изпълняващ длъжността директор беше избран за нов директор на 22 март 2017 г.;

8.  потвърждава, въз основа на информация от Центъра, че общият брой на редовния персонал се стабилизира на 260 през 2016 г.; освен това отбелязва, че общият брой на срочно наетите служители в Центъра е бил 162 (от общо 186 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза), общият брой на договорно наетите служители е бил 95, а броят на командированите национални експерти е бил три, считано към края на 2016 г.; отбелязва, че процентът на текучество на срочно наетите служители и договорно наетите служители през 2016 г. е бил 7%;

9.  отбелязва с безпокойство, че що се отнася до общият брой на заети към 31 декември 2016 г. длъжности, съотношението между жените и мъжете е било 62% жени спрямо 38% мъже; отбелязва освен това, че съотношението между половете в управителния съвет е 60% на 40% ;

10.  отбелязва, че по-голямата част от работни места в Центъра (74,4%) са свързани с изпълнението на дейностите, свързани с неговата оперативна работа, 17,5% от работните места спадат към „административна подкрепа и координация“, а 8,1% от работните места са определени като неутрални;

11.  отбелязва със задоволство, че през Центърът е реорганизирал и допълнително интегрирал възлагането на обществени поръчки, финансирането, командировките и заседанията и е въвел електронна администрация (въз основа на пакета от приложения на Комисията e-PRIOR), което е важна стъпка към постигането на по-голяма ефикасност на Центъра;

12.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Центъра; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на приблизително 810 EUR на член от персонала, което включва дейности като медицински прегледи и съответства на 1,5 дни за всеки служител; отбелязва, че средният брой дни на отпуск по болест е 1,10 на член от персонала, което е изключително ниска стойност;

13.  оценява факта, че Центърът прие правила за прилагане относно политиката в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; подкрепя обученията, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала, и предлага редовно да се организират обучения и информационни сесии по въпроса;

14.  отбелязва със задоволство факта, че Центърът не е получавал никакви жалби, срещу него не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.  потвърждава въз основа на информация от Центъра, че тъй като той разчита на много вътрешни и външни експерти, които заедно формират научната позиция на Центъра, през юни 2016 г. управителният съвет е завършил изготвянето и одобрил политика за независимост с цел да се гарантира прозрачност и да се установят конфликтите на интереси; отбелязва, че прилагането на тази политика се контролира от отговорник по съответствието;

16.  отбелязва, че всички служители са длъжни да представят декларация за интереси преди встъпването си в длъжност; отбелязва освен това, че всички служители, участващи в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, са задължени да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси по отношение на съответната процедура;

17.  отбелязва, че е въведена електронна система за представяне на декларации за интереси с цел да се сведе до минимум количеството на грешки в представените документи; потвърждава, въз основа на информация от Центъра, че тази система улеснява прилагането на политика за независимост и повишава степента на съответствие;

18.  отбелязва, че в допълнение към вътрешна процедура за срещите с представители на фармацевтичната промишленост, все още е в процес на разработване вътрешна процедура за сключването на меморандуми за разбирателство и споразумения за сътрудничество с трети страни; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка в тази област;

19.  приветства факта, че Центърът е приел вътрешна процедура за подаване на сигнали за нередности, в която се описват ролите на участниците и процедурите, които трябва да се следват;

Основни постижения

20.  приветства трите основни постижения, посочени от Центъра за 2016 г., а именно:

   публикуването на изследване относно тежестта на вътреболничните инфекции (HAI) в Европа;
   подкрепата, оказана за глобалния отговор на епидемията, предизвикана от вируса Зика, чрез предоставяне на редовни оценки на риска и съвместната работа със Световната здравна организация и с американски центрове за профилактика и контрол на вируса Зика под формата на съвети за пътуване;
   участието в първата мисия на наскоро създадения Европейски медицински корпус в Ангола за оценяване на последиците от епидемията от жълта треска за гражданите на Съюза;

21.  отбелязва със задоволство, че Центърът си сътрудничи с Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по лекарствата, например по въпроси, свързани с антимикробната резистентност и ваксините;

22.  отбелязва, че според доклада за последващите действия, Центърът е в процес на преразглеждане на показателите на неговия единен документ за програмиране; освен това отбелязва, че новият набор от показатели е бил завършен и се е очаквало да бъде одобрен от управителния съвет през ноември 2017 г.; отбелязва, че според Центъра оценките са по-ефективен инструмент за измерване на въздействието отколкото показателите;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва, че от 2006 г. насам Центърът разполага със стандарти за вътрешен контрол (СВК); потвърждава, въз основа на информация от Центъра, че всички негови стандарти за вътрешен контрол се прилагат;

24.  отбелязва, че според информация от Центъра, същият е въвел процедура за гарантиране, че дерогациите от правилата за контрол или отклоненията от установените процеси и процедури се документират в доклади за изключения; отбелязва, че през 2016 г. са регистрирани 40 такива изключения, което представлява увеличение с 12 изключения в сравнение с предходната година; отбелязва, че е разработен план за действие с цел да се намали техният брой;

25.  отбелязва с удовлетворение, че Центърът разполага с действаща стратегия за борба с измамите, основана на насоките, издадени от Европейската служба за борба с измамите;

Вътрешен одит

26.  отбелязва, че според доклада на Палатата, в своя одитен доклад от октомври 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) подчертава, че признава усилията на Центъра за укрепване на вътрешния контрол по отношение на обществените поръчки, но че все още се наблюдават съществени слабости при процедурата за обществени поръчки; отбелязва, че IAS заключава, че планирането и мониторингът на обществените поръчки са недостатъчни, а провеждането им не винаги е включено в годишната работна програма или в решение за финансиране; отбелязва, че тя също така прави препратка към доклада на Палатата относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2015 г. и към докладваните слабости, които засягат прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че Центърът и службата за вътрешен одит са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия;

27.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на процеса на възлагане на обществени поръчки в Центъра през май 2016 г.; изразява освен това загриженост, че окончателният доклад беше публикуван през октомври 2016 г. и че в него са включени три „много важни“ констатации и две „важни“ констатации; отбелязва, че Центърът е изготвил план за действие, който е трябвало да бъде изпълнен през 2017 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

Други коментари

28.  отбелязва, че през пролетта на 2016 г., Центърът е представил нов проект за строителство на сграда до Парламента и Съвета, който беше представен на комисията по бюджети на Парламента и Бюджетния комитет на Съвета и получи положително становище от двете институции; отбелязва, че на 26 юли 2016 г. Центърът е подписал нов договор за наем и следователно ще се премести в нови помещения през първата половина на 2018 г.;

29.  отбелязва, че мисията на Центъра е да определя, оценява и съобщава за съществуващи и възникващи заплахи за човешкото здраве от инфекциозни болести; подчертава, че през 2016 г. Центърът е отговорил на 41 официални искания, получени от Европейската комисия, 19 от които са били препратени от членове на Европейския парламент; отбелязва, че Центърът е публикувал общо 158 доклада (в сравнение с 170 през 2015 г.), включително 38 бързи оценки на риска в подкрепа на държавите членки и на Комисията, и 69 доклада за наблюдение;

30.  приветства подкрепата, предоставена от Центъра по време на внезапната епидемия на вируса Зика, като отбелязва обаче, че могат да бъдат извлечени поуки от реакцията на епидемията, както се споменава в заключенията на семинар на ЮНЕСКО(3) по този въпрос, както и по време на голямата епидемия от салмонела, засегнала няколко държави; отбелязва, че Центърът е подобрил своята система за наблюдение на болести, особено чрез разширяването на онлайн атласа за наблюдение на заразните болести, и насърчава достъпа до актуална информация по въпроси на европейското обществено здраве посредством различни инструменти;

31.  поздравява Центъра за получаването на европейската здравна награда за 2016 г. за Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците, който има за цел да предостави платформа в подкрепа на националните кампании за разумна употреба на антибиотиците и беше признат за проект с изключителен принос за насърчаване на здравето в Европа;

32.  отбелязва, че редица от дейностите, включени в работната програма на Центъра за 2016 г., не са реализирани поради ограничени ресурси;

33.  припомня, че Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(4) осигурява рамка за разглеждане, координиране и управление на сериозни трансгранични заплахи за здравето в сътрудничество с държавите членки, Световната здравна организация, Центъра и други международни партньори, и създава система за ранно предупреждение и реагиране (СРПР); признава факта, че експертите на Центъра и СРПР, с които Центърът действа от името на Европейската комисия, са важни ресурси за реагиране при сериозни трансгранични заплахи за здравето на равнището на Съюза; приветства по-нататъшните стъпки, предприети от Центъра през 2016 г. за изпълнението на посоченото решение;

o
o   o

34.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(5) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 45.
(2) OВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(3) https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak
(4) Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ  L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност