Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2160(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0085/2018

Indgivne tekster :

A8-0085/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.37

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0142

Vedtagne tekster
PDF 192kWORD 56k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
P8_TA(2018)0142A8-0085/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 (2017/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(4), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2018),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 92.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 92.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 (2017/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme(4), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 92.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 92.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 (2017/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0085/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 58 247 650 EUR, hvilket svarer til et lille fald på 0,35 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at 97,46 % af centrets budget stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2015

1.  erfarer fra centret, at centret som følge af Revisionsrettens bemærkninger om forskellige svagheder, der blev konstateret for så vidt angår gennemsigtigheden af centrets udbudsprocedurer, har ændret det format og den proces, det bruger til at udarbejde finansieringsafgørelsen for sine udbud; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne procedure;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

2.  bemærker, at centrets midlertidige direktør ifølge Revisionsrettens beretning blev udnævnt i maj 2015 ved en bestyrelsesafgørelse; fremhæver det forhold, at det maksimale tidsrum for placeringen i denne stilling, som ifølge personalevedtægten er fastsat til et år, per 31. december 2016 var overskredet med otte måneder; beklager endvidere, at dette også har givet anledning til yderligere 15 midlertidige ordninger for andre ansatte; bemærker, at udnævnelsen ifølge centrets svar anses for at være udført i henhold til personalevedtægten såvel som til forordning (EF) nr. 851/2004(2), eftersom den første procedure for besættelse af direktørstillingen mislykkedes, hvorefter den midlertidige ordning af hensyn til forretningskontinuiteten blev forlænget ud over 12-månedersfristen; understreger, at den ansatte i løbet af denne forlængede periode efter anmodning fra bestyrelsen gav afkald på den økonomiske godtgørelse, der foreskrives i personalevedtægten ved midlertidig tjeneste i en stilling i en højere lønklasse;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,02 %, hvilket er en stigning på 3,97 % i forhold til 2015; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var 79,26 %, hvilket er en stigning på 2,99 % i forhold til året før;

4.  minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro, men har hjemsted uden for euroområdet (i Sverige), hvorfor en del af dets udgifter afholdes i svenske kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, at centret er udsat for valutakurssvingninger, eftersom det ikke alene har bankkonti i svenske kroner, men også gennemfører visse transaktioner i andre valutaer;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at de forpligtede bevillinger, der blev fremført under afsnit II (aktionsudgifter), lige som i tidligere år var høje, idet de lå på 41 % (7 900 000 EUR); anerkender, at fremførslerne hovedsagelig vedrører flerårige projekter inden for videnskabelig rådgivning (2 400 000 EUR), overvågning (1 300 000 EUR), folkesundhedsuddannelse (1 400 000 EUR) og IT med relation til folkesundhed (2 100 000 EUR); noterer sig, at Revisionsretten i sin beretning foreslår centret at overveje at indføre opdelte budgetbevillinger for bedre at afspejle aktiviteternes flerårige karakter og de uundgåelige forsinkelser mellem undertegnelsen af en kontrakt, leveringen af varer/ydelser og betalingen heraf; noterer sig på baggrund af centrets svar, at det vil analysere situationen i samarbejde med Revisionsretten;

6.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på baggrund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed; anerkender, at fremførslerne i mange tilfælde er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

7.  bemærker, at bestyrelsen gennemførte interviews med henblik på udnævnelse af centrets direktør for perioden 2016-2021 og efter den fejlslagne afstemningsprocedure (hvor ingen af kandidaterne fik en stemmemajoritet på 2/3) besluttede at reviderede stillingsopslaget og genopslå direktørstillingen; noterer sig, at den tidligere fungerende direktør blev valgt som ny direktør den 22. marts 2017;

8.  erfarer fra centret, at det samlede antal vedtægtsmæssigt ansatte medarbejdere stabiliserede sig på 260 i 2016; bemærker endvidere, at det samlede antal midlertidigt ansatte på centret var 162 (ud af 186 godkendte stillinger i henhold til EU-budgettet), det samlede antal kontraktansatte var 95, og antallet af udstationerede nationale eksperter var tre ved udgangen af 2016; noterer sig, at personaleudskiftningsraten for midlertidigt ansatte og kontraktansatte var på 7 % i 2016;

9.  noterer sig med bekymring, at kønsbalanceratioen for så vidt angår det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var 62 % kvinder i forhold til 38 % mænd; bemærker endvidere, at kønsbalanceratioen i bestyrelsen var 60 % i forhold til 40 %;

10.  noterer sig, at størstedelen af centrets stillinger (74,4 %) er knyttet til gennemførelsen af aktiviteter i forbindelse med centrets operationelle arbejde, 17,5 % af stillingerne hører under "administrativ støtte og koordinering", mens 8,1 % af stillingerne defineres som neutrale;

11.  noterer sig med tilfredshed, at centret har omstruktureret og yderligere integreret udbud, finans, tjenesterejser og møder samt indført digital forvaltning (baseret på Kommissionens e-PRIOR-applikationer), hvilket har været et afgørende skridt i retning af at gøre centret mere effektivt;

12.  understreger, at balance mellem arbejde og privatliv bør være en del af centrets personalepolitik; bemærker, at den del af budgettet, som blev anvendt på velværeaktiviteter, beløber sig til ca. 810 EUR per medarbejder, inklusive sundhedsscreeningaktiviteter, svarende til 1,5 dags velværeaktiviteter per medarbejder i 2016; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage er 1,10 dag per medarbejder, hvilket er ekstremt lavt;

13.  glæder sig over, at centret har vedtaget gennemførelsesbestemmelser for politikken om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; støtter det uddannelsesforløb, der er organiseret for at øge personalets bevidsthed, og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet;

14.  bemærker med tilfredshed, at centret ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere i 2016;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

15.  erfarer fra centret, at der, eftersom centret er afhængigt af mange interne og eksterne eksperter, der sammen udarbejder dets videnskabelige holdning, blev udarbejdet en uafhængighedspolitik i juni 2016, som blev godkendt af bestyrelsen for at sikre gennemsigtighed og påvise interessekonflikter; bemærker, at en compliance officer fører tilsyn med gennemførelsen af denne politik;

16.  bemærker, at alle medarbejdere er forpligtede til at indgive en interesseerklæring forud for deres tiltrædelse; bemærker endvidere, at alt personale, der er involveret i en bestemt udbudsprocedure, skal undertegne en erklæring om fravær af interessekonflikter i den pågældende procedure;

17.  bemærker, at der blev indført et elektronisk system for interesseerklæringer for at minimere antallet af fejl i de indsendte dokumenter; erfarer fra centret, at dette system fremmer gennemførelsen af uafhængighedspolitikken og forøger efterlevelsesgraden;

18.  bemærker, at der i tillæg til den interne mødeprocedure for møder med medicinalindustrien er ved at blive udviklet en intern procedure om indgåelse af aftalememoranda og samarbejdsaftaler med tredjeparter; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

19.  glæder sig over, at centret har vedtaget en intern procedure for whistleblowing, der beskriver aktørernes roller, og de processer, der bør følges;

Vigtigste resultater

20.  glæder sig over centrets tre vigtigste resultater i 2016:

   offentliggørelse af en undersøgelse om infektioner erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet (HAI) i Europa
   støtte til den globale reaktion på udbruddet af zikavirus gennem tilvejebringelse af regelmæssige risikovurderinger og samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og USA's centre for forebyggelse af og kontrol med sygdomme om zikavirus-rejseråd
   deltagelse i den første tjenesterejse for det nyligt oprettede europæiske lægekorps til Angola for at vurdere konsekvenserne for EU-borgere af udbruddet af gul feber;

21.  noterer sig med tilfredshed, at centret samarbejder med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Lægemiddelagentur eksempelvis om spørgsmål i forbindelse med antimikrobiel resistens og vacciner;

22.  bemærker, at centret ifølge opfølgningsrapporten er i færd med at gennemgå indikatorerne for dets samlede programmeringsdokument; bemærker endvidere, at det nye sæt indikatorer var færdiggjort og forventedes godkendt af bestyrelsen i november 2017; noterer sig, at evalueringer ifølge centret er et mere effektivt redskab end indikatorerne til at måle virkninger;

Interne kontroller

23.  bemærker, at centret siden 2006 har haft interne kontrolstandarder (ICS); erfarer fra centret, at alle dets interne kontrolstandarder er indført;

24.  bemærker, at der ifølge centret er indført en procedure med henblik på at sikre, at tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra de fastlagte processer og procedurer dokumenteres i undtagelsesrapporter; bemærker, at der i 2016 blev registreret 40 af denne type undtagelser, hvilket er en stigning på 12 undtagelser sammenlignet med året før; bemærker, at der blev udarbejdet en handlingsplan for at reducere dette antal;

25.  bemærker med tilfredshed, at centret har en strategi for bekæmpelse af svig, som følger retningslinjerne fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig;

Intern revision

26.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i sin revisionsberetning af oktober 2016 ifølge Revisionsrettens beretning fremhævede, at skønt den anerkendte centrets fortsatte bestræbelser på at styrke kontrollen med dets interne udbudsstyring, var der stadig væsentlige svagheder i udbudsproceduren; bemærker, at IAS konkluderede, at planlægningen og kontrollen af udbud er svag, og at udbuddene ikke altid er omfattet af centrets årlige arbejdsprogram eller af finansieringsafgørelsen; noterer sig, at der også henvises til Revisionsrettens beretning om centrets årsregnskab for 2015 og de rapporterede svagheder, som påvirker udbudsprocedurernes gennemsigtighed; bemærker, at centret og IAS blev enige om en plan for korrigerende foranstaltninger;

27.  noterer sig, at IAS gennemførte en revision af udbudsproceduren i centret i maj 2016; er endvidere bekymret over, at den endelige rapport blev offentliggjort i oktober 2016, og at den indeholdt tre "meget vigtige" bemærkninger og to "vigtige" bemærkninger; anerkender, at centret har udarbejdet en handlingsplan, som skulle gennemføres i løbet af 2017; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

Andre bemærkninger

28.  bemærker, at centret i foråret 2016 fremsendte et nyt forslag til ejendomsprojekt til Parlamentet og Rådet, som blev forelagt Parlamentets Budgetudvalg og Rådets Budgetudvalg, og som modtog en positiv udtalelse fra begge institutioner; noterer sig, at centret den 26. juli 2016 undertegnede en ny lejeaftale og af denne grund flytter til en ny lokalitet i første halvår af 2018;

29.  bemærker, at centret har til opgave at identificere, vurdere og formidle oplysninger om eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed i form af smitsomme sygdomme; fremhæver, at centret i 2016 svarede på 41 formelle anmodninger fra Europa-Kommissionen, hvoraf 19 var videresendt fra medlemmer af Europa-Parlamentet; bemærker, at centret offentliggjorde i alt 158 rapporter (sammenlignet med 170 i 2015), herunder 38 hurtige risikovurderinger (rapid risk assessments) til støtte for medlemsstaterne og Kommissionen og 69 overvågningsrapporter;

30.  påskønner den støtte, centret ydede under det pludselige udbrud af zikavirus – omend det samtidig må bemærkes, at der kan høstes erfaringer fra reaktionen på dette udbrud, som det blev påpeget i konklusionerne fra en relevant UNESCO workshop(3) – samt den støtte, centret ydede under det store salmonellaudbrud i flere lande; konstaterer, at centret har forbedret sit sygdomsovervågningssystem, navnlig ved at udvide det onlinebaserede overvågningsatlas over smitsomme sygdomme, og fremmet adgangen til ajourførte oplysninger om europæiske folkesundhedsspørgsmål ved hjælp af forskellige værktøjer;

31.  lykønsker centret med modtagelsen af den europæiske sundhedspris 2016 for dets europæiske antibiotikadag (Antibiotic Awareness Day), som har til formål at skabe en platform for at støtte nationale kampagner for forsvarlig brug af antibiotika, og som blev anerkendt som et fremragende projekt til fremme af sundheden i Europa;

32.  bemærker, at en række aktiviteter, der indgik i centrets arbejdsprogram for 2016, ikke blev gennemført på grund af ressourceknaphed;

33.  minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU(4) fastlægger rammerne for imødegåelse, koordinering og styring af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i samarbejde med medlemsstaterne, Verdenssundhedsorganisationen, centret og andre internationale partnere og etablerer systemet for tidlig varsling og reaktion (EWRS); anerkender, at centrets eksperter og systemet for tidlig varsling og reaktion, som centret driver på vegne af Europa-Kommissionen, spiller en afgørende rolle for indsatsen mod grænseoverskridende sundhedstrusler på EU-plan; påskønner de yderligere skridt, som centret tog i 2016 til at gennemføre nævnte afgørelse;

o
o   o

34.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(5) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 45.
(2) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
(3) https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak
(4) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik