Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2018

Predkladané texty :

A8-0085/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.37

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0142

Prijaté texty
PDF 370kWORD 52k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
P8_TA(2018)0142A8-0085/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(4), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 92.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (2017/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2016 sumu 58 247 650 EUR, čo predstavuje mierne zníženie o 0,35 % v porovnaní s rokom 2015; keďže 97,46 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  na základe informácií centra berie na vedomie, že v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov o rôznych nedostatkoch, pokiaľ ide o transparentnosť postupov centra v oblasti verejného obstarávania, zmenilo centrum formát a postup, ktorý používa na prijímanie rozhodnutia o financovaní týkajúcom sa obstarávania; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní tohto postupu;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov bol v máji 2015 vymenovaný dočasný riaditeľ centra na základe rozhodnutia správnej rady; zdôrazňuje skutočnosť, že od 31. decembra 2016 dĺžka obsadenia tohto miesta presiahla maximálne obdobie jedného roka stanovené v služobnom poriadku o osem mesiacov; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že to viedlo aj k 15 dodatočným dočasným obsadeniam miest ostatných zamestnancov; konštatuje, že centrum sa podľa svojej odpovede domnieva, že vymenovanie sa uskutočnilo v súlade so služobným poriadkom, ako aj s nariadením (ES) č. 851/2004(2), pretože pôvodné obsadenie miesta riaditeľa nebolo úspešné a z dôvodu prevádzkovej kontinuity bolo predĺžené dočasné obsadenie miesta nad rámec limitu 12 mesiacov; zdôrazňuje, že počas tohto predĺženia príslušný zamestnanec na žiadosť správnej rady súhlasil , že sa vzdá finančnej kompenzácie uvedenej v služobnom poriadku, pokiaľ dočasne zastáva pracovné miesto vo vyššej platovej triede;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 dosiahla miera plnenia rozpočtu 98,02 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 3,97 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 79,26 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 2,99 %;

4.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže je však jeho sídlo mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

Záväzky a prenosy

5.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov bola miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) tak ako v predchádzajúcich rokoch 41 % (7 900 000 EUR); uznáva, že prenosy súviseli hlavne s viacročnými projektmi v oblastiach vedeckého poradenstva (2 400 000 EUR), dozoru (1 300 000 EUR), školenia v oblasti verejného zdravia (1 400 000 EUR) a informačných systémov v oblasti verejného zdravia (2 100 000 EUR); berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe odporúča, aby centrum zvážilo zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročný charakter operácií a neodvrátiteľné zdržania v období medzi podpisom zmlúv, dodávkami a platbami; konštatuje, že podľa odpovede bude centrum analyzovať situáciu v spolupráci s Dvorom audítorov;

6.  upozorňuje na to, že prenosy možno často čiastočne alebo úplne odôvodniť viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, ani nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie skutočnosť, že prenosy sú v mnohých prípadoch plánované vopred a oznámené Dvoru audítorov;

Personálna politika

7.  konštatuje, že správna rada vykonala pohovory s cieľom vymenovať riaditeľa centra na obdobie 2016 – 2021 a po neúspešnom hlasovaní (žiadny z kandidátov nezískal 2/3 väčšinu hlasov) revidovala oznámenie o voľnom pracovnom mieste a rozhodla o opätovnom zverejnení výzvy na obsadenie miesta riaditeľa; berie na vedomie, že bývalý výkonný riaditeľ bol zvolený za nového riaditeľa 22. marca 2017;

8.  berie na vedomie skutočnosť, že celkový počet zamestnancov centra podliehajúcich služobnému poriadku sa v roku 2016 ustálil na počte 260; ďalej konštatuje, že ku koncu roka 2016 bol celkový počet dočasných zamestnancov pracujúcich v centre 162 (zo 186 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), celkový počet zmluvných zamestnancov bol 95 a počet vyslaných národných expertov bol tri; berie na vedomie, že miera fluktuácie dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov v roku 2016 dosiahla 7 %;

9.  so znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o celkový počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, je pomer rodovej vyváženosti 62 % žien k 38 % mužov; ďalej konštatuje, že pomer rodovej vyváženosti v správnej rade je 60 % k 40 %;

10.  poznamenáva, že väčšina pracovných miest centra (74,4 %) súvisí s vykonávaním činností súvisiacich s jeho operačnou prácou, 17,5 % pracovných miest patrí k „administratívnej podpore a koordinácii“, zatiaľ čo 8,1 % pracovných miest je vymedzených ako neutrálne;

11.  s uspokojením konštatuje, že centrum reorganizovalo a ďalej začlenilo obstarávanie, financie, služobné cesty a schôdze, a zaviedlo e-administratívu (na základe aplikácie Komisie e-PRIOR), čo bolo významným krokom k efektívnejšiemu fungovaniu centra;

12.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky centra; poznamenáva, že rozpočtové prostriedky vynaložené na činnosti zamerané na pohodu na pracovisku vrátane lekárskych vyšetrení predstavujú približne 810 EUR na zamestnanca, čo zodpovedá 1,5 dňa činností zameraných na pohodu zamestnancov v roku 2016; poznamenáva, že priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca je 1,10 dňa, čo je mimoriadne nízky počet;

13.  oceňuje skutočnosť, že centrum prijalo vykonávacie predpisy v oblasti politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti obťažovaniu; podporuje organizovanie školení cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča pravidelné organizovanie školení a informačných stretnutí v tejto oblasti;

14.  s uspokojením berie na vedomie, že centrum v roku 2016 nezaznamenalo žiadne sťažnosti, žaloby ani prípady týkajúce sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.  na základe informácií centra berie na vedomie, že vzhľadom na to, že centrum závisí od mnohých interných a externých expertov, ktorí spolu formujú jeho vedecké stanovisko, správna rada v júni 2016 dokončila a schválila politiku nezávislosti s cieľom zabezpečiť transparentnosť a identifikovať konflikty záujmov; poznamenáva, že nad vykonávaním tejto politiky dohliada pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi;

16.  berie na vedomie, že od všetkých zamestnancov sa vyžaduje, aby predložili vyhlásenie o záujmoch predtým, než nastúpia do zamestnania; okrem toho konštatuje, že všetci zamestnanci zapojení do určitého postupu verejného obstarávania musia podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov;

17.  konštatuje, že elektronický systém na podávanie vyhlásení o záujmoch bol zavedený s cieľom minimalizovať množstvo chýb v predložených dokumentoch; na základe informácií centra berie na vedomie, že tento systém uľahčuje vykonávanie politiky nezávislosti a zvyšuje mieru dodržiavania predpisov;

18.  konštatuje, že okrem interného postupu týkajúceho sa stretnutí s farmaceutickým priemyslom centrum vypracúva vnútorný postup na uzavretie memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci s tretími stranami; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o pokroku dosiahnutom v tomto procese;

19.  víta skutočnosť, že centrum prijalo vnútorný postup pre oznamovanie nekalých praktík, v ktorom sa opisujú úlohy aktérov a postupy, ktoré treba dodržiavať;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy, ktoré centrum identifikovalo v roku 2016, konkrétne:

   uverejnenie štúdie o záťaži infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v Európe;
   podpora globálnej reakcie na vypuknutie vírusu Zika poskytovaním pravidelných posúdení rizika a spoluprácou so Svetovou zdravotníckou organizáciou a centrami Spojených štátov amerických pre prevenciu a kontrolu chorôb v oblasti cestovných odporúčaní v súvislosti s vírusom Zika;
   účasť na prvej misii nedávno vytvoreného európskeho zdravotníckeho zboru do Angoly s cieľom posúdiť dôsledky prepuknutia epidémie žltej zimnice pre občanov Únie;

21.  s uspokojením konštatuje, že centrum spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Európskou agentúrou pre lieky, napr. pokiaľ ide o otázky týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie a očkovacích látok;

22.  konštatuje, že podľa hodnotiacej správy centrum v súčasnosti skúma ukazovatele jednotného programového dokumentu; okrem toho konštatuje, že bol dokončený nový súbor ukazovateľov a očakávalo sa, že bude schválený správnou radou v novembri 2017; berie na vedomie, že podľa centra sú hodnotenia účinnejším nástrojom ako ukazovatele na meranie vplyvu;

Vnútorné kontroly

23.  konštatuje, že od roku 2006 má centrum zavedené normy vnútornej kontroly (ICS); berie na vedomie informáciu centra, že všetky ICS boli uplatnené;

24.  berie na vedomie informáciu centra, že má zavedený postup na zabezpečenie toho, aby sa neštandardné kontrolné postupy alebo odchýlky od zavedených procesov a postupov zdokumentovali v správach o výnimkách; konštatuje, že v roku 2016 bolo zaznamenaných 40 takýchto výnimiek, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 12 výnimiek; konštatuje, že bol vypracovaný akčný plán na zníženie ich počtu;

25.  s uspokojením berie na vedomie, že centrum prijalo stratégiu boja proti podvodom v súlade s usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

Vnútorný audit

26.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z októbra 2016 zdôraznil, že uznáva prebiehajúce úsilie centra o posilnenie jeho postupov vnútornej kontroly, no v procese verejného obstarávania pretrvávajú výrazné nedostatky; konštatuje, že IAS dospel k záveru, že plánovanie a monitorovanie verejných obstarávaní je nedostatočné a že obstarávania nie sú vždy zahrnuté do ročného pracovného programu alebo rozhodnutia o financovaní; poznamenáva, že sa uvádza aj odkaz na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke centra za rozpočtový rok 2015 a vykazujú sa nedostatky, ktoré ovplyvňujú transparentnosť postupov verejného obstarávania; berie na vedomie, že centrum a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení;

27.  konštatuje, že IAS vykonal v máji 2016 audit týkajúci sa postupov verejného obstarávania v centre; ďalej vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že záverečná správa bola vydaná v októbri 2016 a obsahovala tri „veľmi dôležité“ pripomienky a dve „dôležité“ pripomienky; berie na vedomie, že centrum pripravilo akčný plán, ktorý sa mal implementovať v priebehu roka 2017; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o vykonávaní tohto akčného plánu;

Ďalšie pripomienky

28.  konštatuje, že na jar 2016 centrum postúpilo Európskemu parlamentu a Rade návrh nového projektu v oblasti nehnuteľností, ktorý bol predložený Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet a rozpočtovému výboru Rady a získal priaznivé stanovisko od oboch inštitúcií; poznamenáva, že 26. júla 2016 podpísalo centrum novú nájomnú zmluvu, a preto sa bude sťahovať do nových priestorov v prvej polovici roka 2018;

29.  poznamenáva, že poslaním centra je identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a objavujúce sa hrozby infekčných chorôb pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2016 centrum reagovalo na 41 formálnych žiadostí od Európskej komisie, z ktorých 19 bolo preposlaných od poslancov Európskeho parlamentu; poznamenáva, že centrum uverejnilo celkovo 158 správ (v porovnaní so 170 správami v roku 2015) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika na podporu členských štátov a Komisie a 69 správ o dohľade;

30.  víta podporu centra, ktorú poskytlo počas náhleho vypuknutia epidémie spôsobenej vírusom Zika, pričom konštatuje, že treba vyvodiť ponaučenia z reakcie na toto vypuknutie, ako je uvedené v záveroch z príslušného seminára UNESCO(3), ako aj podporu poskytovanú počas veľkého výskytu salmonely vo viacerých krajinách; poznamenáva, že centrum zlepšilo svoj systém dohľadu nad chorobami, a to najmä rozšírením online atlasu dohľadu nad infekčnými chorobami, a prostredníctvom rôznych nástrojov podporilo prístup k aktuálnym informáciám o európskych otázkach verejného zdravia;

31.  blahoželá centru k získaniu európskej ceny za zdravie v roku 2016 za jeho iniciatívu Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorej cieľom je poskytnúť platformu na podporu národných kampaní zameraných na obozretné užívanie antibiotík a ktorá bola uznaná ako výnimočný projekt na podporu zdravia v Európe;

32.  poznamenáva, že niekoľko činností zahrnutých do pracovného programu centra na rok 2016 sa nezrealizovalo z dôvodu obmedzení zdrojov;

33.  pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ(4) predstavuje rámec na riešenie, koordináciu a riadenie závažných cezhraničných ohrození zdravia v spolupráci s členskými štátmi, so Svetovou zdravotníckou organizáciou, s centrom a ďalšími medzinárodnými partnermi, a zriaďuje sa ním systém včasného varovania a reakcie (EWRS); uznáva, že experti centra a systém EWRS, ktorý centrum prevádzkuje v mene Európskej komisie, sú hlavnými zdrojmi reakcie na cezhraničné ohrozenia zdravia na úrovni Únie; víta ďalšie opatrenia, ktoré centrum prijalo v roku 2016 na vykonávanie uvedeného rozhodnutia;

o
o   o

34.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(5) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(3) https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia