Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2151(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2018

Внесени текстове :

A8-0090/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.39

Приети текстове :

P8_TA(2018)0144

Приети текстове
PDF 572kWORD 57k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
P8_TA(2018)0144A8-0090/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година (2017/2151(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0061/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0090/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 104.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 104.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година (2017/2151(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0061/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(4), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0090/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 104.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 104.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент, от 18 април 2018 г, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година (2017/2151(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0090/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 50 509 265 EUR, което представлява увеличение от 2,75% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,9% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 89,8%;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че преносите от 2016 за 2017 г. възлизат на 4 203 111 EUR, което представлява намаление с 741 628 EUR спрямо предишната година (4 944 739 EUR през 2015 г.);

3.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости в планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са планирани предварително от Агенцията и съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

4.  отчита факта, че управителният съвет на Агенцията е обезпокоен от продължаващото намаляване на персонала на Агенцията с оглед на предвижданото намаление с 10% на длъжностите, произтичащи от Многогодишната финансова рамка за 2014 – 2020 г. и създаването на „резерв за преразпределение“ за агенциите с нови задачи;

5.  отбелязва, че управителният съвет е съгласен с предложението за бъдещата роля на Агенцията и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET) в областта на енергийния съюз и приветства предложението на Комисията да се предоставят допълнителни ресурси на разположение на Агенцията във връзка с предложените нови задачи;

6.  отбелязва, че Агенцията е постигнала степен на запълване на работните места за срочно наети служители от 99,2% със 129 срочно наети служители при 130 работни места, разрешени съгласно бюджета на Съюза; отбелязва, че последното място остава незаето поради планирано съкращение на щатното разписание през 2017 г.; приветства факта, че приблизително 77% от общия брой служители осъществяват оперативна дейност;

7.  отбелязва със задоволство баланса в съотношението между половете в управителния съвет на Агенцията; изразява загриженост обаче във връзка с дисбаланса в съотношението между половете при висшите ръководни кадри на Агенцията; отчита факта, че Агенцията има само седем длъжности началник на отдел, което ограничава евентуалната бързина на прехода към по-добро съотношение мъже/жени;

8.  отбелязва със задоволство, че въз основа на броя на всички заети длъжности през 2015 г. е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 54,6% жени и 45,4% мъже;

9.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Агенцията относно персонала и че бюджетът, изразходван за дейности в областта на благосъстоянието, възлиза на приблизително 560 EUR на служител, което се равнява на два работни дни; отбелязва, че всеки служител е ползвал средно по 13,8 дни отпуск по болест, което възлиза на средно почти три работни седмици; призовава Агенцията спешно да разгледа този въпрос с оглед установяването и справянето със сериозните причини за него и да установи по-конкретно дали стресът на работното място играе някаква роля;

10.  приветства факта, че през юни 2017 г. Агенцията прие нова политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; подкрепя обученията, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала, и предлага редовно да се организират обучения и информационни сесии по въпроса; изразява съжаление относно предполагаемия случай на тормоз, във връзка с който е подадена жалба на 16 декември 2016 г.; изисква допълнителна информация от изпълнителния директор при зачитане на презумпцията за невиновност и на правилата за защита на данните; очаква окончателното решение и счита, че то ще бъде внимателно проследено по време на следващата процедура по освобождаване от отговорност;

11.  отбелязва, че са били подадени две жалби на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица (21 декември 2016 г. и 8 март 2017 г.) срещу решението на органа по назначаването да прекрати договор по време на изпитателния срок и да не потвърди друг договор в края на изпитателния срок; отправя искане за повече информация от изпълнителния директор при зачитане на правилата за защита на данните;

12.  подчертава, че непрекъснатото намаляване на персонала застрашава способността на Агенцията да изпълни многогодишната си работна програма за периода 2014 – 2020 г. в нейната цялост и ограничава капацитета ѝ да реагира на промени в политиката; подчертава, че за Агенцията става все по-трудно да управлява рисковете, свързани с намаляването на ресурсите; отбелязва, че ограничаването на човешките ресурси е допринесло за намаляване на обема свършена работа в някои стратегически области;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

13.  приветства факта, че 18 членове на управителния съвет са публикували своите автобиографии и декларации за интереси на уебсайта на Агенцията; отчита също така факта, че автобиографиите и декларациите за интереси на висшия ръководен състав са публикувани на уебсайта;

14.  отчита факта, че новоназначените служители участват в курсове по въпроси, свързани с етиката и интегритета, и че за всеки член от персонала оценката на потенциален конфликт на интереси е част от годишния преглед на ефективността на персонала; отбелязва освен това, че на всички служители с управленски отговорности се предоставя специфично обучение;

15.  отбелязва, че стратегията на Агенцията за борба с измамите беше приета от управителния ѝ съвет през ноември 2014 г. с цел гарантиране на подходящо решение на свързаните с конфликти на интереси въпроси и разработване на дейности за борба с измамите, особено чрез план за действие, който включва три цели: осигуряване на ефективна вътрешна организация за откриване на потенциални измами, засилване на формализирането на даване на разрешение за права за достъп до хранилището за бизнес данни и поддържане на високо ниво на етика и осведоменост относно измамите в рамките на Агенцията;

16.  приветства прилагането на насоките на Агенцията относно сигнализирането за нередности, които имат за цел, наред с останалото, изясняване на правилата относно професионалната етика в рамките на Агенцията чрез предоставяне на информация за вида на ситуациите, при които се прилага задължение за сигнализиране, както и каналите за докладване; приветства факта, че тези насоки също така обръщат внимание на защитата, която да бъде предоставяна на лицата, сигнализиращи за нарушения, и насоките и подкрепата, които те биха могли да получат от Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тези насоки;

17.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, съвет и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно възможни нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

   публикуването на доклада за качеството на въздуха в Европа за 2016 г.;
   публикуването през 2016 г. на първия доклад за оценка относно „Кръговата икономика в Европа – развитие на базата знания“, в който се разглежда перспективата за намаляване на натиска и въздействието върху околната среда от използването на материални ресурси;
   публикуването на доклада „Трансформиране на енергийния сектор в ЕС: избягване на въглеродната зависимост“, който оценява степента, в която топлоелектрическият сектор в Съюза има потенциала да улесни необходимия преход към дългосрочните цели на Съюза в областта на енергетиката и климата;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на доклада за състоянието на околната среда (SOER), който е приключил през 2016 г.; отбелязва със задоволство, че според заключенията на IAS системите за управление и контрол, създадени от Агенцията за процеса по подготовката на доклада SOER 2015, като цяло са били подходящи за целта и са осигурили ефикасна и ефективна вътрешна и външна координация на този сложен многогодишен проект; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията и Службата за вътрешен одит са постигнали съгласие по план за допълнителното им подобряване; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

20.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на управлението на данни/информация, включително един свързан с ИТ компонент, който е приключил през 2015 г.; отчита факта, че с цел разглеждане на препоръките на IAS, свързани с този одит, е изготвен план за действие за следващите години; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. по-голямата част от препоръките са приключени от IAS, което показва, че са били взети подходящи мерки, за да се гарантира правилното обработване на по-голям обем данни;

Вътрешен контрол

21.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е актуализирала своята политика на сигурност през 2016 г., но много други вътрешни процедури са остарели; отбелязва, че висшият ръководен състав е одобрил план за действие, който включва преглед и актуализиране на плана за непрекъснатост на работата, и че Агенцията възнамерява също така да преразгледа своята политика за управление на документи, приета през 2009 г., в съответствие с новата политика на сигурност; отбелязва още, че Агенцията планира да преразгледа и актуализира своите стандарти за вътрешен контрол, където е необходимо; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

22.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е разработила оценка на риска, за да подбере къде да осъществи проверки на място, в резултат на което е извършена проверка на плащанията за двама бенефициенти във връзка с осем процедури за безвъзмездни средства, за се гарантира точността и надеждността на заявените разходи за персонал; отбелязва, че в резултат на това е било открито едно неправомерно плащане и то е било върнато на Агенцията в съответствие с договорните условия; отбелязва, че въз основа на новата политика, одобрена през октомври 2015 г., през 2016 г. са били извършени допълнителни проверки на място; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тези проверки;

23.  отбелязва, че вследствие на забележки от страна на органа по освобождаване от отговорност Агенцията е подобрила методите за проверка, като е изготвила насоки и е организирала обучение за партньорите от Европейския тематичен център по критериите за допустимост на разходите;

Други коментари

24.  припомня със загриженост от доклада на Палатата, че през 2014 г. Комисията, от името на над 50 институции и агенции на Съюза, в това число и Агенцията, е подписала рамков договор с един доставчик за закупуването на софтуер, лицензи и осигуряването на свързаните с тях поддръжка на ИТ и консултантски услуги; отбелязва, че изпълнителят по рамковия договор действа като посредник между Агенцията и доставчиците и че за тези посреднически услуги той има право да увеличи цената с между 2 и 9% от цената на доставчиците; отбелязва също така, че рамковият договор изрично предвижда, че изпълнителят не получава изключителни права; отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е използвала този рамков договор за закупуването на лицензи за софтуер на обща стойност 442 754 евро; отбелязва, че повечето от тези покупки са за продукти, принадлежащи към определена категория, които следва да се използват само по изключение, и за тях няма оферирани цени нито по време на тръжната процедура, нито в рамковия договор; отчита факта, че докладът на Палатата показва, че тази процедура не осигурява достатъчна степен на конкуренция или прилагане на икономически най-изгодното решение; отчита също така факта, че надценките, които начислява изпълнителят по рамковия договор, не се проверяват адекватно: най-голямата поръчка се отнася до подновяването на софтуерни лицензи, предоставени от изключителен скандинавски препродавач (112 248 EUR); изразява загриженост, че в този случай не е имало основание за използването на рамковия договор, което е довело до ненужно завишаване на цената; отбелязва отговора на Агенцията на коментара на Палатата;

25.  припомня, че от създаването си Агенцията, заедно с EIONET, е източник на информация за лицата, работещи по разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както и на политиките за устойчиво развитие, а също така представлява източник на информация за широката общественост;

26.  подчертава, че в съответствие с програмата за по-добро регулиране през 2016 г. Комисията предприе инициатива за оценка на Агенцията и на EIONET, обхващаща периода от средата на 2012 г. до края на 2016 г., резултатите от която ще бъдат използвани, за да се оцени работата на Агенцията;

o
o   o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ C 443, 29.11.2016 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност