Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2151(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0090/2018

Indgivne tekster :

A8-0090/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.39

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0144

Vedtagne tekster
PDF 188kWORD 56k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
P8_TA(2018)0144A8-0090/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(4), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 104.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 (2017/2151(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0090/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 50 509 265 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,75 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2016 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,9 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 89,8 %;

Forpligtelser og fremførsler

2.  noterer sig, at fremførslerne fra 2016 til 2017 var på 4 203 111 EUR, hvilket svarer til et fald på 741 628 EUR i forhold til det foregående år (4 944 739 EUR i 2015);

3.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, at de ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og budgetgennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af agenturet og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

4.  anerkender, at agenturets bestyrelse er bekymret over den fortsatte nedskæring af det personale, som blev tildelt agenturet, i lyset af den forventede nedskæring af stillinger på 10 % som følge af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og oprettelsen af en "omfordelingspulje" til agenturer, der er blevet pålagt nye opgaver;

5.  bemærker, at bestyrelsen er enig i den foreslåede fremtidige rolle for agenturet og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET) inden for Energiunionen, og bifalder Kommissionens forslag om at stille yderligere midler til rådighed for agenturet i forbindelse med de foreslåede nye opgaver;

6.  bemærker, at agenturet har opnået en besættelsesgrad for midlertidigt ansatte på 99,2 % med 129 ansatte ud af de 130 godkendte stillinger under EU-budgettet; noterer sig, at den sidste stilling er forbeholdt den planlagte reduktion i stillingsfortegnelsen i 2017; glæder sig over, at ca. 77 % af alt personale beskæftiger sig med operationelle aktiviteter;

7.  bemærker med tilfredshed kønsbalancen i agenturets bestyrelse; beklager imidlertid, at der er en betragtelig kønsubalance i agenturets øverste ledelse; anerkender, at agenturet kun har syv kontorchefstillinger til rådighed, hvilket begrænser den potentielle hastighed, hvormed der kan opnås en bedre mand/kvinde-fordeling;

8.  bemærker med tilfredshed, at der har været kønsbalance i det samlede antal besatte stillinger i 2015, eftersom forholdet er 54,6 % kvinder og 45,4 % mænd;

9.  understreger, at foreningen af arbejds- og familieliv bør være en del af agenturets personalepolitik, og at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør ca. 560 EUR pr. medarbejder, hvilket svarer til to arbejdsdage; bemærker, at det gennemsnitlige sygefravær udgør 13,8 dage pr. medarbejder, hvilket beløber sig til et gennemsnit på tre arbejdsdage; opfordrer agenturet til hurtigst muligt at undersøge dette spørgsmål med henblik på at undersøge og tackle de vigtigste årsager hertil og navnlig til at fastslå, om stress på arbejdspladsen spiller en rolle;

10.  glæder sig over, at agenturet i juni 2017 har vedtaget en ny politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; støtter det uddannelsesforløb, der blev organiseret for at øge personalets bevidsthed og foreslår, at der regelmæssigt tilrettelægges uddannelses- og informationsarrangementer om emnet; beklager det påståede tilfælde af chikane, som der blev indgivet klage om den 16. december 2016; anmoder om yderligere oplysninger fra den administrerende direktør under fuld overholdelse af princippet om uskyldsformodning og databeskyttelsesreglerne; afventer den endelige afgørelse og forventer, at der vil blive fuldt nøje op herpå under den næste dechargeprocedure;

11.  bemærker, at der blev indgivet to klager på grundlag af artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten (21. december 2016 og 8. marts 2017) over ansættelsesmyndighedens (AIPN's) beslutning om at opsige en kontrakt under prøvetiden og om ikke at bekræfte en kontrakt ved prøvetidens udløb; anmoder om flere oplysninger fra den administrerende direktør, samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes;

12.  understreger, at den fortsatte personalereduktion udgør en risiko for agenturet med hensyn til fuldt ud at gennemføre dets flerårige arbejdsprogram for 2014-2020 og begrænser dets evne til at reagere på den politiske udvikling; understreger, at det er blevet stadig vanskeligere for agenturet at håndtere de risici, der er forbundet med faldet i indtægter; bemærker, at begrænsningen af personaleressourcerne har bidraget til den lavere gennemførelsesprocent, der er konstateret på visse strategiske områder;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

13.  glæder sig over, at 18 bestyrelsesmedlemmer har offentliggjort deres CV'er og interesseerklæringer på agenturets websted; anerkender endvidere, at CV'erne og interesseerklæringerne for agenturets topledelse er offentliggjort på webstedet;

14.  anerkender, at nyansatte medarbejdere deltager i kurser om etik og integritet, og at der for hver medarbejders vedkommende foretages en vurdering af eventuelle interessekonflikter som et led i den årlige evaluering; noterer sig desuden, at der endvidere gives særlig uddannelse til alle ansatte med ledelsesansvar;

15.  bemærker, at agenturets strategi til bekæmpelse af svig blev vedtaget af dets bestyrelse i november 2014 med henblik på at sikre en korrekt håndtering af interessekonflikter og udvikle svigbekæmpelsesforanstaltninger, navnlig gennem en handlingsplan, som omfatter tre målsætninger: at sikre en effektiv intern organisation for at afsløre potentielle tilfælde af svig, styrke formaliseringen af godkendelsen af adgangsrettigheder til BDR-databasen (Business Data Depositary) og opretholde et højt etisk niveau og stor opmærksomhed omkring svig i agenturet;

16.  glæder sig over gennemførelsen af agenturets retningslinjer om whistleblowing, som bl.a. tager sigte på at præcisere reglerne vedrørende faglig etik i agenturet ved at oplyse om typer af situationer, hvor forpligtelsen til at indberette uregelmæssigheder finder anvendelse, og om rapporteringskanalerne; glæder sig over, at disse retningslinjer ligeledes behandler den beskyttelse, der gives til whistleblowere, og over den vejledning og støtte, som agenturet kan stille til rådighed for dem; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse retningslinjer;

17.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan med tilstrækkelige budgetmidler med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over agenturets tre vigtigste resultater i 2016, nemlig:

   offentliggørelsen af rapporten "Air Quality in Europe" fra 2016
   offentliggørelsen i 2016 af dets første vurderingsrapport med titlen "Circular economy in Europe – Developing the knowledge base", som behandler perspektivet om at reducere miljøpresset og indvirkningerne af brugen af materialeressourcer
   offentliggørelsen af rapporten med titlen "Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in", som vurderer, i hvilket omfang den termiske sektor i Unionen har potentiale til at lette den nødvendige overgang hen imod Unionens langsigtede energi- og klimamål;

Intern revision

19.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision vedrørende rapporten om miljøsituationen (SOER), som blev færdiggjort i 2016; bemærker med tilfredshed, at agenturets forvaltnings- og kontrolsystemer, som blev etableret af agenturet med henblik på processen for forberedelse af SOER-2015, ifølge IAS's konklusioner generelt var egnet til formålet og sikrede en effektiv intern og ekstern koordinering af dette komplekse flerårige projekt; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet og IAS er blevet enige om en plan om yderligere at forbedre disse systemer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

20.  noterer sig, at IAS gennemførte en revision vedrørende data-/informationsforvaltning, herunder en IT-komponent, som blev afsluttet i 2015; anerkender, at der med henblik på at behandle de anbefalinger, som IAS har fremsat i forbindelse med den pågældende revision, er blevet udarbejdet en handlingsplan for de kommende år; bemærker med tilfredshed, at hovedparten af anbefalingerne blev afsluttet af IAS i 2017, hvilket viser, at der er iværksat passende foranstaltninger til at sikre korrekt håndtering af en større mængde data;

Interne kontroller

21.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at mange andre interne procedurer, til trods for at agenturet opdaterede sin sikkerhedspolitik i 2016, fortsat er forældede; bemærker, at den øverste ledelse har godkendt en handlingsplan, som omfatter gennemgang og ajourføring af forretningskontinuitetsplanen, og at agenturet også har til hensigt at gennemgå proceduren for dokumentforvaltning, som det vedtog i 2009, i overensstemmelse med den nye sikkerhedspolitik; bemærker endvidere, at agenturet planlægger at gennemgå og ajourføre de interne kontrolstandarder, hvor det er nødvendigt; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

22.  noterer sig, at den interne revisionsfunktion (IAC) etablerede en risikovurdering til at udvælge støttemodtagere til kontrol på stedet, hvilket medførte kontrol af betalinger til to støttemodtagere i relation til otte tilskud med henblik på at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de anmeldte personaleudgifter; bemærker, at der som et resultat heraf er blevet konstateret én uberettiget betaling, som er blevet betalt tilbage til agenturet i overensstemmelse med kontraktbestemmelserne; bemærker, at der på grundlag af den nye politik, som blev godkendt i oktober 2015, blev gennemført yderligere kontrol på stedet i 2016; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af disse efterprøvninger;

23.  bemærker, at agenturet efter bemærkninger fra dechargemyndigheden har forbedret kontrolmetoderne ved at give partnerne i de europæiske temacentre vejledning og uddannelse i kriterierne for, hvilke omkostninger der er støtteberettigede;

Andre bemærkninger

24.  minder på baggrund af Revisionsrettens beretning om, at Kommissionen i 2014 på vegne af mere end 50 EU-institutioner og -organer (inklusive agenturet) underskrev en rammekontrakt med én kontrahent om indkøb af software, licenser og levering af dertil knyttede IT-vedligeholdelses- og konsulenttjenester; bemærker, at rammekontrahenten agerer som en formidler mellem agenturet og leverandører, og at rammekontrahenten for så vidt angår disse formidlingstjenesteydelser er berettiget til at opkræve et gebyr på to til ni procent af leverandørernes priser; bemærker desuden, at det tydeligt fremgår af rammekontrakten, at denne ikke giver kontrahenten nogen form for eneret; bemærker, at agenturet i 2016 anvendte denne rammekontrakt til at indkøbe softwarelicenser til et beløb på i alt 442 754 EUR; bemærker, at de fleste af disse indkøb tilhørte en særlig kategori, som kun burde anvendes undtagelsesvist, og at priserne hverken blev angivet under udbudsproceduren eller i rammekontrakten; anerkender, at Revisionsrettens beretning antyder, at denne procedure ikke sikrer tilstrækkelig konkurrence, eller at den billigste løsning vælges; anerkender endvidere, at de gebyrer, som rammekontrahenten beregnede, ikke blev kontrolleret i tilstrækkelig grad; bemærker, at den største ordre vedrørte en fornyelse af softwarelicenser leveret af en skandinavisk eneforhandler (112 248 EUR); udtrykker bekymring over, at der i dette tilfælde ikke forelå en begrundelse for at anvende rammekontrakten, hvilket resulterede i en unødvendig omkostningsforhøjelse; bemærker agenturets svar til bemærkningen fra Revisionsretten;

25.  minder om, at agenturet siden dets oprettelse, sammen med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET), har været en informationskilde for dem, der er involveret i udviklingen, vedtagelsen, gennemførelsen og evalueringen af Unionens miljø- og klimapolitikker samt politikker for bæredygtig udvikling, og ligeledes har været en informationskilde for den brede offentlighed;

26.  understreger, at Kommissionen i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering i 2016 indledte en evaluering af agenturet og EIONET, der dækker perioden fra midten af 2012 til udgangen af 2016, og resultaterne heraf vil blive brugt til at vurdere agenturets performance;

o
o   o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 443 af 29.11.2016, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0133.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik