Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2151(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0090/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0090/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.39

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0144

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 511kWORD 58k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
P8_TA(2018)0144A8-0090/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0090/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 104.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 104.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0061/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(4), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0090/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 104.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 104.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0090/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 50 509 265 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,75 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 99,9 %, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,8 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

2.  λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 4 203 111 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 741 628 EUR σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (4 944 739 EUR το 2015)·

3.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική προσωπικού

4.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού που διατίθεται στον Οργανισμό, ενόψει της προβλεπόμενης μείωσης κατά 10 % των θέσεων, που προκύπτει από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, και της δημιουργίας μιας «ομάδας ανακατανομής προσωπικού» των οργανισμών με νέα καθήκοντα·

5.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο συμφωνεί με τον προτεινόμενο μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ) στον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης και εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει πρόσθετους πόρους στον Οργανισμό σε σχέση με τα προτεινόμενα νέα καθήκοντα·

6.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός πέτυχε ποσοστό της τάξης του 99,2 % όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων έκτακτων υπαλλήλων, με 129 υπαλλήλους έναντι των 130 θέσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι η τελευταία θέση προορίζεται για την προβλεφθείσα μείωση του πίνακα προσωπικού το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι περίπου το 77 % όλων των υπαλλήλων ασχολούνται με επιχειρησιακές δραστηριότητες·

7.  επισημαίνει με ικανοποίηση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού· αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει μόνον επτά διαθέσιμες θέσεις προϊστάμενων μονάδας, γεγονός που περιορίζει τη δυνητική ταχύτητα της μετάβασης προς μια καλύτερη αναλογία ανδρών/γυναικών·

8.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, βάσει του αριθμού όλων των θέσεων που είχαν πληρωθεί το 2015, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων έχει επιτευχθεί, δεδομένου ότι η αναλογία είναι 54,6 % γυναίκες προς 45,4 % άνδρες·

9.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού και ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 560 EUR ανά μέλος του προσωπικού και αντιστοιχεί σε δύο εργάσιμες ημέρες· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά μέλος του προσωπικού είναι 13,8, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου τρεις εργάσιμες εβδομάδες κατά μέσο όρο· καλεί τον Οργανισμό να εξετάσει επειγόντως το θέμα αυτό προκειμένου να εξακριβωθούν και να αντιμετωπιστούν τα κύρια αίτια, και να προσδιοριστεί ειδικότερα εάν το άγχος στον χώρο εργασίας διαδραματίζει κάποιον ρόλο·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2017, μια νέα πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· υποστηρίζει την επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώθηκε για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και προτείνει να διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό· εκφράζει τη λύπη του για την εικαζόμενη υπόθεση παρενόχλησης σχετικά με την οποία υποβλήθηκε καταγγελία στις 16 Δεκεμβρίου 2016· ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον εκτελεστικό διευθυντή, σεβόμενο παράλληλα το τεκμήριο αθωότητας και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων· αναμένει την τελική απόφαση και θεωρεί ότι το θέμα θα πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή κατά τη διάρκεια της επόμενης διαδικασίας απαλλαγής·

11.  σημειώνει ότι υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης (στις 21 Δεκεμβρίου 2016 και στις 8 Μαρτίου 2017) κατά της απόφασης της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) να καταγγείλει σύμβαση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και να μην επικυρώσει σύμβαση κατά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από τον εκτελεστικό διευθυντή, σεβόμενο παράλληλα τους κανόνες προστασίας των δεδομένων·

12.  επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού αποτελεί κίνδυνο για τον Οργανισμό όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος εργασίας του για την περίοδο 2014-2020, και περιορίζει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της πολιτικής· τονίζει ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τον Οργανισμό η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη μείωση των πόρων· σημειώνει ότι ο περιορισμός των ανθρώπινων πόρων συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού εκπλήρωσης στόχων που παρατηρείται σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν δημοσιοποιήσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων τους στον ιστότοπο του Οργανισμού· αναγνωρίζει επιπλέον το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του αναρτώνται στον ιστότοπο·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι συμμετέχουν σε μαθήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας και ότι η εκτίμηση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων για κάθε μέλος του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων του προσωπικού· σημειώνει, επιπλέον, ότι παρέχεται και ειδική κατάρτιση σε όλους τους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με διαχειριστικές αρμοδιότητες·

15.  σημειώνει ότι η στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2014, με στόχο να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χειρισμός των ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων και να αναπτυχθούν δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως μέσω ενός σχεδίου δράσης που καλύπτει τρεις στόχους: τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής εσωτερικής οργάνωσης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απάτης, την ενίσχυση της τυποποίησης της εξουσιοδότησης για τα δικαιώματα πρόσβασης στη βάση δεδομένων του αποθετηρίου επιχειρηματικών δεδομένων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και ευαισθητοποίησης ως προς την απάτη στο πλαίσιο του Οργανισμού·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, που έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη διασαφήνιση των κανόνων σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογία στο πλαίσιο του Οργανισμού, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τους τύπους των περιπτώσεων στις οποίες ισχύει η υποχρέωση καταγγελίας και με τους διαύλους υποβολής αναφορών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έχουν επίσης ως αντικείμενο την προστασία που πρέπει να χορηγείται στον καταγγέλτη και την καθοδήγηση και τη στήριξη που μπορεί να παρέχει ο Οργανισμός· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

17.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

Κύρια επιτεύγματα

18.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, και συγκεκριμένα:

   τη δημοσίευση της έκθεσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη το 2016·
   τη δημοσίευση, το 2016, της πρώτης του έκθεσης αξιολόγησης με θέμα «Circular economy in Europe — Developing the knowledge base» (Κυκλική οικονομία στην Ευρώπη — Ανάπτυξη της γνωστικής βάσης), η οποία εξετάζει την προοπτική να μειωθούν οι περιβαλλοντικές πιέσεις και επιπτώσεις από τη χρήση των υλικών πόρων·
   τη δημοσίευση της έκθεσης «Transforming the EU power sector: avoiding a carbon lock-in» (Μετάπλαση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ: αποφυγή του κινδύνου εγκλωβισμού στη χρήση άνθρακα), η οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίον ο τομέας θερμοηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει την αναγκαία μετάβαση προς μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε λογιστικό έλεγχο σχετικά με την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος (SOER), ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2016· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της IAS, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που δημιούργησε ο Οργανισμός για τη διαδικασία προετοιμασίας της SOER 2015 ήταν σε γενικές γραμμές επαρκή για τον σκοπό αυτό και διασφάλισαν τον αποδοτικό και αποτελεσματικό εσωτερικό και εξωτερικό συντονισμό του εν λόγω πολύπλοκου πολυετούς σχεδίου· σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός και η IAS συμφώνησαν επί σχεδίου για την περαιτέρω βελτίωσή τους· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου δράσης·

20.  λαμβάνει υπόψη ότι η IAS διενήργησε λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων/πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνιστώσας ΤΠ, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2015· αναγνωρίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν οι συστάσεις της IAS όσον αφορά τον εν λόγω έλεγχο, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης που καλύπτει τα επόμενα έτη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2017 οι περισσότερες συστάσεις έκλεισαν από την IAS, γεγονός που αποδεικνύει ότι εφαρμόστηκαν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο ορθός χειρισμός μεγαλύτερου όγκου δεδομένων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

21.  σημειώνει με ανησυχία ότι, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρόλο που ο Οργανισμός επικαιροποίησε την πολιτική ασφαλείας του το 2016, πολλές άλλες εσωτερικές διαδικασίες είναι παρωχημένες· σημειώνει ότι τα ανώτερα κλιμάκια διοίκησης ενέκριναν σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και ότι ο Οργανισμός προτίθεται επίσης να επανεξετάσει την πολιτική του για τη διαχείριση εγγράφων, την οποία ενέκρινε το 2009, ώστε να συνάδει με τη νέα πολιτική ασφαλείας· σημειώνει, επίσης, ότι ο Οργανισμός προγραμματίζει να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του, στον βαθμό που θα κριθεί αναγκαίο· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου δράσης·

22.  λαμβάνει υπόψη ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) καθιέρωσε αξιολόγηση κινδύνου για την επιλογή δικαιούχων για επιτόπιους ελέγχους, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επαλήθευση των πληρωμών για δύο δικαιούχους σε σχέση με οκτώ επιχορηγήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αιτήσεων για έξοδα προσωπικού· σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, μία αδικαιολόγητη πληρωμή ταυτοποιήθηκε και επεστράφη στον Οργανισμό σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις· παρατηρεί ότι, στη βάση της νέας πολιτικής που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015, το 2016 διεξήχθησαν περαιτέρω επιτόπιες επαληθεύσεις· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω επαληθεύσεων·

23.  σημειώνει ότι, μετά τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ο Οργανισμός βελτίωσε τις μεθόδους επαλήθευσης, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές και κατάρτιση στους εταίρους των ευρωπαϊκών θεματικών κέντρων σχετικά με τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των δαπανών·

Λοιπά σχόλια

24.  υπενθυμίζει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2014, η Επιτροπή, εξ ονόματος περισσότερων από 50 θεσμικών και άλλων οργάνων της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού), υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με συγκεκριμένο ανάδοχο για την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης και για την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ· σημειώνει ότι ο ανάδοχος διαμεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού και των προμηθευτών και ότι για αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών· σημειώνει, επιπλέον, ότι η σύμβαση-πλαίσιο ορίζει ρητά ότι δεν εκχωρεί κανένα αποκλειστικό δικαίωμα στον ανάδοχο· παρατηρεί ότι, το 2016, ο Οργανισμός χρησιμοποίησε την εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού συνολικής αξίας 442 754 EUR· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγορών αυτών αφορούσε προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξαίρεση και για την οποία δεν είχαν αναφερθεί τιμές ούτε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ούτε στη σύμβαση-πλαίσιο· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει επαρκή ανταγωνισμό ούτε και την εφαρμογή της πλέον οικονομικής λύσης· αναγνωρίζει, επίσης, το γεγονός ότι οι προσαυξήσεις των τιμών που χρέωνε ο ανάδοχος δεν ελέγχθηκαν επαρκώς: η μεγαλύτερη παραγγελία αφορούσε την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού που προμήθευσε αποκλειστικός σκανδιναβός μεταπωλητής (112 248 EUR)· εκφράζει την ανησυχία του ότι στην περίπτωση αυτή απουσίαζε οιαδήποτε αιτιολόγηση για τη χρήση της σύμβασης-πλαισίου, που είχε ως αποτέλεσμα την περιττή προσαύξηση της τιμής· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του Οργανισμού στο σχόλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

25.  υπενθυμίζει ότι, από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Οργανισμός, από κοινού με το ΕΔΠΠΠ, έχει αποτελέσει πηγή πληροφόρησης τόσο για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα καθώς και των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και για το ευρύ κοινό·

26.  τονίζει ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, δρομολόγησε το 2016 μια αξιολόγηση του Οργανισμού και του ΕΔΠΠΠ, που καλύπτει την περίοδο από τα μέσα του 2012 έως τα τέλη του 2016, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί εάν ο Οργανισμός επιτελεί τον ρόλο του·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 443 της 29.11.2016, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0133.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου